Raport
Zintegrowany 2018
Menu
Raport Zintegrowany PGNiG 2018 / Grupa PGNiG / Podstawowe informacje o Grupie

Podstawowe informacje o Grupie

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA jest liderem rynku gazu ziemnego w Polsce i trzecią największą spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

PGNiG SA zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem gazu ziemnego oraz ropy naftowej, a także, poprzez kluczowe spółki, importem, magazynowaniem, sprzedażą, dystrybucją paliw gazowych i płynnych, a także produkcją oraz dystrybucją ciepła i energii elektrycznej.

Grupa PGNiG pełni kluczową rolę na polskim rynku gazu i jako lider odpowiada za utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego kraju. W tym celu podejmuje niezbędne działania, które mają za zadanie zaspokoić systematycznie rosnące zapotrzebowanie na paliwo gazowe. PGNiG zapewnia dywersyfikację dostaw poprzez wydobycie złóż krajowych oraz import ze źródeł zewnętrznych. W Polsce PGNiG jest największym importerem i dostawcą gazu ziemnego. Paliwo trafia do kraju przez rozbudowaną sieć systemu przesyłowego oraz Terminal LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu. Gaz rozprowadzany jest do odbiorców końcowych głównie za pomocą sieci dystrybucyjnych. Krajowy system gazowy uzupełniają magazyny gazu, które służą do pokrywania sezonowych i dobowych niedoborów paliwa gazowego.

PGNiG SA posiada udziały w ok. 30 spółkach, w tym w podmiotach świadczących specjalistyczne usługi geofizyczne i wiertniczo-serwisowe, wysoko cenione na rynkach międzynarodowych. Oddziały i zagraniczne przedstawicielstwa firmy w Pakistanie, Wielkiej Brytanii, Rosji, Belgii, na Białorusi i Ukrainie, do której w 2016 r. PGNiG SA rozpoczęło także dostawy gazu.

PGNiG SA jest również jedynym właścicielem spółki PGNiG Upstream Norway, która prowadzi działalność w zakresie poszukiwania i eksploatacji złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym i Morzu Norweskim, oraz PGNiG Supply & Trading zajmującej się handlem gazem za granicą do odbiorców hurtowych. Dodatkowo, PSTPGNiG Supply & TradingPGNiG Supply & Trading rozpoczęło działalność handlową na światowym rynku LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji. poprzez otwarcie oddziału w Londynie.

W kwietniu 2017 r. Zarząd PGNiG przyjął „Strategię zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej PGNiG na lata 2017-2022”, która wspiera i uzupełnia cele biznesowe zdefiniowane w „Strategii Grupy Kapitałowej na lata 2017-2022”.

„Strategia zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej PGNiG na lata 2017-2022” opiera się na sześciu obszarach, które wyznaczają priorytety działań. Ze względu na charakter działalności biznesowej prowadzonej przez poszczególne spółki Grupy PGNiG zdefiniowano 13 celów strategicznych.

Misja PGNiG definiuje odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz wskazuje koncentrację uwagi na kliencie i jego potrzebach. Uwzględnia także specyfikę klienta indywidualnego i biznesowego. Natomiast wizja podkreśla innowacyjność rozwiązań oferowanych przez Grupę PGNiG.

Świadomość oddziaływania na otoczenie oraz odpowiedzialność za bezpieczeństwo energetyczne, zakorzenione w systemie wartości Grupy, są fundamentami nowej Strategii CSR. Uwzględniając bezpieczeństwo i innowacje, spółki Grupy PGNiG, mając na uwadze oczekiwania swoich interesariuszy, zobowiązują się do spełniania najwyższych standardów w zakresie przejrzystej kultury organizacyjnej, relacji z pracownikami i klientami, prospołecznej postawy, a także działań na rzecz ochrony środowiska.

3. miejsce Grupy PGNiG w XXI edycji Listy 500 największych polskich przedsiębiorstw publikowanej corocznie przez dziennik Rzeczpospolita.

Spółki Grupy Kapitałowej PGNiG w 2018 r.

Działalność operacyjna w 2018 r.

Sprzedaż gazu ziemnego ogółem poza Grupą Kapitałową PGNiG mln m3 2018 2017 2016 2015 2014
Grupa Kapitałowa PGNiG PGNiG Grupa Kapitałowa PGNiG PGNiG Grupa Kapitałowa PGNiG Grupa Kapitałowa PGNiG Grupa Kapitałowa PGNiG
Gaz wysokometanowy (E) 27 466 16 159 25 291 15 977 22 895 21 653 17 322
Gaz zaazotowany (Ls/Lw przeliczony na E) 1 578 1 088 1 496 1 007 1 371 1 295 1 252
Razem (przeliczony na E) 29 044 17 247 26 787 16 984 24 266 22 948 18 574

Wyniki wyszukiwania: