Raport
Zintegrowany 2018
Menu

Segment w liczbach

Wynik operacyjny segmentu Dystrybucja w 2018 r. zmniejszył się o 7% wobec 2017 r. i osiągnął poziom 1 458 mln zł, natomiast powiększony o amortyzację (EBITDA) wyniósł 2 385 mln zł, czyli o 108 mln zł mniej niż rok wcześniej.

Wybrane dane finansowe segmentu (mln zł)

Przychody ze sprzedaży w segmencie spadły o 10 mln zł, podczas gdy przychody z usługi dystrybucyjnej o 181 mln zł (uwzględniając zmiany prezentacyjne w związku z MSSF 15), czyli 4% r/r. Z drugiej strony, niższe o 72 mln zł r/r saldo przychodów i kosztów z tytułu bilansowania zwiększyło przychody segmentu.

Wybrane dane finansowe segmentu  w mln zł 2018 2017 1 2017 2016 2015 2014
GK PGNiG GK PGNiG GK PGNiG GK PGNiG GK PGNiG GK PGNiG
Przychody ze sprzedaży ogółem, w tym 4 927 4 937 4 937 4 915 4 585 4 283
– usługa dystrybucji poza Grupę PGNiG 4 604 4 753 788 729 363 67
– usługa dystrybucji do Grupy PGNiG 323 185 3 807 3 657 3 748 3 868
EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją.(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją. 2 385 2 493 2 493 2 559 2 339 2 002
EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją.(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją. skorygowana o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości majątku trwałego 2 386 2 490 2 490 2 563 2 341 1 994
 1 Dane z uwzględnieniem potencjalnego wpływu MSSF 15.

Wolumen dystrybucji gazów (gaz wysokometanowy, zaazotowany, propan-butan, koksowniczy)

w jednostkach naturalnych mln m3 2018 2017 2016 2015 2014
Razem wolumen dystrybucji gazów 11 747 11 645 10 858 9 823 9 586
– w tym gaz wysokometanowy 9 918 9 797 9 301 8 646 8 495
– w tym gaz zaazotowany 971 989 836 643 568
w tym poza Grupę PGNiG 3 101 3 110 3 081 1 793 804

 

Wolumen dystrybucji gazu wzrósł o 102 mln m3, czyli o 1% r/r. Koszty operacyjne segmentu w 2018 r. wzrosły o 100 mln zł, (czyli 3% r/r), głównie za sprawą wyższych o 34% r/r pozostałych usług obcych oraz świadczeń pracowniczych (wzrost o 2% r/r).

W całym 2018 r. zgazyfikowano 31 nowych gmin, a stopień pokrycia geograficznego pod kątem liczby gazyfikowanych gmin wyniósł 60,94% (1 510 z 2 478).

Wyniki wyszukiwania: