Raport
Zintegrowany 2018
Menu

Podziemne Magazyny Gazu

W 2018 r. Grupie PGNiG realizowała przedsięwzięcia, które znajdowały się w pobliżu obszarów chronionych i cennych przyrodniczo. Wszelkie prace wykonywane były zgodnie z uzyskanymi decyzjami i zezwoleniami.

Dodatkowo w obszarach o skrajnie wrażliwych siedliskach wykonywano inwentaryzację przyrodniczą. W pojedynczych przypadkach pozyskiwano decyzje derogacyjne.

W ostatnich latach na terenie i w otoczeniu KPMG Mogilno oraz KPMG Kosakowo prowadzono monitoring środowiska. Celem prowadzonego monitoringu było określenie ewentualnych zmian związanych ze zrzutem solanki do wód Zatoki Puckiej w przypadku KPMG Kosakowo oraz eksploatacją części lądowej inwestycji w przypadku KPMG Kosakowo i KPMG Mogilno. Wyniki monitoringu środowiska wskazują, że działalność polegająca na budowie i eksploatacji podziemnych magazynów gazu nie wpływa negatywnie na poszczególne komponenty środowiska naturalnego.

W KPMG Mogilno kontynuowano monitoring środowiska lądowego, który obejmuje monitoring wód powierzchniowych i podziemnych, gruntu oraz szczelności magazynu, w czym istotnie pomocne są otwory i instalowane w nich sondy stałego monitoringu w rejonie komór magazynowych.

W przypadku KPMG Kosakowo prowadzono monitoring środowiska w części lądowej i morskiej. Monitoring w części lądowej uwzględnia: monitoring wód podziemnych i powierzchniowych, gruntu, osiadań powierzchni terenu oraz szczelności magazynu. Ważnym dokumentem pozwalającym na realizowanie monitoringu jest koncepcja sieci znaków geodezyjnych tzw. reperów dla monitoringu osiadań powierzchni terenu w rejonie KPMG Kosakowo. Monitoring w części morskiej obejmuje z kolei szereg badań i pomiarów biologicznych, hydrologicznych oraz parametrów technicznych pracy instalacji zrzutowej.

W 2018 r. GSP przyjęło Politykę zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy w GSP Sp. z o.o., w której zobowiązano się do realizacji działań, opierając się o ideę zrównoważonego rozwoju i zasady społecznej odpowiedzialności biznesu, a także do ciągłego doskonalenia wdrożonego zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskiem oraz BHP, zgodnego z wymaganiami norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz OHSAS 18001:2017.

Wyniki wyszukiwania: