Raport
Zintegrowany 2018
Menu
Kluczowe dane Jednostka
miary
2018 2017 2016 2015 Zmiana %
2017/2018
Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej w mln zł 3 209 2 923 2 351 2 134 9,20%
Zysk na jedną akcję1 0,55 0,51 0,4 0,36 7,84%
Kurs akcji na zamknięciu ostatniej sesji w roku 6,91 6,29 5,63 5,14 9,86%
Średni kurs akcji w roku 6,12 6,33 5,16 5,94 -3,32%
Liczba wyemitowanych akcji mln szt. 5 778 5 778 5 778 5 900 0,00%
Kapitalizacja na koniec roku w mln zł 39 928 36 346 32 532 30 326 9,86%
Średni dzienny wolumen obrotu mln szt. 3,9 3,5 4,9 4,7 11,43%
Średnia dzienna wartość obrotu w mln zł 24,2 21,7 25,5 27,9 11,52%
Wielkość dywidendy3 w mln zł 1 156 1 062 1 180
Wskaźniki giełdowe2
Wskaźnik P/E(Cena/Zysk, ang. price/earnings ratio) – wskaźnik wartości rynkowej, liczony jako iloraz rynkowej ceny akcji w relacji do zysku netto przypadającej na jedną akcję.(Cena/Zysk, ang. price/earnings ratio) – wskaźnik wartości rynkowej, liczony jako iloraz rynkowej ceny akcji w relacji do zysku netto przypadającej na jedną akcję. według uśrednionej ceny akcji 11,02 12,32 12,9 16,5
Wskaźnik P/E(Cena/Zysk, ang. price/earnings ratio) – wskaźnik wartości rynkowej, liczony jako iloraz rynkowej ceny akcji w relacji do zysku netto przypadającej na jedną akcję.(Cena/Zysk, ang. price/earnings ratio) – wskaźnik wartości rynkowej, liczony jako iloraz rynkowej ceny akcji w relacji do zysku netto przypadającej na jedną akcję. na koniec roku 12,44 12,44 14,08 14,28
Wskaźnik P/BV(Cena/Wartość Księgowa, ang. price/book value ratio) – wskaźnik wartości rynkowej, liczony jako iloraz rynkowej ceny akcji w relacji do księgowej ceny akcji.(Cena/Wartość Księgowa, ang. price/book value ratio) – wskaźnik wartości rynkowej, liczony jako iloraz rynkowej ceny akcji w relacji do księgowej ceny akcji. na koniec roku 1,09 1,08 1,02 0,99
Wskaźnik EV/EBITDA(Wartość Przedsiębiorstwa/EBITDA, ang. Enterpirses Value/ EBITDA) – wskaźnik wartości rynkowej, liczony jako iloraz sumy wartości kapitalizacji giełdowej przedsiębiorstwa oraz zadłużenia netto w relacji do zysku operacyjny i amortyzacji.(Wartość Przedsiębiorstwa/EBITDA, ang. Enterpirses Value/ EBITDA) – wskaźnik wartości rynkowej, liczony jako iloraz sumy wartości kapitalizacji giełdowej przedsiębiorstwa oraz zadłużenia netto w relacji do zysku operacyjny i amortyzacji. 5,58 5,59 5,53 5,02
Wskaźnik dywidendy na akcję3 0,2 0,18 0,2
Źródło: GPW – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
1) Przypisany zwykłym akcjonariuszom jednostki dominującej w zł.
2) Kurs akcji według kursów zamknięcia.
3) Dywidenda z zysku za rok poprzedni.
P/E według uśrednionej ceny akcji = średnia cena akcji za rok obrotowy / zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki dominującej z jednej akcji
P/E na koniec roku obrotowego = cena akcji na zamknięciu ostatniej sesji w roku obrotowym / zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki dominującej z jednej akcji
P/BV na koniec roku obrotowego = cena akcji na zamknięciu ostatniej sesji w roku obrotowym / wartość księgowa jednej akcji
EV/EBITDA = wartość kapitalizacji giełdowej spółki na zamknięciu ostatniej sesji w roku obrotowym + dług netto na koniec roku obrotowego / zysk operacyjny w roku obrotowym + łączna wartość amortyzacji w roku obrotowym
Dywidenda na akcję = dywidenda za poprzedni rok obrotowy / liczba wyemitowanych akcji

Wyniki wyszukiwania: