Raport
Zintegrowany 2018
Menu

Zużycie energii w Grupie Kapitałowej PGNiG w latach 2016-2018

Zużycie energii 2018 2017 2016
Grupa
Kapitałowa PGNiG
PGNiG Grupa
Kapitałowa PGNiG
PGNiG Grupa
Kapitałowa PGNiG
Wytworzonej we własnym zakresie z surowców nieodnawialnych Energii elektrycznej [GWh] 837 1 894 74 838
Ciepła [MJ] 3 974 234 394 3 494 348 115 4 890 062 269 4 478 730 220 3 961 884 022
Pary [MJ] 4 652 289 285 289 43 096 683 38 745 305
Chłodzenia [MJ] 2 180 298 2 193 088 2 220 960
Wytworzonej we własnym zakresie z surowców odnawialnych Energii elektrycznej [GWh] 21,9 27,0 19,2
Ciepła [MJ] 10 264 389 3,5 2,9
Pary [MJ]
Chłodzenia [MJ]
Zakupionej z sieci Energii elektrycznej [GWh] 16 706 4,6 2,7

W 2018 r. w większości spółek Grupy PGNiG dominowało zużycie energii wytwarzanej we własnym zakresie na bazie surowców nieodnawialnych. Pozostałe bazują na umowach z firmami energetycznymi. Wielkość zużywanej energii koreluje z rozwojem Grupy Kapitałowej. W ramach Grupy PGNiG wdrażane są rozwiązania proekologiczne, takie jak siłownie ko- i trigeneracyjne, które posiada część spółek, oraz instalacje fotowoltaiczne. Norweska spółka PUN pobiera całość zużywanej energii z bezemisyjnych hydroelektrowni.

Zużycie energii w PGNiG SA nadzorowane jest w procesie Zarządzanie energią.

Redukcja zużycia energii oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię produktów i usług

Grupa PGNiG w ramach przyjętego Systemu Zarzadzania Energią dąży do redukcji zużycia energii oraz zmniejszenia zapotrzebowania na energię produktów i usług.

Ważnym projektem realizowanym w 2018 r., związanym ze wzrostem efektywności energetycznej, była budowa Bloku gazowo-parowego dla Elektrociepłowni Żerań, której ukończenie planuje się na IV kwartał 2020 r. Po uruchomieniu nowego bloku produkcja energii elektrycznej w kogeneracji EC Żerań wzrośnie o ok. 130%, z obecnego poziomu 1,7 TWh do 4 TWh. Moc zainstalowana energii elektrycznej PGNiG Termika wzrośnie o ok. 110% względem obecnie używanych kotłów węglowych, które po uruchomieniu bloku zostaną wycofane z użytku. Ponadto produkcja ciepła wyniesie 1,9 TWh, a nowy blok gazowo-parowy będzie emitował o ok. 40% mniej CO2dwutlenek węgladwutlenek węgla w porównaniu z wyłączanymi kotłami.

Realizacja wybranych przedsięwzięć służących poprawie efektywności w PGNiG skorelowana jest z procesem pozyskiwania świadectw efektywności energetycznej (tzw. „białych certyfikatów”). Przedmiotowe projekty dotyczą m.in. odzyskiwania energii w procesach przemysłowych (Odazotownia w Odolanowie), w tym poprzez instalację lub modernizację układów przetwarzania gazów odpadowych z procesów przemysłowych na energię elektryczną lub ciepło. Oszczędności uzyskane dzięki ich realizacji szacowane są na poziomie ponad 300 tys. MWh rocznie.

Działania spółek z Grupy PGNiG przekładają się także na ogólną poprawę efektywności energetycznej dzięki ograniczaniu zużycia energii przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, m.in. jako skutek poprawy świadomości w zakresie racjonalnego wykorzystania energii, dzięki realizowanym kampaniom edukacyjnym, a także przekazywanym informacjom za pośrednictwem internetu, np. http://pgnig.pl/dla-domu/poradnik/jak-oszczedzac-energie

Ponadto w Grupie PGNiG podjęto prace nad wdrożeniem w spółkach systemów zarządzania energią – rozumianych jako działania z kategorii organizacyjnej, ale z elementami obszaru technicznego. Realizacja tych działań ma przyczynić się do poprawy wyniku energetycznego organizacji, a co za tym idzie, do obniżenia kosztów zużycia energii oraz stopnia oddziaływania na środowisko.

Ponadto system zarządzania energią będzie również narzędziem gwarantującym, że proces gospodarowania energią jest procesem kontrolowanym.

Wyniki wyszukiwania: