Raport
Zintegrowany 2018
Menu

Inwestycje i projekty rozwojowe

Nakłady finansowe na inwestycje środowiskowe w Grupie Kapitałowej PGNiG w latach 2017-2018 (w mln zł)

Inwestycje środowiskowe 2018 2017 2016
nakłady na inwestycje środowiskowe
(w tym modernizacje i remonty) (w mln zł)
1 328,8 1 003,5 139,5
w tym PGNiG 1,5 23,9 3,5

Wysokość nakładów na inwestycje środowiskowe w Grupie PGNiG w 2018 r. wzrosła w stosunku do poprzedniego roku. W tym okresie modernizowano kotłownie oraz przeprowadzano termomodernizacje budynków, co bezpośrednio wpływa na ochronę powietrza atmosferycznego. Ponoszono też koszty związane z ochroną wód oraz gospodarką odpadami.

Spółki Grupy PGNiG TERMIKA zaplanowały nakłady na inwestycje środowiskowe w latach 2019-2021 w związku z wejściem w życie zaostrzonych wymogów środowiskowych wynikających z Konkluzji BAT(ang. Best Available Technology) – dokument referencyjny dla najlepszych dostępnych technik dotyczących LCP, czyli dużych instalacji spalania.(ang. Best Available Technology) – dokument referencyjny dla najlepszych dostępnych technik dotyczących LCP, czyli dużych instalacji spalania. w wysokości 1 445,6 mln zł. Większość nakładów stanowią plany budowy nowych jednostek wytwórczych (blok parowo – gazowy i dwie kotłownie szczytowe gazowe w Ec Żerań oraz budowa nowych źródeł w Ec Pruszków), które zastąpią źródła wyeksploatowane i niespełniające wymogów BAT(ang. Best Available Technology) – dokument referencyjny dla najlepszych dostępnych technik dotyczących LCP, czyli dużych instalacji spalania.(ang. Best Available Technology) – dokument referencyjny dla najlepszych dostępnych technik dotyczących LCP, czyli dużych instalacji spalania.. Planowane inwestycje dotyczące źródeł istniejących stanowią przede wszystkim budowę urządzeń ograniczających emisję zanieczyszczeń (odazotowanie, odsiarczanie oraz odpylanie) do poziomów wymaganych w BAT(ang. Best Available Technology) – dokument referencyjny dla najlepszych dostępnych technik dotyczących LCP, czyli dużych instalacji spalania.(ang. Best Available Technology) – dokument referencyjny dla najlepszych dostępnych technik dotyczących LCP, czyli dużych instalacji spalania..

Znaczną część środków wydatkowano na szkolenia z zakresu ochrony środowiska oraz kampanie prośrodowiskowe. Ponoszono też koszty certyfikacji, oprogramowania środowiskowego oraz obowiązkowych pomiarów środowiska. Przeprowadzano kilkanaście spotkań świadomościowych dla pracowników w zakresie zrównoważonego transportu, segregacji odpadów oraz minimalizacji potencjalnego negatywnego wpływu branży na środowisko.

Wyniki wyszukiwania: