Raport
Zintegrowany 2018
Menu
Raport Zintegrowany PGNiG 2018 / PGNiG w 2018 roku / Wyniki finansowe / Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

2018 2017
Przychody ze sprzedaży gazu 29 628 28 613 Nota 3.1.
Przychody ze sprzedaży pozostałe 11 606 7 244 Nota 3.1.
Przychody ze sprzedaży 41 234 35 857
Koszt sprzedanego gazu (24 941) (20 127) Nota 3.2.
Zużycie innych surowców i materiałów (2 519) (2 586) Nota 3.2.
Świadczenia pracownicze (2 871) (2 696) Nota 3.2.
Usługi przesyłowe (1 039) (1 144)
Pozostałe usługi (1 865) (1 749) Nota 3.2.
Podatki i opłaty (819) (793)
Pozostałe przychody i koszty operacyjne (722) (342) Nota 3.3.
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby 1 120 992
Odpisy rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych oraz ich odwrócenie (463) (833) Nota 3.2.
Zysk operacyjny bez uwzględnienia amortyzacji (EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją.(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją.) 7 115 6 579 Nota 2.2.
Amortyzacja (2 720) (2 669) Nota 2.2.
Zysk na działalności operacyjnej (EBITEBIT (ang. earnings before interest and taxes) – zysk przed odsetkami i opodatkowaniem, inaczej zysk operacyjny.EBIT (ang. earnings before interest and taxes) – zysk przed odsetkami i opodatkowaniem, inaczej zysk operacyjny.) 4 395 3 910 Nota 2.2.
Koszty finansowe netto (4) (16) Nota 3.4.
Wynik z inwestycji w jednostkach wycenianych metodą praw własności 111 28 Nota 2.4.
Zysk przed opodatkowaniem 4 502 3 922
Podatek dochodowy (1 293) (1 001) Nota 4.1.
Zysk netto 3 209 2 921
Zysk netto przypadający:
Akcjonariuszom jednostki dominującej 3 212 2 923
Udziałom niekontrolującym (3) (2)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (mln szt.) 5 778 5 778
Zysk na akcję podstawowy i rozwodniony (w PLN) 0,56 0,51
2018 2017
Zysk netto 3 209 2 921
Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań jednostek zagranicznych (19) (65)
Rachunkowość zabezpieczeń 285 (76) Nota 7.1.3
Aktualizacja wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży (6)
Podatek odroczony (15) 15
Udział w innych całkowitych dochodach w jednostkach wycenianych metodą praw własności 4 (4)
Pozostałe całkowite dochody podlegające przeklasyfikowaniu do wyniku 255 (136)
Straty aktuarialne dotyczące świadczeń pracowniczych (33) (23)
Podatek odroczony 6 4
Udział w innych całkowitych dochodach w jednostkach wycenianych metodą praw własności 1 1
Pozostałe całkowite dochody nie podlegające przeklasyfikowaniu do wyniku (26) (18)
Pozostałe całkowite dochody netto 229 (154)
Łączne całkowite dochody 3 438 2 767
Łączne całkowite dochody przypadające:
Akcjonariuszom jednostki dominującej 3 441 2 769
Udziałom niekontrolującym (3) (2)
2018 2017
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
Zysk netto 3 209 2 921
Amortyzacja 2 720 2 669
Podatek dochodowy bieżącego okresu 1 293 1 001
Wynik z działalności inwestycyjnej (154) 452
Pozostałe korekty niepieniężne 432 304 Nota 5.5.2.
Podatek dochodowy zapłacony (1 060) (755)
Zmiana stanu kapitału obrotowego (626) (1 776) Nota 5.5.
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 814 4 816
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
Wydatki na nabycie środków trwałych w budowie dotyczących poszukiwania i oceny zasobów mineralnych (851) (740) Nota 2.2.
Wydatki na pozostałe rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne (3 683) (2 422) Nota 2.2.
Wydatki na nabycie udziałów w jednostkach powiązanych (90) (347)
Pozostałe pozycje netto (80) (354)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (4 704) (3 863)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej
Wpływy z tytułu zadłużenia 3 160 2 218 Nota 5.1.
Wpływy z tytułu pochodnych instrumentów finansowych 165
Wydatki z tytułu zadłużenia (2 510) (5 407) Nota 5.1.
Wypłacone dywidendy (404) (1 156) Nota 3.5.
Wydatki z tytułu pochodnych instrumentów finansowych (20)
Pozostałe pozycje netto (9) (4)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 237 (4 204)
Przepływy pieniężne netto 1 347 (3 251)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 2 581 5 832
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 3 928 2 581 Nota 5.5.3.
2018 2017
AKTYWA
Rzeczowe aktywa trwałe 34 236 32 452 Nota 6.1.1.
Wartości niematerialne 1 173 1 115 Nota 6.1.2.
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 94 141 Nota 4.1.2.
Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności 1 806 1 601 Nota 2.4.
Pochodne instrumenty finansowe 226
Pozostałe aktywa 1 363 1 055 Nota 8.4.
Aktywa trwałe 38 898 36 364
Zapasy 3 364 2 748 Nota 6.2.1.
Należności 5 742 5 781 Nota 6.2.2.
Pochodne instrumenty finansowe 1 092 450 Nota 7.2.
Pozostałe aktywa 204 216 Nota 8.4.
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 3 925 2 578 Nota 5.4.
Aktywa przeznaczone do sprzedaży 46 66 Nota 8.3.
Aktywa obrotowe 14 373 11 839
AKTYWA RAZEM 53 271 48 203
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY
Kapitał akcyjny i zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 7 518 7 518
Kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń 73 7
Skumulowane pozostałe całkowite dochody (203) (165)
Zyski zatrzymane 29 246 26 266
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 36 634 33 626
Kapitał własny udziałowców niekontrolujących (2) 1
KAPITAŁ WŁASNY RAZEM 36 632 33 627
Zobowiązania z tytułu zadłużenia 1 178 951 Nota 5.1.
Pochodne instrumenty finansowe 105
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 808 725 Nota 6.3.1.
Rezerwa na koszty likwidacji odwiertów 1 917 1 717 Nota 6.1.1.1.
Pozostałe rezerwy 197 181 Nota 6.3.2.
Dotacje 720 767 Nota 6.3.3.
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego 2 066 2 019 Nota 4.1.2.
Pozostałe zobowiązania 264 644 Nota 6.3.4.
Zobowiązania długoterminowe 7 255 7 004
Zobowiązania z tytułu zadłużenia 2 524 2 055 Nota 5.1.
Pochodne instrumenty finansowe 1 055 322 Nota 7.2.
Zobowiązania z tytułu dostaw i podatków * 3 748 3 249 Nota 6.2.3.
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 347 371 Nota 6.3.1.
Rezerwa na koszty likwidacji odwiertów 91 53 Nota 6.1.1.1.
Pozostałe rezerwy 675 621 Nota 6.3.2.
Pozostałe zobowiązania 944 901 Nota 6.3.4.
Zobowiązania krótkoterminowe 9 384 7 572
ZOBOWIĄZANIA RAZEM 16 639 14 576
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY RAZEM 53 271 48 203
* W tym podatek dochodowy: 418 mln PLN (2017: 217 mln PLN)
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej Kapitał własny udziałowców niekontrolujących Kapitał własny razem
Kapitał akcyjny
i zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej,
w tym:
Kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń Skumulowane pozostałe całkowite dochody z tytułu: Zyski zatrzymane Ogółem
kapitał akcyjny kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej różnic kursowych z przeliczenia jednostek zagranicznych aktualizacji wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży zysków/(strat) aktuarialnych dotyczących świadczeń pracowniczych udział w innych całkowitych dochodach w jednostkach wycenianych metodą praw własności
Stan na 1 stycznia 2017 5 778 1 740 69 (28) 2 (45) (2) 24 499 32 013 3 32 016
Zysk netto 2 923 2 923 (2) 2 921
Pozostałe całkowite dochody netto (62) (65) (5) (19) (3) (154) (154)
Całkowite dochody razem (62) (65) (5) (19) (3) 2 923 2 769 (2) 2 767
Dywidenda (1 156) (1 156) (1 156)
Stan na 31 grudnia 2017 5 778 1 740 7 (93) (3) (64) (5) 26 266 33 626 1 33 627
Stan na 1 stycznia 2018 5 778 1 740 7 (93) (3) (64) (5) 26 266 33 626 1 33 627
Wpływ zastosowania zmian w MSSF 9 3 172 175 175
Zysk netto 3 212 3 212 (3) 3 209
Pozostałe całkowite dochody netto 270 (19) (27) 5 229 229
Całkowite dochody razem 270 (19) (27) 5 3 212 3 441 (3) 3 438
Zmiana w kapitałach odniesiona na zapasy (204) (204) (204)
Dywidenda (404) (404) (404)
Stan na 31 grudnia 2018 5 778 1 740 73 (112) (91) 29 246 36 634 (2) 36 632

Wyniki wyszukiwania: