Raport
Zintegrowany 2018
Menu
Raport Zintegrowany PGNiG 2018 / Otoczenie i interesariusze / Nasi pracownicy / Struktura zatrudnienia w Grupie PGNiG

Struktura zatrudnienia w Grupie PGNiG

Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej PGNiG i PGNiG według segmentów

2018 2017 2016* 2015 2014
Grupa Kapitałowa PGNiG PGNiG Grupa Kapitałowa PGNiG PGNiG Grupa Kapitałowa PGNiG Grupa Kapitałowa PGNiG Grupa Kapitałowa PGNiG
Poszukiwanie i Wydobycie 6 847 3 735 6 998 3 738 7 720 8 903 10 221
Obrót i Magazynowanie 3 051 312 2 961 304 3 520 3 462 3 929
Dystrybucja 11 542 11 114 10 846 10 678 12 173
Wytwarzanie 1 813 1 785 1 870 1 071 1 068
Pozostała działalność 1 510 622 1 836 662 1 315 1 305 1 605
Razem 24 763 4 669 24 694 4 704 25 271 25 419 28 996
* Dane za 2016 r. po zmianach w związku z reklasyfikacją działalności Grupy Kapitałowej PGNiG w 2017 r. – nastąpiło przesunięcie części zatrudnienia z segmentu Obrót i Magazynowanie do segmentu Pozostała działalność.

Według stanu na 31 grudnia 2018 r. zatrudnienie w Grupie PGNiG wynosiło 24 763 osoby i było wyższe o 69 osób (0,3%) w relacji do stanu z 31 grudnia 2017 r.

W segmencie Poszukiwanie i Wydobycie odnotowano spadek zatrudnienia. W relacji do stanu z 31 grudnia 2017 r. poziom zatrudnienia zmniejszył się o 151 pracowników (2%). Wynikało to przede wszystkim ze spadku zatrudnienia w Geofizyce Toruń o 109 osób (11%) spowodowanego charakterem działalności, w tym pracami terenowymi, które wymagają czasowego zatrudniania pracowników w zależności od bieżącej działalności operacyjnej.

W relacji do stanu z 31 grudnia 2017 r. zatrudnienie w segmencie Dystrybucja wzrosło o 428 osób (4%). Zwiększenie stanu zatrudnienia jest spowodowane przejęciem wydzielonej części przedsiębiorstwa PGNiG Technologie przez PSG. W ramach tego procesu PSG uruchomiła nowy Oddział Inwestycyjno-Remontowy w Krośnie, w którym zatrudnionych zostało 278 pracowników przejętych z PGNiG Technologie. Pozostały wzrost jest efektem zdefiniowania w PSG nowych potrzeb biznesowych oraz procesów inwestycyjnych, a także wdrażania polityki zarządzania wiekiem, zapewniającej organizacji optymalny wiek kadry pracowniczej oraz odpowiednio wysoki poziom kwalifikacji.

W segmencie Pozostała działalność w relacji do stanu z 31 grudnia 2017 r. odnotowano spadek stanu zatrudnienia o 326 osób (18%), na co złożyło się szereg zmian w poszczególnych spółkach segmentu. Do najistotniejszych zdarzeń wpływających na stan zatrudnienia tego segmentu należy zaliczyć:

  • redukcję zatrudnienia w spółce PGNiG Technologie o 302 osoby (56%), która jest w głównej mierze wynikiem przeprowadzonego w 2018 r. projektu pt. „Technologie Krosno”. W ramach tego projektu wydzielono część zakładu pracy i przekazano wraz z 278 pracownikami do PSG na podstawie art. 23¹ Kodeksu Pracy. Ponadto, w ramach realizacji innego projektu pt. „Nowa archiwizacja” do PGNiG Serwis przeszło 11 pracowników;
  • restrukturyzację zatrudnienia w spółce Geovita, w efekcie czego zwolniono 42 pracowników (18%). Zmniejszenie stanu zatrudnienia zrealizowane zostało przede wszystkim poprzez wygaszanie umów na czas określony;
  • zwiększenie stanu zatrudnienia w PGNiG Serwis o 48 pracowników (20%), co wynikało przede wszystkim z rozwoju działalności usługowej, głównie w obszarze ochrony mienia oraz realizacji łącznie z PGNiG Technologie projektu „Nowa archiwizacja”;
  • przekazanie przez Centralę PGNiG 27 pracowników terenowych sekcji informatycznych do PGNiG OD w segmencie Obrót i Magazynowanie.

Struktura zatrudnienia w Grupie PGNiG (zatrudnienie w osobach na koniec 2018 r.) w podziale na płeć, wiek, wykształcenie, staż i rodzaj wykonywanej pracy

Płeć

 
Staż pracy

Rodzaj pracy

Wyniki wyszukiwania: