Raport
Zintegrowany 2018
Menu

Obrót i Magazynowanie

Perspektywy rozwoju w Polsce

Strategia importowa

W efekcie podjęcia decyzji inwestycyjnych przez operatorów przesyłowych Polski i Danii, a tym samym zgody na wspólną realizację projektu Baltic Pipe, PGNiG uzyska możliwość pozyskiwania kontraktów na dostawy gazu z Norweskiego Szelfu Kontynentalnego (ze złóż własnych oraz z importu). Inwestycja zakłada utworzenie następujących punktów międzysystemowych:

  • punktu Wejścia Morze Północne (Energinet) z planowaną przepustowością techniczną ok. 10,7 mld m3/rok w przypadku przesyłu gazu z Norweskiego Szelfu Kontynentalnego w kierunku duńskiego systemu przesyłowego
  • dwukierunkowego Punktu Połączenia Międzysystemowego Baltic Pipe.

W perspektywie długoterminowej PGNiG kierować się będzie realizacją warunków wynikających z długoterminowych kontraktów w zakresie odbioru minimalnych ilości kontraktowych (kontrakt jamalski) oraz zakontraktowanych ilości LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji. – zarówno na warunkach delivery ex-ship (Qatargas – obecnie, Cheniere – od 2019 r.), jak i free-on-board (Venture Global LNG, Inc., Port Arthur LNG, LLC – w perspektywie od 2023 r.), z uwzględnieniem tego, że kontrakty free-on-board dają PGNiG możliwość elastycznej sprzedaży LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji. na rynkach zagranicznych.

W przypadku wystąpienia nieprzewidzianego wzrostu zapotrzebowania na paliwo gazowe PGNiG będzie dokonywać zakupów gazu ziemnego w ramach umów krótkoterminowych na rynkach ościennych lub na rynku LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji., w zależności, który z rynków będzie korzystniejszy cenowo. Strategia importowa PGNiG koresponduje z realizowaną przez PGNiG strategią rozwoju działalności na międzynarodowym rynku LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji. poprzez zawieranie transakcji spot na dostawy do terminalu LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji., a także prowadzenie obrotu LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji. na rynku światowym.

Planowana rozbudowa terminala LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji. – na I etapie do 7,5 mld m3 gazu ziemnego rocznie, a następnie nawet do 10 mld m3 rocznie – umożliwi przywóz do Polski zwiększonych ilości gazu LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji..

Sprzedaż detaliczna

W 2018 r. PGNiG OD planuje dalszy rozwój oferty produktowej oraz wzrost satysfakcji klientów przez ciągłe poprawianie i usprawnianie obsługi klientów, budowanie nowych, a także rozwój istniejących kanałów dotarcia do klienta. Ponadto, z uwagi na rosnącą konkurencję, PGNiG OD planuje kontynuację działań mających na celu zabezpieczenie wolumenów sprzedaży gazu ziemnego przez oferowanie klientom specjalnych programów rabatowych, w tym ofert indywidualnych oraz oferty zakupu gazu ziemnego w ramach grup zakupowych.

Główne cele rozwojowe PGNiG OD obejmują działania w zakresie:

  • sprzedaży gazu – maksymalizacja marży na ustabilizowanym portfelu wolumenowym, odpowiednie zarządzanie ryzykiem utraty klientów wysokomarżowych oraz rozwój oferty i dostępności usług w obszarze CNGCNG – Compressed Natural Gas, gaz ziemny sprężony do ciśnienia 20–25 Mpa.CNG – Compressed Natural Gas, gaz ziemny sprężony do ciśnienia 20–25 Mpa. i LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.;
  • sprzedaży energii elektrycznej – utrzymanie atrakcyjności oferty w celu utrzymania długookresowej relacji z klientem (wysokie zainteresowanie ofertami terminowymi);
  • oferty uzupełniającej – w tym m.in.: rozwiązania wspierające fidelizację (takie jak usługi dodane w zakresie ubezpieczeń), rozwój oferty we współpracy z partnerami zewnętrznymi (oferującymi rozwiązania komplementarne względem działalności podstawowej PGNiG OD), rozwój oferty produktów i usług w obszarze efektywności energetycznej.

Z punktu widzenia rozwoju portfolio produktowego PGNiG OD w 2019 r. szczególną rolę będą odgrywać wdrożenia produktów o istotnym potencjale biznesowym, w tym m.in. wdrożenie do sprzedaży ubezpieczeń oraz pakietów assistance dla klientów detalicznych. Analizowane są także inne usługi w ramach współpracy partnerskiej z podmiotami zewnętrznymi.

Z uwagi na złożoną sytuację na rynku detalicznej sprzedaży energii elektrycznej konieczna będzie modyfikacja konstrukcji oferowanych produktów, mająca na celu dostosowanie do nowych regulacji prawnych (w szczególności do Ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw). Całkowita przebudowa oferty sprzedaży energii elektrycznej PGNiG OD będzie przygotowywana w 2019 r., a jej wdrożenie planowane jest na I kwartał 2020 r.

Rozwój kompetencji PST

W 2019 r. w ramach rozwoju kompetencji PSTPGNiG Supply & TradingPGNiG Supply & Trading zostanie przeprowadzona migracja części klientów PGNiG. Na skutek tego PSTPGNiG Supply & TradingPGNiG Supply & Trading będzie rozwijała swoją działalność także na terytorium Polski, oferując sprzedaż gazu ziemnego i energii elektrycznej klientom hurtowym i detalicznym.

Rozwój w segmencie CNG i LNG

Najważniejsze kierunki rozwoju Grupy PGNiG w segmencie CNGCNG – Compressed Natural Gas, gaz ziemny sprężony do ciśnienia 20–25 Mpa.CNG – Compressed Natural Gas, gaz ziemny sprężony do ciśnienia 20–25 Mpa. i LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.:

  • „mała regazyfikacjaRegazyfikacja – proces zmiany stanu skupienia gazu z postaci skroplonej do gazowej poprzez ogrzewanie.Regazyfikacja – proces zmiany stanu skupienia gazu z postaci skroplonej do gazowej poprzez ogrzewanie. LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.” dla przedsiębiorców – budowa stacji LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji. dla klienta biznesowego (w modelu 1:1), przy wolumenie i profilu odbioru zapewniającym opłacalność ekonomiczną inwestycji;
  • bunkrowanie LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji. – aktywna działalność na rynku bunkrowania statków paliwem LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji., w tym złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków UE w ramach programu Connecting Europe Facility;
  • stacje CNGCNG – Compressed Natural Gas, gaz ziemny sprężony do ciśnienia 20–25 Mpa.CNG – Compressed Natural Gas, gaz ziemny sprężony do ciśnienia 20–25 Mpa. dla transportu komunalnego – selektywne podejście do klienta, utrzymanie obecnie funkcjonujących stacji, a także realizacja nowych inwestycji pod warunkiem ich opłacalności ekonomicznej.

Ponadto PGNiG OD planuje działalność na rynku LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji. i CNGCNG – Compressed Natural Gas, gaz ziemny sprężony do ciśnienia 20–25 Mpa.CNG – Compressed Natural Gas, gaz ziemny sprężony do ciśnienia 20–25 Mpa. w ramach rozwoju dostaw LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji. do branży spożywczej, przygotowanie ofert i realizacji dostaw dla energetyki rozproszonej i ciepłownictwa oraz dostarczanie rozwiązań dla produkcji rolniczej.

Magazynowanie

PGNiG będzie dążyło do rozwoju usługi biletowej w zakresie magazynowania gazu. W zakresie budowy KPMG Kosakowo będą kontynuowane przez GSP prace związane z budową komór K-7 i K-10. Planowane jest również uruchomienie modernizacji i przebudowy układu pomiarowego stacji redukcyjno-pomiarowej gazu paliwowego w KPMG Mogilno.

Plan inwestycyjny GSP na lata 2019-2021 zakłada ponadto inwestycje odtworzeniowe oraz inwestycje rozwojowe (systemy informatyczne, urządzenia związane z systemami bezpieczeństwa).

Perspektywy rozwoju za granicą

Rozwój PGNiG uzależniony jest w silnym stopniu od skutecznej dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski – przesył gazu ze złóż na Morzu Północnym ma być możliwy dzięki realizacji projektów Baltic Pipe i Bramy Północnej. PGNiG w 2019 r. będzie również kontynuowało sprzedaż gazu na rynku ukraińskim przy współpracy z ukraińskim partnerem ERU Trading. Wpływ na rozwój działalności Spółki na terytorium Ukrainy ma również wynik rozmów międzyoperatorskich w zakresie rozbudowy połączeń przesyłowych między Polską a Ukrainą prowadzonych przez GAZ-SYSTEM i Ukrtransgaz.

PSTPGNiG Supply & TradingPGNiG Supply & Trading w 2019 r. planuje dalszy rozwój działalności opartej na sprzedaży gazu i energii elektrycznej do klientów końcowych oraz w handlu hurtowym w krajach Europy Zachodniej. W najbliższych latach kontynuowana będzie akwizycja klientów poprzez tradycyjne kanały sprzedaży (telesprzedaż i door-to-door), we współpracy z obecnymi i nowymi partnerami. Stabilna akwizycja będzie oparta nie tylko na współpracy z obecnymi partnerami handlowymi, ale również na nawiązaniu współpracy z nowymi podmiotami. Ponadto, rozwijane są nowoczesne kanały dotarcia do klientów w celu poprawy jakości portfela odbiorców detalicznych. W ramach działalności handlowej, oprócz obrotu giełdowego i pozagiełdowego, PSTPGNiG Supply & TradingPGNiG Supply & Trading zamierza rozwijać biznes oparty na współpracy z jednostkami miejskimi i gminnymi, a także spółkami handlowymi, oferując standardowe i strukturyzowane produkty handlowe i bilansujące. W związku z planowanym nabyciem części portfela klientów PGNiG spółka PSTPGNiG Supply & TradingPGNiG Supply & Trading otworzyła oddział w Polsce i rozpocznie dostawy gazu dla klientów przemysłowych od 2019 r.

Grupa PGNiG będzie również kontynuowała działania związane z rozwojem kompetencji oraz wzmocnieniem swojej obecności na światowym rynku LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.. W wyniku działalności na rynku LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji., PSTPGNiG Supply & TradingPGNiG Supply & Trading rozpoczęła działalność handlową w zakresie nowych towarów (ropa naftowa, olej napędowy) i z nowymi rynkami (Henry Hub), aby mieć możliwość zabezpieczenia potencjalnych transakcji LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji., jak również wygenerowania marży na transakcjach własnych.

Wyniki wyszukiwania: