Raport
Zintegrowany 2018
Menu

Działalność w 2018 r.

Działalność handlowa w Polsce

W ramach segmentu Obrót i Magazynowanie Grupa PGNiG sprzedaje w Polsce gaz wydobywany ze złóż krajowych oraz gaz importowany, będąc największym dostawcą gazu ziemnego na rynku krajowym. Od 1 sierpnia 2014 r. w związku ze zmianą organizacyjną Grupy PGNiG sprzedaż hurtowa została rozdzielona od detalicznej. Sprzedaż hurtowa pozostała w PGNiG, zaś sprzedaż detaliczna wraz z handlową obsługą klienta detalicznego została przeniesiona do nowej spółki – PGNiG Obrót Detaliczny.

Sprzedaż gazu ziemnego w segmencie OiM, poza Grupą Kapitałową PGNiG (w tym eksport gazu z Polski) mln m3 2018 2017 2016 2015 2014
Grupa Kapitałowa PGNiG PGNiG Grupa Kapitałowa PGNiG PGNiG Grupa Kapitałowa PGNiG Grupa Kapitałowa PGNiG Grupa Kapitałowa PGNiG
Gaz wysokometanowy (E) 23 511 16 132 23 075 15 947 20 435 19 557 15 543
Gaz zaazotowany (Ls/Lw przeliczony na E) 721 232 701 212 671 611 514
RAZEM (przeliczony na E) 24 232 16 364 23 776 16 159 21 106 20 168 16 057
w tym:
PGNiG 16 364 16 364 16 159 16 159 13 734 12 415 12 834
PGNiG OD 7 868 7 617 7 245 7 481 3 209
PSTPGNiG Supply & TradingPGNiG Supply & Trading 127 272 14
Struktura odbiorców gazu ziemnego spółek Grupie PGNiG w segmencie OiM mln m3 2018 2017
Grupa Kapitałowa PGNiG PGNiG Grupa Kapitałowa PGNiG PGNiG
Odbiorcy domowi 4 107 4 065
Handel, usługi, hurt 1 859 351 1 774 480
Zakłady azotowe 2 325 2 319 1 981 1 981
Elektrownie i ciepłownie 1 836 1 661 900 725
Rafinerie i petrochemia 2 111 2 105 2 795 2 787
Pozostali odbiorcy przemysłowi 2 741 991 3 018 1 035
Giełda 8 802 8 486 8 515 8 423
Eksport z Polski 451 451 728 728
Razem sprzedaż w segmencie OiM poza Grupą Kapitałową PGNiG 24 232 16 364 23 776 16 159

Rynek Hurtowy – PGNiG

W 2018 r. PGNiG kupowało gaz ziemny głównie w ramach wymienionych poniżej umów i kontraktów długoterminowych:

 • kontraktu kupna-sprzedaży gazu ziemnego do Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 1996 r. z OOO Gazprom Export, obowiązującego do 2022 r. (tzw. kontrakt jamalski);
 • umowy Sprzedaży Skroplonego Gazu Ziemnego z dnia 29 czerwca 2009 r. z Qatar Liquefied Gas Company Limited (3), obowiązującej do 2034 r. (tzw. kontrakt katarski) oraz umowy dodatkowej do umowy długoterminowej z marca 2017 r. (obowiązuje od początku 2018 r. do czerwca 2034 r.).

Dostawy realizowane były również w ramach średnio- i krótkoterminowych umów na dostawy sieciowe oraz LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji. (m.in. 5-letni kontrakt, który wszedł w życie w 2018 r., na dostawę 9 ładunków gazu skroplonego z Centrica LNG Company Limited).

Dostawy gazu ziemnego do Polski z zagranicy w latach 2014-2018 w mld m3

W 2018 r. zakup gazu z importu wyniósł 13,5 mld m3. Zmniejszył się wolumen zakupionego gazu z kierunku wschodniego – o 0,7 mld m3 gazu mniej względem 2017 r. Istotnie wzrosły dostawy LNG z poziomu 1,7 mld m3 w 2017 r. do poziomu 2,7 mld m3 w 2018 r.

PGNiG podjęło w 2018 r. dalsze kroki w celu dywersyfikacji kierunków pozyskiwania gazu oraz budowy portfela:

 • 28 września 2018 r. zawarto dwie wiążące umowy długoterminowe na dostawy gazu skroplonego z Venture Global Calcasieu Pass, LLC oraz Venture Global Plaquemines LNG, LLC. Każda z umów zakłada zakup przez PGNiG po około 1 mln ton LNG (tj. około 1,35 mld m3 gazu ziemnego po regazyfikacjiRegazyfikacja – proces zmiany stanu skupienia gazu z postaci skroplonej do gazowej poprzez ogrzewanie.Regazyfikacja – proces zmiany stanu skupienia gazu z postaci skroplonej do gazowej poprzez ogrzewanie.) rocznie przez 20 lat. Dostawy mogą być przedmiotem dalszego obrotu przez Spółkę na międzynarodowych rynkach i realizowane będą w formule free-on-board, oznaczającej odbiór towaru przez kupującego w porcie załadunku. Dostawy od Venture Global Calcasieu Pass, LLC oraz Venture Global Plaquemines LNG, LLC będą realizowane za pośrednictwem powstających instalacji produkcyjnych w Luizjanie, tj. odpowiednio: Calcasieu Pass LNG w Calcasieu Parish o planowanym terminie zakończenia budowy nie wcześniej niż w 2022 r. oraz Plaquemines LNG w Plaquemines Parish o planowanym terminie zakończenia budowy nie wcześniej niż w 2023 r.;
 • 8 listopada 2018 r. zawarto wiążącą umowę długoterminową na dostawy gazu skroplonego z Cheniere Marketing International, LLP. Umowa na zakup przez Spółkę i dostawy do terminala LNG w Świnoujściu została zawarta na okres 24 lat. Dostawy będą realizowane w formule delivery ex-ship. Obejmują zakup: w latach 2019-2022 około 0,73 mld m3 gazu po regazyfikacjiRegazyfikacja – proces zmiany stanu skupienia gazu z postaci skroplonej do gazowej poprzez ogrzewanie.Regazyfikacja – proces zmiany stanu skupienia gazu z postaci skroplonej do gazowej poprzez ogrzewanie. łącznie w całym tym okresie, a w latach 2023-2042: około 39 mld m3 gazu po regazyfikacjiRegazyfikacja – proces zmiany stanu skupienia gazu z postaci skroplonej do gazowej poprzez ogrzewanie.Regazyfikacja – proces zmiany stanu skupienia gazu z postaci skroplonej do gazowej poprzez ogrzewanie. łącznie w całym tym okresie;
 • 19 grudnia 2018 r. zawarto wiążącą umowę długoterminową na dostawy gazu skroplonego z Port Arthur LNG, LLC, spółką zależną Sempra LNG & Midstream, LLC. Umowa zakłada zakup przez PGNiG około 2 mln ton LNG (tj. około 2,7 mld m3 gazu ziemnego po regazyfikacjiRegazyfikacja – proces zmiany stanu skupienia gazu z postaci skroplonej do gazowej poprzez ogrzewanie.Regazyfikacja – proces zmiany stanu skupienia gazu z postaci skroplonej do gazowej poprzez ogrzewanie.) rocznie przez 20 lat. Dostawy mogą być przedmiotem dalszego obrotu przez PGNiG na międzynarodowych rynkach i realizowane będą w formule free-on-board z powstającej instalacji produkcyjnej Port Arthur w Jefferson County w Teksasie o planowanym terminie zakończenia budowy nie wcześniej niż w 2023 r.

PGNiG aktywnie wspiera działania mające na celu budowę połączenia dającego Polsce bezpośredni dostęp do gazu ze złóż na Morzu Północnym. W styczniu 2018 r. w ramach procedury Open Season 2017 projektu Baltic Pipe została zawarta umowa na świadczenie usług przesyłu gazu z Norwegii do Polski przez Danię w okresie od 1 października 2022 r. do 30 września 2037 r. Zawarcie przez PGNiG umów przesyłowych z operatorami systemów przesyłowych, tj. GAZ-SYSTEMOperator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. – Spółka Skarbu Państwa, której kluczowym zadaniem jest transport paliw gazowych siecią przesyłową na terenie Polski.Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. – Spółka Skarbu Państwa, której kluczowym zadaniem jest transport paliw gazowych siecią przesyłową na terenie Polski. oraz Energinet, o łącznej wartości 8,1 mld zł było ostatnim etapem Open Season 2017.

PGNiG kontynuowało rozpoczęte formalnie 1 listopada 2014 r. działania mające na celu zmianę warunków cenowych kontraktu jamalskiego. Trybunał Arbitrażowy 29 czerwca 2018 r. wydał wyrok częściowy w postępowaniu arbitrażowym z powództwa PGNiG przeciwko PAO Gazprom i OOO Gazprom Export. Na mocy wyroku częściowego Trybunał Arbitrażowy ad hoc:

 • ustalił, że w listopadzie 2014 r. PGNiG złożyło ważny i skuteczny wniosek o renegocjację ceny kontraktowej;
 • ustalił, że spełniona została przesłanka opisana w kontrakcie jamalskim, uprawniająca PGNiG do żądania obniżenia ceny kontraktowej za gaz dostarczany przez Gazprom na podstawie kontraktu jamalskiego, potwierdzając tym samym, że co do zasady roszczenie PGNiG o ustalenie nowej, niższej ceny kontraktowej jest zasadne;
 • ustalił, wbrew twierdzeniom Gazpromu, że ma prawo zmienić cenę kontraktową w granicach żądania pozwu, jednocześnie uznając, że pierwotne żądanie Spółki w zakresie nowej formuły cenowej jest zbyt daleko idące, przy czym jednocześnie Trybunał Arbitrażowy ad hoc orzekł, że kwestia ustalenia nowej ceny kontraktowej będzie rozstrzygnięta w dalszym etapie postępowania.

Zgodnie z zapisami kontraktu jamalskiego nowa cena kontraktowa ustalona przez Trybunał Arbitrażowy powinna obowiązywać z mocą wsteczną od 1 listopada 2014 r.

1 października 2018 r. Gazprom złożył w Sądzie Apelacyjnym w Sztokholmie skargę o uchylenie orzeczenia częściowego Trybunału Arbitrażowego z 29 czerwca 2019 r. W ocenie PGNiG nie istnieją podstawy do żądania uchylenia wyroku częściowego i 20 grudnia 2018 r. została przedstawiona stosowna odpowiedź PGNiG w tej sprawie.

Niezależnie od prowadzonego postępowania arbitrażowego PGNiG 1 listopada 2017 r. wystąpiło do PAO Gazprom/OOO Gazprom Export z kolejnym wnioskiem o renegocjację warunków cenowych dostaw. Strona rosyjska z dniem 7 grudnia 2017 r. przedłożyła do PGNiG swój wniosek w tej kwestii. W ocenie Spółki wniosek PAO Gazprom/OOO Gazprom Export o renegocjację nie był zasadny oraz nie spełniał wymogów formalnych określonych w kontrakcie jamalskim, w rezultacie był bezskuteczny. Do chwili obecnej strony nie osiągnęły porozumienia w sprawie warunków dostaw.

PGNiG odebrało w 2018 r. 23 ładunki LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji. o łącznym wolumenie około 2 mln ton LNG, co odpowiada około 29,8 TWh lub około 2,71 mld m3 gazu ziemnego po regazyfikacjiRegazyfikacja – proces zmiany stanu skupienia gazu z postaci skroplonej do gazowej poprzez ogrzewanie.Regazyfikacja – proces zmiany stanu skupienia gazu z postaci skroplonej do gazowej poprzez ogrzewanie..

W następstwie zawarcia umowy dodatkowej z Qatar Liquefied Gas Company Limited, od 2018 r. możliwy do odebrania wolumen LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji. w ramach umów długoterminowych z Qatargas wzrósł do 2 mln ton LNG na rok, co stanowi około 2,7 mld m3 gazu po regazyfikacjiRegazyfikacja – proces zmiany stanu skupienia gazu z postaci skroplonej do gazowej poprzez ogrzewanie.Regazyfikacja – proces zmiany stanu skupienia gazu z postaci skroplonej do gazowej poprzez ogrzewanie., a w latach 2018-2020 do 2,17 mln ton LNG rocznie, czyli około 2,9 mld m3 gazu sieciowego. W 2018 r. PGNiG odebrało 18 ładunków LNG w ramach kontraktów długoterminowych z Qatargas. Wolumen importu LNG z Kataru wyniósł 1,65 mln ton, czyli około 25,1 TWh lub około 2,28 mld m3 gazu ziemnego po regazyfikacjiRegazyfikacja – proces zmiany stanu skupienia gazu z postaci skroplonej do gazowej poprzez ogrzewanie.Regazyfikacja – proces zmiany stanu skupienia gazu z postaci skroplonej do gazowej poprzez ogrzewanie..

W czerwcu 2018 r. do terminalu w Świnoujściu dotarł Arctic Voyager, dostarczając blisko 140 tys. m3 LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji. w ramach kontraktu realizowanego z Centrica LNG Company Limited. W kolejnych latach obowiązywania tego kontraktu (2019-2022) zostanie dostarczonych łącznie jeszcze 8 ładunków LNG.

Grupa PGNiG w dalszym ciągu realizuje zakupy spotowe LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji. za pośrednictwem otwartego w lutym 2017 r. biura handlowego w Londynie. W 2018 r. miały miejsce 4 dostawy spot– każdy ze statków dostarczył około 140 tys. m3 LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji., co odpowiada ponad 80 mln m3 gazu po regazyfikacjiRegazyfikacja – proces zmiany stanu skupienia gazu z postaci skroplonej do gazowej poprzez ogrzewanie.Regazyfikacja – proces zmiany stanu skupienia gazu z postaci skroplonej do gazowej poprzez ogrzewanie.:

 • w maju 2018 r. zrealizowano umowę z Endesa – LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji. z Norwegii został dostarczony przez statek Arctic Princess;
 • w listopadzie 2018 r. zrealizowano umowę z Equinor – LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji. z Norwegii został dostarczony przez statek Arctic Discoverer;
 • w grudniu 2018 r. zrealizowano umowę z Centrica – LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji. z USA został dostarczony przez statek Hoegh Gallant;
 • w grudniu 2018 r. zrealizowano umowę z Equinor – LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji. z Norwegii został dostarczony przez statek Arctic Voyager.

Klienci nabywają od PGNiG paliwo gazowe po cenach rynkowych zgodnie z formułami oraz mechanizmami wynikającymi z zawartych umów. Oferowane formuły cenowe odnoszą się do indeksów giełdowych. PGNiG oferuje również możliwość rozliczenia dostarczanego gazu po cenie stałej, określonej na podstawie zapisów kontraktu. W Spółce stosowane jest indywidualne podejście do klientów, co znajduje przełożenie na wyceny sporządzane przy zastosowaniu obiektywnej metody zapewniającej równoprawne traktowanie klientów.

W 2018 r. głównymi odbiorcami gazu ziemnego w Polsce byli odbiorcy przemysłowi. W tej grupie do największych odbiorców gazu ziemnego w Polsce należą m.in.: Grupa Azoty S.A. wraz z jednostkami zależnymi, PKN Orlen S.A. wraz z jednostkami zależnymi, Grupa Lotos S.A., Polska Grupa Energetyczna S.A., Arcelor Mittal Poland S.A. oraz KGHM Polska Miedź S.A.

Realizując cel strategiczny dotyczący zwiększenia wolumenu sprzedaży gazu, PGNiG zawarło w 2018 r. szereg kontraktów sprzedażowych do odbiorców krajowych, przedłużając współpracę z dotychczasowymi klientami strategicznymi. Spółka zawarła również umowy z nowymi klientami z branży hutniczej i metalurgicznej, w tym z CMC Poland Sp. z o.o.

W 2018 r. PGNiG rozwijało swoją działalność na rynku LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji. małej skali (sprzedaż gazu za pomocą transportu cysternami skroplonego gazu do zakładów lub stacji regazyfikacyjnychRegazyfikacja – proces zmiany stanu skupienia gazu z postaci skroplonej do gazowej poprzez ogrzewanie.Regazyfikacja – proces zmiany stanu skupienia gazu z postaci skroplonej do gazowej poprzez ogrzewanie. zlokalizowanych na terenie całej Polski). W 2018 r. w terminalu LNG w Świnoujściu załadowano 1 794 cysterny LNG, podczas gdy w 2017 r. były to 1 523 ładunki. W sumie od 2016 r., kiedy uruchomiono terminal, do końca 2018 r. PGNiG załadowało w nim 3 855 cystern. Łącznie w 2018 r. PGNiG wprowadziło na rynek 52,7 tys. ton LNG, z czego 31,5 tys. ton pochodziła z terminala LNG w Świnoujściu, a 21,2 tys. ton z Odolanowa i Grodziska (zakłady PGNiG). Według szacunków PGNiG cały krajowy rynek LNG w 2018 r. to ok. 76 tys. ton,co oznacza, że PGNiG ma w nim prawie 70% udziału.

W 2018 r. największy udział w wolumenie sprzedaży Grupy PGNiG miała giełda. Wolumen gazu sprzedanego przez PGNiG na TGETowarowa Giełda Energii SA – licencjonowana przez Komisję Nadzoru Finansowego giełda towarowa energii, paliw ciekłych i gazowych, limitów wielkości produkcji energii elektrycznej i emisji zanieczyszczeń, praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia itp.Towarowa Giełda Energii SA – licencjonowana przez Komisję Nadzoru Finansowego giełda towarowa energii, paliw ciekłych i gazowych, limitów wielkości produkcji energii elektrycznej i emisji zanieczyszczeń, praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia itp. w 2018 r. wzrósł w porównaniu z 2017 r. o około 0,8 TWh. W celu zapewnienia realizacji obowiązku sprzedaży gazu ziemnego przez TGETowarowa Giełda Energii SA – licencjonowana przez Komisję Nadzoru Finansowego giełda towarowa energii, paliw ciekłych i gazowych, limitów wielkości produkcji energii elektrycznej i emisji zanieczyszczeń, praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia itp.Towarowa Giełda Energii SA – licencjonowana przez Komisję Nadzoru Finansowego giełda towarowa energii, paliw ciekłych i gazowych, limitów wielkości produkcji energii elektrycznej i emisji zanieczyszczeń, praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia itp. w wysokości 55% gazu wprowadzanego do krajowego systemu przesyłowego (tzw. obligo gazowe) PGNiG realizuje politykę cenową w stosunku do wszystkich oferowanych na TGETowarowa Giełda Energii SA – licencjonowana przez Komisję Nadzoru Finansowego giełda towarowa energii, paliw ciekłych i gazowych, limitów wielkości produkcji energii elektrycznej i emisji zanieczyszczeń, praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia itp.Towarowa Giełda Energii SA – licencjonowana przez Komisję Nadzoru Finansowego giełda towarowa energii, paliw ciekłych i gazowych, limitów wielkości produkcji energii elektrycznej i emisji zanieczyszczeń, praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia itp. instrumentów dotyczących gazu ziemnego, zarówno terminowych, jak i na rynku dnia następnego, która ma na celu zaoferowanie gazu ziemnego innym uczestnikom rynku po cenach, dla których punktem odniesienia są ceny tego surowca na zliberalizowanych rynkach Europy Północno-Zachodniej w obrocie hurtowym, giełdowym i OTC.

W 2018 r. PGNiG kontynuowało sprzedaż gazu ziemnego na rynek ukraiński. W październiku 2018 r. PGNiG wraz z ERU Trading podpisały umowę na dostawy gazu do ukraińskiego operatora sieci przesyłowych i magazynów Ukrtransgaz. Wolumen zakontraktowanych dostaw to ponad 200 mln m³ błękitnego paliwa, dostarczanego od października 2018 r. do 1 maja 2019 r. We wrześniu 2018 r. PGNiG podpisało kolejną umowę z Ukrtransgaz na korzystanie z podziemnych magazynów gazu Podziemne Magazyny Gazu (PMG) – magazyny utworzone w dwóch rodzajach struktur geologicznych – w złożach soli (tzw. kawernowe podziemne magazyny gazu „KPMG”) oraz w częściowo wyeksploatowanych złożach gazu ziemnego lub ropy naftowej.Podziemne Magazyny Gazu (PMG) – magazyny utworzone w dwóch rodzajach struktur geologicznych – w złożach soli (tzw. kawernowe podziemne magazyny gazu „KPMG”) oraz w częściowo wyeksploatowanych złożach gazu ziemnego lub ropy naftowej. na Ukrainie. Spółka posiada również umowę z Ukrtransgaz na przesył gazu na terytorium Ukrainy, która umożliwia PGNiG korzystanie z ukraińskich sieci przesyłowych. Prowadzone rozmowy międzyoperatorskie między GAZ-SYSTEMOperator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. – Spółka Skarbu Państwa, której kluczowym zadaniem jest transport paliw gazowych siecią przesyłową na terenie Polski.Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. – Spółka Skarbu Państwa, której kluczowym zadaniem jest transport paliw gazowych siecią przesyłową na terenie Polski. i Ukrtransgaz w zakresie rozbudowy połączeń przesyłowych między Polską a Ukrainą pozwolą zwiększyć możliwości przesyłu w kierunku Ukrainy, a tym samym umożliwią dalszy rozwój sprzedaży na rynku ukraińskim.

PGNiG w zakresie działalności na rynku energii elektrycznej zajmuje się głównie obrotem hurtowym. Łączna sprzedaż energii elektrycznej do przedsiębiorstw obrotu i na giełdzie stanowiła w 2018 r. ponad 85% całości sprzedaży energii elektrycznej. Całkowity wolumen obrotu w 2018 r. wyniósł ponad 6,8 TWh.

Sprzedaż PGNiG GWh %
Odbiorcy końcowi 0,1
Przedsiębiorstwa obrotu 1 951,4 28,6
Rynek bilansujący 712,5 10,4
Giełda 3 851,0 56,5
Wytwórcy 305,2 4,5
RAZEM 6 820,2 100,0

W 2018 r. PGNiG prowadziło obrót hurtowy energią elektryczną i produktami powiązanymi na rynku polskim i niemieckim. W Polsce obrót realizowany był na TGETowarowa Giełda Energii SA – licencjonowana przez Komisję Nadzoru Finansowego giełda towarowa energii, paliw ciekłych i gazowych, limitów wielkości produkcji energii elektrycznej i emisji zanieczyszczeń, praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia itp.Towarowa Giełda Energii SA – licencjonowana przez Komisję Nadzoru Finansowego giełda towarowa energii, paliw ciekłych i gazowych, limitów wielkości produkcji energii elektrycznej i emisji zanieczyszczeń, praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia itp. oraz na rynku pozagiełdowym w ramach transakcji OTC. Na rynku niemieckim Spółka uczestniczyła w handlu kontraktami spotna giełdzie European Power Exchange w ramach realizowania wymiany międzysystemowej. Ponadto, PGNiG realizowało usługi w ramach umowy bilansowania handlowego na rzecz PGNiG OD i PGNiG TERMIKA, a także spółek w Grupie PGNiG TERMIKA. PSTPGNiG Supply & TradingPGNiG Supply & Trading prowadziła handel energią elektryczną na rynku niemieckim, w ramach transakcji giełdowych (EEXEuropean Energy Exchange – niemiecki hub gazowy, punkt obrotu gazem naturalnym w NiemczechEuropean Energy Exchange – niemiecki hub gazowy, punkt obrotu gazem naturalnym w Niemczech) oraz na rynku pozagiełdowym (OTC).

W wyniku aukcji zorganizowanych przez Polskie Sieci Energetyczne w 2018 r. (związane z wdrożeniem rynku mocy oraz tzw. obowiązkiem mocowym) PGNiG zawarło następujące umowy:

 • elektrownia przy PMG Wierzchowice, roczne umowy na dostawy w latach 2021-2023 (moc netto 17 MW);
 • zespół jednostek wytwórczych Radoszyn-Lubiatów-Połęcko, roczne umowy na dostawy w latach 2021-2023 (moc netto 4,5 MW).

Rynek Detaliczny – PGNiG Obrót Detaliczny

PGNiG OD specjalizuje się w sprzedaży gazu ziemnego (wysokometanowego i zaazotowanego), energii elektrycznej, sprężonego gazu ziemnego (CNGCNG – Compressed Natural Gas, gaz ziemny sprężony do ciśnienia 20–25 Mpa.CNG – Compressed Natural Gas, gaz ziemny sprężony do ciśnienia 20–25 Mpa.) oraz skroplonego gazu ziemnego (LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.). Odbiorcami gazu od PGNiG OD są zarówno klienci indywidualni, jak i klienci biznesowi.

Zakup gazu ziemnego wysokometanowego realizowany jest z trzech podstawowych źródeł: (1) TGETowarowa Giełda Energii SA – licencjonowana przez Komisję Nadzoru Finansowego giełda towarowa energii, paliw ciekłych i gazowych, limitów wielkości produkcji energii elektrycznej i emisji zanieczyszczeń, praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia itp.Towarowa Giełda Energii SA – licencjonowana przez Komisję Nadzoru Finansowego giełda towarowa energii, paliw ciekłych i gazowych, limitów wielkości produkcji energii elektrycznej i emisji zanieczyszczeń, praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia itp., (2) na mocy umowy zawartej z PGNiG z dostawą do punktu wirtualnego w sieci przesyłowej GAZ-SYSTEMOperator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. – Spółka Skarbu Państwa, której kluczowym zadaniem jest transport paliw gazowych siecią przesyłową na terenie Polski.Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. – Spółka Skarbu Państwa, której kluczowym zadaniem jest transport paliw gazowych siecią przesyłową na terenie Polski. oraz (3) na mocy umowy zawartej z PGNiG z dostawą do punktu fizycznego Słubice. W przypadku gazu skroplonego LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji. zakup gazu realizowany jest na podstawie umów bilateralnych: umowa ramowa sprzedaży skroplonego gazu ziemnego (LNG) na warunkach free carrier (FCA) zawarta z PGNiG; umowa sprzedaży gazu LNG zawarta z PGNiG. Zakup gazu zaazotowanego z grup Lw i Ls, pochodzącego z wydobycia krajowego, realizowany jest na mocy umowy zawartej z PGNiG.

Największy udział w globalnym wolumenie zakupu gazu wysokometanowego przypada na transakcje przeprowadzane na TGETowarowa Giełda Energii SA – licencjonowana przez Komisję Nadzoru Finansowego giełda towarowa energii, paliw ciekłych i gazowych, limitów wielkości produkcji energii elektrycznej i emisji zanieczyszczeń, praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia itp.Towarowa Giełda Energii SA – licencjonowana przez Komisję Nadzoru Finansowego giełda towarowa energii, paliw ciekłych i gazowych, limitów wielkości produkcji energii elektrycznej i emisji zanieczyszczeń, praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia itp..

Sposób kontraktacji paliwa gazowego w PGNiG OD jest regulowany przez Politykę Kontraktacji, która określa zasady kontraktacji dla poszczególnych portfeli, podział odpowiedzialności oraz sposób raportowania działań obrotowych na rynku hurtowym. W świetle zmian na rynku detalicznym paliwa gazowego, jak również wymagań rozporządzenia MIFID II dostosowano jej treść do bieżącej sytuacji rynkowej, w tym wydzielono portfele grupy odbiorców, dla których PGNiG OD nie przedstawia do zatwierdzania taryfy. Pozostały wolumen portfela odbiorców objęty programami sprzedażowymi podlega zabezpieczeniu zgodnie z poziomem realizacji programów sprzedażowych. Taki sposób zabezpieczenia mityguje ryzyko niedostosowania kosztów pozyskania paliwa gazowego do bieżących cen na rynku hurtowym.

W zakresie umów bilateralnych na zakup paliwa gazowego z dostawą na punkt fizyczny i wirtualny PGNiG OD korzysta z umów zawartych z PGNiG, które przewidują możliwość odejścia od stałej ceny nabywanego gazu z zastosowaniem formuł cenowych odnoszących cenę finalną do cen instrumentów wprowadzonych do obrotu na TGETowarowa Giełda Energii SA – licencjonowana przez Komisję Nadzoru Finansowego giełda towarowa energii, paliw ciekłych i gazowych, limitów wielkości produkcji energii elektrycznej i emisji zanieczyszczeń, praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia itp.Towarowa Giełda Energii SA – licencjonowana przez Komisję Nadzoru Finansowego giełda towarowa energii, paliw ciekłych i gazowych, limitów wielkości produkcji energii elektrycznej i emisji zanieczyszczeń, praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia itp..

Podstawowymi produktami sprzedawanymi przez PGNiG OD jest gaz ziemny wysokometanowy oraz gaz ziemny zaazotowany. Wśród klientów PGNiG OD znajdują się zarówno konsumenci, jak i klienci niebędący konsumentami.

Odbiorców kwalifikuje się do grup taryfowych stosownie do:

 • miejsca odbioru paliwa gazowego – według operatora, z którego sieci następuje pobór;
 • rodzaju pobieranego paliwa gazowego – gaz wysokometanowy, gaz zaazotowany, gaz propan-butan-powietrze lub gaz propan-butan–rozprężony;
 • rocznej ilości pobieranego paliwa gazowego – dla odbiorców pobierających paliwa gazowe w ilościach do 110 kWh/h.

Klienci rozliczani w grupach taryfowych 1-4 kupują paliwo gazowe głównie do przygotowywania posiłków, ogrzewania wody oraz pomieszczeń i w procesach produkcyjnych.

W segmencie klientów indywidualnych w 2018 r. PGNiG OD pozyskało łącznie około 145 tys. nowych odbiorców gazu ziemnego z grup taryfowych 1-4 (zarówno gazu ziemnego wysokometanowego, jak i gazu ziemnego zaazotowanego). Około 54 tys. osób to byli klienci Energetycznego Centrum S.A. oraz Energii dla Firm S.A. (przejęci w ramach realizacji procesu sprzedaży awaryjnej).

Do odbiorców segmentu biznesowego należą klienci, którzy pobierają paliwo gazowe zarówno na cele technologiczne, jak i cele grzewcze.

W zakresie paliwa LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji., PGNiG OD koncentruje się na odbiorcach przemysłowych, których zapotrzebowanie na energię nie może zostać zaspokojone ze względu na ograniczenia infrastruktury gazowej zarówno pod względem jej fizycznej dostępności, jak również ze względu na wolne moce. Osobnym rynkiem jest usługa bunkrowania statków, w ramach której PGNiG OD dostarcza LNG na potrzeby zasilania silników okrętowych.

W segmencie CNGCNG – Compressed Natural Gas, gaz ziemny sprężony do ciśnienia 20–25 Mpa.CNG – Compressed Natural Gas, gaz ziemny sprężony do ciśnienia 20–25 Mpa. głównymi odbiorcami są zakłady komunikacji miejskiej (około 70% odbioru), które rozwinęły swój tabor autobusów CNGCNG – Compressed Natural Gas, gaz ziemny sprężony do ciśnienia 20–25 Mpa.CNG – Compressed Natural Gas, gaz ziemny sprężony do ciśnienia 20–25 Mpa. w okresie zawieszenia akcyzy, co poprawiło opłacalność ekonomiczną transportu CNGCNG – Compressed Natural Gas, gaz ziemny sprężony do ciśnienia 20–25 Mpa.CNG – Compressed Natural Gas, gaz ziemny sprężony do ciśnienia 20–25 Mpa.. Pozostali klienci to rynek pojazdów użytkowych (około 15% odbioru) i klienci indywidualni (około 15% odbioru).

PGNiG OD aktywnie monitoruje rynek detaliczny i rozwija ofertę sprzedaży gazu ziemnego, uwzględniając oczekiwania w obszarze konkurencyjnych warunków zakupu gazu, elastyczności i bezpieczeństwa realizacji dostaw. Spółka w 2018 r. uruchomiła szereg akcji promocyjnych, które przyczyniły się do wzrostu zainteresowania ofertą oraz wartości dodanej dla klienta, m.in.:

 • „Promocja automatyczna” – przeprowadzono ją w okresie od stycznia do końca marca 2018 r. dla klientów niebędących konsumentami. Na skutek detaryfikacji 1 stycznia 2018 r. wszedł w życie Cennik „Gaz dla Biznesu”. Jako działanie mitygujące aktywność konkurencji – dla grup taryfowych BW1-BW4 – wprowadzona została promocja automatyczna, która czasowo (I kwartał 2018 r.) obniżała cenę sprzedaży, bez konieczności podpisywania jakichkolwiek dokumentów przez klientów;
 • „Stale Niska Cena II i III edycja” – oferta zabezpieczająca przed wahaniami cen gazu. W przypadku obu edycji klient otrzymywał możliwość zakupu paliwa gazowego w specjalnej cenie obowiązującej, w zależności od wariantów, przez kolejne 12 lub 24 miesiące;
 • „Dofinansowanie nawet do 3000 zł” (I i II edycja) – akcja promocyjna polegająca na dofinansowaniu konsumentów, którzy planują zmienić system ogrzewania z paliwa stałego na paliwo gazowe;
 • „Gazek – Opiekun Domu” – rozszerzenie oferty o produkt ubezpieczeniowy, w ramach którego istnieje możliwość ubezpieczenia domowych instalacji i sprzętu RTV/AGD oraz ubezpieczenia assistance;
 • „Przełącz się na Gaz” – akcja prowadzona we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, wspierająca aktywną walkę ze smogiem poprzez zapewnienie mieszkańcom łatwiejszego dostępu do ekologicznego paliwa gazowego;
 • „Rachunek wdzięczności PGNiG (wraz z edycją dla górników strajkujących w Kopalni „Wujek”) – pomoc finansowa w regulowaniu należności za paliwo gazowe dostarczone klientom PGNiG OD mającym status Powstańca Warszawskiego oraz obrońcy Kopalni „Wujek”.

W 2018 r. na rynku B2B PGNiG OD kontynuował strategię mającą na celu przyrost portfela paliwa gazowego oraz efektywniejsze zarządzanie marżą. PGNiG OD jest sprzedawcą mającym najszersze portfolio produktowe w obszarze paliwa gazowego, dopasowane do zróżnicowanych potrzeb poszczególnych segmentów rynku biznesowego. Dla klientów zainteresowanych gwarancją stałej ceny (w okresie obowiązywania umowy) przeznaczone były produkty masowe, tj.: Stale Niska Cena, Elastyczna Cena, Stałe oszczędności dla biznesu, Biznes Online oraz Pewna Cena. Większym klientom PGNiG dawało możliwość elastycznego kształtowania warunków kontraktu (warunki płatności, okresy dostaw) w formule stałej ceny (na podstawie wyceny indywidualnej) lub w powiązaniu z notowaniami gazu na TGETowarowa Giełda Energii SA – licencjonowana przez Komisję Nadzoru Finansowego giełda towarowa energii, paliw ciekłych i gazowych, limitów wielkości produkcji energii elektrycznej i emisji zanieczyszczeń, praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia itp.Towarowa Giełda Energii SA – licencjonowana przez Komisję Nadzoru Finansowego giełda towarowa energii, paliw ciekłych i gazowych, limitów wielkości produkcji energii elektrycznej i emisji zanieczyszczeń, praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia itp. (produkt indeksowany, produkt transzowy lub ich mix).

Polityka kształtowania ceny zarówno w zakresie dostaw LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji., jak i gazu po regazyfikacjiRegazyfikacja – proces zmiany stanu skupienia gazu z postaci skroplonej do gazowej poprzez ogrzewanie.Regazyfikacja – proces zmiany stanu skupienia gazu z postaci skroplonej do gazowej poprzez ogrzewanie. LNG jest powiązana z cenami uzyskiwanymi w terminalu LNG w oparciu o indeksy notowań gazu ziemnego na TGETowarowa Giełda Energii SA – licencjonowana przez Komisję Nadzoru Finansowego giełda towarowa energii, paliw ciekłych i gazowych, limitów wielkości produkcji energii elektrycznej i emisji zanieczyszczeń, praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia itp.Towarowa Giełda Energii SA – licencjonowana przez Komisję Nadzoru Finansowego giełda towarowa energii, paliw ciekłych i gazowych, limitów wielkości produkcji energii elektrycznej i emisji zanieczyszczeń, praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia itp.. Oferowane ceny gotowego produktu są powiązane z zamawianym wolumenem i odległością od Terminala LNG. Łącznie w 2018 r. PGNiG OD zrealizowało 361 dostaw gazu LNG o wolumenie ponad 6 tys. ton (surowiec trafił do wyspowych stacji regazyfikacjiRegazyfikacja – proces zmiany stanu skupienia gazu z postaci skroplonej do gazowej poprzez ogrzewanie.Regazyfikacja – proces zmiany stanu skupienia gazu z postaci skroplonej do gazowej poprzez ogrzewanie.).

W kwietniu 2018 r. PGNiG OD podpisało umowę z LOTOS Asfalt Sp. z o.o., dzięki czemu spółki będą oferowały usługę bunkrowania statków paliwem LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji. pochodzącym z Terminala LNG. W ramach ponadrocznej współpracy między PGNiG OD i LOTOS Asfalt Sp. z o.o. na terenie Stoczni Remontowej SA w Gdańsku dokonano ponad 30 bunkrowań paliwem LNG. Z kolei w czerwcu 2018 r. PGNiG OD i Gas-Trading S.A. (spółka zależna z Grupy PGNiG) podpisały z Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A. porozumienie o wykorzystaniu paliwa LNG. Zakłada ono m.in. budowę barki przystosowanej do bunkrowania gazem LNG innych statków. Projekt będzie realizowany w ramach programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – INNOSHIP.

Dla rynku CNGCNG – Compressed Natural Gas, gaz ziemny sprężony do ciśnienia 20–25 Mpa.CNG – Compressed Natural Gas, gaz ziemny sprężony do ciśnienia 20–25 Mpa. kontynuowany był proces kształtowania rynkowego poziomu ceny CNGCNG – Compressed Natural Gas, gaz ziemny sprężony do ciśnienia 20–25 Mpa.CNG – Compressed Natural Gas, gaz ziemny sprężony do ciśnienia 20–25 Mpa. dla klientów strategicznych w oparciu o parytet do hurtowej ceny oleju napędowego lub w oparciu o indeksy notowań gazu ziemnego na TGETowarowa Giełda Energii SA – licencjonowana przez Komisję Nadzoru Finansowego giełda towarowa energii, paliw ciekłych i gazowych, limitów wielkości produkcji energii elektrycznej i emisji zanieczyszczeń, praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia itp.Towarowa Giełda Energii SA – licencjonowana przez Komisję Nadzoru Finansowego giełda towarowa energii, paliw ciekłych i gazowych, limitów wielkości produkcji energii elektrycznej i emisji zanieczyszczeń, praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia itp. w powiązaniu z odbieranym wolumenem gazu. Całkowita ilość sprzedanego CNGCNG – Compressed Natural Gas, gaz ziemny sprężony do ciśnienia 20–25 Mpa.CNG – Compressed Natural Gas, gaz ziemny sprężony do ciśnienia 20–25 Mpa. w 2018 r. przez PGNiG OD wyniosła ok. 16 mln m3.

W czerwcu 2018 r. PGNiG OD zawarło umowę z Miejskimi Zakładami Autobusowymi Sp. z o.o. w Warszawie na zakup gazu CNGCNG – Compressed Natural Gas, gaz ziemny sprężony do ciśnienia 20–25 Mpa.CNG – Compressed Natural Gas, gaz ziemny sprężony do ciśnienia 20–25 Mpa. w ilości około 54 mln m3 do autobusów zasilanych CNGCNG – Compressed Natural Gas, gaz ziemny sprężony do ciśnienia 20–25 Mpa.CNG – Compressed Natural Gas, gaz ziemny sprężony do ciśnienia 20–25 Mpa. przez okres 10 lat wraz z infrastrukturą umożliwiającą tankowanie pojazdów oraz podpisało umowę z Gminą Miasta Tarnowa, Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Sp. z o.o., na dostawy CNGCNG – Compressed Natural Gas, gaz ziemny sprężony do ciśnienia 20–25 Mpa.CNG – Compressed Natural Gas, gaz ziemny sprężony do ciśnienia 20–25 Mpa. – paliwo zasilać będzie pojazdy samochodowe do celów komunalnych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 21 września 2018 r. PGNiG OD zostało wyznaczone jako sprzedawca awaryjny dla odbiorców końcowych gazu. We wrześniu 2018 r., w związku z zaprzestaniem dostarczania paliw gazowych przez spółki Energetyczne Centrum S.A. oraz Energia dla Firm S.A., PGNiG OD zapewniło ich klientom nieprzerwaną sprzedaż paliwa gazowego. Odbiorcy przejęci przez PGNiG OD w ramach sprzedaży awaryjnej od dnia 12 września 2018 r. są rozliczani według stawek obowiązującej taryfy PGNiG OD (obowiązującej wśród konsumentów) oraz cennika „Gaz dla Biznesu” (niekonsumenci).

Wśród klientów PGNiG OD znajdują się zarówno konsumenci, jak i klienci niebędący konsumentami, którzy zawarli umowy kompleksowe dostarczania energii elektrycznej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej. Według stanu na koniec 2018 r. obsługiwano w ramach Pakietu „PiG” (Prąd i Gaz) 91% konsumentów oraz 9% niekonsumentów. W 2018 r. został wprowadzony element kontraktacji energii elektrycznej dla klientów biznesowych, co przyczyniło się do zawarcia 1 252 umów z 4 515 odbiorcami na łączny wolumen około 329 GWh.

Według danych UREUrząd Regulacji Energetyki.Urząd Regulacji Energetyki. w 2018 r. na zmianę dotychczasowego sprzedawcy energii elektrycznej zdecydowało się około 71 tys. odbiorców, w tym około 58 tys. to gospodarstwa domowe (grupy taryfowe G). Dla porównania w całym 2017 r. w Polsce około 99 tys. odbiorców zmieniło dotychczasowego sprzedawcę energii elektrycznej, w tym ponad 84 tys. odbiorców rozliczanych było w grupach taryfowych G (gospodarstwa domowe).

Działalność handlowa za granicą

Grupa PGNiG rozwija swoją działalność w Niemczech, Holandii i Austrii w obszarach sprzedaży hurtowej i sprzedaży dla klientów końcowych, poprzez spółki PGNiG Supply and Trading GmbH (sprzedaż hurtowa) i PSTPGNiG Supply & TradingPGNiG Supply & Trading Europe Sales GmbH (sprzedaż detaliczna).

Sprzedaż gazu ziemnego poza PL, poza Grupą PGNiG (z wyłączeniem eksportu gazu z Polski) w mln m3 2018 2017 2016 2015 2014
Grupa PGNiG PGNiG Grupa PGNiG PGNiG Grupa PGNiG Grupa PGNiG Grupa PGNiG
Gaz wysokometanowy (E) 3 929 2 186 2 384 2 039 1 745
Gaz zaazotowany (Ls/Lw przeliczony na E)
RAZEM (przeliczony na E), w tym: 3 929 2 186 2 384 2 039 1 745
PSTPGNiG Supply & TradingPGNiG Supply & Trading 3 929 2 186 2 384 2 039 1 745

Struktura odbiorców

mln m3 2018 2017
Grupa
Kapitałowa PGNiG
PGNiG Grupa
Kapitałowa PGNiG
PGNiG
Odbiorcy domowi 38 48
Pozostali odbiorcy przemysłowi 32 35
Handel, usługi, hurt 2 388 1 303
Giełda 1 471 800
Razem sprzedaż poza Grupą  PGNiG 3 929 2 186

(Trading) Handel Hurtowy na giełdzie oraz w obrocie pozagiełdowym OTC

PSTPGNiG Supply & TradingPGNiG Supply & Trading aktywnie uczestniczy w handlu na zorganizowanych rynkach (giełdach) oraz w obrocie pozagiełdowym (OTC), współpracując z ponad 100 kontrahentami na bazie kontraktów EFETRodzaj umowy ramowej będący przykładem standardowego kontraktu na rynku energii w Europie.Rodzaj umowy ramowej będący przykładem standardowego kontraktu na rynku energii w Europie. oraz podobnych standaryzowanych kontraktach. PSTPGNiG Supply & TradingPGNiG Supply & Trading działa w Niemczech i krajach sąsiednich: Austrii, Czechach, Holandii oraz na brytyjskim rynku gazu (NBPNBP — National Balancing Point, brytyjski hub gazowy, punkt obrotu gazem naturalnym w Wielkiej BrytaniiNBP — National Balancing Point, brytyjski hub gazowy, punkt obrotu gazem naturalnym w Wielkiej Brytanii). Ponadto spółka PSTPGNiG Supply & TradingPGNiG Supply & Trading osiągnęła gotowość operacyjną we Francji i w Polsce. Spółka rozpoczęła aktywną działalność handlową w Polsce od października 2018 r. Rynek francuski jest interesujący ze względu na odbiór dostaw LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji. i handel transgraniczny. PSTPGNiG Supply & TradingPGNiG Supply & Trading jest także zarejestrowana jako spedytor w Danii, na Słowacji i od 2018 r. na Węgrzech. W przypadku pojawienia się możliwości biznesowych w regionie (tj. dostaw przez Słowację na Ukrainę) zamierza się wykorzystać te rynki jako rynki tranzytowe.

W 2018 r. PSTPGNiG Supply & TradingPGNiG Supply & Trading rozpoczęła działalność handlową w zakresie nowych towarów – zaczęła handlować transakcjami terminowymi na ropę Brent na giełdzie ICE(ang. Intercontinental Exchange) – amerykańska giełda wyspecjalizowana w handlu energią i surowcami.(ang. Intercontinental Exchange) – amerykańska giełda wyspecjalizowana w handlu energią i surowcami. Futures Europe. Z kolei aby móc zabezpieczyć dostawy LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji., PSTPGNiG Supply & TradingPGNiG Supply & Trading została zarejestrowana na nowej giełdzie – ICE(ang. Intercontinental Exchange) – amerykańska giełda wyspecjalizowana w handlu energią i surowcami.(ang. Intercontinental Exchange) – amerykańska giełda wyspecjalizowana w handlu energią i surowcami. Futures U.S. PSTPGNiG Supply & TradingPGNiG Supply & Trading pełni rolę animatora rynku na giełdzie PEGASPEGAS – platforma obrotu giełd European Energy Exchange (EEX) i Powernext.PEGAS – platforma obrotu giełd European Energy Exchange (EEX) i Powernext. na obszarze rynkowym hubu gazowego GASPOOL.

W 2018 r. PSTPGNiG Supply & TradingPGNiG Supply & Trading i PSTPGNiG Supply & TradingPGNiG Supply & Trading Europe Sales GmbH, w ramach transakcji giełdowych oraz pozagiełdowych, sprzedały łącznie 64,3 TWh gazu dostarczanego gazociągiem, 4,7 TWh LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji., 5,0 TWh energii elektrycznej oraz 0,5 TWh ropy naftowej. Polska była największym rynkiem sprzedaży gazu, gdzie dostarczono 36% wolumenu. Udział sprzedaży paliwa gazowego na rynkach niemieckim i holenderskim wyniósł odpowiednio 35% i 29%. Sprzedaż energii elektrycznej w 2018 r. odbywała się wyłącznie na terenie Niemiec.

 

 

Sprzedaż detaliczna

W 2015 r. PSTPGNiG Supply & TradingPGNiG Supply & Trading wyodrębniła swoją działalność w zakresie sprzedaży i prowadzi sprzedaż za pośrednictwem swojego podmiotu zależnego PSTPGNiG Supply & TradingPGNiG Supply & Trading ES zajmującego się sprzedażą detaliczną gazu i energii elektrycznej odbiorcom końcowym w Niemczech i Austrii. Docelowymi odbiorcami są małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) oraz gospodarstwa domowe, których zużycie oparte jest na standardowych profilach obciążenia.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. liczba odbiorców Grupy Kapitałowej PSTPGNiG Supply & TradingPGNiG Supply & Trading wyniosła około 44 tys. (poziom zbliżony do stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.). W 2018 r. PSTPGNiG Supply & TradingPGNiG Supply & Trading podpisała łącznie około 20 tys. nowych umów, z czego około 43% zostało potwierdzonych na dostawy, które miały się rozpocząć w 2018 r. i w latach następnych.

 

ikony_0019_Inteligentny-obiekt-wektorowy
20 tys.

nowych umów

PSTPGNiG Supply & TradingPGNiG Supply & Trading ES rozwija wyłączne kanały sprzedaży w celu dalszej poprawy jakości i zrównoważonego rozwoju portfela oraz wdraża nowe produkty i alternatywne kanały sprzedaży. Przykładem tej strategii jest współpraca z American Express, z którym opracowano produkty na wyłączność dla jej członków, dające możliwość płacenia rachunków za energię kartą kredytową. Innym przykładem jest uruchomienie pod koniec 2018 r. nowej marki PSTPGNiG Supply & TradingPGNiG Supply & Trading „Polska Energia”, która jest skierowana do Polonii mieszkającej w Niemczech.

Opis najważniejszych informacji dotyczących działalności handlowej

Do głównych umów PSTPGNiG Supply & TradingPGNiG Supply & Trading obowiązujących w 2018 r. należy zaliczyć umowę o świadczenie usługi biletowej w zakresie utrzymania obowiązkowych zapasów magazynowych gazu na poziomie 576 GWh (z PGNiG) oraz umowy związanej z zarządzaniem zdolnościami austriackich magazynów gazu (robocza ilość gazu 17 GWh) przede wszystkim w celu optymalizacji zwiększonego zapotrzebowania odbiorców końcowych na gaz w sezonach zimowych. Na podstawie bieżących umów PST świadczy usługi dostaw gazu ziemnego dla PGNiG na granicy polsko-niemieckiej oraz polsko-czeskiej, zapewniając dywersyfikację źródeł gazu, gwarantując bezpieczeństwo oraz ciągłość dostaw gazu lub usługę odbioru gazu z portfela PGNiG w celu sprzedaży na rynku niemieckim. Ponadto PSTPGNiG Supply & TradingPGNiG Supply & Trading realizuje umowę z PGNiG Upstream Norway na zakup gazu pochodzącego ze złóż norweskich: Skarv – począwszy od 2013 r., Vale i Morvin – począwszy od 2015 r., oraz Gina Krog – od lipca 2017 r.

Magazynowanie

Segment Obrót i Magazynowanie wykorzystuje na swoje potrzeby pojemności czynne PMG Wierzchowice, PMG Husów, KPMG Mogilno, PMG Strachocina, PMG Swarzów, PMG Brzeźnica oraz KPMG Kosakowo. Część pojemności czynnej KPMG Mogilno, która została udostępniona na potrzeby GAZ-SYSTEMOperator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. – Spółka Skarbu Państwa, której kluczowym zadaniem jest transport paliw gazowych siecią przesyłową na terenie Polski.Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. – Spółka Skarbu Państwa, której kluczowym zadaniem jest transport paliw gazowych siecią przesyłową na terenie Polski. w rozumieniu ustawy – Prawo energetyczne, wyłączona jest z definicji instalacji magazynowej. Zarządzanie zdolnościami instalacji magazynowych prowadzone jest przez spółkę Gas Storage Poland Sp.z o.o., działającą w dwóch podstawowych obszarach:

działalności regulowanej

obszar obejmujący świadczenie usług magazynowania paliwa gazowego w instalacjach magazynowych stanowiących własność PGNiG, a także obsługę eksploatacyjną KPMG Mogilno i KPMG Kosakowo

działalności nieregulowanej

obszar obejmujący świadczenie usług w zakresie projektowania, budowy i rozbudowy PMG.

GSPGSP – Gas Storage Poland – Operator Systemu Magazynowania.GSP – Gas Storage Poland – Operator Systemu Magazynowania. świadczy usługi magazynowania zgodnie z zawartą Umową powierzającą w oparciu o podziemne magazyny gazu wysokometanowego, których właścicielem jest PGNiG.

KPMG Mogilno i Kosakowo są magazynami utworzonymi w kawernach solnych o szczytowym charakterze pracy, wykorzystywane są do niwelowania krótkookresowych zmian zapotrzebowania odbiorców na gaz ziemny. PMG Wierzchowice, Husów, Strachocina, Swarzów oraz Brzeźnica są magazynami o sezonowym charakterze pracy. Wykorzystywane są do kompensacji nierównomierności zapotrzebowania na gaz ziemny w sezonie letnim i zimowym, jak również do realizacji zobowiązań wynikających z kontraktów importowych zawierających klauzulę take or payKlauzule „bierz lub płać” (ang. take or pay) – rodzaj kontraktu, w którym kontrahent zobowiązuje się do odebrania części lub całości zamówienia oraz rekompensaty pieniężnej na rzecz dostawcy w przypadku nieodebrania części zamówienia.Klauzule „bierz lub płać” (ang. take or pay) – rodzaj kontraktu, w którym kontrahent zobowiązuje się do odebrania części lub całości zamówienia oraz rekompensaty pieniężnej na rzecz dostawcy w przypadku nieodebrania części zamówienia. oraz zapewnienia ciągłości i bezpieczeństwa dostaw gazu oraz wywiązania się z zawartych z odbiorcami umów sprzedaży.

GSPGSP – Gas Storage Poland – Operator Systemu Magazynowania.GSP – Gas Storage Poland – Operator Systemu Magazynowania., pełniąc funkcję operatora systemu magazynowania, świadczy usługi magazynowania paliw gazowych na rzecz użytkowników instalacji magazynowej w ramach ustandaryzowanych procedur, na zasadzie niedyskryminacji i równoprawnego traktowania zleceniodawców usługi magazynowania, z uwzględnieniem optymalnego i wydajnego wykorzystania instalacji magazynowych. Świadczenie usług magazynowania odbywa się na podstawie umowy o świadczenie usług magazynowania (USUM).

Dla zapewnienia przestrzegania zasad równoprawnego traktowania zamawiających usługi magazynowania, USUM zawierane są w oparciu o opracowany przez GSPGSP – Gas Storage Poland – Operator Systemu Magazynowania.GSP – Gas Storage Poland – Operator Systemu Magazynowania. Regulamin Świadczenia Usług Magazynowania oraz Taryfę w zakresie magazynowania paliwa gazowego. GSPGSP – Gas Storage Poland – Operator Systemu Magazynowania.GSP – Gas Storage Poland – Operator Systemu Magazynowania. świadczy usługi magazynowania z wykorzystaniem Instalacji Magazynowej (IM) i Grup Instalacji Magazynowych (GIM):

 • GIM Kawerna (obejmuje utworzone w kawernach solnych KPMG Mogilno i KPMG Kosakowo);
 • GIM Sanok (obejmuje utworzone w częściowo wyeksploatowanych złożach gazu ziemnego PMG Husów, PMG Strachocina, PMG Swarzów i PMG Brzeźnica);
 • IM Wierzchowice (obejmuje PMG Wierzchowice).
Usługa Warunki usługi magazynowania Obiekt Ilość pakietów / pakietów elastycznych
Długoterminowa na warunkach ciągłych IM Wierzchowice 3 863
GIM Kawerna 6 235
GIM Sanok 2 579
na warunkach przerywanych IM Wierzchowice 9 188
GIM Kawerna 1 368
GIM Sanok 8 941
Krótkoterminowa na warunkach przerywanych GIM Kawerna
Razem 32 174

Łącznie, na dzień 31 grudnia 2018 r., GSPGSP – Gas Storage Poland – Operator Systemu Magazynowania.GSP – Gas Storage Poland – Operator Systemu Magazynowania. rozdysponowała długoterminowe zdolności magazynowe w ilości 32 174 pakietów, z czego 12 677 pakietów w usługach magazynowania na warunkach ciągłych oraz 19 497 pakietów w usługach magazynowania na warunkach przerywanych.

Usługa biletowa magazynowania – PGNiG

PGNiG oferuje usługę biletową, która umożliwia firmom importującym gaz ziemny do Polski lub dokonującym obrotu z zagranicą wywiązanie się z ustawowego obowiązku utrzymywania zapasu obowiązkowego. Usługa biletowa pozwala na efektywne wykorzystanie pojemności magazynowych przez uczestników rynku gazu ziemnego, a spółki importujące gaz ziemny do Polski nie muszą samodzielnie gromadzić i utrzymywać obowiązkowych zapasów gazu w magazynach.

Do 30 września 2018 r. obowiązywały umowy o świadczenie usługi biletowej zawarte na rok gazowy 2017/2018 z 11 podmiotami. Na rok gazowy 2018/2019 PGNiG zawarło umowy na świadczenie usługi biletowej z 13 przedsiębiorstwami energetycznymi zobowiązanymi do utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego, tj. o 2 umowy więcej r/r. Łączny wolumen zapasów gazu utrzymywanych przez PGNiG dla innych podmiotów to ponad 385 GWh (ponad 34 mln m3) gazu ziemnego. PGNiG utrzymuje zapasy gazu na zlecenie powyższych podmiotów w magazynach zarządzanych przez GSPGSP – Gas Storage Poland – Operator Systemu Magazynowania.GSP – Gas Storage Poland – Operator Systemu Magazynowania., w których PGNiG uprzednio wynajęło stosowne pojemności magazynowe i zatłoczyło gaz.

Udostępnione pojemności magazynowe

Na dzień 31 grudnia 2018 r. GSPGSP – Gas Storage Poland – Operator Systemu Magazynowania.GSP – Gas Storage Poland – Operator Systemu Magazynowania. dysponowała łącznie 2 985,35 mln mpojemności czynnych podziemnych magazynów gazu Podziemne Magazyny Gazu (PMG) – magazyny utworzone w dwóch rodzajach struktur geologicznych – w złożach soli (tzw. kawernowe podziemne magazyny gazu „KPMG”) oraz w częściowo wyeksploatowanych złożach gazu ziemnego lub ropy naftowej.Podziemne Magazyny Gazu (PMG) – magazyny utworzone w dwóch rodzajach struktur geologicznych – w złożach soli (tzw. kawernowe podziemne magazyny gazu „KPMG”) oraz w częściowo wyeksploatowanych złożach gazu ziemnego lub ropy naftowej. wysokometanowego. W ramach tych pojemności udostępniła na zasadach dostępu stron trzecich (TPAThird Part Access (TPA) – zasada udostępniania przez właściciela/operatora infrastruktury sieciowej podmiotom zewnętrznym w celu realizacji dostaw do klientów tych podmiotów zewnętrznych.Third Part Access (TPA) – zasada udostępniania przez właściciela/operatora infrastruktury sieciowej podmiotom zewnętrznym w celu realizacji dostaw do klientów tych podmiotów zewnętrznych.) oraz na potrzeby operatora systemu przesyłowego GAZ-SYSTEMOperator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. – Spółka Skarbu Państwa, której kluczowym zadaniem jest transport paliw gazowych siecią przesyłową na terenie Polski.Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. – Spółka Skarbu Państwa, której kluczowym zadaniem jest transport paliw gazowych siecią przesyłową na terenie Polski. łącznie 2 942,85 mln m3 pojemności czynnych na zasadach umowy długoterminowej. Na warunkach umowy krótkoterminowej udostępniono wolumen 37,19 mln m3. Pojemność czynna w GIM Kawerna w wolumenie 5,23 mln m3 wykorzystywana jest na pokrycie zużycia własnego KPMG Mogilno i KMPG Kosakowo.

Pojemności czynne i udostępnione pojemności czynne instalacji magazynowych

Pojemności czynne instalacji magazynowych
(mln m3)
Udostępnione pojemności czynne instalacji magazynowych
(mln m3)
Udostępnione pojemności czynne instalacji magazynowych (GWh)
2018 2017 2018 2017 2018 2017
GIM Kawerna 735 735 730 730 13 166 13 166
IM Wierzchowice 1 200 1 200 1 200 1 200 8 011 8 011
GIM Sanok 1 050 1 050 1 050 1 050 11 520 11 520
Razem 2 985 2 985 2 980 2 980 32 697 32 697
* Przeliczenie dla paliwa gazowego o cieple spalania 39,5 MJ/m3.

Wyniki wyszukiwania: