Raport
Zintegrowany 2018
Menu

Wprowadzenie

Odpowiedzialny rozwój Grupy PGNiG nierozerwalnie związany jest z podejmowaniem działań ukierunkowanych na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie Prawo energetyczne przez bezpieczeństwo energetyczne rozumie się stan gospodarki umożliwiający pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska.

O randze tego tematu świadczy jego obecność w dokumentach strategicznych przyjmowanych na najwyższym szczeblu rządowym, takich jak przyjęta uchwałą Rady Ministrów w kwietniu 2014 r.  Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r.”, czy opracowana w 2017 r. „Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030)”, gdzie wskazano, że „zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego wymaga dywersyfikacji źródeł, surowców oraz sposobów wytwarzania i dystrybucji energii. W najbliższej perspektywie dotyczy to kierunków i dostawców gazu ziemnego oraz zwiększenia jego pojemności magazynowych”.

Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – z perspektywą do 2020” uszczegóławia zapisy przyjętej przez Radę Ministrów we wrześniu 2012 r. średniookresowej „Strategii Rozwoju Kraju 2020” w dziedzinie energetyki i środowiska oraz stanowi wytyczne dla Polityki energetycznej Polski. W ramach prac nad systemem zarządzania rozwojem Polski, przystosowującym dokumenty strategiczne do przyjętej w 2017 r. „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z pespektywą do 2030 r.)”, Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 roku” zostanie uchylona i zastąpiona przez dwa dokumenty strategiczne: Politykę energetyczną Polski oraz Politykę ekologiczną.

Z punktu widzenia PGNiG, wśród wielu czynników wskazywanych przez Ministerstwo Energii, najistotniejsze w procesie zapewniania bezpieczeństwa energetycznego są:

  • stopień dywersyfikacji źródeł i kierunków dostaw gazu ziemnego do kraju;
  • poziom krajowego wydobycia gazu ziemnego;
  • wielkość i dostępność pojemności magazynowych gazu ziemnego w kraju.

Szacuje się, że zapotrzebowanie na gaz ziemny w Polsce, w perspektywie do roku 2030 wzrośnie o ponad 30% względem zapotrzebowania w roku 2015. Wskazywany trend związany będzie szczególnie z rozwojem rynku paliw CNGCNG – Compressed Natural Gas, gaz ziemny sprężony do ciśnienia 20–25 Mpa.CNG – Compressed Natural Gas, gaz ziemny sprężony do ciśnienia 20–25 Mpa. i LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji., wykorzystywanych przez pojazdy oraz podążającym w ślad za tym rozwojem infrastruktury dystrybucyjnej i zaopatrzeniowej. Ponadto ważnym zjawiskiem wskazującym na przyszły wzrost zapotrzebowania na gaz jest powstawanie nowych bloków energetycznych, wykorzystujących gaz do wytwarzania prądu.

Wyniki wyszukiwania: