Raport
Zintegrowany 2018
Menu

Kapitał ludzki

Pracownicy są fundamentem funkcjonowania organizacji, który stanowi o wartości Grupy PGNiG i skuteczności jej rozwoju.

Kluczowym aspektem działalności Grupy PGNiG jest zapewnienie pracownikom stabilnego zatrudnienia, stwarzając jednocześnie dogodne możliwości rozwoju zawodowego w przyjaznym i bezpiecznym miejscu pracy. Grupa PGNiG jest jednym z największych pracodawców w Polsce. Zatrudnia pracowników z bogatym doświadczeniem i wysokimi kwalifikacjami. Jednocześnie często jest pierwszym miejscem pracy dla wielu młodych ludzi.

Kluczowe dane

24 763 osób – zatrudnienie w Grupie PGNiG na 31.12.2018 r.

Płeć
Wiek
Wykształcenie

Osiągnięte rezultaty

klienci
87,2%

wskaźnik powrotów do pracy po urlopie związanym z rodzicielstwem

ikony_0005_Inteligentny-obiekt-wektorowy
8,05%

wskaźnik nowozatrudnionych pracowników

06
7,29%

wskaźnik odejść z pracy

ikony_0032_Inteligentny-obiekt-wektorowy
2,39%

pracownicy Grupy PGNiG korzystający z urlopów związanych z rodzicielstwem

01
25

liczba godzin szkoleniowych przypadająca średnio na pracownika

ikony_0009_Inteligentny-obiekt-wektorowy
781

całkowita liczba uczniów i studentów odbywających praktyki i staże w Grupie PGNiG

Zatrudnienie w Grupie PGNiG wg segmentów

Grupa Kapitałowa PGNiG
Poszukiwanie i Wydobycie 6 847
Obrót i Magazynowanie 3 051
Dystrybucja 11 542
Wytwarzanie 1 813
Pozostała działalność 1 510
Razem 24 763

Jak zarządzamy wynikami:

  • promowanie i wdrażanie wysokich standardów zatrudnienia pracowników poprzez prowadzenie wzorcowej polityki personalnej  oraz budowanie przyjaznego miejsca pracy co jest jednym z celów Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy PGNiG na lata 2017-2022;
  • udoskonalamy i wspomagamy program integracji nowych pracowników w ramach IntroDay oraz rozwój kadry kierowniczej w Akademii Menadżerów;
  • zapewniamy rozwój mentoringu oraz prowadzimy proaktywne działania w kierunku zapewnienia dostępności wykwalifikowanej kadry;
  • pogłębianie wiedzy naszych pracowników w zakresie wartości i zasad etycznych w środowisku pracy;
  • wdrożenie jednolitych standardów zarządzania w obszarze BHP w celu stałego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa pracowników.

Jak kapitał ludzki wpływa na pozostałe kapitały?

Produkcyjny

Grupa PGNiG realizuje działania ukierunkowane na budowania kultury zaangażowania pracowników w pracę i tworzenie innowacji. Dla spółek energetycznych coraz bardziej odczuwalny jest problem powstającej luki pokoleniowej. Pomimo postępującej automatyzacji, efektywność aktywów produkcyjnych w ogromnej mierze uzależniona jest od dostępności wykwalifikowanej kadry technicznej.

PGNiG dba o napływ wykwalifikowanej kadry realizując projekty takie jak:

  • GeoTalent – program edukacyjno-stażowy skierowany do studentów zainteresowanych branżą poszukiwawczo wydobywczą. Jego celem jest poszerzanie wiedzy i rozwój umiejętności praktycznych studentów w obszarze poszukiwań, rozpoznania i wydobycia węglowodorów ze źródeł konwencjonalnych i niekonwencjonalnych;
  • „Energia dla Przyszłości” – w 2018 roku zorganizowana została już trzecia edycja programu stypendialnego, w który zaangażowane jest Ministerstwo Energii, Grupa PGNiG, PGE i PKN ORLEN. Jego celem jest poszukiwanie najlepszych studentów i absolwentów wyższych uczelni, którzy mogą wzmocnić kadry branży.
Finansowy

Grupa PGNiG jest jednym z największych pracodawców w Polsce. Zatrudnia pracowników z bogatym doświadczeniem i wysokimi kwalifikacjami. Grupa zatrudniała na 31 grudnia 2018 roku 24 763 osób, co przełożyło się na świadczenia pracownicze w wysokości  2 871 mln zł.

Podstawową regulację wewnętrzną w PGNiG w zakresie polityki wynagradzania stanowi Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy z 2009 r. Zgodnie z przyjętymi zasadami polityki płacowej, stawki wynagrodzeń zasadniczych kształtowane są w oparciu o wartościowanie stanowisk pracy. Wysokość stawek zależy od poziomu kwalifikacyjnego. Dodatkowe składniki wynagrodzeń to nagrody i premie w ramach sytemu motywacyjnego, nagrody barbórkowe, nagrody jubileuszowe, nagrody roczne oraz pracownicze programy emerytalne.

Naturalny

Kapitał ludzki i kapitał naturalny wpływają na siebie na kilku płaszczyznach:

  • poprzez edukację i szkolenia Grupa minimalizuje ryzyka powstania wydarzeń wynikających z błędów człowieka mających wpływ na otoczenie przyrodnicze;
  • poprzez działalność rozwojową i innowacyjną Grupa opracowuje i wdraża rozwiązania zmniejszające negatywny wpływ działalności operacyjnej na środowisko. Duża część tego rodzaju rozwiązań powstaje wewnątrz naszych spółek;
  • z punktu widzenia pozyskiwania zasobów naturalnych, kompetentni pracownicy są kluczem do efektywnego poszukiwania oraz eksploatacji nowych złóż – także poza granicami kraju.
Intelektualny

PGNiG, wychodząc na przeciw obecnym wyzwaniom, poszukuje nowych technologicznych rozwiązań oraz wspiera pracę i rozwój innowatorów. Grupa inspiruje i nagradza inicjatywy i pomysły powstające wewnątrz swoich spółek, jednak wypracowała także system generowania innowacji korzystając z zasobów ludzkich ośrodków akademickich i innych przedsiębiorstw – w tym startupów.

Wspieramy rozwój podmiotów rozpoczynających swoją działalność w branży technologicznej. W ramach Inkubatora InnVento zapewniamy zaplecze merytoryczne, infrastrukturę techniczną, powierzchnie biurowe oraz wsparcie administracyjne i operacyjne (m.in. z zakresu prawa, ekonomii). Usługi te bazują na wiedzy naszych pracowników.

W program „GeoTalent”, zaangażowani są również nasi eksperci, w jego ostatnią edycję zaangażowało się 25 ambasadorów oraz 21 mentorów.

Wdrożony w Grupie System Identyfikacji Talentów Organizacji umożliwia identyfikację pracowników o dużym potencjale (talentów), którzy obejmowani są programem rozwojowym Akademia Liderów Przyszłości (ALP). Przygotowuje on zidentyfikowane talenty do pełnienia kluczowych funkcji w organizacji – w tym funkcji menadżerskich.

Społeczny

Grupa PGNiG z dużym zaangażowaniem podchodzi do kwestii budowania partnerskich relacji z przedstawicielami społeczności lokalnej, administracją oraz dostawcami i wykonawcami na rzecz realizacji wspólnych celów.

Nasi pracownicy pełnią funkcję nieformalnych ambasadorów PGNiG w terenie. To ich bezpośrednie zaangażowanie w lokalne inicjatywy, członkostwo w radach pracowniczych i związkach zawodowych ma bezpośrednie przełożenie na rozwój otoczenia społecznego.

Wyniki wyszukiwania: