Raport
Zintegrowany 2018
Menu

Segment w liczbach

Przychody segmentu wzrosły o 1 553 mln zł, do poziomu 7 671 mln zł, co oznacza 25% wzrost w relacji do przychodów za 2017 r.

Zysk z działalności operacyjnej segmentu Poszukiwanie i Wydobycie na koniec 2018 r. wyniósł 3 956 mln zł i był o 1 154 mln zł wyższy niż w roku poprzednim. Dodając amortyzację, wynik EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją.(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją. osiągnął poziom 5 019 mln zł – o 1 151 mln zł więcej rok do roku.

Wybrane dane finansowe segmentu (mln zł)

* dane nieprzekształcone, raportowane
** dane przekształcone według nowej segmentacji działalności Grupy PGNiG

Wydobycie gazu ziemnego Grupa Kapitałowa PGNiG (mln m3)
Wydobycie ropy naftowej, kondensatu i NLG (tys. ton)
Sprzedaż ropy naftowej, kondensatu i NLG (tys. ton)
Wybrane dane finansowe segmentu 2018 2017 20162) 20151) 20141)
Grupa Kapitałowa PGNiG PGNiG Grupa Kapitałowa PGNiG PGNiG Grupa Kapitałowa PGNiG Grupa Kapitałowa PGNiG Grupa Kapitałowa PGNiG
Przychody ze sprzedaży ogółem 7 671 5 743 6 118 4 572 5 289 4 855 6 071
Przychody ze sprzedaży poza Grupą PGNiG, w tym: 3 794 2 459 3 092 2 009 2 776 3 148 4 346
– gazu wysokometanowego i zaazotowanego 681 679 602 600 517 553 573
– ropy naftowej, kondensatu i NGL 2 554 1 543 1 862 1 184 1 606 1 945 2 654
– usługi geofizyczne, geologiczne i wiertnicze 262 358 429 382 761
Przychody między segmentami 3 877 3 284 3 026 2 563 2 513 1 707 1 725
EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją.(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją. 5 019 3 862 3 865 2 937 2 206 2 426 3 143
EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją.(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją. skorygowana o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości majątku trwałego 4 816 3 609 3 944 3 012 2 977 2 980 3 812
1) dane nieprzekształcone, raportowane
2) dane przekształcone według nowej segmentacji działalności Grupy Kapitałowej PGNiG
Wydobycie gazu ziemnego Grupa PGNiG mln m3 2018 2017 2016 2015 2014
Grupa PGNiG PGNiG Grupa PGNiG  PGNiG Grupa PGNiG Grupa PGNiG Grupa PGNiG
Gaz wysokometanowy (E) 1 834 1 296 1 863 1 315 1 918 2 027 1 876
w Polsce 1 296 1 296 1 315 1 315 1 401 1 454 1 457
Oddział PGNiG w Zielonej Górze
Oddział PGNiG w Sanoku 1 296 1 296 1 315 1 315 1 401 1 454 1 457
w Norwegii 538 548 517 573 419
Gaz zaazotowany (Ls/Lw przeliczony na E) 2 712 2 712 2 674 2 674 2 540 2 564 2 628
w Polsce 2 512 2 512 2 524 2 524 2 481 2 513 2 570
Oddział PGNiG w Zielonej Górze 2 458 2 458 2 468 2 468 2 422 2 441 2 490
Oddział PGNiG w Sanoku 54 54 56 56 59 72 80
w Pakistanie – Oddział PGNiG w Pakistanie 200 200 150 150 59 52 58
Razem (przeliczony na E) 4 546 4 008 4 537 3 989 4 458 4 591 4 504
Sprzedaż gazu ziemnego z segmentu poza GK PGNiG mln m3 2018 2017 2016 2015 2014
GK PGNiG PGNiG GK PGNiG PGNiG GK PGNiG GK PGNiG GK PGNiG
Gaz wysokometanowy (E) 26 26 31 31 77 54 33
w Polsce 26 26 31 31 53 52 33
w Norwegii 24 1
Gaz zaazotowany (Ls/Lw przeliczony na E) 857 857 795 795 703 684 738
w Polsce 658 658 646 646 645 633 682
w Pakistanie 199 199 149 149 58 51 56
Razem (przeliczony na E) 883 883 825 825 780 738 771
Ropa naftowa* w Grupie PGNiG tys. ton 2018 2017 2016 2015 2014
Grupa PGNiG PGNiG Grupa PGNiG PGNiG Grupa PGNiG Grupa PGNiG Grupa PGNiG
Wydobycie ropy naftowej* 1 345 818 1 257 787 1 318 1 428 1 207
w Polsce 818 818 787 787 763 765 789
Oddział PGNiG w Zielonej Górze 780 780 747 747 719 719 742
Oddział PGNiG w Sanoku 38 38 40 40 44 46 47
w Norwegii 527 470 555 664 418
Sprzedaż ropy naftowej* 1 410 817 1 270 791 1 347 1 391 1 169
z wydobycia w Polsce 817 817 791 791 754 772 780
z wydobycia w Norwegii 593 479 593 619 389
* razem z kondensatem i NGL

W porównaniu do 2017 r. w segmencie wydobycie gazu zwiększyło się o 9 mln m3 w przeliczeniu na gaz wysokometanowy. Spadek produkcji w Polsce (o 31 mln m3) i Norwegii (o 10 mln m3) został zrekompensowany wyższym, w przeliczeniu na gaz wysokometanowy, wydobyciem gazu zaazotowanego w Pakistanie – o 50 mln m3. Sprzedaż gazu bezpośrednio ze złóż wzrosła w stosunku do 2017 r. o 59 mln m3. Sprzedaż ropy naftowej w całym 2018 r. była o 140 tys. ton wyższa niż w roku poprzednim – sprzedaż w kraju wzrosła o 26 tys. ton, a w Norwegii o 114 tys. ton, głównie w wyniku zwiększonej produkcji ze złóż Skarv i Gina Krog.

Koszty operacyjne segmentu wzrosły o 401 mln zł (12%) rok do roku, głównie w wyniku wyższych kosztów odwiertów negatywnych i spisanej sejsmiki (wzrost o 287 mln zł r/r), świadczeń pracowniczych (wzrost o 72 mln zł r/r) oraz usług przesyłowych (wzrost o 64 mln zł r/r).

Wyniki wyszukiwania: