Raport
Zintegrowany 2018
Menu

Kapitał naturalny

Kapitał naturalny rozumiemy jako zasoby naturalne, z których firma korzysta i na które ma wpływ.

Interakcja spółek Grupy PGNiG i środowiska jest naturalnie wpisana w specyfikę ich działalności. Mając na uwadze współczesne wyzwania ochrony środowiska, związane z wyczerpywaniem się zasobów naturalnych oraz możliwym zanieczyszczeniem poszczególnych jego elementów, podejmujemy działania ukierunkowane na minimalizację negatywnego wpływu na środowisko.

Dodatkowo PGNiG podejmuje działania mające na celu podniesienie efektywności energetycznej, takie jak wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania energią.

Kluczowe dane

elektryczz
17 564,9 GWh

zużycie energii elektrycznej w ramach Grupy PGNiG w 2018 r.

ikony_0029_Inteligentny-obiekt-wektorowy
160,6 mln

zużycie wody w Grupie PGNiG w 2018 r.

ikony_0000_Inteligentny-obiekt-wektorowy
6 818,2 tys. Mg

substancje zanieczyszczające emitowane do powietrza przez Grupę PGNiG w 2018 r.

ikony_0033_Inteligentny-obiekt-wektorowy
160 050 503

całkowita ilość ścieków w Grupie PGNiG w 2018 r.

ikony_0032_Inteligentny-obiekt-wektorowy
1328,8 mln

nakłady na ochronę środowiska w 2018 r.

Osiągnięte rezultaty

ikony_0021_Inteligentny-obiekt-wektorowy
56 801 Mg

redukcja odpadów pozostałych z wyłączeniem komunalnych przez Grupę PGNiG w 2018 r. względem 2017 r.

11
o 14 %

wzrosła ilość odpadów wydobywczych podanych odzyskowi

201
89 923 tys. Mg

redukcja emisji do powietrza substancji zanieczyszczających przez Grupie PGNiG w 2018 r. względem 2017 r.

Jak zarządzamy wynikami:

 • system zarządzania środowiskowego w ramach Systemu Zarządzania QHSE w oparciu o normy ISO:9001:2015,14001:2015 oraz OHSAS 18001:2007;
 • odwierty przeznaczone do zamknięcia są likwidowane zgodnie z przepisami Prawa Geologicznego i Górniczego oraz stosownych aktów wykonawczych;
 • ścieki wytwarzane przez jednostki Grupy PGNiG są odprowadzane do sieci kanalizacyjnej, wód powierzchniowych lub do ziemi na podstawie pozyskanych pozwoleń wodno-prawnych;
 • kontynuacja projektu GEO-METAN, który zakłada redukcję emisji CH4 do atmosfery z pokładów węgla kamiennego;
 • jednym z kluczowych wątków rozwoju innowacji w Grupie są ekologiczne technologie oraz produkty. PGNiG zamierza stać się krajowym liderem technologii wodorowych. Projekt badawczo-rozwojowy ELIZA koncentruje się na wytwarzaniu wodoru z odnawialnych źródeł energii metodą elektrolizy i wykorzystaniu know-how Grupy w zakresie magazynowania paliw gazowych.

Jak kapitał naturalny wpływa na pozostałe kapitały?

Intelektualny

Jednym z kluczowych wątków rozwoju innowacji w Grupie są ekologiczne technologie oraz produkty. PGNiG zamierza stać się krajowym liderem technologii wodorowych. Projekt badawczo-rozwojowy ELIZA koncentruje się na wytwarzaniu wodoru z odnawialnych źródeł energii metodą elektrolizy i wykorzystaniu know-how Grupy w zakresie magazynowania paliw gazowych.

Szereg innowacji rozwijanych w ramach jednego z najbardziej ambitnych projektu branży gazowniczej – INGA – oraz projektu GeoMetan w niedalekiej przyszłości umożliwią Grupie dostęp do nowych zasobów węglowodorów, które do niedawna nie były rozpatrywane pod kątem eksploatacji.

Ludzki

Kapitał ludzki i kapitał naturalny wpływają na siebie na kilku płaszczyznach.

 • poprzez edukację i szkolenia Grupa minimalizuje ryzyka powstania wydarzeń mających wpływ na wpływ na otoczenie przyrodnicze wynikających z błędów człowieka;
 • poprzez działalność rozwojową i innowacyjną Grupa opracowuje i wdraża rozwiązania zmniejszające wpływ działalności operacyjnej na środowisko. Duża część tego rodzaju rozwiązań powstaje wewnątrz naszych spółek;
 • z punktu widzenia pozyskiwania zasobów naturalnych, kompetentni pracownicy są kluczem do efektywnego poszukiwania oraz eksploatacji nowych złóż – także poza granicami kraju.
Społeczny

Spółka prowadząc działalność wydobywczą na terenie Polski i innych krajów prowadzi dialog ze społecznościami lokalnymi, ekspertami i organizacjami ekologicznymi. Od ich akceptacji często zależy możliwość udostępnienia złóż węglowodorów. Grupa PGNiG z dużym zaangażowaniem podchodzi do kwestii budowania partnerskich relacji z przedstawicielami społeczności lokalnej, administracją oraz dostawcami i wykonawcami na rzecz realizacji wspólnych celów.

Finansowy

Grupa PGNiG to holding przemysłowo – surowcowy. PGNiG SA zajmuje się poszukiwaniami i wydobyciem gazu ziemnego oraz ropy naftowej, a także, poprzez kluczowe spółki, importem, magazynowaniem, sprzedażą, dystrybucją paliw gazowych i płynnych, a także produkcją oraz dystrybucją ciepła i energii elektrycznej. Tak więc wszystkie dziedziny naszej działalności bazują na kapitale naturalnym, do którego dostęp determinuje osiągane wyniki finansowe.

Pierwszym i kluczowym – z perspektywy realizowanej strategii – segmentem działalności Grupy, jest Poszukiwanie i Wydobycie. Aby zapewnić ciągłość dostaw węglowodorów do klientów indywidualnych i przedsiębiorstw Grupa realizuje:

 • inwestycje związane z poszukiwaniem nowych złóż i pozyskiwanie praw do eksploatacji;
 • inwestycje związane z udostepnieniem złóż.

Grupa pozyskuje i sprzedaje surowce ze źródeł własnych, ale również dokonuje zakupów na rynku:

 • zakup gazu ziemnego ze źródeł innych niż własne (w tym LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.);
 • zakup paliwa węglowego na potrzeby segmentu wytwarzanie.

Ceny gazu ziemnego i ropy mają znaczący wpływ na wyniki uzyskiwane w ramach poszczególnych segmentów. Aby zapewnić sobie korzystne warunki pozyskiwania gazu na rynku międzynarodowym, Grupa zawiera umowy średnio – i długoterminowe gwarantujące stabilne dostawy po przewidywalnych cenach.

Działalność operacyjna Grupy wiąże się z kosztami środowiskowymi. Dążąc do minimalizacji negatywnego wpływu na otoczenie naturalne, w 2018 roku Grupa przeznaczyła:

 • nakłady na ochronę środowiska: 1328,8 mln zł;
 • prawa do emisji: 4 180,8 tys. Mg (tyle Grupa PGNiG musi dodatkowo zakupić, ponieważ przydział emisji wynosi 2 106,2 tys. Mg.

Ponoszone są również koszty certyfikacji, oprogramowania środowiskowego oraz obowiązkowych pomiarów środowiska.

Produkcyjny

Zależności pomiędzy kapitałem naturalnym i produkcyjnym można analizować na kilku płaszczyznach.

 • w zakresie segmentu Poszukiwanie i wydobycie, Grupa musi dysponować sprzętem i technologiami umożliwiającymi pozyskiwanie węglowodorów z różnorodnych złóż – włączając w to niewielkie złoża oraz złoża niekonwencjonalne. W ostatnim roku zaangażowaliśmy się w ambitny projekt, którego celem jest udostępnienie metanu uwięzionego w pokładach węgla;
 • segment Wytwarzanie w dużej mierze opiera się o aktywa węglowe. Grupa modernizuje istniejące moce zgodnie w wymogami BAT(ang. Best Available Technology) – dokument referencyjny dla najlepszych dostępnych technik dotyczących LCP, czyli dużych instalacji spalania.(ang. Best Available Technology) – dokument referencyjny dla najlepszych dostępnych technik dotyczących LCP, czyli dużych instalacji spalania.. Nowe projekty inwestycyjne opierać się będą przede wszystkim o gaz – paliwo o zdecydowanie mniejszym oddziaływaniu na otoczenie naturalne.

Wyniki wyszukiwania: