Raport
Zintegrowany 2018
Menu

Nasi interesariusze

Szeroki zasięg działania Grupy PGNiG sprawia, że na co dzień wchodzimy w interakcje z licznymi i bardzo różnorodnymi grupami interesariuszy.

Każda z nich ma swoje specyficzne potrzeby i oczekiwania. Z każdą z nich staramy się wypracować formułę dialogu i współpracy, która najlepiej odpowiada łączącym nas relacjom. Rozumiemy, że tylko w ten sposób jesteśmy w stanie podejmować decyzje biznesowe, które będą prowadziły do zrównoważonego rozwoju firmy i ekosystemu, w którym funkcjonujemy.

W celu skutecznego budowania mocnych i pozytywnych relacji z kluczowymi dla nas grupami, opracowaliśmy mapę naszych interesariuszy wzdłuż łańcucha wartości i zdefiniowaliśmy działania wewnątrz firmy oraz w jej otoczeniu.

Jesteśmy świadomi tego, że potrzeby i oczekiwania naszych interesariuszy zmieniają się z biegiem lat, podobnie jak zmienia się i rozwija nasza Grupa. Dlatego staramy się na bieżąco weryfikować listę naszych interesariuszy uwzględniając w trakcie procesu takie aspekty, jak siła i zasięg wzajemnego oddziaływania, aktywność i zainteresowanie interesariuszy naszą działalnością oraz ich nastawienie względem całej Grupy bądź poszczególnych spółek.

 • spotkania i konferencje dla inwestorów;
 • raporty bieżące i okresowe;
 • newsletter;
 • sprawozdania i materiały informacyjne;
 • kontakt mailowy oraz telefoniczny z Działem Relacji Inwestorskich.
 • oceny współpracy;
 • kontakty z wykonawcami w ramach prowadzonych postepowań zakupowych przy zachowaniu zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców;
 • zaangażowanie wykonawców w proces optymalizacji zakupów w poszczególnych grupach asortymentowych np. poprzez prowadzenie dialogu technicznego z wykonawcami, RFI (request for information), itp.
 • uczestnictwo w programie inkubatora Innvento;
 • konkursy na projekty innowacyjne;
 • konferencje, warsztaty i spotkania dla prowadzących startupy;
 • kontakty mailowe oraz telefoniczne z Departamentem Innowacji i Rozwoju Biznesu.
 • wspólne projekty;
 • konferencje;
 • konsultacje i wsparcie merytoryczne inwestycji;
 • wspólne projekty badawczo-innowacyjne;
 • kontakty mailowe oraz telefoniczne z Departamentem Badań i Rozwoju.
 • wspieranie rozwoju szkolnictwa zawodowego na wszystkich poziomach;
 • konferencje;
 • projekty i dotacje Fundacji PGNiG;
 • konsultacje i wsparcie merytoryczne inwestycji;
 • wspólne projekty badawczo-innowacyjne.
 • badania satysfakcji;
 • infolinia;
 • strony www poszczególnych jednostek Grupy;
 • Biura Obsługi Klienta;
 • dedykowani doradcy biznesowi;
 • contact center;
 • eBOK.
 • konferencje branżowe;
 • spotkania bezpośrednie i w ramach organizacji gospodarczych i branżowych;
 • wspólne przedsięwzięcia pod przewodnictwem Ministerstwa Energii.
 • artykuły prasowe;
 • wywiady;
 • wkładki tematyczne;
 • biuro prasowe z komunikatami prasowymi;
 • komentarze/opinie;
 • dyskusje, debaty, konsultacje;
 • konferencje prasowe/wynikowe;
 • spotkania okolicznościowe.
 • dedykowani doradcy biznesowi;
 • spotkania bezpośrednie;
 • konferencje;
 • współpraca w zakresie akcji humanitarnych na świecie, w Polsce – poprzez Fundację PGNiG.
 • konsultacje społeczne (w zależności od potrzeb);
 • Rada Pracowników (spotkania/ konsultacje zgodnie z zapisami ustawowymi);
 • system komunikatorów – pracowników odpowiedzialnych za komunikację wewnętrzną (spotkania komunikatorów kilka razy w roku ok. 2-3 razy);
 • codzienny newsletter elektroniczny, portal wewnętrzny – intranet (codziennie);
 • badanie opinii pracowników (co 2-3 lata duże i raz w roku badanie satysfakcji dot. poziomu jakości usług komunikacyjnych i informatycznych);
 • spotkania okolicznościowe.
 • konsultacje społeczne z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi oraz z Radą Pracowników na podstawie przepisów prawa oraz zawartych porozumień (spotkania oraz bieżąca korespondencja w zależności od potrzeb i ustaleń zawartych w porozumieniach Zarządu ze Stroną społeczną);
 • kontakt z pracownikami poszczególnych spółek Grupy oraz Oddziałów PGNiG SA odpowiedzialnymi za prowadzenie dialogu społecznego;
 • oraz takie same narzędzia komunikacji jak do pozostałych pracowników: codzienny newsletter, portal wewnętrzny, itp.
 • oficjalne kontakty na najwyższym szczeblu;
 • wymiana korespondencji.
 • konsultacje społeczne (zgodnie z prawem, a także zgodnie z koncepcją dialogu społecznego, realizowaną w firmie; pozostałe działania w zależności od potrzeb);
 • działania w ramach Fundacji PGNiG;
 • współpraca bezpośrednia z władzami i organizacjami lokalnymi;
 • dialog związany z bieżącymi inwestycjami.
 • konsultacje;
 • wspólne inicjatywy – konferencje, warsztaty, spotkania dwustronne.

Wyniki wyszukiwania: