Raport
Zintegrowany 2018
Menu
Raport Zintegrowany PGNiG 2018 / Grupa PGNiG / List Prezesa Zarządu

List Prezesa Zarządu

Szanowni Akcjonariusze, Klienci i Kontrahenci,

zapraszam do zapoznania się z Raportem Rocznym Grupy Kapitałowej PGNiG za 2018 rok. Był to okres, w którym intensywnie realizowaliśmy założenia Strategii określającej nasze cele i aspiracje na lata 2017-2022. Ubiegłoroczne dokonania Grupy dają nam powód do dużej satysfakcji. Chciałbym zwrócić szczególną uwagę na sukcesy w zakresie zwiększania zasobów węglowodorów i dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski.

W 2018 roku Grupa Kapitałowa PGNiG wygenerowała wynik EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją.(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją. o 8 proc. wyższy niż w 2017 roku. Odnotowaliśmy także najwyższe w naszej historii przychody – wyniosły one ponad 41 mld zł. Pod względem wysokości rynkowej kapitalizacji na koniec 2018 roku, PGNiG SA była trzecią spółką na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Utrzymujące się na wysokim poziomie przez większość 2018 roku ceny gazu ziemnego i ropy naftowej pozwoliły nam osiągnąć dobry wynik EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją.(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją. w segmencie upstream. Jednocześnie wysokie ceny pozyskania gazu z importu spowodowały stratę na poziomie EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją.(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją. w segmencie Obrotu. Co istotne – mimo obniżonych o ponad 7 proc. stawek taryfy dystrybucyjnej – udało się utrzymać dobry wynik segmentu odpowiedzialnego za dystrybucję gazu. Z kolei wysokie ceny energii elektrycznej pomogły segmentowi Wytwarzania zrekompensować koszty związane ze wzrostem cen węgla i nieznacznie zmienionym poziomem taryf na sprzedaż i dystrybucję ciepła.

W drugiej połowie 2018 roku podpisaliśmy kontrakty z czołowymi amerykańskimi firmami specjalizującymi się w dostawach skroplonego gazu (LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.), dzięki którym po 2022 roku będziemy dysponować co najmniej 10 mld m3 gazu ziemnego rocznie po regazyfikacjiRegazyfikacja – proces zmiany stanu skupienia gazu z postaci skroplonej do gazowej poprzez ogrzewanie.Regazyfikacja – proces zmiany stanu skupienia gazu z postaci skroplonej do gazowej poprzez ogrzewanie.. Doprowadziliśmy tym samym do długo oczekiwanej zmiany struktury koszyka importowego Grupy. To krok milowy dla dalszej działalności – nie tylko znacznie poprawiamy warunki cenowe sprowadzanego surowca, ale także stajemy się istotnym graczem na międzynarodowym rynku LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji. – według wielu ekspertów uważanego za przyszłość światowego handlu gazem ziemnym.

W segmencie Poszukiwanie i Wydobycie w 2018 roku należy zwrócić uwagę na wysoką skuteczność w utrzymaniu dotychczasowego poziomu krajowego wydobycia. Było to możliwe m.in. dzięki intensyfikacji wydobycia z obecnych złóż i rewitalizacji np. na złożu Przemyśl. Na Norweskim Szelfie Kontynentalnym sfinalizowaliśmy natomiast kolejną z zapowiadanych w Strategii Grupy akwizycji – nabyliśmy od Equinor Energy AS znaczący pakiet udziałów w złożu Tommeliten Alpha. Szacujemy, że złoże pozwoli zwiększyć naszą produkcję gazu ziemnego o ponad 0,5 mld m3 w szczytowym okresie wydobycia. Znaczenie przejętego aktywa jest istotne, jeśli weźmiemy pod uwagę strategię dywersyfikacyjną Grupy, opartą w silnym stopniu na gazociągu Baltic Pipe, którego budowa zostanie ukończona w 2022 roku.

W segmencie Dystrybucji warto podkreślić przyspieszenie działań w zakresie przyłączania nowych odbiorców. W październiku 2018 roku ogłosiliśmy program gazyfikacji polskich gmin, który zakłada, że do 2022 roku ok. 90 proc. polskiego będzie miało dostęp do gazu ziemnego. Inwestycje rozpoczęliśmy pod koniec 2018 roku. W 2018 roku zakończyliśmy i przekazaliśmy do użytkowania nowy, wielopaliwowy blok energetyczny w Elektrociepłowni Zofiówka. Wzmocniliśmy tym samym naszą pozycję na rynku ciepła i energii elektrycznej na Górnym Śląsku. Kontynuujemy także prace związane z budową nowego bloku gazowego w warszawskiej Elektrociepłowni Żerań. Jesteśmy zadowoleni z postępu w pracach nad dużymi inwestycjami infrastrukturalnymi – to od nich w głównej mierze uzależnione jest bowiem osiągnięcie naszych strategicznych celów w obszarze elektroenergetyki. W obszarze CSR promujemy gaz jako ekologiczne paliwo. Włączamy się aktywnie w walkę ze smogiem – mamy świadomość, że główną przyczyną zanieczyszczenia środowiska w Polsce jest „niska emisja”, czyli spaliny pochodzące głównie z pieców starego typu. Dlatego proponujemy naszym Klientom wymianę starych pieców grzewczych na węgiel na nowoczesne kotły gazowe. Współpracujemy również z samorządami, które zachęcamy do wykorzystywania w komunikacji miejskiej autobusów zasilanych gazem. Dzięki naszym działaniom kolejne miasta decydują się na ekologiczny i ekonomiczny transport. W 2019 roku – zgodnie z założeniami Strategii – będziemy koncentrować się na działaniach związanych z dywersyfikacją dostaw gazu oraz zwiększaniem zasobów zarówno w Polsce jak i za granicą. Zamierzamy być również aktywni w nowych regionach świata, m.in. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie w grudniu 2018 roku nabyliśmy prawa do poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów. Nie rezygnujemy z prac nad innowacyjnymi projektami badawczo-rozwojowymi. Chcemy na szeroką skalę wdrażać rewolucyjne projekty, takie jak Geo-Metan, które z jednej strony poprawią bezpieczeństwo górników i pomogą ograniczać emisję metanu do atmosfery, a z drugiej pozwolą zwiększyć wolumen surowca wydobywanego w kraju.

Na zakończenie pragnę podziękować Zarządowi PGNiG SA, Radzie Nadzorczej oraz całemu Zespołowi za zaufanie oraz wytężoną pracę w 2018 roku.

Z poważaniem,

Piotr Woźniak
Prezes Zarządu PGNiG SA

Wyniki wyszukiwania: