Raport
Zintegrowany 2018
Menu

Kapitał produkcyjny

Kapitał produkcyjny rozumiemy jako aktywa wykorzystywane przez Grupę w celu prowadzenia działalności.

Kluczowe dane

Poszukiwanie i wydobycie

ikony_0003_Inteligentny-obiekt-wektorowy
54

liczba kopalni ropy i gazu w Polsce

05
209

liczba koncesji wydobywczych

drill
>2000

liczba odwiertów eksploatacyjnych

05
47

liczba koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie złóż

ikony_0031_Inteligentny-obiekt-wektorowy
3

liczba krajów, w których spółka prowadzi działalność wydobywczą

ikony_0016_Inteligentny-obiekt-wektorowy
2

magazyny gazu grupy L (PMG Daszewo i PMG Bonikowo) o łącznej pojemności 0,2 mld m3

Obrót i magazynowanie

ikony_0016_Inteligentny-obiekt-wektorowy
7

podziemnych magazynów gazu zlokalizowanych w Brzeźnicy, Husowie, Mogilnie, Strachocinie, Swarzowie, Wierzchowicach i Kosakowie

ikony_0021_Inteligentny-obiekt-wektorowy
3 mld m3

łączna pojemność podziemnych magazynów gazu grupy E

Dystrybucja

przylacza
186 tys. km

długość sieci własnej Grupy Kapitałowej z przyłączami

cieplo
1 510

liczba zgazyfikowanych gmin

Wytwarzanie

ikony_0014_Inteligentny-obiekt-wektorowy
17

jednostek wytwórczych

heat
5,3 GW

moc cieplna

elektryczz
1,2 GW

moc elektryczna

ikony_0030_Inteligentny-obiekt-wektorowy
70%

szacunkowe pokrycie potrzeb cieplnych rynku warszawskiego przez Grupę PGNiG TERMIKA

ikony_0030_Inteligentny-obiekt-wektorowy
65%

szacunkowe pokrycie zapotrzebowania rynku warszawskiego na energię elektryczną przez Grupę PGNiG TERMIKA

Osiągnięte rezultaty

Poszukiwanie i wydobycie

ikony_0015_Inteligentny-obiekt-wektorowy
1,3 mln ton

wydobycie ropy naftowej i kondensatu NGL

ikony_0020_Inteligentny-obiekt-wektorowy
4,5 mld m3

wydobycie gazu ziemnego

Obrót i magazynowanie

ikony_0026_Inteligentny-obiekt-wektorowy
29 mld m3

wolumen sprzedaży gazu (uwzględnia transakcje na Towarowej Giełdzie Energii)

ikony_0023_Inteligentny-obiekt-wektorowy
13,5 mld m3

wolumen importu gazu

Dystrybucja

ikony_0001_Inteligentny-obiekt-wektorowy
11,7 mld m3

wolumen dystrybucji gazu

ikony_0004_Inteligentny-obiekt-wektorowy
17,2 mld m3

szacunkowa wielkość przesłanego paliwa gazowego za pośrednictwem sieci wg. Gaz- System

ikony_0018_Inteligentny-obiekt-wektorowy
7 mln

liczba klientów

Wytwarzanie

ikony_0027_Inteligentny-obiekt-wektorowy
40,7 PJ

produkcja ciepła

08
4,0 TWh

produkcja energii elektrycznej

Jak zarządzamy wynikami:

Wydobycie
 • 2 232 mln zł – poniesione w 2018 r. nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe;
 • 1 252 mln zł – poniesione w 2018 r. nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe za granicą.
Obrót i magazynowanie
 • budowa 5 komór Klastra B wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w KPMG Kosakowo.
Dystrybucja
 • 1 807 mln zł – poniesione w 2018 r. nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe, w tym m.in. środki na rozbudowę i modernizację sieci gazowej.
Wytwarzanie
 • 275 mln zł – przeznaczone przez PGNiG Termika na rzeczowe aktywa trwałe;
 • budowa kotłowni szczytowej w EC Żerań;
 • budowa bloku gazowo-parowego o mocy ok. 450 MW w EC Żerań (BGP Żerań);
 • budowa bloku gazowo-parowego o mocy ok. 450 MW w Elektrociepłowni Stalowa Wola (ECSW);
 • rozpoczęcie w 2018 r. eksploatacji bloku fluidalnego o mocy ok. 70 MWe w Elektrociepłowni Zofiówka;
 • modernizacja EC Pruszków;
 • inwestycje związane z dostosowaniem urządzeń wytwórczych do wymogów BAT(ang. Best Available Technology) – dokument referencyjny dla najlepszych dostępnych technik dotyczących LCP, czyli dużych instalacji spalania.(ang. Best Available Technology) – dokument referencyjny dla najlepszych dostępnych technik dotyczących LCP, czyli dużych instalacji spalania. (Best Available Techniques).

Jak kapitał produkcyjny wpływa na pozostałe kapitały?

Intelektualny

Jednym z kluczowych kierunków rozwoju innowacji w Grupie PGNiG jest zwiększanie efektywności aktywów produkcyjnych zarządzanych przez poszczególne spółki.

 • w ramach programu GeoMetan kontynuowane są prace związane z pozyskiwaniem gazu ziemnego z pokładów węgla kamiennego. W jego wyniku powstaną rozwiązania techniczne umożliwiające eksploatację nowych zasobów węglowodorów we współpracy z innymi krajowymi liderami branży przemysłowej;
 • na mocy umowy pomiędzy NCBiR oraz Gaz-SystemOperator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. – Spółka Skarbu Państwa, której kluczowym zadaniem jest transport paliw gazowych siecią przesyłową na terenie Polski.Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. – Spółka Skarbu Państwa, której kluczowym zadaniem jest transport paliw gazowych siecią przesyłową na terenie Polski. realizowany jest największy program badawczy w historii Grupy PGNiG  – INGA (Innowacyjne Gazownictwo). Razem z zewnętrznymi partnerami pracujemy, między innymi, nad wykorzystaniem metanu ze zlikwidowanych kopalń na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, rozwojem technologii otrzymywania eteru dimetylowego pod kątem zagospodarowania małych złóż węglowodorów oraz systemem monitorowania gazociągów;
 • w ramach Akceleratora MIT Enterprise Forum Poland opracowywane są rozwiązania wykorzystujące analizę Big Data do przewidywania usterek dużych maszyn oraz zwiększające efektywność infrastruktury wydobywczej dzięki zmianie właściwości fizycznych wody technicznej.

Praca nad opisanymi powyżej projektami nie byłaby możliwa bez dostępu do aktywów Grupy PGNiG, które umożliwiają ekspertom przeprowadzanie testów i pilotażowych wdrożeń w warunkach produkcyjnych. Dzięki temu proces rozwoju technologii, którego zwieńczeniem jest komercjalizacja, przebiega znacznie szybciej.

Ludzki

Grupa PGNiG realizuje działania ukierunkowane na budowanie kultury zaangażowania pracowników w pracę i tworzenie innowacji. Dla spółek energetycznych coraz bardziej odczuwalny jest problem powstającej luki pokoleniowej. Pomimo postępującej automatyzacji, efektywność aktywów produkcyjnych w ogromnej mierze uzależniona jest od dostępności kompetentnej i wykwalifikowanej kadry technicznej.

PGNiG dba o napływ wykwalifikowanej kadry realizując projekty takie jak:

 • GeoTalent – program edukacyjno-stażowy skierowany do studentów zainteresowanych branżą poszukiwawczo – wydobywczą. Jego celem jest poszerzanie wiedzy i rozwój umiejętności praktycznych studentów w obszarze poszukiwań, rozpoznania i wydobycia węglowodorów ze źródeł konwencjonalnych i niekonwencjonalnych;
 • „Energia dla Przyszłości” – w 2018 roku zorganizowana została już trzecia edycja programu stypendialnego, w który zaangażowane jest Ministerstwo Energii, Grupa PGNiG, PGE i PKN ORLEN Jego celem jest poszukiwanie najlepszych studentów i absolwentów wyższych uczelni, którzy mogą stanowić przyszłą kadrę branży.
Naturalny

Zależności pomiędzy kapitałem naturalnym i produkcyjnym można analizować na kilku płaszczyznach.

 • w zakresie segmentu Poszukiwanie i Wydobycie, Grupa musi dysponować sprzętem i technologiami umożliwiającymi pozyskiwanie węglowodorów z różnorodnych złóż – włączając w to niewielkie złoża oraz złoża niekonwencjonalne. W ostatnim roku zaangażowaliśmy się w ambitny projekt, którego celem jest udostepnienie metanu uwięzionego w pokładach węgla;
 • segment Wytwarzanie w dużej mierze opiera się o aktywa węglowe. Grupa modernizuje istniejące moce zgodnie w wymogami BAT(ang. Best Available Technology) – dokument referencyjny dla najlepszych dostępnych technik dotyczących LCP, czyli dużych instalacji spalania.(ang. Best Available Technology) – dokument referencyjny dla najlepszych dostępnych technik dotyczących LCP, czyli dużych instalacji spalania.. Nowe projekty inwestycyjne opierać się będą przede wszystkim o gaz – paliwo o zdecydowanie mniejszym oddziaływaniu na otoczenie naturalne.
Finansowy

Największą pozycję aktywów Grupy PGNiG stanowią rzeczowe aktywa trwałe, których wartość na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosła 34 236 mln zł. Inwestycje w zasoby produkcyjne wymagają pozyskiwania z rynku lub wykorzystywania środków finansowych znajdujących się w dyspozycji Grupy. Na inwestycje w latach 2017-2022 zostanie przeznaczonych łącznie ponad 34 mld zł. Średnioroczne nakłady inwestycyjne w latach 2017-2022 kształtować się będą na poziomie ok. 5,7 mld zł:

 • blisko połowa nakładów inwestycyjnych (45%) dotyczyć będzie obszaru poszukiwania i wydobycia węglowodorów;
 • prawie 30% nakładów zostanie przeznaczonych na rozwój działalności dystrybucyjnej;
 • ok. 13% nakładów związane będzie z obszarami elektroenergetyki i ciepłownictwa;
 • dodatkowo, ok. 12% nakładów zostanie przeznaczonych na inne, selektywnie dobierane projekty rozwojowe, cechujące się atrakcyjną stopą zwrotu m.in. w obszarach dystrybucji, obrotu, elektroenergetyki i ciepłownictwa.

 

W 2018 r. nakłady inwestycyjne Grupy PGNiG na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyniosły ok. 4,9 mld zł i były o 53% wyższe od nakładów poniesionych w 2017 r.

Obok wydatków na nowe aktywa produkcyjne, znaczącym składnikiem kosztów jest również utrzymywanie i modernizacja istniejących obiektów i urządzeń. Sama spółka PSG na modernizację swojego majątku sieciowego przeznaczyła w 2018 r. ok. 553 mln zł. Segment wytwarzanie ponosi znaczące koszty związane z dostosowaniem urządzeń wytwórczych do wymogów BAT(ang. Best Available Technology) – dokument referencyjny dla najlepszych dostępnych technik dotyczących LCP, czyli dużych instalacji spalania.(ang. Best Available Technology) – dokument referencyjny dla najlepszych dostępnych technik dotyczących LCP, czyli dużych instalacji spalania..

Inwestycje w aktywa są ukierunkowane – w perspektywie średnio- i długoterminowej – na zwiększenie efektywności i skali działalności Grupy. Program inwestycyjny umożliwić ma wygenerowanie skumulowanego wyniku EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją.(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją. Grupy na poziomie ok. 33,7 mld zł w latach 2017-2022 i perspektywiczny wzrost wyniku EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją.(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją. Grupy do średniorocznego poziomu ok. 9,2 mld zł w latach 2023-2026.

Społeczny

Działalność Grupy i sąsiedztwo aktywów produkcyjnych bezpośrednio wpływa na warunki życia i rozwój przedsiębiorczości we wszystkich regionach Polski.

 • gaz jest jednym z kluczowych surowców wielu gałęzi przemysłu. Dostęp do niebieskiego paliwa stymuluje rozwój gospodarki;
 • sektor gazowy jest jednym ze znaczących pracodawców. Bliskość i rozwój aktywów produkcyjnych PGNiG jest gwarancją stabilności finansowej blisko 25 000 pracowników oraz ich rodzin;
 • obecność aktywów produkcyjnych PGNiG w regionach to również wpływy podatków do gmin oraz możliwość skorzystania z projektów CSR i sponsoringowych realizowanych przez spółki Grupy.

Grupa PGNiG, angażując się w kampanię antysmogową promuje gaz ziemny jako źródło energii. W 2018 r. Fundacja wraz ze spółkami Grupy PGNiG przeprowadziła kampanię edukacyjną „Powietrze bez Śmieci”, której celem było uświadomienie o przyczynach powstawania smogu w Polsce. Ta kampania była skoordynowana z programem dofinansowania wymiany starych pieców na nowoczesne gazowe.

Wyniki wyszukiwania: