Raport
Zintegrowany 2018
Menu

Kapitał intelektualny

Kapitał intelektualny rozumiemy jako majątek niematerialny oparty na wiedzy.

Inwestycje w innowacje i nowoczesne rozwiązania zwiększają efektywność działań, przyczyniają się do wzrostu potencjału biznesowego Grupy PGNiG oraz pozwalają sprostać nowym wyzwaniom w obszarze oddziaływania na środowisko. Wśród priorytetów Grupy można wskazać m.in. rozwój współpracy ze światem nauki, wsparcie i inicjowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, a w szczególności start-upów.

Kluczowe dane

  • Centrum Startupowe InnVento – wspieranie rozwoju startupów z branży energetycznej oraz wspólne poszukiwanie nowych technologicznych rozwiązań;
  • Program Akceleracji MIT Enterprise Forum Poland;
  • Geo-Metan II – przedeksploatacyjne ujęcie metanu z pokładów węgla oraz zbadanie wpływu szczelinowania hydraulicznego na późniejszą eksploatację górniczą. Jego realizacja przyczyni się do bezpiecznego wydobycia i wzmocnienia krajowego górnictwa węgla kamiennego oraz ograniczenia emisji metanu do atmosfery.

Osiągnięte rezultaty

ikony_0034_Inteligentny-obiekt-wektorowy
132

projekty innowacyjne realizowane w 2018 r. przez Grupę PGNiG

03
349 mln

budżet przeznaczony na projekty innowacyjne w 2018 r.

ikony_0019_Inteligentny-obiekt-wektorowy
19

nowych umów na prace B+R na łączną kwotę 9,7 mln zł zawartych przez PGNiG w 2018 r.

06
ponad 400

przedsięwzięć innowacyjnych zweryfikowanych w 2018 r. przez ekspertów z Grupy PGNiG

Jak zarządzamy wynikami:

  • realizacja największego programu badawczego w historii Grupy PGNiG – INGA (Innowacyjne Gazownictwo) na łączną kwotę 400 mln zł;
  • budowanie kultury innowacji w organizacji, zwiększającej świadomość pracowników i kadry zarządzającej w zakresie rozwoju działalności innowacyjnej oraz działania na rzecz utrzymania sieci współpracy z wyspecjalizowanymi podmiotami zajmującymi się współpracą ze startupami i innowacyjnymi firmami;
  • uruchomienie cyklu działań badawczo-rozwojowych związanych z nowym potencjalnym obszarem biznesu tj. technologiami wodorowymi;
  • zakończenie IV edycji konkursu „Młodzi Innowacyjni dla PGNiG”.

Jak kapitał intelektualny wpływa na pozostałe kapitały?

Produkcyjny

Jednym z kluczowych kierunków rozwoju innowacji w Grupie PGNiG jest zwiększanie efektywności aktywów produkcyjnych zarządzanych przez poszczególne spółki.

  • w ramach programu GeoMetan kontynuowane są prace związane z pozyskiwaniem gazu ziemnego z pokładów węgla kamiennego. W jego wyniku powstaną rozwiązania techniczne umożliwiające eksploatację nowych zasobów węglowodorów we współpracy z innymi krajowymi liderami branży przemysłowej;
  • na mocy umowy pomiędzy NCBiR oraz Gaz-System realizowany jest największy program badawczy w historii Grupy PGNiG  – INGA (Innowacyjne Gazownictwo). Razem z zewnętrznymi partnerami pracujemy, między innymi, nad wykorzystaniem metanu ze zlikwidowanych kopalń na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, rozwojem technologii otrzymywania eteru dimetylowego pod kątem zagospodarowania małych złóż węglowodorów oraz systemem monitorowania gazociągów;
  • w ramach Akceleratora MIT Enterprise Forum Poland opracowywane są rozwiązania wykorzystujące analizę Big Data do przewidywania usterek dużych maszyn oraz zwiększające efektywność infrastruktury wydobywczej dzięki zmianie właściwości fizycznych wody technicznej.

Praca nad opisanymi powyżej projektami nie byłaby możliwa bez dostępu do aktywów Grupy PGNiG, które umożliwiają ekspertom przeprowadzanie testów i pilotażowych wdrożeń w warunkach produkcyjnych. Dzięki temu proces rozwoju technologii, którego zwieńczeniem jest komercjalizacja, przebiega znacznie szybciej.

 

Ludzki

PGNiG, wychodząc na przeciw obecnym wyzwaniom, poszukuje nowych technologicznych rozwiązań oraz wspiera pracę i rozwój innowatorów. Grupa inspiruje i nagradza inicjatywy i pomysły powstające wewnątrz swoich spółek, jednak wypracowała także system generowania innowacji korzystając z zasobów ludzkich ośrodków akademickich i innych przedsiębiorstw – w tym startupów.

Wspieramy rozwój podmiotów rozpoczynających swoją działalność w branży technologicznej. W ramach Inkubatora InnVento zapewniamy zaplecze merytoryczne, infrastrukturę techniczną, powierzchnie biurowe oraz wsparcie administracyjne i operacyjne (m.in. z zakresu prawa, ekonomii). Usługi te bazują na wiedzy naszych pracowników.

Nasi eksperci odgrywają również kluczową rolę w programie „GeoTalent”, w jego ostatnią edycję zaangażowało się 25 ambasadorów oraz 21 mentorów.

Wdrożony w Grupie System Identyfikacji Talentów Organizacji umożliwia identyfikację pracowników o dużym potencjale, którzy obejmowani są programem rozwojowym Akademia Liderów Przyszłości (ALP). Przygotowuje on zidentyfikowane talenty do pełnienia kluczowych funkcji w organizacji – w tym funkcji menadżerskich.

Naturalny

Jednym z kluczowych wątków rozwoju innowacji w Grupie są ekologiczne technologie oraz produkty. PGNiG zamierza stać się krajowym liderem technologii wodorowych. Projekt badawczo-rozwojowy ELIZA koncentruje się na wytwarzaniu wodoru z odnawialnych źródeł energii metodą elektrolizy i wykorzystaniu know-how Grupy w zakresie magazynowania paliw gazowych.

Szereg innowacji rozwijanych w ramach jednego z najbardziej ambitnych projektów branży gazowniczej – INGA – oraz projektu GeoMetan w niedalekiej przyszłości umożliwią Grupie dostęp do nowych zasobów węglowodorów, które do niedawna nie były rozpatrywane pod kątem eksploatacji.

Finansowy

Model działań rozwojowych wdrożony i stosowany w PGNiG, jest jednym z najbardziej kompleksowych i nowoczesnych rozwiązań działalności B+R+I w dużych polskich spółkach. Ukierunkowany jest na możliwie szybką komercjalizację wypracowanych rozwiązań, co w perspektywie krótko- , średnio – i długoterminowej przekładać się ma konkretne korzyści finansowe. Podstawowym założeniem wspólnego przedsięwzięcia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Grupy PGNiG oraz GAZ-SYSTEM – program INGA – jest ukierunkowany na wzrost konkurencyjności polskiego sektora gazownictwa. Zakładany wkład finansowy PGNiG na lata 2018-2022 może wynieść nawet 133 mln zł.

W 2018 r. w Grupie PGNiG realizowano łącznie 132 projekty innowacyjne na kwotę ok. 349 mln zł.

Społeczny

Głównym kierunkiem oddziaływania Grupy na otoczenie społeczne z zaangażowaniem kapitału intelektualnego, jest edukacja i nauka. Spółka moderuje współpracę z uczelniami i szkołami zawodowymi w taki sposób, aby zapewnić sobie napływ wysoko wykwalifikowanej kadry (walka z luką pokoleniową) oraz pozyskiwać partnerów do rozwoju innowacji w dużych ośrodkach naukowo akademickich.

Jako jedna z pierwszych firm na polskim rynku dostosowaliśmy swój system podnoszenia kwalifikacji i zatrudnienia do realizacji doktoratów wdrożeniowych. PGNiG Termika od dziesięciu lat przyznaje stypendia zawodowe dla najlepszych uczniów szkół partnerskich w ramach programu „Zagrzewamy do nauki”.

Wyniki wyszukiwania: