Raport
Zintegrowany 2018
Menu

Poszukiwanie i Wydobycie

Grupa PGNiG z wydobyciem na poziomie 39,6 mln boe(ang. barrel of oil equivalent) – ekwiwalent baryłki ropy naftowej (1 baryłka to ok. 0,136 tony).(ang. barrel of oil equivalent) – ekwiwalent baryłki ropy naftowej (1 baryłka to ok. 0,136 tony). w 2018 r. jest największą w Polsce i jedną z największych w Europie Środkowo-Wschodniej spółek zajmujących się wydobyciem węglowodorów. Poszukiwanie i Wydobycie jest kluczowym segmentem dla działalności przedsiębiorstwa – kontrybucja segmentu jest najwyższa w łącznym poziomie EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją.(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją. generowanym przez całą Grupę Kapitałową.

Znaczna większość działalności związanej z wydobyciem surowców prowadzona jest w Polsce oraz Norwegii. Uzupełnieniem działalności wydobywczej są prace prowadzone w Pakistanie oraz poszukiwanie węglowodorów na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Poziom udokumentowanych zasobów wydobywalnych węglowodorów należących do Grupy PGNiG jest jednym z najwyższych biorąc pod uwagę spółki o podobnym profilu i funkcjonujące w tym samym regionie.

Wyniki finansowe
Produkcja
Wskaźnik rezerwy do produkcji

*Opracowanie własne na podstawie danych z raportów rocznych za 2018 rok.

Stosunek rezerw do produkcji węglowodorów w Grupie PGNiG jest wyższy od średniej dla sektora i przy uwzględnieniu obecnego poziomu wydobycia, Grupa dysponuje rezerwami na ponad 20 lat. Pośród spółek konkurencyjnych jedynie Grupa Orlen posiada rezerwy na dłuższy okres czasu, jednakże przy znacznie mniejszym poziomie wydobycia. Dodatkowo, ponad 90% należących do Grupy Orlen rezerw węglowodorów zlokalizowane jest w Kanadzie. Pozostali konkurenci posiadają zapasy wydobywalne na około 8-14 lat.

Udział gazu ziemnego w całkowitym wolumenie wydobycia węglowodorów

*Opracowanie własne na podstawie danych z raportów rocznych spółek za 2018 rok.

Za wyjątkiem węgierskiej grupy MOL, Grupa PGNiG oraz jej konkurenci wydobyli w 2018 r. wyższy wolumen gazu ziemnego niż ropy naftowej. Relacja ta jest najbardziej widoczna w przypadku Grupy PGNiG, która wydobywa niemal trzykrotnie więcej paliw gazowych niż płynnych. Dla Lotosu, Orlenu i OMV udział gazu ziemnego w całkowitym wolumenie wydobycia węglowodorów oscyluje wokół 55%-45%. Z kolei struktura wydobycia MOL wynosi 54% do 46% na korzyść ropy.

Grupa prowadzi działalność poszukiwawczo-wydobywczą na terenie Polski, Norwegii i Litwy. W 2018 roku wydobywała węglowodory ze złóż zlokalizowanych na Morzu Bałtyckim, ze złóż zlokalizowanych na Norweskim Szelfie Kontynentalnym oraz złóż lądowych na Litwie. Całkowity wolumen wydobycia wyniósł 7,5 mln boe(ang. barrel of oil equivalent) – ekwiwalent baryłki ropy naftowej (1 baryłka to ok. 0,136 tony).(ang. barrel of oil equivalent) – ekwiwalent baryłki ropy naftowej (1 baryłka to ok. 0,136 tony)., z czego 43% stanowiła ropa naftowa, a 57% gaz ziemny. 74,2% łącznego wolumenu wydobywanych węglowodorów pochodziło ze złóż norweskich, 21,9% z polskich, a 3,9% z litewskich. Na koniec 2018 roku Grupa Lotos dysponowała potwierdzonymi rezerwami w kategorii 2P (proved and probable) na poziomie 89,8 mln boe(ang. barrel of oil equivalent) – ekwiwalent baryłki ropy naftowej (1 baryłka to ok. 0,136 tony).(ang. barrel of oil equivalent) – ekwiwalent baryłki ropy naftowej (1 baryłka to ok. 0,136 tony)., uwzględniając 69,8 mln boe(ang. barrel of oil equivalent) – ekwiwalent baryłki ropy naftowej (1 baryłka to ok. 0,136 tony).(ang. barrel of oil equivalent) – ekwiwalent baryłki ropy naftowej (1 baryłka to ok. 0,136 tony). ropy naftowej i 20,1 mln boe(ang. barrel of oil equivalent) – ekwiwalent baryłki ropy naftowej (1 baryłka to ok. 0,136 tony).(ang. barrel of oil equivalent) – ekwiwalent baryłki ropy naftowej (1 baryłka to ok. 0,136 tony). gazu ziemnego. Spółka jest właścicielem lub współwłaścicielem 36 koncesji morskich oraz 11 koncesji lądowych.

Grupa prowadzi działalność poszukiwawczo-wydobywczą na terenie Polski oraz, za pośrednictwem spółki zależnej ORLEN Upstream Canada – w kanadyjskiej prowincji Alberta. W obszarach wydobycia Ferrier, Kakwa, Lochend i Blackstone, Grupa ORLEN jest rozpoznawalnym operatorem z aktywami poszukiwawczo-produkcyjnymi o łącznej powierzchni 1,3 tys. km2 i łącznymi zasobami (2P) wynoszącymi 197,6 mln boe(ang. barrel of oil equivalent) – ekwiwalent baryłki ropy naftowej (1 baryłka to ok. 0,136 tony).(ang. barrel of oil equivalent) – ekwiwalent baryłki ropy naftowej (1 baryłka to ok. 0,136 tony).. ORLEN Upstream Canada posiada także aktywa poszukiwawczo-wydobywcze w prowincji Nowy Brunszwik oraz 4,94% udziałów w zintegrowanej spółce będącej operatorem projektu budowy terminalu eksportowego LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji. w Nowej Szkocji. Zdecydowana większość produkcji odbywa się na terytorium Kanady, gdzie średnia dzienna produkcja węglowodorów wynosiła 17 tys boe(ang. barrel of oil equivalent) – ekwiwalent baryłki ropy naftowej (1 baryłka to ok. 0,136 tony).(ang. barrel of oil equivalent) – ekwiwalent baryłki ropy naftowej (1 baryłka to ok. 0,136 tony)., w tym 47% wydobycia stanowiły paliwa ciekłe, a 53% paliwa gazowe. Krajowe wydobycie ogranicza się do wydobycia we współpracy z PGNiG i średnioroczny poziom z części udziału przypadającego na Orlen wynosił w 2018 r. 1 tys boe(ang. barrel of oil equivalent) – ekwiwalent baryłki ropy naftowej (1 baryłka to ok. 0,136 tony).(ang. barrel of oil equivalent) – ekwiwalent baryłki ropy naftowej (1 baryłka to ok. 0,136 tony)./dzień, z czego 100% stanowił gaz ziemny.

Grupa Kapitałowa OMV prowadzi działalność poszukiwawczo – wydobywczą w 5 kluczowych regionach obejmujących Europę Środkową i Wschodnią, Rosję, region Morza Północnego, Bliski Wschód i Afrykę oraz Azję i region Pacyfiku. Z łącznej produkcji w 2018 r. wynoszącej 156 mln boe(ang. barrel of oil equivalent) – ekwiwalent baryłki ropy naftowej (1 baryłka to ok. 0,136 tony).(ang. barrel of oil equivalent) – ekwiwalent baryłki ropy naftowej (1 baryłka to ok. 0,136 tony)., 57% stanowił gaz a 43% ropa naftowa. OMV ponad 1/3 swojego całkowitego wydobycia realizuje w Rumunii, gdzie działa podmiot zależny OMV Petrom oraz około 1/4 swojego wydobycia w Rosji, gdzie wydobywa wyłącznie gaz ziemny. Z wydarzeń istotnych dla segmentu upstream w 2018 roku warto wymienić akwizycję aktywów wydobywczych Grupy Shell w Nowej Zelandii oraz nabycie koncesji w Abu Dhabi.

Grupa MOL zdecydowaną większość swojej działalności poszukiwawczo – wydobywczej prowadzi na Węgrzech i w Chorwacji, gdzie pozyskuje 68% z łącznego wydobycia węglowodorów. Pozostałymi regionami, w których MOL jest aktywny są: Wielka Brytania wraz z obszarem Morza Północnego, Rosja, Pakistan oraz w mniejszym stopniu kraje afrykańskie. Z całkowitej produkcji wynoszącej w 2018 roku 40,4 mln boe(ang. barrel of oil equivalent) – ekwiwalent baryłki ropy naftowej (1 baryłka to ok. 0,136 tony).(ang. barrel of oil equivalent) – ekwiwalent baryłki ropy naftowej (1 baryłka to ok. 0,136 tony)., niecałe 54% stanowiła ropa naftowa, natomiast ponad 46% stanowił gaz ziemny. Oszacowane przez MOL rezerwy spadły w porównaniu do 2017 r. i wyniosły 323,6 mln boe(ang. barrel of oil equivalent) – ekwiwalent baryłki ropy naftowej (1 baryłka to ok. 0,136 tony).(ang. barrel of oil equivalent) – ekwiwalent baryłki ropy naftowej (1 baryłka to ok. 0,136 tony)..

* Dane o spółkach z raportów rocznych za 2018 rok

Dystrybucja

Polska

Polska Spółka Gazownictwa pełni rolę Narodowego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Gazu Ziemnego w Polsce i jest zarazem największym podmiotem z Grupy Kapitałowej PGNiG. Posiadając około 97% udziału w krajowej sieci dystrybucyjnej, PSG jest największym operatorem systemu dystrybucyjnego gazu w Europie, docierającym do 7,02 mln klientów.

ikony_0018_Inteligentny-obiekt-wektorowy
7,02 mln

klientów PSG – spółki dystrybucyjnej z Grupy PGNiG

cieplo
31

nowych gmin zgazyfikowanych w 2018 r. przez PSG

ikony_0031_Inteligentny-obiekt-wektorowy
60,94 %

pokrycie geograficzne pod kątem liczby gazyfikowanych gmin (1 510 z 2 478)

przylacza
184 tys. km

długość sieci dystrybucyjnych z przyłączami na koniec 2018 r.

Udział PSG w krajowej sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego w 2018 roku:

* Źródło: Polska Spółka Gazownictwa

W obszarze dystrybucyjnym funkcjonuje również kilkudziesięciu mniejszych operatorów. Działają lokalnie a ich sieci przyłączone są do infrastruktury PSG lub operatora systemu przesyłowego Gaz-SystemOperator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. – Spółka Skarbu Państwa, której kluczowym zadaniem jest transport paliw gazowych siecią przesyłową na terenie Polski.Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. – Spółka Skarbu Państwa, której kluczowym zadaniem jest transport paliw gazowych siecią przesyłową na terenie Polski. S.A.

 

Największe podmioty uczestniczące, obok dominującej spółki PSG, w polskim rynku dystrybucji gazu to, m. in.:

 • Orlen Południe;
 • JSW Koks;
 • UNIMOT SYSTEM.

Wybrane rynki europejskie

Z przyczyn historycznych, niemiecki rynek dystrybucji gazu różni się od odpowiedników w innych krajach Europy Zachodniej. Nie był od początku zarządzany i organizowany na poziomie centralnym, lecz rozwijał się w ramach systemów lokalnych zdominowanych przez podmioty sektora prywatnego. Obecnie funkcjonuje 16 kluczowych operatorów sieci dystrybucyjnych oraz sieć 700 regionalnych systemów sieci dystrybucyjnych. Jest to jedno z najbardziej złożonych rozwiązań w Europie. Takie rozwiązanie wymusza wykorzystanie skomplikowanego wirtualnego systemu rozliczeń pomiędzy poszczególnymi podmiotami. Od 2011 r. rynek zorganizowany jest w postaci 2 stref: GASPOOLGaspool (GPL) – niemiecki hub gazowy, punkt obrotu gazem naturalnym w północnych Niemczech.Gaspool (GPL) – niemiecki hub gazowy, punkt obrotu gazem naturalnym w północnych Niemczech. (północna i wschodnia część kraju) oraz Net Connect GermanyNet Connect Germany – niemiecki hub gazowy, punkt obrotu gazem naturalnym w południowych Niemczech.Net Connect Germany – niemiecki hub gazowy, punkt obrotu gazem naturalnym w południowych Niemczech. (część zachodnia i południowa).

Francuski rynek dystrybucji gazu jest bardziej skoncentrowany niż niemiecki. Funkcję operatorów przesyłu gazu pełnią dwa podmioty: GRTgaz – spółka zależna ENGIE oraz TIGF, która funkcjonuje w południowo – zachodniej części kraju. W kraju ponad 11 mln mieszkańców, tj. około 16% populacji Francji jest podłączonych do sieci dystrybuującej gaz ziemny. Rynek w 96% jest zdominowany przez spółkę GRDF. Ponadto funkcjonuje ponad 20 mniejszych, regionalnych przedsiębiorstw.

W Wielkiej Brytanii funkcjonuje obecnie osiem sieci dystrybucyjnych pokrywających poszczególne regiony kraju. Zarządzaniem siecią dystrybucyjną zajmują się spółki: Cadent Gas Ltd, Northern Gas Networks Limited, Wales & West Utilities Limited i SGN. Obok nich funkcjonują drobne podmioty obsługujące lokalne sieci dystrybucyjne. Ze względu na dominującą rolę kluczowych podmiotów dystrybucyjnych, rynek ma charakter regulowany.

Obrót i Magazynowanie

Rynek hurtowy

Na koniec IV kwartału 2018 r. 197 podmiotów posiadało koncesję na obrót paliwami gazowymi, natomiast 102 z nich aktywnie brało udział w obrocie gazem ziemnym.

Na rynku polskim, PGNiG konkuruje z szeregiem przedsiębiorstw zajmujących się handlem gazem ziemnym w segmencie odbiorców przemysłowych. Od dłuższego czasu konkurencja intensyfikuje działania w zakresie pozyskania nowych klientów.

Mając na uwadze wysoką aktywność firm konkurujących, PGNiG z sukcesem pozyskiwał w 2018 r. klientów, zabezpieczając pozycję rynkową Spółki w zakresie sprzedaży gazu ziemnego. Sprzedaż gazu wysokometanowego sieciowego PGNiG na polskim rynku w 2018 r. wyniosła 172,5 TWh. Wzrost sprzedaży w 2018 r. wyniósł 3% w stosunku do 2017 r., w którym zanotowano sprzedaż na poziomie 167,4 TWh.

Do głównych konkurentów PGNiG w segmencie obrotu hurtowego, a działających bezpośrednio na rynku polskim należą przede wszystkim:

 • PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.;
 • DUON (Fortum Holdings);
 • Hermes Energy Group S.A.;
 • RWE Polska S.A.;
 • TAURON Polska Energia S.A.;
 • PKN ORLEN S.A.

Rynek detaliczny

Na rynku detalicznym w ramach Grupy PGNiG działa podmiot PGNiG Obrót Detaliczny, który specjalizuje się w sprzedaży gazu ziemnego, energii elektrycznej, sprężonego gazu ziemnego oraz skroplonego gazu ziemnego. Do odbiorców segmentu należą klienci indywidualni, biznesowi, przemysłowi oraz w przypadku CNG zakłady komunikacji miejskiej.

Według danych UREUrząd Regulacji Energetyki.Urząd Regulacji Energetyki. w 2018 r. na zmianę dotychczasowego sprzedawcy paliwa gazowego zdecydowało się ok. 54 tys. odbiorców (w 2017 r. ok. 58 tys. odbiorców). Do najbardziej aktywnych konkurentów PGNiG OD (działających bezpośrednio na rynku polskim) należą:

w segmencie odbiorców biznesowych:

 • PGE Obrót S.A.;
 • Fortum Holdings;
 • Hermes Energy Group S.A.;
 • HANDEN Sp. z o.o.;
 • CEZ Trade Polska Sp. z o.o.

 

w segmencie odbiorców indywidualnych:

 • Fortum Marketing and Sales Polska S.A.;
 • ENERGA-OBRÓT S.A.;
 • Hermes Energy Group S.A.;
 • Grupa Tauron.

na rynku LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.:

 • Duon Dystrybucja sp. z o.o.;
 • Novatek Polska sp. z o.o.;
 • Krio-Gaz S.C.;
 • Barter sp. z o.o.;
 • BEST Systemy Grzewcze sp. z o.o.;
 • Blue Line Engineering S.A.;
 • Blue Gaz sp. z o.o.;
 • LNG Silesia sp. z o.o.;
 • G.EN. GAZ ENERGIA sp. z o.o.;
 • UNIMOT System sp. z o.o., Gaspol SA.

Podmioty w segmencie odbiorców biznesowych i indywidualnych konkurują głównie ceną paliwa gazowego, łącząc w swojej ofercie sprzedaż gazu ziemnego i energii elektrycznej lub dołączając inne produkty (głównie usługi).

Aktywność konkurencji oraz rosnąca świadomość klientów utrzymywały w 2018 r. presję rynkową wobec PGNiG OD,  w kontekście ceny paliwa gazowego oraz indywidualnego negocjowania warunków kontraktów przez dużych klientów biznesowych. Z drugiej strony, w obszarze produktowym oraz obszarze zarządzania sprzedażą podejmowane były działania związane z maksymalizacją marży na zawieranych kontraktach. W 2018 kontynuowany był trend pozyskiwania nowych kontraktów oraz odzyskiwania klientów utraconych w przeszłości (win-back). Osiągnięto także wysoką skuteczność w przetargach opartych na Prawie Zamówień Publicznych. Wysoka jakość ofertowania oraz atrakcyjne portfolio produktowe zaowocowało wzrostem portfela zamówień klientów biznesowych oraz wzrostem poziomu zabezpieczenia w taryfach BW5-BW7. Po raz kolejny udało się także zwiększyć wolumen sprzedaży gazu do rynku biznesowego.

Magazynowanie

Polska

Grupa PGNiG posiada dominującą rolę w rynku magazynowania paliwa gazowego. W Polsce działa siedem podziemnych magazynów gazu – pięć złożowych (o długich cyklach napełniania i opróżniania) oraz dwa kawernowe. Wszystkimi (w Brzeźnicy, Husowie, Mogilnie, Strachocinie, Swarzowie, Wierzchowicach i Kosakowie) zarządza Gas Storage Poland – spółka zależna PGNiG.

W 2017 roku swoje plany dotyczące budowy własnych magazynów gazu komunikowały spółki Gaz-SystemOperator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. – Spółka Skarbu Państwa, której kluczowym zadaniem jest transport paliw gazowych siecią przesyłową na terenie Polski.Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. – Spółka Skarbu Państwa, której kluczowym zadaniem jest transport paliw gazowych siecią przesyłową na terenie Polski. i PKN Orlen.

Pierwsza z wymienionych spółek spodziewa się, że decyzja o ewentualnej budowie magazynu gazu Damasławek zapadnie pod koniec 2019 r. Decyzje dotyczące inwestycji zależeć będą od zapotrzebowania na rynku. Wykonane zostały badania sejsmiczne i dwa głębokie odwierty. Opracowywana jest dokumentacja geologiczna. Nowy magazyn ma leżeć na planowanej odnodze trasy przesyłu gazu z Bramy Północnej – czyli terminala LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji. i gazociągu Baltic Pipe – na południe.

W grudniu 2017 r. zapadła wstępna decyzja o przejęciu przez Gaz-SystemOperator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. – Spółka Skarbu Państwa, której kluczowym zadaniem jest transport paliw gazowych siecią przesyłową na terenie Polski.Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. – Spółka Skarbu Państwa, której kluczowym zadaniem jest transport paliw gazowych siecią przesyłową na terenie Polski. od Grupy Kapitałowej Orlen akcji Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino” S.A. oraz udziałów Kopalnia Soli Lubień Sp. z o.o., czyli projektów, które w przyszłości mogą doprowadzić do powstania nowych powierzchni magazynowania gazu w Polsce.

Magazyny gazu w Europie

Według danych Gas Infrastructure Europe, w Europie znajduje się obecnie 179 czynnych magazynów gazu. Trwa budowa 14 nowych obiektów, kolejnych 43 jest w fazie planowania. (stan na lipiec 2018 roku).

Łączna pojemność istniejących obiektów odpowiada około 21% rocznego zapotrzebowania europejskich państw. W 2018 roku odnotowany został 4% spadek łącznej pojemności magazynów gazu.

Pojemność magazynów gazu [mld m3]

*Dane na dzień 31.12.2018 r.
Opracowanie własne na podstawie: https://agsi.gie.eu/

Niemcy są światowym liderem w dziedzinie magazynowania gazu ustępując jedynie USA, Rosji i Ukrainie. Krajowa infrastruktura składa się z 61 bieżących obiektów magazynujących oraz około 25 operatorów. Zdecydowana większość magazynów zlokalizowana jest w pobliżu największych miast oraz na przecięciach krajowego systemu przesyłowego. Łączna szacowana pojemność magazynów wynosi ok. 21 mld m3 i pokrywa jedna czwartą wewnętrznego zapotrzebowania.

Ukraina ma największą w Europie sieć podziemnych magazynów gazu ziemnego. Składa się ona z 13 magazynów, a ich łączna pojemność wynosi blisko 30 mld m3. Ich zarządzaniem, z wyłączeniem magazynu na półwyspie Krym, zajmuje się państwowa spółka Ukrtransgaz. Zdecydowana większość kluczowych dla kraju magazynów jest zlokalizowana w południowo-zachodniej części kraju. Ukraina zużywa na własne potrzeby jedynie około połowy swojej rezerwy gazowej, resztę natomiast eksportuje głównie do krajów Europy Środkowej i Zachodniej, w tym Polski.

Wytwarzanie

Centrum kompetencyjnym Grupy Kapitałowej PGNiG w zakresie wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej, dystrybucji ciepła oraz realizacji dużych przedsięwzięć elektroenergetycznych jest Grupa Kapitałowa PGNiG TERMIKA. Więcej informacji na temat wyników segmentu można odnaleźć w sekcji: Wytwarzanie

Energia elektryczna

Kluczowymi graczami na rynku wytwarzania energii elektrycznej w Polsce są duże, zintegrowane pionowo grupy energetyczne: Grupa Kapitałowa PGE, Grupa Kapitałowa TAURON Polska Energia S.A. oraz Grupa Kapitałowa Enea S.A. Według danych Urzędu Regulacji Energetyki za 2018 r. udział tych spółek w rynku mierzony według energii wprowadzonej do sieci (uwzględniającej ilość energii dostarczonej przez wytwórców bezpośrednio do odbiorców końcowych) wzrósł w porównaniu do roku poprzedniego i wyniósł 69,7%. Jednocześnie ich udział w mocy zainstalowanej spadł o 1,1 punktu procentowego w  porównaniu do roku 2017. Trzej najwięksi wytwórcy skupieni w Grupach kapitałowych PGE, ENEA i Tauron dysponowali w sumie 2/3 mocy zainstalowanych i odpowiadali za około 70% produkcji energii elektrycznej w kraju.

Obok nich funkcjonuje grupa podmiotów, których udział w produkcji nie przekracza 5% – PGNiG TERMIKA S.A., Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. oraz PKN Orlen S.A.

Udział największych polskich producentów energii elektrycznej w mocy zainstalowanej oraz produkcji netto:

Dominującym podmiotem segmentu wytwarzania energii elektrycznej, po przejęciu w listopadzie 2017 roku aktywów EDF Polska, pozostaje Grupa Kapitałowa PGE, z niemal 43% udziałem w rynku na koniec 2018 r. Grupa wytwarza więcej energii elektrycznej niż wszyscy inni znaczący uczestnicy skonsolidowanego rynku łącznie, dysponując jednocześnie największymi mocami osiągalnymi. PGE stała się również liderem na rynku sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Tym samym Tauron Polska Energia S.A. po wielu latach dominowania na tym obszarze, uplasowała się na drugiej pozycji.

Grupa ORLEN jest zyskującym na znaczeniu producentem energii elektrycznej i cieplnej, wykorzystywanej w dużej części na własne potrzeby produkcyjne. Posiada bloki energetyczne w trzech krajach. W Polsce zlokalizowane są w Płocku, Włocławku, Jedliczu oraz Trzebini. Udział Grupy Orlen w rynku znacząco wzrósł wraz z uruchomieniem bloków gazowo-parowych we Włocławku i Płocku.

Na rynku detalicznym funkcjonuje 5 dużych Operatorów Systemu Dystrybucyjnego energii elektrycznej, których sieci są przyłączone bezpośrednio do sieci przesyłowej i którzy mają obowiązek oddzielenia działalności dystrybucyjnej od innych działalności (unbundling). Ponadto, na koniec 2018 roku działało 171* innych podmiotów działających w ramach przedsiębiorstw zintegrowanych pionowo, gdzie dane przedsiębiorstwo lub grupa przedsiębiorstw prowadzi co najmniej po jednej działalności z poszczególnych grup wymienionych poniżej:

 • działalność przesyłową lub działalność dystrybucyjną;
 • działalność w zakresie wytwarzania lub działalność w zakresie dostaw energii elektrycznej.

*Źródło: Sprawozdanie z działalności Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w 2018 r.pdf

Ciepło

W odróżnienia od innych rynków energii, rynek ciepłowniczy charakteryzuje się tym, że ma charakter lokalny. Przedsiębiorstwa dostarczają do odbiorców ciepło bezpośrednio ze źródła, ponieważ transport ciepła generuje straty. W związku z tym obszar działania systemów ciepłowniczych determinowany jest względami ekonomicznymi a rynek ciepła uznawany jest za monopol naturalny.

Lokalne warunki oraz przeszłość historyczna mają duży wpływ na zróżnicowanie organizacyjne sektora. Ponadto ciepło wytwarzane jest z różnych rodzajów paliw co wpływa na koszt wytworzonego ciepła. W celu zoptymalizowania produkcji oraz ceny ciepła na terenie całego kraju Urząd Regulacji Energetyki wprowadził stosowanie taryfy regulacyjnej.

Podobnie jak w przypadku energii elektrycznej, przejęcie aktywów EDF Polska, spowodowało osiągnięcie przez Grupę Kapitałową PGE statusu lidera rynku ciepła z prawie 20% udziałem. Oprócz Grupy PGE najważniejszymi wytwórcami ciepła są Grupa PGNiG (koncentracja wytwarzania głównie w aglomeracji warszawskiej) oraz Grupa Veolia (aglomeracja poznańska, Łódź). Dominujący wytwórcy swoją produkcję koncentrują w różnych ośrodkach miejskich, w związku z czym konkurencja sektora jest ograniczona.

Wyniki wyszukiwania: