Raport
Zintegrowany 2018
Menu
Raport Zintegrowany PGNiG 2018 / Grupa PGNiG / List Przewodniczącego Rady Nadzorczej

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Szanowni Państwo,

W 2018 roku polska gospodarka potwierdziła swoje coraz większe znaczenie na arenie europejskiej – z ponad pięcioprocentowym wzrostem PKB byliśmy jednym z najszybciej rozwijających się krajów Unii Europejskiej. Niemniej jednak efektywna działalność na rynkach gazu ziemnego i ropy naftowej w ubiegłym roku z całą pewnością nie należała do najłatwiejszych. Cena surowców przez znaczną część roku kształtowała się na wysokim poziomie, co niewątpliwie sprzyja spółkom skoncentrowanym na działalności upstream, do których należy Grupa PGNiG. Warto zwrócić jednak uwagę na mnogość czynników, które z punktu widzenia zadań zarządczych okazały się dużym wyzwaniem – mam tu na myśli m.in.: wahania cen towarów i postępujące fundamentalne oderwanie się ceny gazu ziemnego od kursu ropy naftowej, dynamiczny rozwój rynku skroplonego gazu LNG, a także istotne decyzje dotyczące branży energetycznej podejmowane na szczeblu krajowym (m.in. uchwalenie Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030) i międzynarodowym.

Analizując powyższe wydarzenia, Zarząd PGNiG po raz kolejny okazał się wyjątkowo skuteczny – potwierdza to nie tylko wygenerowanie w 2018 r. rekordowego wyniku finansowego, ale również realizacja wielu kluczowych działań na rzecz zatwierdzonej w marcu 2017 r. Strategii Grupy Kapitałowej PGNiG na lata 2017-2022 (z perspektywą do 2026 r.).

Skuteczny nadzór nad postępem w realizacji strategii należał także do priorytetów Rady Nadzorczej PGNiG w 2018 r. W minionym roku Zarząd PGNiG podejmował szereg ważnych decyzji dotyczących dywersyfikacji źródeł pozyskania gazu, m.in. zawierał długoterminowe kontrakty importowe na dostawy LNG z amerykańskimi partnerami czy pozyskał koncesję Tommeliten Alpha na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Efekty działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz poprawę warunków handlowych Grupy PGNiG będą widoczne w nadchodzących latach i zostaną docenione przez naszych Interesariuszy.

Jako przewodniczący Rady Nadzorczej PGNiG czuję satysfakcję, że Spółka PGNiG po raz trzeci z rzędu znalazła się w gronie laureatów konkursu „Transparentna Spółka Roku”, organizowanego przez Instytut Rachunkowości i Podatków oraz „Gazetę Giełdy Parkiet”.

Działania Rady Nadzorczej w silnym stopniu koncentrują się na polityce informacyjnej i ładzie korporacyjnym – bowiem każdy z Członków jest świadomy, że są to fundamentalne kwestie w każdej dojrzałej, otwartej na dialog spółce. Wypełnianie obowiązków informacyjnych od dawna nie stanowi dla nas wyłącznie regulacyjnego przymusu. Dostrzegamy w tym obszarze duże możliwości rozwoju Grupy, w tym m.in.: wzmacnianie wizerunku zaufanego partnera biznesowego czy zwiększanie bezpieczeństwa. To właśnie dzięki temu możemy skutecznie konkurować na wymagającym rynku surowcowym. Pragnę zapewnić, że zachowanie wysokiego stopnia transparentności i zgodności z regulacjami pozostanie dla Rady Nadzorczej PGNiG kluczowym zadaniem w 2019 roku. Bez tego trudno jest sobie wyobrazić długookresowy rozwój Spółki w jakimkolwiek segmencie biznesowym.

Początek 2019 r. i dająca się zaobserwować niestabilność makroekonomiczna na rynkach gazu ziemnego i ropy naftowej wskazują, że przed Zarządem PGNiG i zatrudnionymi w całej Grupie Kapitałowej pracownikami czas wytężonej pracy. Dalsze doskonalenie procesów umożliwi nie tylko osiąganie satysfakcjonujących wyników operacyjnych i finansowych w krótkim okresie, ale również pozwoli z dużymi nadziejami patrzeć na rozwój Spółki za 5, 10 czy 15 lat. W imieniu Rady Nadzorczej PGNiG zapewniam naszą gotowość – nieustannie będziemy wspierać wszelkie pozytywne propozycje rozwiązań, które mają szansę spowodować wzrost wartości Grupy Kapitałowej PGNiG i zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju.

Z poważaniem,

Bartłomiej Nowak
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wyniki wyszukiwania: