Raport
Zintegrowany 2018
Menu

Całkowita ilość ścieków wg jakości i docelowego miejsca przeznaczenia w latach 2016-2018

Ścieki 2018 2017 2016
Grupa
Kapitałowa PGNiG
PGNiG Grupa
Kapitałowa PGNiG
PGNiG Grupa
Kapitałowa PGNiG
Bytowe [m3] 361 021 268 344 735 262 276 655
Komunalne [m3] 116 844 89 200 113 991 90 955 104 351
Przemysłowe [m3] 6 448 565 10 879 6 652 290 15 248 6 311 583
Wody opadowe i roztopowe [m3] 1 381 540 320 007 1 528 398 288 197 1 209 936
Inne [m3] 151 742 533 149 839 142 154 527 215

 

Stosowane standardy, metodologie i założenia

Ścieki wytwarzane przez jednostki Grupy PGNiG są odprowadzane do sieci kanalizacyjnej, do wód powierzchniowych lub do ziemi, na podstawie pozyskanych pozwoleń wodno-prawnych. Ścieki bytowe i przemysłowe odprowadzane są do kanalizacji. Wody opadowe z terenu zakładów i dróg dojazdowych wprowadzane są do kanalizacji miejskiej, jak również do wód powierzchniowych i do ziemi. Duży udział w ilości wytwarzanych ścieków mają spółki GK PGNiG TERMIKA, które wykorzystują wodę do celów chłodniczych.

 

Woda poddana recyklingowi i powtórnie wykorzystana

W PGNiG TERMIKA SA największy strumień wykorzystywanej wody stanowi woda stosowana do chłodzenia urządzeń produkcyjnych. W Elektrociepłowni Siekierki i Elektrociepłowni Żerań stosowany jest tzw. otwarty układ chłodzenia: pobierana woda po odebraniu ciepła jest z powrotem odprowadzana do rzeki. Strumień odprowadzany do rzeki zwany wodami pochłodniczymi klasyfikowany jest zgodnie z Ustawą Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566) jako ścieki. Warto jednak zauważyć, że jedynym „zanieczyszczeniem” wód pochłodniczych jest dodany ładunek cieplny.

W Elektrociepłowni Siekierki woda do celów chłodzenia pobierana jest z Wisły i odprowadzana także do Wisły. W Elektrociepłowni Żerań wodę można pobierać z Wisły lub z Kanału Żerańskiego, a wody pochłodnicze odprowadzane są do Kanału Żerańskiego. Warunki poboru wody, jak i odprowadzania wód pochłodniczych są szczegółowo opisane w posiadanych pozwoleniach zintegrowanych. Prowadzony jest ciągły pomiar temperatury wód pochłodniczych oraz okresowe pomiary jakości pobieranej wody i odprowadzanych wód pochłodniczych. Na zrzutach wód pochłodniczych do odbiornika zainstalowane są zapory zapobiegające przedostaniu się do wód płynących ewentualnych zanieczyszczeń olejowych, które tylko w sytuacji awaryjnej (np. rozszczelnienie się układu olejowego) mogłyby przedostać się do wody pochłodniczej. Warto zauważyć, ze wyższe temperatury wody na zrzucie wód pochłodniczych wpływają na liczne występowanie siedlisk ryb w tym rejonie.

Ilość wody użytej do chłodzenia i ponownie odprowadzonej do zbiorników wodnych w 2018 r. w m3

Woda użyta do chłodzenia 2018
Elektrociepłownia Siekierki 132 467 701
Elektrociepłownia Żerań 19 238 912

Poza procesem chłodzenia, elektrociepłownie wykorzystują bezzwrotnie wodę do uzupełnienia sieci cieplnej oraz do uzupełnienia obiegu parowego. Nie jest to jednak, jak w przypadku chłodzenia, woda surowa. Woda do uzupełnienia zarówno obiegu ciepłowniczego jak i obiegu parowego musi osiągnąć odpowiednie parametry i jest w tym celu przygotowywana w stacjach przygotowywania wody. Powstałe w tym procesie ścieki są oczyszczane w zakładowych oczyszczalniach ścieków przemysłowych.

Trudno mówić o ograniczaniu wody w procesie chłodzenia urządzeń, czy w procesie uzupełniania obiegów kotłowego czy ciepłowniczego. Zapotrzebowanie na wodę wynika ze stosowanej technologii wytwarzania ciepła i energii elektrycznej oraz ze strat w dystrybucji ciepła (uzupełnienie obiegu ciepłowniczego).

Natomiast Exalo Drilling SA wykorzystuje wodę pochodzącą z recyklingu w procesie tworzenia otworów wiertniczych. Surowiec ten używany jest do produkcji głównych produktów i usług tej spółki.

Płuczka, czyli ciecz stosowana podczas tworzenia otworów wiertniczych. W trakcie wiercenia otworu płuczka oczyszcza jego dno i wynosi na powierzchnię tzw. zwierciny, chłodzi też świder i oczyszcza go ze zwiercin. Po użyciu płuczka jest transportowana do specjalnych punktów i tam przetwarzana do ponownego użycia, ewentualnie utylizowana w przypadku, gdy recykling jest niemożliwy.

W odniesieniu do 2018 r. w zakresie wody wykorzystanej  w produkcji głównych produktów i usług, a pochodzącej z recyklingu, istotne jest przedstawienie projektów prowadzonych przez Serwis Płynów Wiertniczych Exalo Drilling SA. Dane ukazują potencjał odzyskiwania i ponownego wykorzystania wody, przy czym należy zaznaczyć, że prezentowana próba pochodzi z 38 projektów prowadzonych w 2018 roku.

Potencjał odzyskiwania i ponownego wykorzystania wody w produkcji głównych produktów i usług spółki Exalo Drilling.

Woda wykorzystana i odzyskana 2018
Szacowana ilość wody zużyta na projekcie 12 903 m3
Ilość wody odzyskanej w procesie technologicznym flokulacja lub ponowne użycie płuczki 2 415 m3
Procentowy odzysk wody w stosunku rocznym 18,71%
Średni procentowy odzysk na projekt w stosunku rocznym 7,1%
Średni procentowy odzysk wody na projektach od 5,3% do 45,2%

Projekty prowadzone przez Exalo Drilling różnią się między sobą, co oznacza, iż w jednym przypadku odzysk jest praktycznie żaden, w drugim natomiast odzysk jest znaczny. Taka sytuacja wynika głównie z przyjętej technologii lub zaleceń, jeżeli chodzi o wymogi technologiczne, np. ponowne wykorzystanie płuczki, flokulacja.

Wycieki

W 2018 r. zanotowano 18 wycieków do środowiska. Wśród nich jeden wyciek oleju napędowego z cysterny oraz dwa wycieki oleju hydraulicznego, o łącznej ilości 330 litrów. Kolejnych 15 wycieków związanych było z nieszczelnością sieci.

Odpady wg rodzaju i metody utylizacji

W działalności związanej z eksploatacją ropy naftowej i gazu ziemnego nie da się uniknąć wytwarzania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Jednak dzięki  wprowadzeniu nowych technologii, a także zastosowaniu ekologicznych materiałów i wyrobów, ilość wytwarzanych odpadów można minimalizować. Prowadząc gospodarkę odpadami, dąży się także do ich ponownego wykorzystania. W pierwszej kolejności następuje selektywna segregacja odpadów, a następnie odzysk pozwalający na uzyskanie gotowych surowców wtórnych. Odpady niebezpieczne, które muszą być poddane unieszkodliwieniu, są przekazywane do uprawnionych odbiorców celem ich utylizacji. PGNiG nie posiada uprawnień do ich transportu. Ilości wytworzonych odpadów w danym okresie są uzależnione od prac poszukiwawczo-eksploatacyjnych oraz rodzajów prowadzonych inwestycji i prac modernizacyjnych w spółkach.

Ponadto w Oddziale Geologii i Eksploatacji, Geofizyce Toruń SA oraz Exalo Driling SA obok całej gamy odpadów innych niż niebezpieczne i niebezpiecznych, w trakcie prowadzenia wierceń poszukiwawczych oraz eksploatacyjnych powstają odpady wydobywcze. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wszystkie jednostki Grupy PGNiG posiadają decyzje organów administracji państwowej zezwalające na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne bądź też decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami. W OGiE w 2018 r. odnotowano duży wzrost zużytych materiałów i wielkości produkcji, przy czym  ilość odpadów wydobywczych podanych odzyskowi wzrosła o 14%.

Odbiorcy odpadów są weryfikowani pod względem spełnienia wymogów prawnych w zakresie posiadanych uprawnień do dalszego gospodarowania odpadami, przy czym priorytetem jest racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych i zapewnienie zrównoważonej gospodarki odpadami.

W przypadku odpadów komunalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, odpady odbierane są przez gminy lub na podstawie umów zawartych z podmiotami posiadającymi wpis do rejestru działalności regulowanej bądź też będącymi gminną jednostką organizacyjną.

W 2018 r. wszystkie spółki z Grupy PGNiG raportowały spadek ilości wytwarzanych odpadów, głównie dzięki wprowadzeniu nowych technologii, a także stosowaniu ekologicznych materiałów i wyrobów. Spółki Grupy PGNiG wdrażają także programy podnoszenia świadomości w zakresie segregacji odpadów. Pozostałe odpady są oddawane do recyclingu wyspecjalizowanym firmom zewnętrznym.

Sposób zagospodarowania odpadów w Grupie PGNiG w latach 2016-2018:

Odpady pozostałe z wyłączeniem odpadów komunalnych Poddane odzyskowi Unieszkodliwiane [Mg] Składowane [Mg]
Recykling [Mg] Inne procesy odzysku [Mg]
2018*
Odpady niebezpieczne Grupa Kapitałowa PGNiG 417,8 809,3 757,5 8,8
PGNiG 70,2 65,7 604,8 8,8
Inne niż niebezpieczne Grupa Kapitałowa PGNiG 516 823,3 2 951,9 3 194,2 177,3
PGNiG 1 042,4 18,1 2 856,5 171,4
2017
Odpady niebezpieczne Grupa Kapitałowa PGNiG 282,0 468,7 4 510,6
PGNiG 39,6 402,5 3 020,8
Inne niż niebezpieczne Grupa Kapitałowa PGNiG 572 134,6 3 286,9 1 235,7 22,6
PGNiG 1 139,7 2 961,0 937,4
2016
Odpady niebezpieczne Grupa Kapitałowa PGNiG 1 646,2 690,9 584,1 49,0
PGNiG 1 061,9 15,2 521,4 49,0
Inne niż niebezpieczne Grupa Kapitałowa PGNiG 565 664,6 5 615,1 1 905,4 389,7
PGNiG 4 998,3 7,8 1 763,6 353,4

Sposób zagospodarowania odpadów wydobywczych w latach 2016-2018

Odpady wydobywcze Składowane w obiektach unieszkodliwiania [Mg] Odzyskiwane [Mg] Unieszkodli-wiane [Mg] Wykorzystywane powtórnie [Mg] Magazynowane [Mg] Składowane w górotworze[Mg]
2018
Odpady niebezpieczne Grupa Kapitałowa PGNiG 1 189,19 1 134,23
PGNiG 1 189,19 499,32
Inne niż niebezpieczne Grupa Kapitałowa PGNiG 1 884,58 66 786,92 7 827,23 120,91 6 092,36
PGNiG 54 575,68 7 796,03 120,91 6 092,36
2017
Odpady niebezpieczne Grupa Kapitałowa PGNiG 1 314,1 738,7
PGNiG 1 314,1 738,7
Inne niż niebezpieczne Grupa Kapitałowa PGNiG 92 131,3 11 382,9 56,6 3 256,9
PGNiG 47 361,4 11 382,9 56,6 3 256,9
2016
Odpady niebezpieczne Grupa Kapitałowa PGNiG 1 459,6 98,0
PGNiG 1 459,6
Inne niż niebezpieczne Grupa Kapitałowa PGNiG 67 750,1 189,7 28 371,8
PGNiG 58 710,9 28 371,8

Wyniki wyszukiwania: