Raport
Zintegrowany 2018
Menu

Badania i rozwój

Jednym z celów Strategii Grupy PGNiG w obszarze Centrum Korporacyjnego jest rozwój działalności innowacyjnej poprzez efektywną realizację projektów badawczo-rozwojowych oraz innowacyjnych.

W strukturach PGNiG zadania te znajdują się w kompetencji Departamentu Innowacji i Rozwoju Biznesu, nadzorującego działalność w obszarze innowacji (identyfikacja rozwiązań, rozwój, wdrożenia/komercjalizacja) oraz efektywności energetycznej oraz Departamentu Badań i Rozwoju zarządzającego projektami B+R i prawami własności intelektualnej oraz realizującego współpracę z jednostkami naukowo-badawczymi.

W wyniku działań Departamentu Badań i Rozwoju uzyskano w PGNiG 99 ofert na projekty badawczo-rozwojowe o najwyższym stopniu dostosowania do potrzeb Grupy PGNiG. Głównymi źródłami ofert były uczelnie i instytuty, gdzie uzyskano 50 ofert B+R z 20 różnych podmiotów na łączną kwotę 99,6 mln zł oraz program NCBR – Wspólne Przedsięwzięcie INGA, gdzie uzyskano 34 oferty z 35 różnych podmiotów/konsorcjów, na łączną kwotę ok. 226 mln zł. W 2018 r. PGNiG zawarło 19 nowych umów na prace B+R na łączną kwotę 9,7 mln zł, z czego większość prac dotyczy segmentu Poszukiwanie i Wydobycie. Z programu INGA pozytywnie zostało zakwalifikowanych do dofinansowania 7 projektów na łączną kwotę 65,4 mln zł (z dofinansowaniem NCBR ok. 32,5 mln zł). Pozostałe spółki z Grupy PGNiG realizowały w 2018 r. 20 projektów badawczo-rozwojowych na łączną kwotę 4,1 mln zł.

01
99

uzyskanych ofert na projekty badawczo-rozwojowe o najwyższym stopniu dostosowania do potrzeb Grupy PGNiG.

02
7

projektów z programu INGA pozytywnie zakwalifikowanych do dofinansowania.

03
19

19 nowych umów na prace B+R na łączną kwotę 9,7 mln zł.

W ramach identyfikacji obszarów o największym potencjalne biznesowym dla Grupy PGNiG z punktu widzenia działań badawczo-rozwojowych przygotowano zaktualizowany zbiór obszarów rozwojowych w ramach projektu Foresight B+R 2018, który posłuży konstruowaniu przyszłej długoterminowej strategii Grupy PGNiG i bieżącym potrzebom obszaru B+R. Opracowano również „Model ochrony własności intelektualnej w obszarze B+R” dla zwiększenia bezpieczeństwa w zakresie obrotu własnością intelektualną i wzmocnienia źródeł przychodów opartych na obrocie taką własnością.

Uruchomiono cykl działań badawczo-rozwojowych związany z nowym potencjalnym obszarem biznesu tj. technologiami wodorowymi. Aktualnie przygotowywany jest program działań B+R zaangażowania się Grupy PGNiG w ten obszar. W szczególności rozważane będą następujące zagadnienia: ogniwa paliwowe (energetyka rozproszona), magazynowanie wodoru w infrastrukturze podziemnych magazynów gazu i w sieci dystrybucyjnej, elektromobilność bazująca na wodorze, duża energetyka (turbiny gazowe wspomagane wodorem).

Do najbardziej istotnych projektów B+R realizowanych bądź zakończonych w 2018 r. należą:

  • uruchomienie I konkursu i ustalenie listy rankingowej projektów w programie INGA realizowanym w formule Wspólnego Przedsięwzięcia z NCBR i GAZ-SYSTEM;
  • uruchomienie projektu ELIZA z obszaru problematyki i technologii wodorowych. Projekt bazuje na możliwościach uzyskania wodoru z instalacji OZE (turbiny wiatrowej) przy użyciu procesu elektrolizy w instalacji położonej na terenie podziemnego magazynu gazu, a następnie zatłaczaniu uzyskanego wodoru do komory PMG, z której może być wyprowadzony do systemu gazowniczego;
  • uruchomienie projektu Hel-3 związanego z technologią uzyskania izotopu helu-3 z ciekłego helu, ważnego materiału stosowanego w systemach bezpieczeństwa, diagnostyce medycznej i energetyce jądrowej;
  • zakończenie fazy badawczo-rozwojowej projektów B+R+I: „Turboekspander małej mocy” i „MiniDrill – Technologia wierceń małośrednicowych przy użyciu wody” oraz rozpoczęcie prac nad uruchomieniem kolejnych etapów realizacji tych projektów w celu komercjalizacji;
  • uzyskanie certyfikatu dopuszczenia do stosowania ekogłowicy eksploatacyjnej o nowatorskiej konstrukcji korpusów odlewanych ze staliwa, w miejsce powszechnie stosowanych materiałów kutych, oraz wykorzystujące nowe technologie uszczelnień metal-metal;
  • uruchomienie projektu  „Early-startup” pozwalającego na współpracę ze startupami bądź zespołami dysponującymi ofertami projektowymi o niskim poziomie rozwoju TRL (ang. Technology Readiness Level) z włączeniem do współpracy i inkubacji polskich instytucji naukowo-badawczych;
  • uruchomienie projektu budowy pilotażowej stacji tankowania pojazdów wodorem jako jednego z projektów w ramach planowanego do uruchomienia programu rozwoju technologii wodorowych pn. HYDRA.

Ponadto w 2018 r. uruchomiono w ramach Grupy PGNiG program „Doktoratów wdrożeniowych” dla pracowników Grupy PGNiG. Jest to formuła współpracy partnerów naukowych i przemysłowych ukierunkowana na wsparcie rozwoju przedsiębiorstw w oparciu o dorobek naukowy, przy jednoczesnym rozwoju merytorycznym własnej kadry. Przeprowadzono również IV edycję konkursu Młodzi Innowacyjni dla PGNiG, przeznaczonego dla studentów, doktorantów i młodych naukowców.

W ramach współpracy z organizacjami branżowymi, przystąpiono m.in. do Klastra Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych, którego misją jest inicjowanie działań na rzecz zwiększenia znaczenia technologii wodorowych oraz czystych technologii węglowych. Dołączono również do organizacji GERG – Europejska Grupa Badawcza w Gazownictwie (fr. Groupe Européen de Recherches Gazières), której celem jest wspólna realizacja prac badawczo-rozwojowych związanych z nowymi, innowacyjnymi technologiami w przemyśle gazowniczym.

Wyniki wyszukiwania: