Raport
Zintegrowany 2018
Menu

Segment w liczbach

Wybrane dane finansowe segmentu (mln zł)

* dane nieprzekształcone, raportowane
** dane przekształcone według nowej segmentacji działalności Grupy PGNiG
***dane z uwzględnieniem potencjalnego wpływu MSSF 15.

Sprzedaż gazu ziemnego w segmencie OiM, poza Grupą PGNiG (m3)
Wybrane dane finansowe segmentu 2018 20173 2017 20162 20151 20141
Grupa Kapitałowa PGNiG PGNiG Grupa Kapitałowa PGNiG PGNiG Grupa Kapitałowa PGNiG Grupa Kapitałowa PGNiG Grupa Kapitałowa PGNiG Grupa Kapitałowa PGNiG
Przychody ze sprzedaży ogółem 31 704 19 790 26 540 16 968 30 495 28 180 31 742 28 825
Przychody ze sprzedaży poza Grupę Kapitałową PGNiG, w tym: 31 038 19 736 26 045 16 928 30 000 27 733 31 274 28 367
– gazu wysokometanowego i zaazotowanego 29 094 17 053 23 869 14 507 27 813 25 615 29 413 26 555
Przychody ze sprzedaży między segmentami 666 54 495 40 495 454 468 458
EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją.(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją. (848) (967) (435) (890) (435) 614 623 764
EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją.(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją. skorygowana o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości majątku trwałego (848) (967) (70) (525) (70) 626 627 822
1 dane nieprzekształcone, raportowane
2 dane przekształcone według nowej segmentacji działalności GK PGNiG
3 dane z uwzględnieniem potencjalnego wpływu MSSF 15.
Sprzedaż gazu ziemnego w segmencie OiM, poza GK PGNiG
(w tym eksport gazu z Polski) mln m3
2018 2017 2016 2015 2014
Grupa Kapitałowa PGNiG PGNiG Grupa Kapitałowa PGNiG PGNiG Grupa Kapitałowa PGNiG Grupa Kapitałowa PGNiG Grupa Kapitałowa PGNiG
Gaz wysokometanowy (E) 27 440 16 132 25 261 15 947 22 818 21 596 17 289
Gaz zaazotowany (Ls/Lw przeliczony na E) 721 232 701 212 671 611 514
Razem (przeliczony na E) 28 161 16 364 25 962 16 159 23 489 22 207 17 803
w tym:
PGNiG 16 364 16 364 16 159 16 159 13 734 12 415 12 834
PGNiG OD 7 868 7 617 7 245 7 753 3 209
PST 3 929 2 186 2 510 2 039 1 760

Strata operacyjna segmentu Obrót i Magazynowanie wyniosła w 2018 r. -1 037 mln zł, będąc wynikiem o 397 mln zł gorszym od wyniku osiągniętego w 2017 r. Na poziomie EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją.(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją. wykazano stratę w wysokości -848 mln zł, co jest wynikiem niższym o 413 mln zł w porównaniu do 2017 r., gdy Grupa wypracowała wynik na poziomie -435 mln zł. Przychody segmentu ukształtowały się na poziomie 31 704 mln zł, o 5 165 mln zł (uwzględniając zmiany prezentacyjne w związku z MSSF 15) wyższym w stosunku do poprzedniego roku.

W 2018 r. nastąpił istotny wzrost kosztów operacyjnych segmentu (o 5 561 mln zł, czyli 20%), do poziomu 32 741 ml zł. Gorszy wynik segmentu jest efektem wpływu na koszt pozyskania gazu wyższych r/r o około 30% rynkowych cen węglowodorów. Stan zapasów gazu należących do PGNiG w podziemnych magazynach gazu wysokometanowego na koniec 2018 r. wynosił ok. 2,3 mld mi był zbliżony do stanu na koniec roku poprzedniego.

ikony_0023_Inteligentny-obiekt-wektorowy
31 704 mln zł

Przychody segmentu

Wyniki wyszukiwania: