Raport
Zintegrowany 2018
Menu

Cena uprawnień do emisji CO2

 

Spółka dokonuje zakupów uprawnień do emisji CO2dwutlenek węgladwutlenek węgla w ilościach stanowiących różnicę pomiędzy emisją a przydziałem bezpłatnych uprawnień do emisji. Funkcjonujące w PGNiG TERMIKA zasady zakupu uprawnień do emisji CO2 umożliwiają równoważenie w pewnym zakresie wpływu kosztów ich zakupu na wynik finansowy przychodami ze sprzedaży energii elektrycznej na rynku hurtowym, której cena jest częściowo skorelowana z ceną uprawnień.

Ceny paliw

 

PGNiG TERMIKA zużywa do produkcji głównie węgiel, a w dalszej kolejności – biomasę. Obserwowany jest wzrost cen tych surowców, przy czym wzrost ten w ograniczonym zakresie wpłynął na koszty poniesione w 2018 r. z uwagi na zużywanie do produkcji paliw wcześniej zakontraktowanych. Powiązanie czasowe sprzedaży energii elektrycznej i certyfikatów pochodzenia energii z zakupem paliw umożliwia w pewnym stopniu ograniczanie negatywnego wpływu wzrostu cen paliw na wyniki finansowe.

Realizacja zakupu i dostawy węgla

 

Zakupy węgla dokonywane są głównie poprzez kontraktowanie z odpowiednim wyprzedzeniem, zapewniające utrzymywanie strategicznych zapasów węgla na poziomie przekraczającym zapas wymagany Rozporządzeniem Ministra Gospodarki. Dodatkowo zakupy usługi przewozu węgla są dokonywane zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych i z odpowiednim wyprzedzeniem. Pogorszenie realizacji zawartych kontraktów przez kontrahentów może powodować naruszenie obowiązku utrzymania zapasów.

Dostosowanie do wymagań BAT

 

Kolejnym etapem po dostosowaniu instalacji do wymagań wynikających bezpośrednio ze wskazanych w Dyrektywie w sprawie emisji przemysłowych (IEDdyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola).dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola).) standardów emisyjnych jest dostosowanie do tzw. granicznych wielkości emisyjnych wprowadzonych decyzją ustanawiającą Konkluzje BAT(ang. Best Available Technology) – dokument referencyjny dla najlepszych dostępnych technik dotyczących LCP, czyli dużych instalacji spalania.(ang. Best Available Technology) – dokument referencyjny dla najlepszych dostępnych technik dotyczących LCP, czyli dużych instalacji spalania. dla dużych obiektów energetycznego spalania. Termin dostosowania upływa z dniem 17 sierpnia 2021 r. lub w przypadku jednostek objętych derogacjami określonymi w IEDdyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola).dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola). – po zakończeniu ich trwania. W celu wypełnienia powyższego obowiązku sformułowano założenia planu inwestycyjnego, gwarantujące spełnienie parametrów emisyjnych i technologicznych dokumentu Konkluzji BAT(ang. Best Available Technology) – dokument referencyjny dla najlepszych dostępnych technik dotyczących LCP, czyli dużych instalacji spalania.(ang. Best Available Technology) – dokument referencyjny dla najlepszych dostępnych technik dotyczących LCP, czyli dużych instalacji spalania.. Przygotowywano założenia i argumentację na potrzeby przygotowania wniosków o wydanie pozwoleń zintegrowanych. Prowadzone jest bieżące monitorowanie procesu wdrożenia postanowień Konkluzji BAT(ang. Best Available Technology) – dokument referencyjny dla najlepszych dostępnych technik dotyczących LCP, czyli dużych instalacji spalania.(ang. Best Available Technology) – dokument referencyjny dla najlepszych dostępnych technik dotyczących LCP, czyli dużych instalacji spalania. oraz wyjaśnianie wątpliwości interpretacyjnych.

Wyniki wyszukiwania: