Raport
Zintegrowany 2018
Menu

Kapitał finansowy

Kapitał finansowy rozumiemy jako zasoby finansowe znajdujące się w dyspozycji Grupy Kapitałowej oraz środki pozyskiwane w toku finansowania.

Kluczowe dane

Celem nadrzędnym aktualnie realizowanej strategii jest wzrost wartości Grupy PGNiG oraz zapewnienie stabilności finansowej. Jedną z naszych aspiracji w perspektywie lat 2017-2022 jest osiągnięcie skumulowanego wyniku EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją.(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją. na poziomie 33,7 mld zł. Wymaga to dalszych działań umacniających pozycję konkurencyjną Grupy PGNiG przy jednoczesnym zapewnieniu rozwoju rynku gazu w Polsce oraz dalszej gazyfikacji kraju.

08
53 271
mln zł

suma bilansowa

04
38 898
mln zł

aktywa trwałe

ikony_0012_Inteligentny-obiekt-wektorowy
14 373
mln zł

aktywa obrotowe

ikony_0019_Inteligentny-obiekt-wektorowy
31,2 %

wskaźnik obciążenia zobowiązaniami ogółem

ikony_0026_Inteligentny-obiekt-wektorowy
45,4 %

wskaźnik obciążenia kapitału własnego zobowiązaniami ogółem

ikony_0022_Inteligentny-obiekt-wektorowy
8,8 %

ROE

ikony_0010_Inteligentny-obiekt-wektorowy
5 814
mln zł

przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Grupy PGNiG

ikony_0021_Inteligentny-obiekt-wektorowy
-4 704
mln zł

przepływy pieniężne netto na działalności inwestycyjnej Grupy PGNiG

Dane prezentowane na dzień 31.12.2018

Osiągnięte rezultaty

ikony_0020_Inteligentny-obiekt-wektorowy
41 234
mln zł

przychody ze sprzedaży

ikony_0006_Inteligentny-obiekt-wektorowy
4 395
mln zł

skonsolidowany wynik na działalności operacyjnej EBIT

ikony_0011_Inteligentny-obiekt-wektorowy
7 115
mln zł

EBITDA (wynik z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację)

ikony_0027_Inteligentny-obiekt-wektorowy
3 209 mln zł

zysk netto

ikony_0025_Inteligentny-obiekt-wektorowy
39,9 mld

kapitalizacja rynkowa

ikony_0007_Inteligentny-obiekt-wektorowy
12,4

wskaźnik cena / zysk

Jak zarządzamy wynikami:

 • Realizacja ambitnego programu inwestycyjnego, który stanowić ma fundament dla długoterminowego wzrostu wartości przy jednoczesnym gwarantowaniu bezpieczeństwa energetycznego kraju
 • Założona w strategii wypłata do 50% skonsolidowanego zysku netto w postaci dywidendy, która możliwa jest dzięki aktywnemu zarządzaniu środkami finansowymi

Jak kapitał finansowy wpływa na pozostałe kapitały?

Produkcyjny

Największą pozycję aktywów Grupy PGNiG stanowią rzeczowe aktywa trwałe, których wartość na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosła 34 236 mln zł. Inwestycje w zasoby produkcyjne wymagają pozyskiwania z rynku lub wykorzystywania środków finansowych znajdujących się w dyspozycji Grupy. Na inwestycje w latach 2017-2022 zostanie przeznaczonych łącznie ponad 34 mld zł. Średnioroczne nakłady inwestycyjne w latach 2017-2022 kształtować się będą na poziomie ok. 5,7 mld zł:

 • blisko połowa nakładów inwestycyjnych (45%) dotyczyć będzie obszaru poszukiwania i wydobycia węglowodorów;
 • prawie 30% nakładów zostanie przeznaczonych na rozwój działalności dystrybucyjnej;
 • ok. 13% nakładów związane będzie z obszarami elektroenergetyki i ciepłownictwa;
 • dodatkowo, ok. 12% nakładów zostanie przeznaczonych na inne, selektywnie dobierane projekty rozwojowe, cechujące się atrakcyjną stopą zwrotu m.in. w obszarach dystrybucji, obrotu, elektroenergetyki i ciepłownictwa.

W 2018 r. nakłady inwestycyjne Grupy PGNiG na rzeczowe aktywa trwałe wyniosły ok. 4,9 mld zł i były o 53% wyższe od nakładów poniesionych w 2017 r.

Obok wydatków na nowe aktywa produkcyjne, znaczącym składnikiem nakładów inwestycyjnych jest również utrzymywanie i modernizacja istniejących obiektów i urządzeń. Sama spółka PSG na modernizację swojego majątku sieciowego przeznaczyła w 2018 r. ok. 553 mln zł. Segment wytwarzanie ponosi znaczące koszty związane z dostosowaniem urządzeń wytwórczych do wymogów BAT(ang. Best Available Technology) – dokument referencyjny dla najlepszych dostępnych technik dotyczących LCP, czyli dużych instalacji spalania.(ang. Best Available Technology) – dokument referencyjny dla najlepszych dostępnych technik dotyczących LCP, czyli dużych instalacji spalania..

Inwestycje w aktywa są ukierunkowane – w perspektywie średnio- i długoterminowej – na zwiększenie efektywności i skali działalności Grupy. Program inwestycyjny umożliwić ma wygenerowanie skumulowanego wyniku EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją.(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją. Grupy na poziomie ok. 33,7 mld zł w latach 2017-2022 i perspektywiczny wzrost wyniku EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją.(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją. Grupy do średniorocznego poziomu ok. 9,2 mld zł w latach 2023-2026.

Ludzki

Grupa PGNiG jest jednym z największych pracodawców w Polsce. Zatrudnia pracowników z bogatym doświadczeniem i wysokimi kwalifikacjami. Na dzień 31 grudnia 2018 roku w Grupie PGNiG zatrudnionych było 24 763 pracowników.

Podstawową regulację wewnętrzną w PGNiG w zakresie polityki wynagradzania stanowi Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy z 2009 r. Zgodnie z przyjętymi zasadami polityki płacowej, stawki wynagrodzeń zasadniczych kształtowane są w oparciu o wartościowanie stanowisk pracy. Wysokość stawek zależy od poziomu kwalifikacyjnego. Dodatkowe składniki wynagrodzeń to nagrody i premie w ramach sytemu motywacyjnego, nagrody barbórkowe, nagrody jubileuszowe, nagrody roczne oraz odprawy emerytalne.

Naturalny

Grupa PGNiG to holding przemysłowo – surowcowy. PGNiG SA zajmuje się poszukiwaniami i wydobyciem gazu ziemnego oraz ropy naftowej, a także, poprzez kluczowe spółki, importem, magazynowaniem, sprzedażą, dystrybucją paliw gazowych i płynnych, a także produkcją oraz dystrybucją ciepła i energii elektrycznej. Tak więc wszystkie dziedziny naszej działalności bazują na kapitale naturalnym, do którego dostęp determinuje osiągane wyniki finansowe.

Kluczowym segmentem działalności Grupy, jest poszukiwanie i wydobycie węglowodorów. Aby zapewnić ciągłość dostaw węglowodorów do klientów indywidualnych i przedsiębiorstw Grupa realizuje:

 • inwestycje związane z poszukiwaniem nowych złóż i pozyskiwaniem praw do eksploatacji;
 • inwestycje związane z udostępnianiem złóż.

Grupa pozyskuje i sprzedaje surowce ze źródeł własnych, ale również dokonuje zakupów na rynku, tj.:

 • zakup gazu ziemnego ze źródeł innych niż własne (w tym LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.);
 • zakup węgla kamiennego na potrzeby segmentu Wytwarzanie.

Ceny gazu ziemnego i ropy naftowej mają znaczący wpływ na wyniki uzyskiwane w ramach poszczególnych segmentów. Aby zapewnić sobie korzystne warunki pozyskiwania gazu na rynku międzynarodowym, Grupa zawiera umowy średnio – i długoterminowe gwarantujące stabilne dostawy po cenach rynkowych.

Działalność operacyjna Grupy wiąże się z kosztami środowiskowymi. Dążąc do minimalizacji negatywnego wpływu na otoczenie naturalne, w 2018 roku Grupa przeznaczyła:

 • na ochronę środowiska: 1 328,8 mln zł;
 • nakłady na zakup uprawnień do emisji 4 180,8 tys. Mg CO2dwutlenek węgladwutlenek węgla (tyle Grupa PGNiG musiała dodatkowo zakupić, ponieważ przydział emisji w 2018 r. wyniósł 2 106,2 tys. Mg.).

Ponoszone są również koszty certyfikacji, oprogramowania środowiskowego oraz obowiązkowych pomiarów środowiska.

Intelektualny

Model działań rozwojowych wdrożony i stosowany w PGNiG SA, jest jednym z najbardziej kompleksowych i nowoczesnych rozwiązań działalności B+R+I w dużych polskich spółkach. Ukierunkowany jest na możliwie szybką komercjalizację wypracowanych rozwiązań, co w perspektywie krótko-, średnio – i długoterminowej przekładać się na konkretne korzyści finansowe.

W 2018 r. w Grupie PGNiG realizowano łącznie 132 projekty innowacyjne na kwotę ok. 349 mln zł.

Społeczny

Grupa PGNiG z dużym zaangażowaniem podchodzi do kwestii budowania partnerskich relacji z przedstawicielami społeczności lokalnej, administracją oraz dostawcami i wykonawcami na rzecz realizacji wspólnych celów. Od pozytywnych relacji z otoczeniem zależy, między innymi, akceptacja dla realizacji naszych krajowych inwestycji.

Grupa wspiera inicjatywy społeczne i lokalne poprzez:

 • działalność sponsoringową;
 • projekty realizowane za pośrednictwem Fundacji PGNiG.

Spółki Grupy PGNiG wraz z Fundacją PGNiG wsparły ponad 400 inicjatyw i wydarzeń w 2018 r. w stosunku do ponad 300 w 2017 r.

Wyniki wyszukiwania: