Raport
Zintegrowany 2018
Menu

Kurs akcji na GPW w Warszawie

Akcje PGNiG od 23 września 2005 r. notowane są w systemie notowań ciągłych rynku podstawowego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Cena emisyjna akcji w ofercie publicznej wyniosła 2,98 zł. W 2018 r. akcje PGNiG wchodziły w skład indeksów: WIG, WIG20, WIG30, WIG-Poland, RESPECT Index, WIGdiv, a także indeksu sektorowego WIG-PALIWA.

Notowania indeksów Giełdy Papierów Wartościowych S.A. oraz PGNiG

Indeks / kurs akcji* Wartość Wartość Wartość Wartość Udział PGNiG
na dzień 31.12.2017 r. na dzień 31.12.2018 r. minimalna w 2018 r. maksymalna w 2018 r. w indeksach na 31.12.2018 r.
WIG 63 746 pkt 57 691 pkt 54 027 pkt 67 529 pkt 3,89%
WIG20 2 461 pkt 2 277 pkt 2 083 pkt 2 630 pkt 5,36%
WIG30 2 825 pkt 2 582 pkt 2 375 pkt 3 017 pkt 5,07%
WIG-Poland 65 184 pkt 58 890 pkt 55 056 pkt 69 047 pkt 3,98%
RESPECT Index 3 078 pkt 2 793 pkt 2 550 pkt 3 270 pkt 8,07%
WIGdiv 1 214 pkt 1 070 pkt 1 011 pkt 1 281 pkt 10,78%
WIG-Paliwa 7 140 pkt 7 998 pkt 5 814 pkt 8 164 pkt 23,08%
PGNiG 6,29 zł 6,91 zł 5,32 zł 7,00 zł
Źródło: GPW – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
* Kurs akcji PGNiG oraz wartości indeksów podane według kursów zamknięcia. Kurs zamknięcia nie uwzględnia korekty z tytułu tzw. „odcięcia praw do dywidendy”.

W 2018 r. akcje PGNiG radziły sobie lepiej w porównaniu do głównych indeksów GPW. Roczna stopa zwrotu z akcji Spółki liczona bez uwzględnienia dywidend była w 2018 r. dodatnia i wyniosła 10%. W tym samym okresie indeks szerokiego rynku WIG oraz indeks WIG20, skupiający największe i najbardziej płynne spółki notowane na warszawskim parkiecie, w tym PGNiG, przyniosły inwestorom ujemne stopy zwrotu na poziomie odpowiednio -9% oraz -7%. Notowania PGNiG poruszały się w ramach od -13% (kurs minimalny na zamknięciu: 5,32 zł w dniu 20 lipca 2018 r.) do +14% (kurs maksymalny na zamknięciu: 7,00 zł w dniu 7 grudnia 2018 r.) od ceny uśrednionej z zamknięcia w całym 2018 r. (6,12 zł). Z kolei indeks WIG20 był kwotowany w widełkach od -9% (kurs minimalny: 2 082,77 pkt w dniu 26 października 2018 r.) do +15% (kurs maksymalny: 2 630,37 pkt w dniu 23 stycznia 2018 r.).

Istotnymi zmiennymi rynkowymi, analizowanymi na bieżąco przez inwestorów w akcje PGNiG są notowania cen ropy naftowej oraz gazu ziemnego – surowców naturalnych wydobywanych oraz handlowanych przez Grupę:

  • w I kwartale 2018 r. cena kontraktu month ahead ropy naftowej Brent wzrosła z 66,57 USD za baryłkę w dniu 2 stycznia do 70,27 USD za baryłkę w dniu 29 marca. Kolejne dwa kwartały przyniosły kontynuację tego trendu aż do osiągnięcia przez cenę ropy Brent rocznego maksimum na poziomie 86,29 USD za baryłkę w dniu 3 października. W IV kwartale 2018 r. cena ropy Brent odnotowała mocny spadek notując w dniu 24 grudnia roczne minimum na poziomie 50,47 USD za baryłkę;
  • cena gazu TGETowarowa Giełda Energii SA – licencjonowana przez Komisję Nadzoru Finansowego giełda towarowa energii, paliw ciekłych i gazowych, limitów wielkości produkcji energii elektrycznej i emisji zanieczyszczeń, praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia itp.Towarowa Giełda Energii SA – licencjonowana przez Komisję Nadzoru Finansowego giełda towarowa energii, paliw ciekłych i gazowych, limitów wielkości produkcji energii elektrycznej i emisji zanieczyszczeń, praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia itp. pozostawała w trendzie wzrostowym przez okres pierwszych trzech kwartałów 2018 r., kiedy poziom cen spot wzrósł z 80,80 zł/MWh w dniu 1 stycznia do 120,99 zł w dniu 30 września. Na przełomie lutego i marca miał miejsce krótkotrwały, znaczny wzrost ceny gazu TGETowarowa Giełda Energii SA – licencjonowana przez Komisję Nadzoru Finansowego giełda towarowa energii, paliw ciekłych i gazowych, limitów wielkości produkcji energii elektrycznej i emisji zanieczyszczeń, praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia itp.Towarowa Giełda Energii SA – licencjonowana przez Komisję Nadzoru Finansowego giełda towarowa energii, paliw ciekłych i gazowych, limitów wielkości produkcji energii elektrycznej i emisji zanieczyszczeń, praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia itp. do poziomów przekraczających 200 zł/MWh. W IV kwartale nastąpiło odwrócenie trendu i cena gazu na TGETowarowa Giełda Energii SA – licencjonowana przez Komisję Nadzoru Finansowego giełda towarowa energii, paliw ciekłych i gazowych, limitów wielkości produkcji energii elektrycznej i emisji zanieczyszczeń, praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia itp.Towarowa Giełda Energii SA – licencjonowana przez Komisję Nadzoru Finansowego giełda towarowa energii, paliw ciekłych i gazowych, limitów wielkości produkcji energii elektrycznej i emisji zanieczyszczeń, praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia itp. spadła z 115,69 zł/MWh w dniu 1 października do 92,42 zł/MWh w dniu 31 grudnia.

W I kwartale 2018 r. cena akcji PGNiG poruszała się zgodnie z kierunkiem zmian indeksu WIG20. W tym okresie akcje PGNiG oraz indeks WIG20 przyniosły identyczną stopę zwrotu na poziomie -10%. Do istotnych z punktu widzenia inwestorów giełdowych handlujących akcjami PGNiG zdarzeń korporacyjnych i rynkowych tego okresu należy zaliczyć m.in. decyzję Prezesa UREUrząd Regulacji Energetyki.Urząd Regulacji Energetyki. z dnia 25 stycznia o obniżeniu cen i stawek opłat sieciowych w Taryfie Dystrybucyjnej oraz zawarcie przez PGNiG z operatorami polskiego i duńskiego systemu przesyłowego gazu tj. GAZ-SYSTEMOperator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. – Spółka Skarbu Państwa, której kluczowym zadaniem jest transport paliw gazowych siecią przesyłową na terenie Polski.Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. – Spółka Skarbu Państwa, której kluczowym zadaniem jest transport paliw gazowych siecią przesyłową na terenie Polski. oraz Energinet odpowiednio w dniach 19 stycznia i 29 stycznia umów przesyłowych w ramach procedury Open Season 2017 projektu Baltic Pipe.

W II kwartale akcje PGNiG zachowywały się nieznacznie lepiej od indeksu WIG20. Stopa zwrotu z akcji Spółki była w tym okresie dodatnia i wyniosła +1%. Indeks WIG20 zakończył kwartał ujemną stopą zwrotu na poziomie -3%. W dniu 28 maja Zarząd PGNiG zarekomendował ZWZ wypłatę dywidendy w wysokości 0,15 zł na akcję tj. 0,05 zł poniżej konsensusu. Miesiąc później 26 czerwca PGNiG zawarł z firmami Port Arthur LNG, LLC oraz Venture Global LNG, Inc, wstępne długoterminowe umowy na zakup amerykańskiego gazu skroplonego LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.. Natomiast w dniu 30 czerwca Trybunał Arbitrażowy wydał korzystny dla PGNiG wyrok częściowy w postępowaniu arbitrażowym przeciwko PAO Gazprom i OOO Gazprom Export w sprawie ceny za gaz w kontrakcie jamalskim.

Początek III kwartału 2018 r. przyniósł znaczne osłabienie kursu PGNiG względem indeksu WIG20, co odrobiono we wrześniu 2018 r. W rezultacie stopa zwrotu z akcji PGNiG była w trzecim kwartale wyższa od stopy zwrotu indeksu WIG 20 i wyniosła 13% vs. 7%. Najważniejszym wydarzeniem tego okresu dla kursu akcji Spółki była opublikowana przez PGNiG w dniu 20 lipca informacja o decyzji ZWZ Spółki o niewypłacaniu dywidendy z zysku netto za 2017 r. Do innych kluczowych dla PGNiG zdarzeń w okresie trzeciego kwartału zaliczyć należy również decyzję Prezesa UREUrząd Regulacji Energetyki.Urząd Regulacji Energetyki. z dnia 26 lipca o podwyższeniu ceny za paliwo gazowe w Taryfie Detalicznej oraz złożenie w dniu 25 września przez Zarządu Spółki wniosku do NWZ o zmianę Statutu Spółki umożliwiającą wypłatę zaliczki na poczet dywidendy za 2018 r.

W IV kwartale 2018 r. kurs PGNiG radził sobie znacznie lepiej od indeksu WIG20 osiągając stopę zwrotu na poziomie 7%. Stopa zwrotu z indeksu WIG20 wyniosła w tym okresie -0,4%. Na początku grudnia kurs akcji Spółki notował historyczne maksima. W dniu 7 grudnia akcje Spółki kosztowały 7 zł i były najdroższe w ponad 13-letniej historii Spółki na GPW. Historycznie wysokie notowania PGNiG zbiegły się w czasie z informacją opublikowaną w dniu 4 grudnia przez Deutsche Boerse Group o włączeniu Spółki z dniem 24 grudnia do indeksu Stoxx 600. Do innych kluczowych dla PGNiG zdarzeń w okresie IV kwartału zaliczyć należy również takie zdarzenia korporacyjne jak: ogłoszenie zawarcia z firmami Venture Global LNG, Inc. oraz Port Arthur LNG, LLC odpowiednio w dniach 16 października i 19 grudnia finalnych umów długoterminowych na dostawy skroplonego gazu LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji., a także zakup złoża Tommeliten Alpha i praw do poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów w emiracie Ras Al Khaimah w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Ponad miesiąc wcześniej tj. 29 października Zarząd PGNiG zdecydował o wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy z zysku za 2018 r. w wysokości 0,07 zł za akcję, którą Spółka wypłaciła w dniu 3 grudnia.

Na zamknięciu ostatniej sesji w dniu 28 grudnia 2018 r. akcje PGNiG kosztowały 6,91 zł. Taka cena akcji PGNiG oznacza wzrost o blisko 132% wobec ceny emisyjnej z 2005 r. oraz o 81% w porównaniu do ceny zamknięcia z pierwszego dnia notowań. Doliczając wypłacone w latach 2005-2018 dywidendy na poziomie 1,73 zł za akcję, inwestor, który kupił akcje PGNiG po cenie zamknięcia z pierwszego dnia notowań i trzymał je do końca 2018 r., mógłby liczyć na zysk na poziomie 127%.

Kurs akcji PGNiG oraz indeksów WIG20 i WIG Paliwa

Źródło: GPW – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
*relatywnie do ceny akcji PGNiG

Porównanie stopy zwrotu indeksów GPW oraz akcji PGNiG w 2018 r. oraz od dnia debiutu1

Indeks Stopa zwrotu w 2018 r. Stopa zwrotu od debiutu PGNiG2 do 31.12.2018 r.
WIG -9,50% 73,64%
WIG20 -7,50% -7,32%
WIG30 -8,63% 1,65%3
WIG-Poland -9,66% 79,90%
WIG-Paliwa 12,01% 140,74%
RESPECT Index -9,26% 71,33%4
PGNiG 9,86% 81,36%5
Źródło: GPW – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
1) Stopy zwrotu nie uwzględniają zwrotów z tytułu wypłaty dywidendy w latach 2005-2018.
2) Kurs zamknięcia z 23 września 2005 r.: 3,81 zł
3) Dane wyliczone w stosunku do wartości indeksu WIG-30 na zakończenie pierwszego dnia notowań indeksu (23 września 2013 r.).
4) Dane wyliczone w stosunku do wartości RESPECT Index na zakończenie pierwszego dnia notowań indeksu (19 listopada 2009 r.).
5) W stosunku do ceny emisyjnej 2,98 zł stopa zwrotu PGNiG od dnia debiutu wynosi 132%.

Wyniki wyszukiwania: