Raport
Zintegrowany 2018
Menu

Inwestycje w 2018 r.

W celu sprostania zaostrzonym wymaganiom emisyjnym sukcesywnie modernizowane są jednostki wytwórcze. Nakłady inwestycyjne Grupy Kapitałowej PGNiG TERMIKA w 2018 r. wyniosły 605 mln zł.

Do najważniejszych zadań inwestycyjnych realizowanych w 2018 r. należały:

 • budowa bloku gazowo-parowego o mocy około 450 MW w EC Żerań (BGP Żerań) – w ramach projektu w 2018 r. realizowany był kontrakt na dostawę i montaż bloku. Zostały wykonane fundamenty pod główne obiekty, tj.: budynek elektryczny, główne konstrukcje dla kotła odzysknicowego oraz maszynowni turbiny gazowej. Zamontowano również korpus dolny turbiny gazowej, stojan generatora turbiny gazowej oraz suwnicę w budynku głównym. Obecnie trwa montaż modułów kotła odzysknicowego, kontynuowane są również prace: budowlane w maszynowni turbiny parowej, montażowe konstrukcji stalowej w budynkach turbiny gazowej i parowej, fundamentowe pod stanowisko transformatora blokowego turbiny gazowej i transformatora potrzeb własnych. Na skutek wprowadzonych w życie konkluzji BAT(ang. Best Available Technology) – dokument referencyjny dla najlepszych dostępnych technik dotyczących LCP, czyli dużych instalacji spalania.(ang. Best Available Technology) – dokument referencyjny dla najlepszych dostępnych technik dotyczących LCP, czyli dużych instalacji spalania., PGNiG TERMIKA została zobligowana do zabudowy instalacji katalitycznego odazotowania spalin (SCR) dla nowo powstającego bloku. Spółka jako najkorzystniejsze rozwiązanie uznała ujęcie instalacji w zakresie przedmiotu kontraktu, co pozwoli na spełnienie obowiązujących wymogów legislacyjnych w najkrótszym możliwym czasie, eliminując konieczność ewentualnych przesunięć w uruchomieniu bloku. Planowane wydatki inwestycyjne wynoszą około 1,6 mld zł;
 • budowa bloku gazowo-parowego o mocy około 450 MW w Elektrociepłowni Stalowa Wola (ECSW) – w trakcie 2018 r. miało miejsce wykonywanie usługi EPCM, tj. Engineering, Procurement, Construction Management. W 2018 r. prowadzono także postępowania przetargowe i zawarto m.in.: umowy na usługi: wykonanie prac budowlanych w celu dokończenia budowy oraz finalizacji realizacji systemu sterowania bloku gazowo-parowego. Ponadto zawarto aneksy do umowy na budowę rurociągu wody chłodzącej. W marcu 2018 r. podpisano umowę pożyczki z Bankiem BGK z udziałem PGNiG na dokończenie budowy bloku gazowo-parowego. Planowane wydatki inwestycyjne wynoszą około 1,4 mld zł;
 • budowa bloku fluidalnego o mocy ok. 70 MWe w EC Zofiówka – w październiku 2018 r. PGNiG TERMIKA EP przystąpiła do eksploatacji bloku. Trwa faza zamykania projektu – spółka jest w trakcie zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej oraz opracowywania raportu końcowego projektu. Dotychczas poniesione nakłady wyniosły 585 mln zł;
 • budowa kotłowni szczytowej w EC Żerań. W II półroczu 2018 r. uzyskano pozwolenie na budowę, zakończono prace rozbiórkowe oraz przekładkowe mające na celu uwolnienie przestrzeni na budowę;
 • modernizacja EC Pruszków – w 2018 r. wykonano koncepcję dostosowania EC Pruszków do pracy po 2022 r. oraz wybrano docelowy wariant zadań przewidzianych do realizacji w latach 2019-2022, w skład którego wchodzi: budowa dwóch kotłów węglowych, kotłowni olejowej (ze zbiornikiem oleju lekkiego) oraz silników gazowych o łącznej mocy do 12 MWe. Ponadto, prowadzone były zadania inwestycyjne mające na celu przebudowę insfrastruktury nawęglania oraz dwóch kotłów wodnych wraz z budową instalacji ochrony środowiska;
 • inwestycje związane z dostosowaniem urządzeń wytwórczych do BAT(ang. Best Available Technology) – dokument referencyjny dla najlepszych dostępnych technik dotyczących LCP, czyli dużych instalacji spalania.(ang. Best Available Technology) – dokument referencyjny dla najlepszych dostępnych technik dotyczących LCP, czyli dużych instalacji spalania. – celem inwestycji jest rozbudowa instalacji oczyszczania spalin w oddziałach PGNiG TERMIKA EP do zakresu i poziomu oczyszczania spalin wymaganego przez konkluzje BAT(ang. Best Available Technology) – dokument referencyjny dla najlepszych dostępnych technik dotyczących LCP, czyli dużych instalacji spalania.(ang. Best Available Technology) – dokument referencyjny dla najlepszych dostępnych technik dotyczących LCP, czyli dużych instalacji spalania. dla instalacji istniejących celem utrzymania wytwarzania i sprzedaży mediów energetycznych. Inwestycje będą realizowane w trzech lokalizacjach: Oddział Zofiówka, Oddział Żory, Oddział Racibórz;
 • projekty dofinansowane ze środków unijnych – kontynuowanie projektu pn. „Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczych w ramach efektywnej dystrybucji ciepła na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020;
 • inwestycje związane z zaopatrzeniem w ciepło miasta Rybnik – celem projektu jest budowa infrastruktury pozwalającej na zapewnienie dostaw ciepłej wody na potrzeby ogrzewania miasta, począwszy od sezonu grzewczego 2022/23;
 • modernizacja kotła w technologii ścian szczelnych w Oddziale Racibórz.

Grupa PGNiG TERMIKA bierze aktywny udział w programach innowacyjnych: w 2018 r. oceniała projekty w ramach programu INGA realizowanego przez PGNiG, GAZ-SYSTEM oraz NCBR, a także analizowała możliwości zwiększenia udziału technologii OZE we współpracy z firmą Honeywell. Spółki z Grupy PGNiG TERMIKA realizują ponadto liczne prace badawczo-rozwojowe z innymi spółkami z Grupy PGNiG. Do najważniejszych projektów w dziedzinie badań i rozwoju realizowanych w 2018 r. należą m.in.:

 • projekt zdalnego odczytu liczników w technologii Sigfox we współpracy z PSG – w 2018 r. rozszerzono projekt o 5 dodatkowych modułów w Warszawie, wykonano montaż stacji nadawczo-odbiorczej w EC Siekierki oraz dokonano przygotowań do montażu w styczniu 2019 r. kolejnej stacji nadawczo-odbiorczej w C Kawęczyn;
 • projekt zdalnego odczytu liczników w technologiiLoRa we współpracy z PSG – zostały przeprowadzone 3-krotne testy zasięgu sieci w 60 przykładowych lokalizacjach;
 • testy instalacji suchego wtrysku sody oraz wtrysku węgla aktywnego dla wychwytu rtęci – projekt był przeprowadzony w ramach przygotowania C Kawęczyn do konkluzji BAT(ang. Best Available Technology) – dokument referencyjny dla najlepszych dostępnych technik dotyczących LCP, czyli dużych instalacji spalania.(ang. Best Available Technology) – dokument referencyjny dla najlepszych dostępnych technik dotyczących LCP, czyli dużych instalacji spalania.. W 2018 r. podjęto decyzję o zabudowie technologii na kotłach fluidalnych w EC Żerań;
 • instalacja chłodzenia powietrza dolotowego – w 2018 r. opracowano założenia do budowy instalacji, która miałaby zwiększyć moc bloku gazowo-parowego budowanego w EC Żerań;
 • analiza możliwości współpracy z Instytutem Energetyki m.in. przy projektach dotyczących optymalizacji pracy kotła fluidalnego w EC Żerań czy kotła opalanego biomasą w EC Siekierki;
 • bank inicjatyw PGNiG TERMIKA – w 2018 r. zostało zgłoszonych 76 nowych pomysłów, z czego zespoły eksperckie zarekomendowały 28 do wdrożenia. Ostatecznie wdrożono 8 rozwiązań innowacyjnych, w tym jedno z wyliczonym rocznym efektem wymiernym na kwotę ponad 750 tys. zł.

Opis wyników zaangażowania kapitałowego w Polską Grupę Górniczą Sp. z o.o.

W 2018 r. PGG kontynuowała zapoczątkowane w 2016 r. procesy związane z restrukturyzacją oraz optymalizacją operacyjną przede wszystkim w zakresie: zmian organizacyjnych, przekazywania do spółki Restrukturyzacji Kopalń SA nieefektywnych ekonomicznie składników majątku i optymalizacji strony przychodowej.

W dniu 31 stycznia 2018 r. NWZ PGG udzieliło zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji w ramach trzeciego dokapitalizowania w wysokości 300 mln zł (z czego udział PGNiG TERMIKA będącej jednym z inwestorów wyniósł 90 mln PLN). Na dzień 31 grudnia 2018 r. – po trzecim dokapitalizowaniu wynikającym z umowy inwestycyjnej z dnia 31 marca 2017 r. – udział PGNiG TERMIKA w kapitale zakładowym PGG wyniósł 20,43%.

 

ikony_0006_Inteligentny-obiekt-wektorowy
300 mln zł

podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji w ramach trzeciego dokapitalizowania

PGNiG TERMIKA realizuje swoje funkcje nadzoru właścicielskiego bezpośrednio za pośrednictwem członka rady nadzorczej. Założenia, w oparciu o które podjęto decyzję o inwestycji, zakładają uzyskanie w perspektywie długoterminowej istotnego wzrostu rentowności sprzedaży węgla, głównie poprzez optymalizację kosztów jego produkcji. PGG realizuje obecnie zaakceptowany przez inwestorów biznesplan oraz plan techniczno-ekonomiczny, określający planowane działania z zakresu poprawy wydajności oraz restrukturyzacji przedsiębiorstwa.

Wyniki wyszukiwania: