Raport
Zintegrowany 2018
Menu

W grudniu 2018 r. uchwalona została Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Wejście w życie przepisów wraz z pakietem rozporządzeń wykonawczych umożliwi ubieganie się – przez planowane do budowy nowe jednostki opalane gazem ziemnym należące do Grupy PGNiG TERMIKA – o udział w nowym systemie wsparcia, który zastąpi dotychczasowy, oparty o świadectwa pochodzenia i opisany w Ustawie – Prawo energetyczne. W wyniku wdrożenia systemu rynku mocy oraz przeprowadzonych aukcji zagwarantowane zostało uzyskanie dodatkowych przychodów, które będą osiągane w latach 2021-2037.

Ponadto, w 2019 r. Grupa PGNiG TERMIKA będzie kontynuowała projekty związane z realizacją inwestycji w modernizację oraz budowę nowych bloków wytwórczych, m.in.:

  • kontynuacja budowy bloku gazowo-parowego w EC Żerań – łączne planowane wydatki inwestycyjne wynoszą ok. 1,6 mld zł. Dotychczas poniesione nakłady wyniosły 196 mln zł. Planowany termin realizacji to 2020 r. Stan zaawansowania prac na koniec 2018 r. to 61%;
  • budowa kotłowni szczytowej w EC Żerań – łączne planowane wydatki inwestycyjne wynoszą ok. 150 mln zł. Dotychczas poniesione nakłady wyniosły 11 mln zł. Planowana gotowość rozpoczęcia ruchu próbnego to 2019 r.;
  • kontynuacja budowy bloku gazowo-parowego w EC Stalowa Wola – łączne planowane wydatki inwestycyjne wynoszą ok. 1,4 mld zł. Dotychczas poniesione nakłady wyniosły 1,1 mld zł. Planowany termin realizacji to IV kwartał 2019 r.

PGNiG TERMIKA w okręgu warszawskim będzie dążyć do poprawy rentowności aktywów i dywersyfikacji portfela paliwowego (węgiel / gaz / biomasa / RDF) oraz utrzymania pozycji wiodącego wytwórcy ciepła na rynku. Na terenie całego kraju skupiać się będzie na akwizycji systemów ciepłowniczych, rozwoju w obszarach: technologii gazowych w ciepłownictwie, energetyki przemysłowej i rozproszonej.

PGNiG TERMIKA EP podejmować będzie działania mające na celu przede wszystkim utrzymanie pozycji znaczącego wytwórcy i głównego dostawcy ciepła w regionie. Spółka dążyć będzie również m.in. do umocnienia pozycji krajowego lidera gospodarczego wykorzystania metanu w układach kogeneracyjnych.

Wyniki wyszukiwania: