Raport
Zintegrowany 2018
Menu
Raport Zintegrowany PGNiG 2018 / O raporcie / Wprowadzenie, zastosowane standardy (GRI, UNGC, IR)

Wprowadzenie, zastosowane standardy (GRI, UNGC, IR)

PGNiG przedstawia drugi Zintegrowany Raport Roczny, w którym znajdują się dane dotyczące Grupy PGNiG za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Podane wartości dotyczą stanu na 31 grudnia 2018 r., chyba że w treści raportu zaznaczono inaczej. Raportowanie odbywa się w cyklu rocznym, a ostatni raport opublikowany został w czerwcu 2018 r.

W niniejszym raporcie zawarto informacje ze skonsolidowanego oświadczenia na temat informacji niefinansowych, które sporządzono zgodnie z wymogami art. 49b i 55 ustawy o rachunkowości zobowiązującej jednostki zainteresowania publicznego do ujawniania danych pozafinansowych.

Raport przygotowany został w oparciu o wybrane wskaźniki standardu raportowania Global Reporting Initiative (GRI) w wersji GRI Standards w opcji Core oraz inne wybrane wskaźniki, w tym własne Grupy PGNiG. W raporcie zawarte zostały wskaźniki przygotowane na podstawie Wytycznych GRI Standards dotyczących raportowania elementów zrównoważonego rozwoju, jednakże nie wszystkie dodatkowe dane zostały opracowane w pełni z tymi wytycznymi.

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Działania prezentowane w raporcie skorelowane są z wyzwaniami zdefiniowanymi w Celach Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals, SDGs) do 2030 r., ogłoszonymi przez ONZ we wrześniu 2015 r. Dążymy do realizacji tych celów, stawiając na zrównoważony rozwój m.in. poprzez długofalowe programy ukierunkowane na pracowników każdego szczebla, dbałość o otoczenie społeczne i rynkowe, podchodząc z troską i szacunkiem do środowiska naturalnego.

Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), które Grupa PGNiG w szczególności wspiera swoimi działaniami:

News.php-2
Cel 4

Zapewnić wszystkim inkluzywną i wysokiej jakości edukację oraz promować uczenie się przez całe życie

News.php-3
Cel 6

Zapewnić wszystkich ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych

News.php-4
Cel 7

Zapewnić wszystkim dostęp do stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie

News.php-5
Cel 8

Promować inkluzywny i zrównoważony wzrost gospodarczy, zatrudnienie i godną pracę dla wszystkich ludzi

News.php-6
Cel 9

Budować odporną infrastrukturę, promować inkluzywną i zrównoważoną industrializację oraz wspierać innowacyjność

News.php
Cel 10

Zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami

News.php-7
Cel 12

Stworzyć wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji

News.php-8
Cel 14

Chronić morza i oceany oraz wykorzystywać ich zasoby w zrównoważony sposób

News.php-9
Cel 15

Zarządzać lasami w sposób zrównoważony, zwalczać pustynnienie, zatrzymać i odwrócić proces degradacji gleby, powstrzymać utratę bioróżnorodności

Wyniki wyszukiwania: