Raport
Zintegrowany 2018
Menu

Inwestycje w 2018 r.

W 2018 r. nakłady inwestycyjne Grupy PGNiG na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyniosły ok. 4,9 mld zł i były o 53% wyższe od nakładów poniesionych w 2017 r.

Nakłady inwestycyjne1 poniesione na rzeczowe aktywa trwałe PGNiG w 2018 r. Stopień wykonania planu
2018 2017 2018
I. Poszukiwanie i Wydobycie, w tym: 989 867 66%
1 Poszukiwanie 764 475 71%
w tym nakłady na odwierty negatywne 99 60
2 Wydobycie 225 392 54%
II. Obrót i Magazynowanie 87 47 105%
1 Obrót 3
2 Magazyny segmentu Obrót i Magazynowanie 87 43 106%
III. Pozostałe segmenty 138 134 81%
IV. Nakłady inwestycyjne łącznie (I+II+III) 1 213 1 047 69%
1) w tym m.in. skapitalizowane koszty finansowania zewnętrznego
Nakłady inwestycyjne1 poniesione na rzeczowe aktywa trwałe Grupy Kapitałowej PGNiG w 2018 r. Stopień wykonania planu
2018 2017 20182
I. Poszukiwanie i Wydobycie, w tym: 2 232 1 214 60%
1 Norwegia 1 149 275 78%
2 Pakistan 94 100 49%
3 Libia 9 4 144%
II. Obrót i Magazynowanie 108 60 67%
III. Dystrybucja 1 807 1 265 84%
IV. Wytwarzanie 605 526 57%
V. Pozostałe segmenty 143 145 78%
VI. Nakłady inwestycyjne łącznie (I-V) 4 895 3 210 69%
1) w tym m.in. skapitalizowane koszty finansowania zewnętrznego
2) na podstawie nakładów wykonanych oraz planowanych w latach 2017-2018, nieuwzględniających wydatków na akwizycje złóż węglowodorów w Norwegii

Kluczowe projekty i wydatki inwestycyjne w segmencie:

Wyniki wyszukiwania: