Raport
Zintegrowany 2018
Menu

Rynek gazu ziemnego

Grupa PGNiG pełni kluczową rolę na polskim rynku gazu i odpowiada za utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego kraju. W tym celu podejmuje niezbędne działania, które mają za zadanie zaspokoić systematycznie rosnące zapotrzebowanie na paliwo gazowe.

Grupa PGNiG zapewnia dywersyfikację dostaw gazu poprzez wydobycie ze złóż krajowych oraz import. PGNiG jest największym importerem i dostawcą gazu ziemnego w Polsce.

Paliwo trafia do kraju przez rozbudowaną sieć systemu przesyłowego, przy czym od 2016 r. system zasilają również dostawy LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.. Za pomocą sieci dystrybucyjnych gaz rozprowadzany jest do odbiorców końcowych. Krajowy system gazowy uzupełniają magazyny gazu, które służą do pokrywania sezonowych i dobowych niedoborów paliwa gazowego. Z perspektywy obrotu gazem kluczową rolę pełni TGETowarowa Giełda Energii SA – licencjonowana przez Komisję Nadzoru Finansowego giełda towarowa energii, paliw ciekłych i gazowych, limitów wielkości produkcji energii elektrycznej i emisji zanieczyszczeń, praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia itp.Towarowa Giełda Energii SA – licencjonowana przez Komisję Nadzoru Finansowego giełda towarowa energii, paliw ciekłych i gazowych, limitów wielkości produkcji energii elektrycznej i emisji zanieczyszczeń, praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia itp., na której od 2013 r. PGNiG jest Animatorem Rynku Gazu.

System przesyłowy

System przesyłowy i zasięg sieci dystrybucyjnej w Polsce

Zarządzaniem siecią przesyłową oraz transportem gazu ziemnego siecią przesyłową na terenie całego kraju, w celu ich dostarczenia do sieci dystrybucyjnych oraz do odbiorców końcowych podłączonych do systemu przesyłowego zajmuje się państwowa spółka GAZ-SYSTEMOperator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. – Spółka Skarbu Państwa, której kluczowym zadaniem jest transport paliw gazowych siecią przesyłową na terenie Polski.Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. – Spółka Skarbu Państwa, której kluczowym zadaniem jest transport paliw gazowych siecią przesyłową na terenie Polski.. Obecny system przesyłowy składa się z dwóch współpracujących ze sobą systemów, czyli Systemu Gazociągów Tranzytowych (SGT) oraz Krajowego Systemu Przesyłowego (wysokometanowego E i zaazotowanego Lw). Na koniec 2018 r. łączna długość sieci przesyłowej w Polsce wynosiła ponad 10,7 tys. km. Wolumen przesłanego paliwa gazowego za pośrednictwem sieci wyniósł w 2018 r. 17,2 mld m3 (po przeliczeniu wolumenu gazu zaazotowanego na objętość gazu wysokometanowego).

przylacza
10,7 tys. km

łączna długość sieci przesyłowej w Polsce

W grudniu 2017 r. Walne Zgromadzenie GAZ-SYSTEMOperator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. – Spółka Skarbu Państwa, której kluczowym zadaniem jest transport paliw gazowych siecią przesyłową na terenie Polski.Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. – Spółka Skarbu Państwa, której kluczowym zadaniem jest transport paliw gazowych siecią przesyłową na terenie Polski. zatwierdziło Krajowy Dziesięcioletni Plan Rozwoju (KDPR) na lata 2018-2027. Realizacja planowanych zamierzeń infrastrukturalnych ukierunkowana jest przede wszystkim na zaspokojenie obecnego i przyszłego zapotrzebowania na gaz ziemny odbiorców krajowych przy zapewnieniu stabilnych dostaw tego surowca. Tym samym w KDPR zdefiniowany jest nowy strategiczny program inwestycyjny, którego działania skupiają się na realizacji koncepcji projektów infrastrukturalnych wchodzących w skład tzw. Bramy Północnej. Program o nazwie Brama Północna polega na połączeniu z norweskimi złożami gazu z wykorzystaniem gazociągu podmorskiego pomiędzy Polską a Danią oraz rozbudowie zdolności regazyfikacyjnychRegazyfikacja – proces zmiany stanu skupienia gazu z postaci skroplonej do gazowej poprzez ogrzewanie.Regazyfikacja – proces zmiany stanu skupienia gazu z postaci skroplonej do gazowej poprzez ogrzewanie. istniejącego Terminalu LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji..

Aktualne oraz planowane transgraniczne punkty wejścia do systemu przesyłowego o znaczeniu strategicznym

Źródło: Gaz-SystemOperator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. – Spółka Skarbu Państwa, której kluczowym zadaniem jest transport paliw gazowych siecią przesyłową na terenie Polski.Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. – Spółka Skarbu Państwa, której kluczowym zadaniem jest transport paliw gazowych siecią przesyłową na terenie Polski. oraz European Network of Transmission System Operators for Gas (dalej: ENTSOGEuropejska Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu (ang. the European Network of Transmission System Operators for Gas) – organizacja skupiająca europejskich operatorów gazociągów.Europejska Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu (ang. the European Network of Transmission System Operators for Gas) – organizacja skupiająca europejskich operatorów gazociągów.)

Przepływ gazu

W 2018 r. odnotowano spadek wolumenu importowanego paliwa gazowego do Polski, który wyniósł 162,8 TWh (spadek o około 4,2 TWh, czyli około 2,5%), przy czym dostawy z kierunku wschodniego spadły o 7%, a dostawy z UE o 18% w porównaniu z 2017 r. Większość importowanego surowca (około 61% w łącznym przepływie paliwa) dostarczono z kierunku wschodniego. Według danych ENTSOGEuropejska Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu (ang. the European Network of Transmission System Operators for Gas) – organizacja skupiająca europejskich operatorów gazociągów.Europejska Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu (ang. the European Network of Transmission System Operators for Gas) – organizacja skupiająca europejskich operatorów gazociągów., najwięcej gazu ziemnego przesłano przez punkt w Drozdowiczach, natomiast z kierunku zachodniego najwyższy przepływ odnotowano w punkcie Mallnow.

W 2018 r. kontynuowano dostawy gazu drogą morską do terminala LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.. Skutkowało to wzrostem wolumenu gazu zregazyfikowanego w gazoporcie o 58% w porównaniu z 2017 r. Wolumen dotychczas dostarczany gazociągami lądowymi został w pewnym stopniu zastąpiony wolumenem pochodzącym z nowego kontraktu długoterminowego na dostawy LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji. zawartego z firmą Qatargas oraz zwiększonych zakupów spotowych LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji..

Przepływy gazu na krajowych punktach wejścia/wyjścia

Punkt wejścia/wyjścia (w TWh) 2018 2017 r/r
Dostawy z UE 34,82 42,53 -18%
w tym Lasów, Gubin (GCP) 4,33 6,08 -29%
w tym Cieszyn 3,89 1,26 +209%
w tym Mallnow 26,60 35,20 -24%
Dostawy ze wschodu 98,83 105,96 -7%
w tym Drozdowicze 42,51 49,72 -15%
w tym Tieterowka 0,87 0,88 -1%
w tym Kondratki 22,06 20,98 +5%
w tym Wysokoje 33,39 34,37 -3%
regazyfikacjaRegazyfikacja – proces zmiany stanu skupienia gazu z postaci skroplonej do gazowej poprzez ogrzewanie.Regazyfikacja – proces zmiany stanu skupienia gazu z postaci skroplonej do gazowej poprzez ogrzewanie. LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji. 29,17 18,47 +58%
Eksport na Ukrainę (głównie Hermanowice) 7,26 13,78 -47%
Łączny przepływ 170,08 180,74 -6%
Źródło: ENTSOG.

LNG w Polsce

Obecnie terminal LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji. umożliwia odbiór do 5 mld m3 (po regazyfikacjiRegazyfikacja – proces zmiany stanu skupienia gazu z postaci skroplonej do gazowej poprzez ogrzewanie.Regazyfikacja – proces zmiany stanu skupienia gazu z postaci skroplonej do gazowej poprzez ogrzewanie.) gazu ziemnego rocznie. W 2017 r. PGNiG zwiększyło rezerwację mocy z 65% do 100% zdolności regazyfikacjiRegazyfikacja – proces zmiany stanu skupienia gazu z postaci skroplonej do gazowej poprzez ogrzewanie.Regazyfikacja – proces zmiany stanu skupienia gazu z postaci skroplonej do gazowej poprzez ogrzewanie. terminala LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.. Umowa w tym zakresie jest ważna od 1 stycznia 2018 r. do 1 stycznia 2035 r. Od 2018 r. spółka Polskie LNG realizuje projekt rozbudowy terminala LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji., który składa się z czterech elementów: dodatkowych instalacji regazyfikacyjnychRegazyfikacja – proces zmiany stanu skupienia gazu z postaci skroplonej do gazowej poprzez ogrzewanie.Regazyfikacja – proces zmiany stanu skupienia gazu z postaci skroplonej do gazowej poprzez ogrzewanie., trzeciego zbiornika LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji., instalacji przeładunkowej LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji. na kolej oraz budowy dodatkowego nabrzeża statkowego. Po planowanej rozbudowie moc terminala powinna w ciągu najbliższych lat zostać zwiększona do 7,5 mld m3/rok. Do terminala mogą zawijać zbiornikowce LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji. o wymiarach nie większych niż zbiornikowce typu Q-Flex, których maksymalna pojemność (w zależności od konkretnego statku) wynosi od 210 do 218 tys. m3 LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji. (około 130 mln m3 gazu wysokometanowego po regazyfikacjiRegazyfikacja – proces zmiany stanu skupienia gazu z postaci skroplonej do gazowej poprzez ogrzewanie.Regazyfikacja – proces zmiany stanu skupienia gazu z postaci skroplonej do gazowej poprzez ogrzewanie.).

gazport
100 %

zdolności regazyfikacjiRegazyfikacja – proces zmiany stanu skupienia gazu z postaci skroplonej do gazowej poprzez ogrzewanie.Regazyfikacja – proces zmiany stanu skupienia gazu z postaci skroplonej do gazowej poprzez ogrzewanie. terminala LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji. zarezerwowane przez PGNiG

Finalny produkt regazyfikacjiRegazyfikacja – proces zmiany stanu skupienia gazu z postaci skroplonej do gazowej poprzez ogrzewanie.Regazyfikacja – proces zmiany stanu skupienia gazu z postaci skroplonej do gazowej poprzez ogrzewanie. trafia do krajowego systemu przesyłowego za pomocą tłoczni gazu w Goleniowie. LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji. jest również transportowane cysternami do zakładów lub stacji regazyfikacyjnychRegazyfikacja – proces zmiany stanu skupienia gazu z postaci skroplonej do gazowej poprzez ogrzewanie.Regazyfikacja – proces zmiany stanu skupienia gazu z postaci skroplonej do gazowej poprzez ogrzewanie. zlokalizowanych na terenie całej Polski. Systematycznie rośnie wolumen paliwa, które trafia do odbiorców końcowych w postaci skroplonej (tzw. LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji. małej skali).

PGNiG traktuje dostawy LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji. jako jeden ze środków zapewnienia bezpieczeństwa oraz dywersyfikacji źródeł dostaw gazu. W 2018 r. PGNiG odebrało w sumie 18 ładunków LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji. w ramach kontraktów długoterminowych z Qatargas. Wolumen importu LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji. z Kataru wyniósł 1,65 mln ton, czyli około 25,1 TWh lub 2,29 mld m3 gazu ziemnego po regazyfikacjiRegazyfikacja – proces zmiany stanu skupienia gazu z postaci skroplonej do gazowej poprzez ogrzewanie.Regazyfikacja – proces zmiany stanu skupienia gazu z postaci skroplonej do gazowej poprzez ogrzewanie.. Ponadto w 2018 r. PGNiG zakupiło cztery dostawy spot, które zostały dostarczone do Świnoujścia w maju, listopadzie i grudniu (dwie dostawy), o łącznym wolumenie 0,25 mln ton, tj. około 3,7 TWh lub 0,34 mld m3 gazu ziemnego po regazyfikacjiRegazyfikacja – proces zmiany stanu skupienia gazu z postaci skroplonej do gazowej poprzez ogrzewanie.Regazyfikacja – proces zmiany stanu skupienia gazu z postaci skroplonej do gazowej poprzez ogrzewanie.. Źródłami dostaw spotowych były Norwegia i USA, a zrealizowano je we współpracy z biurem handlowym LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji. w Londynie. W czerwcu 2018 r. PGNiG odebrało także ładunek LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji. na podstawie kontraktu średnioterminowego z firmą Centrica.

Łącznie w całym 2018 r. PGNiG zaimportowało poprzez terminal LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji. 23 ładunki LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji. o wolumenie całkowitym 1,96 mln ton LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji., co odpowiada około 29,8 TWh lub 2,71 mld m3 gazu ziemnego po regazyfikacjiRegazyfikacja – proces zmiany stanu skupienia gazu z postaci skroplonej do gazowej poprzez ogrzewanie.Regazyfikacja – proces zmiany stanu skupienia gazu z postaci skroplonej do gazowej poprzez ogrzewanie..

System dystrybucyjny

W obszarze dystrybucyjnym działa jeden duży operator systemu dystrybucyjnego (PSG) i kilkudziesięciu mniejszych operatorów funkcjonujących lokalnie, których sieci przyłączone są do PSG lub GAZ-SYSTEMOperator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. – Spółka Skarbu Państwa, której kluczowym zadaniem jest transport paliw gazowych siecią przesyłową na terenie Polski.Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. – Spółka Skarbu Państwa, której kluczowym zadaniem jest transport paliw gazowych siecią przesyłową na terenie Polski..

Magazynowanie gazu

PGNiG jest właścicielem 9 podziemnych magazynów gazu w Polsce. Średni dobowy pobór gazu z polskich PMGmagazyny utworzone w dwóch rodzajach struktur geologicznych – w złożach soli (tzw. kawernowe podziemne magazyny gazu „KPMG”) oraz w częściowo wyeksploatowanych złożach gazu ziemnego lub ropy naftowej.magazyny utworzone w dwóch rodzajach struktur geologicznych – w złożach soli (tzw. kawernowe podziemne magazyny gazu „KPMG”) oraz w częściowo wyeksploatowanych złożach gazu ziemnego lub ropy naftowej. w okresie wytłaczania wyniósł w 2018 r. 134 GWh, o 14% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Średnie zatłaczanie gazu do magazynów w Polsce w sezonie letnim w 2018 r. wyniosło 119 GWh/dobę, o 12 GWh/dobę mniej niż w 2017 r.

Stan napełnienia magazynów w Polsce w latach 2017-2018

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Gas Infrastructure Europe, Gas Storage Europe

Towarowa Giełda Energii

PGNiG jest liderem rynku gazu w obrocie giełdowym na TGETowarowa Giełda Energii SA – licencjonowana przez Komisję Nadzoru Finansowego giełda towarowa energii, paliw ciekłych i gazowych, limitów wielkości produkcji energii elektrycznej i emisji zanieczyszczeń, praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia itp.Towarowa Giełda Energii SA – licencjonowana przez Komisję Nadzoru Finansowego giełda towarowa energii, paliw ciekłych i gazowych, limitów wielkości produkcji energii elektrycznej i emisji zanieczyszczeń, praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia itp.. Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez giełdę, całkowity wolumen obrotu gazem w 2018 r. wyniósł 143,3 TWh, z czego 119,6 TWh stanowił obrót na rynku kontraktów terminowych (RTT). Oznacza to, że blisko 83% transakcji na gaz zawieranych na giełdzie w 2018 r. stanowiły kontrakty: roczne, sezonowe (lato, zima), kwartalne, miesięczne oraz tygodniowe.

Wolumen obrotu na kontraktach terminowych (RTT) na TGETowarowa Giełda Energii SA – licencjonowana przez Komisję Nadzoru Finansowego giełda towarowa energii, paliw ciekłych i gazowych, limitów wielkości produkcji energii elektrycznej i emisji zanieczyszczeń, praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia itp.Towarowa Giełda Energii SA – licencjonowana przez Komisję Nadzoru Finansowego giełda towarowa energii, paliw ciekłych i gazowych, limitów wielkości produkcji energii elektrycznej i emisji zanieczyszczeń, praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia itp. w 2017 r. i 2018 r. w TWh

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych TGETowarowa Giełda Energii SA – licencjonowana przez Komisję Nadzoru Finansowego giełda towarowa energii, paliw ciekłych i gazowych, limitów wielkości produkcji energii elektrycznej i emisji zanieczyszczeń, praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia itp.Towarowa Giełda Energii SA – licencjonowana przez Komisję Nadzoru Finansowego giełda towarowa energii, paliw ciekłych i gazowych, limitów wielkości produkcji energii elektrycznej i emisji zanieczyszczeń, praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia itp.

Struktura kontraktów na TGETowarowa Giełda Energii SA – licencjonowana przez Komisję Nadzoru Finansowego giełda towarowa energii, paliw ciekłych i gazowych, limitów wielkości produkcji energii elektrycznej i emisji zanieczyszczeń, praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia itp.Towarowa Giełda Energii SA – licencjonowana przez Komisję Nadzoru Finansowego giełda towarowa energii, paliw ciekłych i gazowych, limitów wielkości produkcji energii elektrycznej i emisji zanieczyszczeń, praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia itp. w 2017 r. i 2018 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych TGETowarowa Giełda Energii SA – licencjonowana przez Komisję Nadzoru Finansowego giełda towarowa energii, paliw ciekłych i gazowych, limitów wielkości produkcji energii elektrycznej i emisji zanieczyszczeń, praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia itp.Towarowa Giełda Energii SA – licencjonowana przez Komisję Nadzoru Finansowego giełda towarowa energii, paliw ciekłych i gazowych, limitów wielkości produkcji energii elektrycznej i emisji zanieczyszczeń, praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia itp.

W 2018 r. odnotowano wzrost wolumenu całkowitego obrotu na TGETowarowa Giełda Energii SA – licencjonowana przez Komisję Nadzoru Finansowego giełda towarowa energii, paliw ciekłych i gazowych, limitów wielkości produkcji energii elektrycznej i emisji zanieczyszczeń, praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia itp.Towarowa Giełda Energii SA – licencjonowana przez Komisję Nadzoru Finansowego giełda towarowa energii, paliw ciekłych i gazowych, limitów wielkości produkcji energii elektrycznej i emisji zanieczyszczeń, praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia itp. o 3,4%. Największa liczba transakcji była zawierana na rynku terminowym, gdzie tak jak w 2017 r., udział wszystkich transakcji wyniósł ok. 83%. Liczba transakcji na RTT wzrosła o 4,3% i osiągnęła rekordową wartość blisko 120 mln kontraktów. Warte odnotowania jest, że wolumen obrotu na Rynku Dnia Następnego spadł o 8,6%, natomiast obroty na Rynku Dnia Bieżącego wzrosły o 28,5%.

W 2018 r. spotowa cena gazu w Polsce wyniosła średnio 103,17 PLN/MWh, o 29,22% więcej niż w 2017 r. Ceny gazu były silnie skorelowane z cenami gazu w Niemczech i szerzej, na rynkach europejskich. Średni spread pomiędzy spotowymi cenami na TGETowarowa Giełda Energii SA – licencjonowana przez Komisję Nadzoru Finansowego giełda towarowa energii, paliw ciekłych i gazowych, limitów wielkości produkcji energii elektrycznej i emisji zanieczyszczeń, praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia itp.Towarowa Giełda Energii SA – licencjonowana przez Komisję Nadzoru Finansowego giełda towarowa energii, paliw ciekłych i gazowych, limitów wielkości produkcji energii elektrycznej i emisji zanieczyszczeń, praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia itp. oraz na GaspoolGaspool (GPL) – niemiecki hub gazowy, punkt obrotu gazem naturalnym w północnych Niemczech.Gaspool (GPL) – niemiecki hub gazowy, punkt obrotu gazem naturalnym w północnych Niemczech. spadł z poziomu 1,49 EUR/MWh w 2017 r. do 1,40 EUR/MWh w 2018 r., czyli o 5,9%.

Średnie miesięczne ceny spot gazu ziemnego w Polsce i w Niemczech

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych TGETowarowa Giełda Energii SA – licencjonowana przez Komisję Nadzoru Finansowego giełda towarowa energii, paliw ciekłych i gazowych, limitów wielkości produkcji energii elektrycznej i emisji zanieczyszczeń, praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia itp.Towarowa Giełda Energii SA – licencjonowana przez Komisję Nadzoru Finansowego giełda towarowa energii, paliw ciekłych i gazowych, limitów wielkości produkcji energii elektrycznej i emisji zanieczyszczeń, praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia itp. oraz EEXEuropean Energy Exchange – niemiecki hub gazowy, punkt obrotu gazem naturalnym w NiemczechEuropean Energy Exchange – niemiecki hub gazowy, punkt obrotu gazem naturalnym w Niemczech

Cena gazu ziemnego spot na giełdzie TGETowarowa Giełda Energii SA – licencjonowana przez Komisję Nadzoru Finansowego giełda towarowa energii, paliw ciekłych i gazowych, limitów wielkości produkcji energii elektrycznej i emisji zanieczyszczeń, praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia itp.Towarowa Giełda Energii SA – licencjonowana przez Komisję Nadzoru Finansowego giełda towarowa energii, paliw ciekłych i gazowych, limitów wielkości produkcji energii elektrycznej i emisji zanieczyszczeń, praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia itp., TTFTitle Transfer Facility – holenderska giełda energii, wirtualny punkt obrotu gazem naturalnym w Holandii.Title Transfer Facility – holenderska giełda energii, wirtualny punkt obrotu gazem naturalnym w Holandii. i NCGNet Connect Germany – niemiecki hub gazowy, punkt obrotu gazem naturalnym w południowych Niemczech.Net Connect Germany – niemiecki hub gazowy, punkt obrotu gazem naturalnym w południowych Niemczech. w 2018 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych TGETowarowa Giełda Energii SA – licencjonowana przez Komisję Nadzoru Finansowego giełda towarowa energii, paliw ciekłych i gazowych, limitów wielkości produkcji energii elektrycznej i emisji zanieczyszczeń, praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia itp.Towarowa Giełda Energii SA – licencjonowana przez Komisję Nadzoru Finansowego giełda towarowa energii, paliw ciekłych i gazowych, limitów wielkości produkcji energii elektrycznej i emisji zanieczyszczeń, praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia itp. oraz EEXEuropean Energy Exchange – niemiecki hub gazowy, punkt obrotu gazem naturalnym w NiemczechEuropean Energy Exchange – niemiecki hub gazowy, punkt obrotu gazem naturalnym w Niemczech

Rynek gazu na świecie

Średnia cena gazu w Europie w 2018 r. była wyższa o 31% w porównaniu ze średnią ceną z 2017 r. (na podstawie cen odnotowanych na hubach TTFTitle Transfer Facility – holenderska giełda energii, wirtualny punkt obrotu gazem naturalnym w Holandii.Title Transfer Facility – holenderska giełda energii, wirtualny punkt obrotu gazem naturalnym w Holandii., GaspoolGaspool (GPL) – niemiecki hub gazowy, punkt obrotu gazem naturalnym w północnych Niemczech.Gaspool (GPL) – niemiecki hub gazowy, punkt obrotu gazem naturalnym w północnych Niemczech., NCGNet Connect Germany – niemiecki hub gazowy, punkt obrotu gazem naturalnym w południowych Niemczech.Net Connect Germany – niemiecki hub gazowy, punkt obrotu gazem naturalnym w południowych Niemczech. oraz NBPNBP — National Balancing Point, brytyjski hub gazowy, punkt obrotu gazem naturalnym w Wielkiej BrytaniiNBP — National Balancing Point, brytyjski hub gazowy, punkt obrotu gazem naturalnym w Wielkiej Brytanii, a także na TGETowarowa Giełda Energii SA – licencjonowana przez Komisję Nadzoru Finansowego giełda towarowa energii, paliw ciekłych i gazowych, limitów wielkości produkcji energii elektrycznej i emisji zanieczyszczeń, praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia itp.Towarowa Giełda Energii SA – licencjonowana przez Komisję Nadzoru Finansowego giełda towarowa energii, paliw ciekłych i gazowych, limitów wielkości produkcji energii elektrycznej i emisji zanieczyszczeń, praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia itp.) – nastąpił wzrost do poziomu 23,16 EUR/MWh z 17,67 EUR/MWh w 2017 r. Największy wzrost cen odnotowano w Niemczech (GaspoolGaspool (GPL) – niemiecki hub gazowy, punkt obrotu gazem naturalnym w północnych Niemczech.Gaspool (GPL) – niemiecki hub gazowy, punkt obrotu gazem naturalnym w północnych Niemczech.) oraz w Wielkiej Brytanii (NBPNBP — National Balancing Point, brytyjski hub gazowy, punkt obrotu gazem naturalnym w Wielkiej BrytaniiNBP — National Balancing Point, brytyjski hub gazowy, punkt obrotu gazem naturalnym w Wielkiej Brytanii) – średnio 32%. Najniższy wzrost wystąpił w Polsce (29%).

Cena gazu ziemnego w 2018 r.

Średnie miesięczne ceny spot gazu ziemnego na wybranych hubach europejskich w latach 2017-2018. GPLGaspool (GPL) – niemiecki hub gazowy, punkt obrotu gazem naturalnym w północnych Niemczech.Gaspool (GPL) – niemiecki hub gazowy, punkt obrotu gazem naturalnym w północnych Niemczech. i NCGNet Connect Germany – niemiecki hub gazowy, punkt obrotu gazem naturalnym w południowych Niemczech.Net Connect Germany – niemiecki hub gazowy, punkt obrotu gazem naturalnym w południowych Niemczech. – Niemcy; NBPNBP — National Balancing Point, brytyjski hub gazowy, punkt obrotu gazem naturalnym w Wielkiej BrytaniiNBP — National Balancing Point, brytyjski hub gazowy, punkt obrotu gazem naturalnym w Wielkiej Brytanii – Wielka Brytania; TTFTitle Transfer Facility – holenderska giełda energii, wirtualny punkt obrotu gazem naturalnym w Holandii.Title Transfer Facility – holenderska giełda energii, wirtualny punkt obrotu gazem naturalnym w Holandii. – Holandia

Źródło: ICE - Intercontinental Exchange(ang. Intercontinental Exchange) – amerykańska giełda wyspecjalizowana w handlu energią i surowcami.(ang. Intercontinental Exchange) – amerykańska giełda wyspecjalizowana w handlu energią i surowcami.

W okresie zimowym temperatura powietrza w Europie często spadała poniżej sezonowej normy, co skutkowało zwiększonym zapotrzebowaniem na gaz do celów grzewczych. Temperatura w drugiej połowie lutego spadła nawet do 12OC poniżej średniej sezonowej. Zwiększone zapotrzebowanie było czynnikiem odpowiedzialnym za gwałtowny wzrost cen na przełomie lutego i marca. Wysokie ceny gazu utrzymywały się do początku kwietnia.

W II kwartale 2018 r. ceny gazu stabilnie rosły. Na początku czerwca holenderski minister gospodarki ogłosił, że wydobycie z Groningen, największego złoża gazowego w Europie, w 2020 r. ma zostać obniżone do średniego poziomu 12 mld m3 rocznie. Według wcześniejszych deklaracji cel ten miał zostać osiągnięty dopiero w 2022 r. Obecny poziom produkcji wynosi 19,4 mld m3 rocznie.

W III kwartale 2018 r. istotnym czynnikiem wpływającym na ceny gazu w Europie była niska podaż LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.. Zwiększone zapotrzebowanie na gaz w Azji i rosnące ceny surowca w tym rejonie świata sprawiły, że firmy eksportujące LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji. decydowały się przekierowywać część dostaw z Europy do Azji. Ponadto, większość krajów Europy Zachodniej zakończyła sezon zimowy z bardzo niskim poziomem napełnienia magazynów. Na skutek tego tempo zatłaczania gazu w okresie letnim było znacznie wyższe niż przed rokiem, co zmniejszyło dostępną podaż surowca na kontynencie. W wyniku rosnących cen węgla oraz uprawnień do emisji dwutlenku węgla odnotowano zwiększone zużycie gazu w sektorze wytwórczym energii elektrycznej. We wrześniu średnia cena gazu na TTFTitle Transfer Facility – holenderska giełda energii, wirtualny punkt obrotu gazem naturalnym w Holandii.Title Transfer Facility – holenderska giełda energii, wirtualny punkt obrotu gazem naturalnym w Holandii. wyniosła 27,65 EUR/MWh. W tym miesiącu doszło również do nieplanowanych zakłóceń w dostawach gazu z norweskich złóż Gullfaks i Asgard.

W IV kwartale zaobserwowano obniżkę cen gazu w Europie. Cena gazu podążała za spadającymi cenami pozostałych surowców energetycznych – ropy i węgla. Spór handlowy między Stanami Zjednoczonymi a Chinami dodatkowo negatywnie wpływał na rynki towarowe. Wysoki poziom napełnienia magazynów w Azji mocno ograniczył zapotrzebowanie na dostawy LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji., które w konsekwencji w dużej mierze zostały przekierowane do Europy.

Całkowity wolumen importowany gazociągami do Europy w 2018 r. wyniósł 3463 TWh, z czego 49% dostaw (1697 TWh) pochodziło z Rosji. Udział rosyjskiego importu utrzymywał się na poziomie z 2017 r. Drugim największym dostawcą gazu do Europy była Norwegia, która dostarczyła 876 TWh (80 mld m3), co odpowiadało za 25% dostaw. Udział importu paliwa gazowego ze złóż norweskich spadł o 1 p.p. Import z Afryki Północnej wyniósł 412 TWh (37,5 mld m3). Dostawy LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji. do europejskich terminali były równe 462 TWh.

Główne kierunki importu gazu do Europy

Źródło: Thomson Reuters

Stan magazynów gazu

Na koniec 2018 r. poziom napełnienia magazynów w Polsce wyniósł około 70% i był o 8 p.p. niższy od poziomu odnotowanego na koniec poprzedniego roku. Na innych rynkach europejskich zaobserwowano zwiększenie stanu magazynów; największy wzrost napełnienia magazynów (o 23% r/r) zaobserwowano w Wielkiej Brytanii.

Poziom zatłoczenia magazynów w wybranych krajach

Kraj Napełnienie magazynów na koniec 2017 r. Napełnienie magazynów na koniec 2018 r. Zmiana p.p.
Austria 63% 63%
Belgia 42% 50% 8%
Bułgaria 68% 66% -2%
Czechy 73% 71% -2%
Niemcy 66% 75% 9%
Dania 82% 86% 4%
Hiszpania 70% 71% 1%
Francja 52% 71% 19%
Węgry 56% 50% -6%
Włochy 74% 75% 1%
Holandia 65% 81% 16%
Polska 78% 70% -8%
Portugalia 54% 63% 9%
Słowacja 66% 54% -12%
Ukraina 47% 45% -2%
Wlk. Brytania 77% 100% 23%
Rumunia 50% 43% -7%
Chorwacja 75% 64% -11%
Europa 65% 70% 5%
Źródło: Aggregated Gas Storage Inventory, Gas Infrastructure Europe (AGSI GIE)

Postępy w realizacji projektów infrastrukturalnych na europejskim rynku gazu

Baltic Pipe

Projekt Baltic Pipe to strategiczny projekt infrastrukturalny mający na celu utworzenie nowego korytarza dostaw gazu na europejskim rynku. Ma on umożliwić przesyłanie gazu bezpośrednio ze złóż zlokalizowanych w Norwegii na rynki w Danii i w Polsce, a także do odbiorców w sąsiednich krajach. Przepustowość Baltic Pipe sięgnie do 10 mld m3 rocznie do Polski oraz do 3 mld m3 rocznie do Danii i Szwecji. Baltic Pipe został uwzględniony w trzeciej liście projektów (projekt znalazł się również na pierwszej i drugiej liście opublikowanej odpowiednio w 2013 r. i 2015 r.) będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (PCI), opracowanej przez Komisję Europejską. W styczniu 2018 r. PGNiG podpisało umowy przesyłowe z GAZ-SYSTEMOperator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. – Spółka Skarbu Państwa, której kluczowym zadaniem jest transport paliw gazowych siecią przesyłową na terenie Polski.Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. – Spółka Skarbu Państwa, której kluczowym zadaniem jest transport paliw gazowych siecią przesyłową na terenie Polski. oraz Energinet, a 30 listopada 2018 r. GAZ-SYSTEMOperator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. – Spółka Skarbu Państwa, której kluczowym zadaniem jest transport paliw gazowych siecią przesyłową na terenie Polski.Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. – Spółka Skarbu Państwa, której kluczowym zadaniem jest transport paliw gazowych siecią przesyłową na terenie Polski. i Energinet podjęły pozytywne Decyzje Inwestycyjne, od których realizacji zależy rozpoczęcie świadczenia usług przesyłowych gazu gazociągiem Baltic Pipe.

Obustronne podjęcie przez operatorów GAZ-SYSTEMOperator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. – Spółka Skarbu Państwa, której kluczowym zadaniem jest transport paliw gazowych siecią przesyłową na terenie Polski.Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. – Spółka Skarbu Państwa, której kluczowym zadaniem jest transport paliw gazowych siecią przesyłową na terenie Polski. i Energinet pozytywnych Decyzji Inwestycyjnych oznacza, że spółki te zobowiązały się do budowy gazociągu w ramach projektu Baltic Pipe.

Perspektywy rynku gazu

W ocenie analityków, cena gazu ziemnego w Europie będzie stopniowo spadać w ciągu najbliższych lat w wyniku nadpodaży LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji. na globalnym rynku. Wpłynie na to przede wszystkim zwiększone wydobycie gazu łupkowego(ang. shale gas) – jeden z rodzajów gazu ze złóż niekonwencjonalnych, uzyskiwany z położonych głęboko pod ziemią łupków osadowych.(ang. shale gas) – jeden z rodzajów gazu ze złóż niekonwencjonalnych, uzyskiwany z położonych głęboko pod ziemią łupków osadowych. w Ameryce Północnej i Australii oraz otwarcie nowych instalacji skraplających gaz ziemny, które zwiększą konkurencyjność na rynku LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.. Zapotrzebowanie na LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji. najmocniej wzrośnie w krajach azjatyckich, jednak wolniej niż w latach 2017-2018. Europa z rosnącym popytem pozostanie rynkiem bilansującym dla światowych dostaw LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji..

Wyniki wyszukiwania: