Raport
Zintegrowany 2018
Menu
Raport Zintegrowany PGNiG 2018 / Otoczenie i interesariusze / Społeczności / Komunikacja społeczna i dialog przy inwestycjach

Komunikacja społeczna i dialog przy inwestycjach

W PGNiG wierzymy, że podstawą długofalowych relacji biznesowych i sukcesu jest prowadzenie działalności z korzyścią zarówno dla Spółki i Grupy, jak również z pożytkiem dla jej interesariuszy.

Jako jedno z największych i najstarszych przedsiębiorstw w Polsce prowadzimy działalność biznesową w wielu miejscach w kraju i za granicą. Jesteśmy świadomi wpływu, jaki wywieramy na społeczności skupione wokół naszych inwestycji, dlatego zawsze staramy się budować trwałe relacje oparte na wzajemnym zaufaniu i podejmować współpracę ze wszystkimi interesariuszami.

Społeczności lokalne stanowią dla nas ważną grupę interesariuszy.  Strategiczne podejście do zarządzania relacjami z tą grupą cechuje troska o odpowiadanie na realne potrzeby i oczekiwania indywidualnych środowisk, a także wspieranie ich rozwoju gospodarczego.

Efektywna, oparta na partnerskich zasadach i dialogu, współpraca z partnerami społecznymi i biznesowymi stanowi jedną z podstaw Strategii Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu Grupy PGNiG. Jednym z celów Strategii jest prowadzenie dialogu ze społecznością lokalną zgodnie z najlepszymi standardami wypracowanymi w branży i Grupie PGNiG.

Budując relacje ze społecznościami lokalnymi, spełniamy wszelkie wymogi prawne nałożone na nas przez ustawodawcę. W Polsce, gdzie najintensywniej oddziałujemy na wybrane regiony, gwarancje praw społeczności lokalnej najpełniej realizuje Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Niemniej, staramy się wychodzić poza ramy prawne w zakresie dostępu do wiedzy i edukacji społeczności.

Dobry sąsiad

Poprzez podejmowane przez nas działania o charakterze lokalnym chcemy realizować cele Strategii Zrównoważonego Rozwoju. Na bieżąco staramy się identyfikować potrzeby i oczekiwania danej społeczności. Jeszcze przed pojawieniem się w wybranej lokalizacji spotykamy się z władzami gmin, aby wyjaśnić cel i zakres prac związanych z planowaną inwestycją. Do społeczności podchodzimy w sposób indywidualny – w zależności od miejsca prac i prowadzonych rozmów, ustalamy schemat działania w porozumieniu z władzami danej gminy. W naszej pracy wykorzystujemy formę dialogu społecznego, jako sposób komunikacji, która pozwala naszym interesariuszom lepiej zrozumieć naszą działalność. Dobre sąsiedztwo, które traktujemy jako nasz obowiązek, budujemy także poprzez działania sponsoringowe w miejscu prowadzenia prac. W wielu miejscach, jako firma, jesteśmy obecni od dziesięcioleci i stanowimy integralną część tamtejszych społeczności.

Ważnym członkiem lokalnych społeczności są również nasi pracownicy, którzy pełnią funkcję nieformalnych ambasadorów PGNiG w terenie.  Ich bezpośrednie kontakty i zaangażowanie w lokalne inicjatywy, członkostwo w radach pracowniczych i związkach zawodowych ma bezpośrednie przełożenie na wizerunek Spółki oraz realnie przyczynia się do rozwoju danej społeczności.

Wyniki wyszukiwania: