Raport
Zintegrowany 2018
Menu

Relacje Inwestorskie

PGNiG jako spółka giełdowa dąży do zapewnienia efektywnej i skutecznej komunikacji z uczestnikami rynku kapitałowego, w tym z jej akcjonariuszami i inwestorami.

Kluczowym zadaniem Działu Relacji Inwestorskich jest zapewnienie równego i niedyskryminującego dostępu do informacji istotnych z punktu widzenia kursu akcji Spółki. Zadanie to realizowane jest zarówno poprzez dbałość o terminowe i zgodne z przepisami prawa wypełnianie obowiązków informacyjnych, takich jak publikacja raportów bieżących i okresowych, jak również poprzez liczne działania uzupełniające, do których należą m.in.: organizowanie i udział w spotkaniach z uczestnikami rynku kapitałowego (spotkania indywidualne, krajowe i międzynarodowe konferencje, telekonferencje), utrzymywanie wysokiej jakości materiałów inwestorskich oraz prowadzenie sekcji „Relacje inwestorskie” na stronie internetowej PGNiG. W zakresie działań inwestorskich, uzupełniających wykonywanie przez Spółkę obowiązków informacyjnych spółek publicznych, PGNiG kieruje się wytycznymi określonymi w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.

W 2018 r., w ramach raportowania giełdowego, PGNiG opublikowało 65 raportów bieżących, wśród nich wiele dotyczyło kluczowych dla działalności Grupy umów handlowych (kontrakty importowe, sprzedażowe) oraz wyników operacyjnych i finansowych. Za pośrednictwem raportowania giełdowego Spółka komunikowała także często decyzje podejmowane podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG.

Grupa PGNiG – w celu jak najbardziej efektywnego wypełniania obowiązków giełdowych – wdrożyła wewnętrzny regulamin, ułatwiający pracownikom Spółki identyfikację zdarzeń, które mogą zostać uznane za informacje cenotwórcze, a tym samym wymagające publicznego raportowania. Regulamin jest cyklicznie uaktualniany w związku ze zmieniającymi się przepisami (krajowymi oraz unijnymi), odnoszącymi się do obowiązków informacyjnych spółek giełdowych.

ikony_0019_Inteligentny-obiekt-wektorowy
65

raportów bieżących opublikowanych w 2018 r.

PGNiG podejmuje nieustanne prace nad doskonaleniem strony internetowej Spółki – w dużym stopniu dotyczy to sekcji poświęconej tematyce relacji inwestorskich. Umieszczane są tam m.in.: raporty bieżące i okresowe, informacje dotyczące strategii Grupy, prezentacje inwestorskie PGNiG, oddające w skondensowanej i przystępnej formie informacje na temat działalności Grupy PGNiG, jak również kontakt telefoniczny i mailowy do Działu Relacji Inwestorskich PGNiG. Inwestorzy doceniają najwyższą jakość serwisu relacji inwestorskich PGNiG, czego dowodem są liczne nagrody konkursu Złota Strona Emitenta, organizowanego rokrocznie przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych w Warszawie. W latach 2016-2018 Spółka została laureatem IX i X edycji konkursu w kategorii „Polskie spółki należące do indeksów WIG20 i mWIG40” oraz laureatem XI edycji za „Najlepszy serwis IR” w kategorii „Spółki duże”.

W 2018 r. przedstawiciele Grupy PGNiG odbyli łącznie ponad 100 spotkań z inwestorami i analitykami domów maklerskich.

Najważniejsze wydarzenia 2018 roku – działania w ramach Relacji Inwestorskich

CEE Capital Markets Conference (PKO Bank Polski), Londyn

Institutional Investor Conference (Raiffeisen Centrobank), Zuers

Giełda Pełna Wartości – Dzień Inwestora Indywidualnego i Dzień Otwarty GPW, Warszawa

Spring European MidCap Conference (CF&B Communication), Paryż

Konferencja: Energetyka, Górnictwo i Paliwa (PKO Bank Polski), Kraków

15th Annual Emerging Europe Investment Conference (Pekao Investment Banking), Warszawa

Roadshow organizowany przez (PKO Bank Polski), Londyn

Santander’s Annual UTILITY/ OIL & GAS (Santander Bank Polska), Warszawa

WOOD’s Winter Wonderland – EME Conference 2018(WOOD & Company), Praga

Spółka zorganizowała również cztery telekonferencje (dla analityków i inwestorów) oraz cztery konferencje prasowe (dla wszystkich interesariuszy, a przede wszystkim dla przedstawicieli mediów) w związku z publikacją wyników rocznych, półrocznych i kwartalnych. PGNiG zapewniło ponadto transmisję „na żywo” konferencji prasowej na stronie internetowej (wraz z tłumaczeniem symultanicznym na język angielski), a także możliwość odsłuchania nagrania z telekonferencji, w której brali udział przedstawiciele rynku kapitałowego.

PGNiG aktywnie komunikowało się z inwestorami indywidualnymi – wśród istotnych działań na rzecz tej grupy inwestorów wymienić należy m.in. tworzenie dedykowanych materiałów dydaktycznych, zwiększających wiedzę na temat Spółki oraz rynku gazu (np. Raport zintegrowany 2017) oraz udział w dniu inwestora indywidualnego podczas wydarzenia „Giełda Pełna Wartości” na GPW w Warszawie.

Inicjatywy podejmowane przez Grupę PGNiG na rzecz szerokiej gamy interesariuszy w ramach relacji inwestorskich oraz sprawozdawczości finansowej zostały docenione przez jury konkursu „The Best Annual Report 2017”, organizowanego przez Instytut Rachunkowości i Podatków. W listopadzie 2018 r. Grupa PGNiG otrzymała drugą nagrodę główną oraz wyróżnienie za najlepsze zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej/ Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w kategorii przedsiębiorstw (oceniane były raporty roczne, w tym sprawozdanie finansowe, sprawozdanie zarządu z działalności oraz zintegrowany raport online za 2017 r.).

Grupa PGNiG znalazła się także w gronie pięciu najbardziej transparentnych spółek w indeksie WIG20 – w organizowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków konkursie „Transparentna Spółka Roku 2017”, który został rozstrzygnięty w kwietniu 2018 r. Ankietowani bardzo wysoko ocenili Grupę nie tylko w zakresie sprawozdawczości finansowej i raportowania oraz relacji inwestorskich, ale także w obszarze stosowanych zasad ładu korporacyjnego.

W 2018 r. PGNiG znalazła się w gronie 14 spółek z indeksu WIG30, którym European Financial Congress przyznała rating „A” w najszerszym przeprowadzonym do tej pory na polskim rynku kapitałowym badaniu i ocenie ratingowej relacji inwestorskich spółek należących do indeksu WIG30. Pozostałe spółki z indeksu WIG30 otrzymały ratingi na poziomie „BBB” oraz „BB”. Rating relacji inwestorskich EFC obejmował badanie samych spółek, badanie inwestorów (zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych) oraz mediów branżowych. Wzięta pod uwagę została również ocena relacji inwestorskich, dokonywana przez instytucje i organizacje, takie jak SEG („Złota Strona Emitenta”, „Lider Komunikacji Online”) oraz Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych („Program 10 na 10”), a także badanie relacji inwestorskich, przeprowadzane wspólnie przez Izbę Domów Maklerskich oraz Gazetę Giełdy i Inwestorów „Parkiet”.

Wyniki wyszukiwania: