Raport
Zintegrowany 2018
Menu

Działalność w 2018 r.

PSG jako operator systemu dystrybucyjnego zobowiązana jest zapewnić wszystkim odbiorcom oraz przedsiębiorstwom zajmującym się sprzedażą paliw gazowych, na zasadzie równoprawnego traktowania, świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego, co odbywa się na podstawie stosownych umów dystrybucyjnych.

W 2018 r. PSG zawarła trzy umowy dystrybucyjne oraz dwie Międzyoperatorskie Umowy Dystrybucyjne, a w całym roku miało miejsce około 61 tys. zmian sprzedawcy.

PSG realizuje działania, które w 2018 r. zaowocowały zawarciem ponad 88,5 tys. umów przyłączeniowych, w wyniku których zostanie wybudowanych 97,6 tys. przyłączy do sieci gazowej. W 2018 r. PSG planowała budowę ponad 51 tys. sztuk nowych przyłączy. Do końca 2018 r. wydano prawie 179 tys. warunków przyłączeniowych (o 19% więcej niż w roku poprzednim) i wybudowano 60 750 sztuk przyłączy o łącznej długości 616,2 km.

Ilość gazu przesyłanego systemem dystrybucyjnym w mln m3

Na dzień 31 grudnia 2018 r. w PSG funkcjonuje wielooddziałowa struktura organizacyjna, która składa się z Oddziału Wsparcia w Warszawie, Oddziału Inwestycyjno-Remontowego w Krośnie oraz 17 Oddziałów Zakładów Gazowniczych. Oddziały PSG działają w granicach administracyjnych województw. Docelowo, w ramach oddziałów funkcjonować będą 172 gazownie i 59 placówek gazowniczych.

Długość sieci własnych z przyłączami (tys. km) oraz liczba odbiorców (mln)

* Odbiorca – każdy, kto otrzymuje lub pobiera paliwa gazowe na podstawie umowy ze sprzedawcą.

Istotnym zdarzeniem mającym wpływ na realizację obowiązków operatorskich PSG w 2018 r. było zawarcie umów kompleksowych dostarczania paliwa gazowego ze sprzedawcą awaryjnym w imieniu i na rzecz około 57 tys. odbiorców końcowych, w związku z zaprzestaniem dostarczania paliw gazowych przez Energetyczne Centrum S.A. oraz Energię dla firm S.A. do klientów przyłączonych do sieci dystrybucyjnej.

Wyniki wyszukiwania: