Raport
Zintegrowany 2018
Menu

Perspektywy obszaru B+R+I

B+R

W 2019 r. i latach następnych obszar badań i rozwoju będzie profilowany na efekty komercjalizacyjne i uzyskiwanie bezpośrednich korzyści biznesowych. Równolegle, stale będą analizowane nowe obszary biznesu, które mogą przynieść Grupie zwiększenie konkurencyjności i pozycji rynkowej. Działania te zaplanowane są w dwóch horyzontach czasowych:

Horyzont krótkoterminowy do 2020 r., w którym planowane i podejmowane będą następujące działania:

  • umocnienie pozycji Grupy PGNiG w obszarze technologii wodorowych poprzez m.in.: przygotowanie mapy drogowej rozwoju technologii wodorowych dla Grupy PGNiG do 2030 r., współpracę z jednym z czołowych koncernów motoryzacyjnych, zakończenie trwających i uruchomienie kolejnych projektów z tego obszaru i utworzenie (na bazie CLPB) pierwszego w Polsce akredytowanego laboratorium analitycznego z kompetencjami m.in. do analiz wodoru;
  • wdrożenie „Modelu ochrony własności intelektualnej w obszarze B+R” w całej Grupie PGNiG;
  • przekazanie do komercjalizacji projektów badawczo-rozwojowych: MiniDrill, EkoGłowica, Turboekspander oraz innych, które będą kończone w latach 2019-2020;
  • uruchomienie II konkursu INGA w IV kwartale 2019 r;
  • realizacje projektu „Patent”, którego celem jest pozyskanie rozwiązań technologicznych i badawczo-rozwojowych, które mogą być zastosowane w praktyce eksploatacyjnej Grupy PGNiG.

Horyzont średnioterminowy do 2022 r. gdzie planowane jest m.in.:

  • wykonanie strategii Grupy 2017-2022 w obszarze badań i rozwoju;
  • rozwój i ekspansja na rynku technologii wodorowych, w tym jako nowego źródła dochodów (magazynowanie energii P2G, magazynowanie wodoru);
  • komercjalizacja projektów B+R w tym produktów i technologii wytworzonych na bazie projektów INGA;
  • zwiększanie aktywności w obszarze patentowym;
  • zaproponowanie nowych, biznesowo atrakcyjnych obszarów biznesu dla Grupy mogących się znaleźć w przyszłej strategii oraz wybór technologii/projektów o skali przełomowej dla Grupy PGNiG i rozpoczęcie realizacji w oparciu o konsorcja międzynarodowe.

Innowacje

W ramach Grupy PGNiG w kolejnych latach podejmowane będą działania związane z aktywnym pozyskiwaniem i realizacją projektów innowacyjnych oraz sprawnym wdrożeniem wybranych rozwiązań, co ostatecznie ma przyczynić się do zwiększenia wyników finansowych oraz umocnienia pozycji PGNiG jako lidera na rynku gazu w Polsce. Planowane są również działania rozwijające kulturę innowacji w organizacji, zwiększające świadomość pracowników i kadry zarządzającej w zakresie rozwoju działalności innowacyjnej oraz działania na rzecz utrzymania sieci współpracy z wyspecjalizowanymi podmiotami zajmującymi się współpracą ze startupami i innowacyjnymi firmami.

Wzmacnianie relacji ze środowiskiem startupowym nastąpi m.in. poprzez otwarcie na współpracę z zagranicznymi przedsiębiorstwami oraz rozwój zróżnicowanych modeli współpracy, jak również inwestycje kapitałowe. Przewiduje się, że w 2019 r. pojawią się pierwsze wyniki prac B+R w Grupie PGNiG wymagające przygotowania i przeprowadzenia procesu komercjalizacji rozwiązań.

Wyniki wyszukiwania: