Raport
Zintegrowany 2018
Menu
Raport Zintegrowany PGNiG 2018 / Otoczenie i interesariusze / Środowisko naturalne / System zarządzania środowiskowego w Grupie PGNiG

System zarządzania środowiskowego w Grupie PGNiG

Zarządzanie środowiskowe w PGNiG prowadzone jest w ramach zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Ochroną Środowiska, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – QHSE, wdrożonego wraz ze spójną dla całej Grupy Kapitałowej Polityką QHSE w 2016 r.

W dokumencie tym Zarząd Spółki zadeklarował, iż wszelkie działania prowadzone będą z uwzględnieniem wymagań jakościowych dla naszych wyrobów i usług, budowania pozytywnych relacji z klientem, ograniczania wpływu organizacji na środowisko oraz zapobiegania urazom i chorobom zawodowym. Polityka QHSE zawiera także zobowiązanie do ciągłego doskonalenia Systemu oraz poprawy wyników w obszarach: jakości, ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy.

System Zarządzania QHSE został zbudowany w oparciu o wymagania międzynarodowych norm ISO: 9001:2015, 14001:2015 oraz OHSAS 18001:2007 przy uwzględnieniu dobrych praktyk HSE sektora poszukiwania, wydobywania i bezzbiornikowego magazynowania węglowodorów oraz przerobu i przesyłu gazu ziemnego. Pozwala to na utrzymanie jego wysokiej efektywności. Wdrożony system obejmuje swoim zakresem działalność prowadzoną na terytorium Polski przez Centralę Spółki oraz wszystkie jej Oddziały.

Potwierdzeniem wdrożenia i dotrzymywania najwyższych światowych standardów działalności w odniesieniu do obszarów objętych wdrożonym Systemem Zarządzania są przyznane certyfikaty zgodności z wymaganiami przyjętych do stosowania norm międzynarodowych. Audyt zgodności został przeprowadzony w 2018 r. przez BSI Group Polska – niezależną jednostkę certyfikującą.

Jednym z podstawowych wymogów ISO 14001 jest identyfikacja wszelkich emisji do środowiska, które nazwane są aspektami środowiskowymi. Zidentyfikowane i ocenione jako znaczące, aspekty środowiskowe są fundamentem, na którym budowane są cele środowiskowe, które organizacja deklaruje osiągnąć w ramach funkcjonującego Systemu Zarządzania QHSE. Identyfikując aspekty środowiskowe, bierze się pod uwagę cykl życia wytwarzanych produktów w ramach realizowanych procesów.

Działania podejmowane w zakresie sterowania operacyjnego w odniesieniu do aspektów środowiskowych mają na celu ograniczenie ich oddziaływania na środowisko.

W zakresie ochrony środowiska, wypełniając zobowiązania Polityki QHSE, poszczególne jednostki organizacyjne PGNiG realizowały wiele działań.

 • stosowanie przyjaznych dla środowiska technologii;
 • monitorowanie wpływu działalności Spółki na środowisko;
 • efektywne wykorzystanie paliw i zasobów naturalnych;
 • podejmowanie działań remediacyjnych i rekultywacyjnych;
 • nadzorowanie działań Wykonawców;
 • stałe podnoszenie kwalifikacji i budowanie świadomości pracowników w obszarze ochrony środowiska.

Odpowiednio zorganizowane sterowanie operacyjne zapewnia, że wszelkie wymagania, w tym określone przepisami prawnymi w postaci decyzji administracyjnych, zostały spełnione oraz że ich spełnienie jest nadzorowane. Elementy działalności PGNiG mające wpływ na środowisko są stale monitorowane. Wśród nich znajdują się: ilość pobieranej i zużywanej wody, wytworzonych ścieków, wytwarzanych odpadów, spalonych paliw czy też ilość zużytej energii elektrycznej. Szczególnym rodzajem monitorowania objęte są emisje gazów cieplarnianych oraz emisja CO2dwutlenek węgladwutlenek węgla z instalacji objętych wspólnotowym systemem handlu emisjami. Monitorowanie emisji zgodne jest z planami monitorowania zatwierdzanymi decyzjami udzielającymi zezwolenia na emisję CO2dwutlenek węgladwutlenek węgla. Proces ten uregulowany jest w PGNiG Procedurą raportowania emisji gazów cieplarnianych na potrzeby Europejskiego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji oraz prowadzenia rachunków i zakupu uprawnień do emisji CO2dwutlenek węgladwutlenek węgla dla instalacji PGNiG w Rejestrze Uprawnień Unii Europejskiej.

Elementami środowiska objętymi badaniami, pomiarami i inwentaryzacjami są:

 • powierzchnia ziemi;
 • wody powierzchniowe;
 • wody podziemne;
 • powietrze;
 • poziom hałasu;
 • obszary i siedliska chronione.

Zgodnie z wytycznymi normy ISO 9001 oraz ISO 14001 dla każdego procesu określono strony zainteresowane oraz ich potrzeby i oczekiwania w odniesieniu do działań prowadzonych przez Spółkę, które zostały przyjęte jako wymagania do spełnienia. Informacje dotyczące stron zainteresowanych i ich istotnych wymagań są monitorowane i przeglądane zgodnie z regulacjami wewnętrznymi Spółki.

W obszarze środowiskowym w ocenie zgodności uwzględniane są również wyniki oceny monitorowania i pomiarów, oczekiwania stron zainteresowanych, skargi oraz wnioski.

Wyniki wyszukiwania: