Raport
Zintegrowany 2018
Menu

Pozostałe segmenty

Segment w liczbach

Wybrane dane finansowe segmentu 2018 2017 2016 2) 2015 1) 2014 1)
Grupa Kapitałowa PGNiG PGNiG Grupa Kapitałowa PGNiG PGNiG Grupa Kapitałowa PGNiG Grupa Kapitałowa PGNiG Grupa Kapitałowa PGNiG
Przychody ze sprzedaży 503 149 459 124 362 325 424
EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją.(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją. (214) (258) (162) (188) (187) (49) (44)
1) dane nieprzekształcone, raportowane
2) dane przekształcone według nowej segmentacji działalności Grupy Kapitałowej PGNiG

Działalność w 2018 r.

Centrum korporacyjne

W ramach obszaru centrum korporacyjne, w zakresie wzmocnienia wizerunku Grupy, w kwietniu 2017 r. PGNiG przyjęło „Strategię zrównoważonego rozwoju Grupu Kapitałowej PGNiG na lata 2017-2022”.

W 2018 r. Grupie PGNiG intensywnie angażowała się w realizację projektów badawczo-rozwojowych oraz innowacyjnych– w okresie sprawozdawczym koncentrowano się w szczególności na usprawnieniu procesów oraz udoskonalaniu produktów i usług w ramach kluczowych obszarów działalności biznesowej. Uruchomiono m.in. mobilne stanowisko do odmierzania skroplonego gazu ziemnego SMOK, które ma szansę zrewolucjonizować rynek LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji. małej skali w Polsce.

Działalność wybranych departamentów PGNiG (w ramach zadań realizowanych przez centrum korporacyjne) w 2018 r. uwzględniała m.in.:

  • Realizację projektu związanego z wdrożeniem w Grupie PGNiG zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) – jednostka odpowiedzialna: Departament Bezpieczeństwa PGNiG;
  • Aktualizację strategii IT w Grupie PGNiG mającej na celu stworzenie strategicznego modelu, który zapewni zgodność oraz synchronizację działań IT ze strategią biznesową Grupy (projekt będzie realizowany także w 2019 r.) – jednostka odpowiedzialna: Departament Informatyki PGNiG;
  • Zakończenie – we współpracy z INiG-PIB – I etapu realizacji pracy badawczej pt. „Ocena możliwości zmniejszenia wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza w PGNiG SA” polegający na analizie procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń gazowych i stałych do powietrza w PGNiG – jednostka odpowiedzialna: Departament BHP i Świadczeń Socjalnych.

PGNiG Technologie

PGNiG Technologie zapewnia kompleksowe wykonywanie inwestycji w zakresie budowy kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego oraz obiektów przesyłu gazu ziemnego, a także produkcję i przeprowadzanie remontów urządzeń wiertniczych i eksploatacyjnych, zbiorników ciśnieniowych i magazynowych oraz konstrukcji stalowych. W 2018 r. świadczono usługi dla spółek Grupy PGNiG w zakresie: zagospodarowania złóż i odwiertów oraz dostaw osprzętu powierzchniowego wyposażenia odwiertów (głównie na rzecz PGNiG, w mniejszym zakresie podmiotów zewnętrznych, takich jak: Lotos Petrobaltic SA, Orlen Upstream Sp. z o.o. oraz MHWirth AS).

W związku z programem dużych zadań inwestycyjnych w zakresie rozbudowy infrastruktury przesyłu gazu w Polsce realizowanym przez GAZ-SYSTEM oraz zwiększonym poziomem inwestycji PSG w rozwój krajowej sieci dystrybucyjnej, PGNiG Technologie zwiększyło również swoją aktywność w zakresie usług budowy, montażu oraz dostawy wyrobów gotowych związanych z budową, rozbudową, pracami remontowymi sieci gazowych oraz obiektów infrastruktury gazowej.

PGNiG Serwis

Podstawową działalnością PGNiG Serwis jest świadczenie kompleksowych usług finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, teleinformatycznych, bezpośredniej ochrony fizycznej, obsługi recepcyjnej, usług wsparcia w zakresie zarządzania projektami, zarządzania nieruchomościami  dla spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG. PGNiG Serwis pełni funkcję Centrum Usług Wspólnych dla 15 spółek Grupy PGNiG.

Gazoprojekt

Gazoprojekt świadczy usługi konsultingowe i projektowe na wszystkich etapach procedur administracyjnych: formułowania założeń techniczno-ekonomicznych, opracowywania dokumentacji oraz realizacji zamierzenia inwestycyjnego. Wykonuje m.in.: studia i analizy przedprojektowe, opracowania tworzone na potrzeby wydania warunków technicznych, decyzji administracyjnych, jak i kwestii środowiskowych, dokumentację formalno-prawną, projektową, powykonawczą i przetargową, a także wizualizacje 3D. W 2018 r. utrzymał się wysoki popyt na prace projektowe wykonywane przez Gazoprojekt. Dotyczyły one przede wszystkim inwestycji infrastrukturalnych w obszarze przesyłu (gazociągi, tłocznie, rurociągi paliwowe) i wydobycia węglowodorów na rzecz m.in.: PGNiG, PSG, PERN SA czy GAZ-SYSTEM.

Geovita

Geovita prowadzi działalność o profilu wypoczynkowym, odnowy biologicznej, profilaktyki leczniczej, rehabilitacji leczniczej i konferencyjno-szkoleniowym. Obiekty spółki Geovita położone są w: Dąbkach, Mrzeżynie, Dźwirzynie, Jadwisinie koło Serocka, Płotkach koło Piły, Gronowie koło Łagowa, Jugowicach, Lądku-Zdroju, Zakopanem, Wiśle, Złockiem koło Muszyny, Krynicy-Zdroju, Czarnej koło Ustrzyk Dolnych oraz Krakowie. Od 2017 r. wprowadzane są zmiany w działalności operacyjnej, mające na celu obniżenie jej kosztów operacyjnych oraz poprawienie efektywności wykorzystania posiadanych zasobów. W drugiej połowie 2018 r. podjęto dodatkowo działania, które mają na celu zwiększenie udziału Geovity w przetargach publicznych.

Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (Polski Gaz TUW)

Polski Gaz TUW oferuje ochronę ubezpieczeniową spółkom z Grupu PGNiG, obejmującą m.in.: ubezpieczenia mienia, komunikacyjne, OC oraz gwarancje ubezpieczeniowe i ochronę prawną. Polski Gaz TUW ubezpiecza również podmioty spoza Grupy PGNiG, w szczególności z sektora energetycznego.

W 2018 r. kontynuowano współpracę w zakresie umów ubezpieczenia, zarówno dla PGNiG, jak i spółek Grupy PGNiG. Towarzystwo ubezpiecza głównie spółki Grupy PGNiG na zasadzie wzajemności członkowskiej wewnątrz Towarzystwa, co pozwala na zwiększenie dopasowania usług ubezpieczeniowych do potrzeb ubezpieczających poprzez realny wkład, jaki mają oni w proces funkcjonowania Towarzystwa oraz możliwość bezpośredniego zgłaszania potrzeb ubezpieczeniowych.

W 2018 r. odnowiono ochronę w zakresie programu ubezpieczenia działalności upstream dla PGNiG, złożono wniosek do KNF o rozszerzenie działalności Polski Gaz TUW o grupę ubezpieczeń dotyczących choroby, a także podwyższono kapitał zakładowy do 40 mln zł w celu utworzenia zależnego podmiotu będącego zakładem ubezpieczeń na życie.

Ponadto w 2018 r. miały miejsce dwie ważne zmiany w otoczeniu regulacyjnym Polski Gaz TUW, które istotnie wpłynęły na działalność zakładów ubezpieczeń: związane były one ze znacznym zwiększeniem obowiązków informacyjnych na skutek wejścia w życie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń oraz zapisów Rozporządzenia RODO.

Oddział PGNiG – Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze (CLPB)

CLPB świadczy usługi w zakresie m.in. badania poprawności i wiarygodności pomiarów jakości i ilości gazu ziemnego, badania urządzeń i systemów pomiarowych oraz analiz technicznych, opinii i ekspertyz technicznych. W 2018 r. realizowano m.in. usługi z zakresu nadzoru nad systemem rozliczeń ładunków w terminalu w Świnoujściu, walidacji procesowych chromatografów gazowych na potrzeby rozliczeń gazów ziemnych, wzorcowanie układów pomiarowych na obiektach na gazociągu jamalskim i w terminalu LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji. oraz legalizacja układów pomiarowych do cieczy kriogenicznych na cysternach i wykonywanie pomiarów ilości LNG podczas rozładunku cystern z LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji. na stacjach regazyfikacjiRegazyfikacja – proces zmiany stanu skupienia gazu z postaci skroplonej do gazowej poprzez ogrzewanie.Regazyfikacja – proces zmiany stanu skupienia gazu z postaci skroplonej do gazowej poprzez ogrzewanie. LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji. (wykorzystanie stanowisk i instalacji typu SMOK). Do największych klientów oddziału należą spółki i oddziały Grupy PGNiG, GAZ-SYSTEM, EuroPolGaz SA.

Wyniki wyszukiwania: