Raport
Zintegrowany 2018
Menu

Działalność w 2018 r.

W 2018 r. PGNiG TERMIKA dostarczała ciepło do dwóch sieci miejskich: w Warszawie, będącej własnością Veolia Energia Warszawa SA, oraz własnej, położonej na terenie Komorowa, Pruszkowa, Piastowa i Michałowic. Siecią Veolia Energia Warszawa SA dostarczano również ciepło do własnych odbiorców końcowych, zasilanych w ramach zawartej z umowy przesyłowej i rozliczanych wg osobnej grupy taryfowej (OKW) PGNiG TERMIKA.

Wyprodukowana moc cieplna w 2018 r. odpowiadała wymaganiom zawartym w uzgodnieniu rocznym z Veolia Energia Warszawa SA W lipcu 2018 r. została zawarta pomiędzy PGNiG TERMIKA i Veolia Energia Warszawa SA nowa „Wieloletnia umowa sprzedaży ciepła z obiektów wytwórczych PGNiG TERMIKA” z okresem obowiązywania od dnia 14 maja 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2028 r. Sprzedaż i dostawa mocy cieplnej przez PGNiG TERMIKA będzie realizowana za pośrednictwem warszawskiej sieci ciepłowniczej (szacunkowe pokrycie sieci to ok. 70% ogólnego zapotrzebowania na ciepło w Warszawie).

W 2018 r. zgodnie z planem inwestycyjnym realizowano kontrakt na budowę bloku gazowo-parowego oraz kotłowni szczytowej w EC Żerań, a także uruchomiono programy inwestycyjne celem modernizacji EC Pruszków oraz C Kawęczyn. W EC Pruszków trwa realizacja I etapu działań polegających na modernizacji istniejących kotłów wodnych nr 12 i 13 oraz modernizacji układu nawęglania. Zakończone zostały także prace koncepcyjne dotyczące modernizacji pozostałej części EC Pruszków: zakładają one budowę trzech silników gazowych o łącznej mocy do 12 MWe i 12 MWt, dwóch kotłów węglowych WR-12 o łącznej mocy 25 MWt oraz kotłowni olejowej szczytowo-rezerwowej o mocy 45 MW.

W zakresie prac dostosowawczych na terenie C Kawęczyn do wymagań konkluzji Best Available Techniques (BAT) podjęto decyzję o realizacji projektu inwestycyjnego w zakresie konwersji jednego kotła WP-200 na paliwo gazowo-olejowe, zabudowy nowej kotłowni gazowo-olejowej o mocy 190 MWt oraz budowy gospodarki olejowej.

Na końcowym etapie uzyskiwania decyzji środowiskowej znajduje się projekt budowy jednostki wielopaliwowej w EC Siekierki. Jednostka wielopaliwowa została wpisana do projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 r.”, który w grudniu 2018 r. został pozytywnie zaopiniowany przez Ministerstwo Środowiska.

Dla zapewnienia stabilności otoczenia regulacyjnego w obszarze energetyki i ciepłownictwa PGNiG TERMIKA brała aktywny udział w pracach organizacji branżowych na rzecz wdrożenia rynku mocy oraz zapewnienia wsparcia dla kogeneracji. W 2018 r. na mocy Ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy wprowadzono nową usługę – tzw. obowiązek mocowy. Usługa polega na pozostawaniu przez jednostkę rynku mocy w gotowości do dostarczania mocy elektrycznej do systemu elektroenergetycznego oraz zobowiązaniu do dostawy określonej mocy do systemu w okresie zagrożenia. W wyniku trzech aukcji głównych zorganizowanych przez Polskie Sieci Energetyczne w 2018 r. PGNiG TERMIKA oraz PGNiG TERMIKA EP zawarły następujące umowy mocowe:

  • blok gazowo-parowy EC Żerań 2: 17-letnia umowa na dostawy w latach 2021-2037 (moc netto 433 MW);
  • blok nr 7 oraz nr 8 EC Siekierki: roczne umowy na dostawy w latach 2021-2023 (łączna moc netto 140 MW);
  • blok EC Moszczenica: roczna umowa na dostawy w latach 2021-2023 (moc netto 7 MW);
  • blok EC Częstochowa-Wodzisław: roczna umowa na dostawy w latach 2021-2023 (moc netto 1,2 MW).

 

Ponadto EC Stalowa Wola (projekt budowy bloku gazowo-parowego realizowany przez PGNiG TERMIKA oraz Tauron Polska Energia SA) zawarła 7-letnią umowę na dostawy w latach 2021-2027 (moc netto 386 MW).

Grupy PGNiG TERMIKA aktywnie poszukuje na rynku potencjalnych celów akwizycyjnych w obszarze systemów ciepłowniczych. Obecna łączna długość sieci ciepłowniczej w ramach segmentu Wytwarzania wynosi 383,3 km. Liczba odbiorców PGNiG TERMIKA (w tym odbiorców OKW) wynosi 571, natomiast PGNiG TERMIKA EP ok. 2,7 tys.

PGNiG TERMIKA EP zakończyła w 2018 r. proces integracji przejętych w 2016 r. aktywów ciepłowniczych (PEC oraz SEJ), które w wyniku przeprowadzonego połączenia funkcjonują obecnie jako jeden podmiot gospodarczy. W ten sposób poprawiono efektywność zarządzania przedsiębiorstwem, jakość nadzoru biznesowego oraz umożliwiono wykorzystanie synergii pomiędzy wszystkimi podmiotami.

ikony_0001_Inteligentny-obiekt-wektorowy
383,3 km

łączna długość sieci ciepłowniczej

Wyniki wyszukiwania: