Raport
Zintegrowany 2018
Menu
Raport Zintegrowany PGNiG 2018 / O raporcie / Tabele ze wskaźnikami GRI

Tabele ze wskaźnikami GRI

Numer wskaźnika Nazwa wskaźnika Stopień raportowania Miejsce w raporcie
Wskaźniki profilowe
Profil organizacji
GRI 102-1 Nazwa organizacji Pełny
GRI 102-2 Podstawowe marki, produkty i usługi Pełny
GRI 102-3 Lokalizacja siedziby głównej organizacji Pełny
GRI 102-4 Liczba krajów, w których działa organizacja Pełny
GRI 102-5 Forma własności i struktura prawna organizacji Pełny
GRI 102-6 Rynki obsługiwane przez organizację Pełny
GRI 102-7 Skala organizacji Częściowy
GRI 102-8 Łączna liczba pracowników Częściowy
GRI 102-9 Łańcuch dostaw organizacji Częściowy
GRI 102-10 Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące wielkości organizacji, jej struktury, własności lub łańcucha dostaw Częściowy
GRI 102-11 Zasada przezorności Częściowy
GRI 102-12 Zewnętrzne inicjatywy, deklaracje lub zasady Częściowy
GRI 102-13 Członkostwo w stowarzyszeniach lub organizacjach Częściowy
Strategia
GRI 102-14 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla Częściowy
GRI 102-15 Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk Częściowy
Etyka
GRI 102-16 Wartości organizacji, jej zasady, standardy i normy zachowania ujęte w postaci kodeksów postępowania oraz kodeksów etyki Pełny
Zarządzanie
GRI 102-17 Mechanizmy dotyczące zasięgania porad i wyjaśniania wątpliwości na temat etyki Częściowy
GRI 102-18 Struktura i skład organu zarządzającego organizacją Pełny
GRI 102-22 Liczba i płeć członków najwyższego organu nadzorczego/zarządczego oraz jego komitetów Pełny
GRI 102-36 Proces ustalania wynagrodzenia Częściowy
Zaangażowanie interesariuszy
GRI 102-40 Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację Pełny
GRI 102-41 Pracownicy objęci zbiorowymi układami pracy Pełny
GRI 102-42 Podstawy identyfikacji i selekcji angażowanych grup interesariuszy Częściowy
GRI 102-43 Podejście do angażowania interesariuszy, włączając częstotliwość angażowania według typu i grupy interesariuszy Częściowy
GRI 102-44 Kluczowe kwestie i zagadnienia poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź ze strony organizacji Pełny
Raportowanie
GRI 102-45 Ujęcie w raporcie jednostek gospodarczych ujmowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Pełny
GRI 102-46 Proces definiowania zawartości raportu Pełny
GRI 102-47 Istotne aspekty raportowania Częściowy
GRI 102-48 Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia oraz ich wpływu Częściowy
GRI 102-49 Znaczne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu dotyczące zakresu, zasięgu lub metod pomiaru zastosowanych w raporcie Pełny
GRI 102-50 Okres raportowania Pełny
GRI 102-51 Data publikacji poprzedniego raportu Pełny
GRI 102-52 Cykl raportowania Pełny
GRI 102-53 Osoba kontaktowa Pełny
GRI 102-54 Wskazanie, czy raport sporządzono zgodnie ze standardem GRI w opcji Core lub Comprehensive Pełny
GRI 102-55 Indeks zawartości GRI Pełny
GRI 102-56 Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu Brak
GRI 103 PODEJŚCIE ZARZĄDCZE 2016
GRI 103-1 Wyjaśnienie zakresu tematów raportowania Pełny
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego składowe Pełny
GRI 103-3 Ocena podejścia do zarządzania Pełny
WYNIKI EKONOMICZNE
GRI 201-1 Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona Pełny
POŚREDNI WPŁYW EKONOMICZNY
GRI 203-1 Inwestycje w infrastrukturę i wspierane usług Pełny
GRI 203-2 Znaczący pośredni wpływ ekonomiczny Pełny
PRZECIWDZIAŁANIE KORUPCJI
GRI 205-1 Obszary działalności oceniane pod kątem ryzyka związanego z korupcją Częściowy
GRI 205-2 Komunikacja i szkolenia z procedur i polityk antykorupcyjnych Częściowy
GRI 301 Materiały 2016
GRI 301-1 Wykorzystywane materiały i surowce Pełny
GRI 301-2 Wtórne zastosowanie surowców Częściowy
GRI 302 Energia 2016
GRI 302-1 Zużycie energii w organizacji Pełny
GRI 302-4 Redukcja zużycia energii Częściowy
GRI 302-5 Zmniejszenie zapotrzebowania na energię produktów i usługi Częściowy
GRI 303 Woda 2016
GRI 303-1 Pobór wody według źródła Pełny
GRI 303-3 Woda poddana recyklingowi i ponownie wykorzystana Częściowy
GRI 304 Bioróżnorodność 2016
GRI 304-2 Znaczący wpływ działalności, produktów i usług w zakresie różnorodności biologicznej Częściowy
GRI 304-3 Siedliska chronione lub przywrócone Częściowy
GRI 305 Emisje 2016
GRI 305-1 Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych Częściowy
GRI 305-7 Tlenki azotu (NOX), tlenki siarki (SOX) i inne znaczące emisje do powietrza Częściowy
GRI 306 Ścieki i odpady 2016
GRI 306-1 Zrzut wody w zależności od jej jakości i przeznaczenia Częściowy
GRI 306-2 Odpady według rodzaju i metody usuwania Częściowy
GRI 306-3 Znaczące wycieki Częściowy
GRI 306-4 Transport odpadów niebezpiecznych Częściowy
GRI 306-5 Zbiorniki wodne, na które wpływają zrzuty wody i/lub wycieki Częściowy
GRI 307 Zgodność z wymogami w zakresie ochrony środowiska 2016
GRI 307-1 Nieprzestrzeganie przepisów i regulacji dotyczących ochrony środowiska Pełny
GRI 401 Zatrudnienie 2016
GRI 401-1 Nowozatrudnieni i fluktuacja Częściowy
GRI 401-2 Świadczenia oferowane pracownikom Częściowy
GRI 401-3 Urlop rodzicielski Częściowy
GRI 403 Bezpieczeństwo i higiena pracy 2016
GRI 403-2 Wskaźniki urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy oraz liczba wypadków związanych z pracą Pełny
GRI 404 Szkolenia i edukacja 2016
GRI 404-1 Średnia liczba godzin szkoleniowych na pracownika Pełny
GRI 404-3 Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej Częściowy
GRI 405 Różnorodność i równość szans 2016
GRI 405-1 Różnorodność wśród zarządu i pracowników Częściowy

 

Wyniki wyszukiwania: