Raport
Zintegrowany 2018
Menu

Inwestycje w 2018 r.

PSG przeznaczyła w 2018 r. około 643 mln zł na rozbudowę sieci i przyłączanie nowych odbiorców, z czego około 95 mln zł na odkupy majątku. Aby zapewnić poprawę i utrzymanie stanu technicznego gazociągów oraz zagwarantować bezpieczeństwo eksploatacji, PSG stale inwestuje w modernizację swojego majątku sieciowego.

W 2018 r. przeznaczyła około 553 mln zł na przebudowę i modernizację sieci gazowej, z czego ponad 201 mln zł na wymianę i legalizację gazomierzy oraz elementów układów pomiarowych.

W 2018 r. sukcesywnie zawierano umowy na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski – łączna ich kwota wyniosła ponad 103 mln zł (wszczęto także w tym zakresie kolejne postępowania przetargowe o łącznej wartości szacunkowej około 36 mln zł).

W 2018 r. zrealizowano około 60 projektów biznesowych i inwestycyjnych, w tym szereg wspierających realizację Strategii Grupy Kapitalowej PGNiG na lata 2017-2022 mających na celu m.in. wdrożenie rozwiązań technologiczno-organizacyjnych w obszarze obsługi klienta, odczytów oraz rozliczania usług dystrybucyjnych. Nowe rozwiązania poprawią efektywność obsługi procesów, umożliwią ich raportowanie i monitorowanie w sposób jednolity w skali całej spółki, a także ułatwią wdrażanie zmian w procesach biznesowych oraz poprawią przepływ informacji. Projekty PSG, o których mowa, wchodzą w skład programu „Wdrożenie Systemu Obsługi Klienta CIS” i zalicza się do nich:

  • wdrożenie Portalu Obsługi Klienta (e-bok);
  • wdrożenie systemu klasy Customer Information System (CIS);
  • wdrożenie Systemu Obsługi Klienta – Stos Gdański;
  • stworzenie Ogólnopolskiego Contact Center w Jarosławiu;
  • rozbudowę i integrację formatu wymiany danych Edifact.

PSG jako dystrybutor ekologicznego paliwa podejmuje także szereg działań wspierających walkę ze smogiem i zanieczyszczeniem powietrza. W 2017 r. uruchomiono szereg inicjatyw proekologicznych, które były realizowane w 2018 r. (często we współpracy z samorządami). Należą do nich m.in.:

  • projekt „Aktywizacja nieczynnych przyłączy”, którego celem jest zaktywizowanie klientów posiadających nieczynne przyłącze gazowe, zwłaszcza na terenach o dużym stopniu niskich emisji;
  • projekt edukacyjno-promocyjny „Przyłącz się, liczy się każdy oddech”, który ma uświadamiać zagrożenia dla zdrowia związane z zanieczyszczeniem powietrza oraz promować paliwo gazowe jako ekologiczną alternatywę dla paliw stałych;
  • projekt „Proste przyłącze” mający na celu skrócenie procesu przyłączeniowego.

W 2018 r. PSG kontynuowała działania mające na celu pozyskiwanie dofinansowania w ramach perspektywy budżetowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. W ramach działania 7.1. – Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii oś priorytetowa VII – Poprawa bezpieczeństwa energetycznego, PSG zawarła z Instytutem Nafty i Gazu – Państwowym Instytutem Badawczym umowy o dofinansowanie na realizację projektów inwestycyjnych. Planowany całkowity koszt realizacji 8 projektów, dla których zostały zawarte umowy o dofinansowanie w latach 2017-2018, to ponad 498 mln zł (przy kwocie dofinansowania ponad 220 mln zł). Łączna długość planowanych do wybudowania lub zmodernizowania gazociągów dystrybucyjnych w ramach przedmiotowych projektów wynosi 431 km.

W 2018 r. kontynuowane były działania związane z rozwojem obszaru badań i rozwoju, czego efektem ma być wzrost innowacyjności PSG. Współpracowano z jednostkami naukowo–badawczymi funkcjonującymi w kraju w celu zidentyfikowania potencjalnych projektów innowacyjnych możliwych do zastosowania w PSG. Zakończono realizację projektu „Pomysł na Innowacje”, którego celem było wypracowanie rozwiązania dotyczącego pozyskania innowacyjnych rozwiązań wspierających działalność podstawową PSG oraz wzrost zaangażowania pracowników w rozwój firmy. Efektem było zgłoszenie przez pracowników 35 pomysłów, z czego 10 zostało nagrodzonych i 2 wyróżnione.

PSG aktywnie uczestniczyła także w ramach realizacji projektu INGA – eksperci spółki wytypowali 14 obszarów tematycznych, w ramach których PSG poszukuje innowacyjnych rozwiązań, a także dokonywali oceny projektów pod kątem użyteczności biznesowej. Ostatecznie do realizacji wybrano projekt pt. „Opracowanie autonomicznego systemu analitycznego typu GC/DMS do ciągłej i zdalnej analizy transportowanego paliwa gazowego oraz jego domieszek dla potrzeb usprawnienia zarządzania inteligentną siecią gazową (smart grid)”. Jednym z najważniejszych działań w obszarze badawczo-rozwojowym w 2018 r.  było uruchomienie projektu, którego głównym celem jest opracowanie podstawowych założeń modelu wdrożenia telemetryzacji odbiorców 1 i 2 grupy taryfowej.

Wyniki wyszukiwania: