Raport
Zintegrowany 2018
Menu

Dywidenda

Decyzja o wypłacie dywidendy przez PGNiG podejmowana jest przez WZ. Strategia Grupy PGNiG na lata 2017-2022 przewiduje wypłatę do 50% skonsolidowanego zysku netto w postaci dywidendy, przy czym Zarząd PGNiG, rekomendując wypłatę dywidendy, każdorazowo bierze pod uwagę bieżącą sytuację finansową Grupy PGNiG i jej plany inwestycyjne.

Dywidenda z zysku netto za lata 2012-2018

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Dywidenda za rok obrotowy (w mld zł) 1,04* 1,16 1,06 1,18 0,89 0,77
Dywidenda na akcję(Dywidenda/Cena Akcji, ang. dividend per share) – wskaźnik wartości rynkowej, liczona jako iloraz dywidendy wypłaconej za wskazany rok obrotowy w relacji do liczby wyemitowanych akcji ogółem.(Dywidenda/Cena Akcji, ang. dividend per share) – wskaźnik wartości rynkowej, liczona jako iloraz dywidendy wypłaconej za wskazany rok obrotowy w relacji do liczby wyemitowanych akcji ogółem. (w zł) 0,18* 0,2 0,18 0,2 0,15 0,13
Średnia roczna cena akcji (w zł) 6,12 6,33 5,16 5,94 4,85 5,83 4,06
Stopa dywidendy 2,94% 3,88% 3,03% 4,12% 2,57% 3,20%
*z uwzględnieniem wypłaconej w dniu 3 grudnia 2018 r. zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2018 r. w wysokości 404,48 mln zł tj. 0,07 zł na jedną akcję

Wyniki wyszukiwania: