Raport
Zintegrowany 2018
Menu

Ocena pracy

W oparciu o wdrożony System Oceny Pracy i MBO pracownicy PGNiG podlegają ocenie raz lub dwa razy w roku.

Elementem oceny, na który położony został szczególny nacisk, są indywidualne cele wyznaczane pracownikom, powiązane z celami strategicznymi Spółki. Proces umożliwia każdemu pracownikowi rozmowę o potrzebach i wyzwaniach jego stanowiska pracy, a także jest dla pracownika źródłem informacji zarówno na temat osiągnięć, jak i kwestii dotyczących własnego rozwoju.

Odsetek osób objętych procesem oceny pracy

Jednostki organizacyjne Pracownicy objęci procesem oceny pracy w %
2018 r. 2017 r.
Grupa Kapitałowa PGNiG 82% 80,5%
PGNiG 100% 100%

Badanie satysfakcji i zaangażowania pracowników

W 2018 r. przeprowadzono badanie satysfakcji i zaangażowania pracowników w 10 największych spółkach Grupy PGNiG, czyli w PGNiG, PGNiG OD, PGNiG Termika, PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa, Exalo, PGNiG Technologie, Geofizyka, GSP, PSG, PGNiG Serwis. Głównym celem badania było poznanie opinii pracowników w zakresie najważniejszych zagadnień dotyczących środowiska pracy, mających wpływ na ich lojalność i zadowolenie, takich jak:

  • ludzie (przełożeni, współpracownicy);
  • praca (organizacja pracy, atmosfera, obciążenie pracą);
  • możliwości rozwoju (szkolenia, awans, docenianie, wynagrodzenia);
  • komunikacja;
  • warunki BHP.

W badaniu wzięło udział 40% pracowników powyższych spółek, frekwencja w PGNiG wyniosła 54% i była o 7% wyższa niż w pilotażowym badaniu z 2017 r. Główne wskaźniki badawcze, tj. satysfakcji ogólnej oraz zaangażowania, czyli lojalności pracowniczej, wyniosły 71% i 48% (w PGNiG odpowiednio 79% i 58%).

Wyniki wyszukiwania: