Raport
Zintegrowany 2018
Menu

Akcjonariat

31 grudnia 2018 r. kapitał zakładowy PGNiG wynosił ok. 5,78 mld zł. Składało się na niego 5 778 314 857 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda.

Akcje serii A są akcjami zwykłymi na okaziciela i uprawniają do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Większościowym akcjonariuszem PGNiG pozostaje Skarb Państwa.

W związku ze zbyciem na zasadach ogólnych w dniu 26 czerwca 2008 r. przez Ministra Skarbu Państwa jednej akcji PGNiG, uprawnieni pracownicy zyskali prawo do nieodpłatnego nabycia ogółem nie więcej niż 750 000 000 akcji Spółki. Zawieranie umów nieodpłatnego zbycia akcji rozpoczęło się 6 kwietnia 2009 r., a prawo do nieodpłatnego nabycia akcji PGNiG przez uprawnionych pracowników wygasło 1 października 2010 r. Na dzień 31 grudnia 2017 r. blisko 60 tys. uprawnionych pracowników objęło 728 294 tys. akcji. Akcje nieodpłatnie nabyte przez uprawnionych pracowników mogły być przedmiotem obrotu od 1 lipca 2010 r., natomiast akcje nieodpłatnie nabyte przez członków Zarządu Spółki – od 1 lipca 2011 r.

W 2018 r. nie było zmian w strukturze akcjonariatu Spółki.

Struktura akcjonariatu na koniec 2018 r.

Akcjonariusze Liczba akcji/głosów wynikających z akcji na dzień 31.12.2017 r. Udział w kapitale zakładowym / liczbie głosów na WZA na dzień 31.12.2017 r. Zmiany w 2018 r. Liczba akcji/głosów wynikających z akcji na dzień 31.12.2018 r. Udział w kapitale zakładowym / liczbie głosów na WZA na dzień 31.12.2018 r.
Skarb Państwa 4 153 706 157 71,88% 4 153 706 157 71,88%
Pozostali, w tym: 1 624 608 700 28,12% 1 624 608 700 28,12%
– OFE1) 525 205 570 9,09% 43 851 066 569 056 636 9,85%
Razem 5 778 314 857 100,00% 5 778 314 857 100,00%
1) Dane w oparciu o zestawienia rocznej struktury aktywów Otwartych Funduszy Emerytalnych na dzień 29 grudnia 2018 r.

Inwestorzy instytucjonalni, do których należą głównie otwarte fundusze emerytalne (OFE), powszechne towarzystwa emerytalne oraz polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne, posiadali ponad 16% akcji wyemitowanych przez PGNiG. Znaczny pakiet akcji PGNiG znajdował się w portfelach OFE, które na dzień 29 grudnia 2018 r. posiadały 9,85% udziału w kapitale PGNiG, wyceniony na blisko 4 mld zł. W porównaniu do 2017 r. liczba akcji posiadanych przez OFE wzrosła o 0,8 p.p. Biorąc po uwagę kurs zamknięcia na ostatniej sesji giełdowej w 2018 r., wartość akcji posiadanych przez OFE wzrosła o 637 mln zł w porównaniu do 2017 r.

Porównanie struktury akcjonariatu

Udział OFE w akcjonariacie PGNiG na koniec 2018 r

Źródło: opracowanie własne na podstawie zestawienia rocznej struktury aktywów Otwartych Funduszy Emerytalnych na dzień 29 grudnia 2018 r.

Najwięcej akcji PGNiG posiadały fundusze zarządzające największym portfelem przyszłych emerytur, m.in. Nationale-Nederlanden (NN), Aviva oraz PZU Złota Jesień. Od momentu debiutu giełdowego udział OFE w akcjonariacie PGNiG wzrósł o 6,3 p.p. (z poziomu 3,5% kapitału, wycenionego na 711 mln zł). Fundusze emerytalne to zazwyczaj inwestorzy długoterminowi, o niewielkiej fluktuacji portfela akcji (głównie dużych spółek dywidendowych). Ich udział stabilizuje akcjonariat Spółki, jednak zarazem ogranicza liczbę akcji pozostającą w wolnym obrocie (free float), co może przekładać się na wielkość obrotów na akcjach. W przypadku PGNiG obroty w 2018 r. wyniosły średnio 24,2 mln zł dziennie, w porównaniu do 21,7 mln zł w 2017 r.

Wyniki wyszukiwania: