Raport
Zintegrowany 2018
Menu
Raport Zintegrowany PGNiG 2018 / Strategia / Realizacja strategii w 2018 r.

Realizacja strategii w 2018 r.

W okresie pierwszych dwóch lat obowiązywania Strategii Grupy PGNiG na lata 2017-2022 nakłady inwestycyjne poniesione przez Grupę PGNiG na realizację jej założeń wyniosły łącznie 8,1 mln zł, co stanowi ok. 24% realizacji planu na lata 2017-2022.

Planowane nakłady inwestycyjne w latach 2017-2022 i realizacja planu w latach 2017-2018 w mld zł*

*nakłady uwzględniające wydatki na akwizycje złóż węglowodorów

Poszukiwanie i wydobycie

Jednym z kluczowych celów w ramach obszaru poszukiwań i wydobycia jest zwiększenie bazy udokumentowanych zasobów węglowodorów o 35% w Polsce i za granicą. Aspiracją Grupy PGNiG jest odwrócenie negatywnego trendu z okresu 2010-2015, kiedy łączna baza zasobów węglowodorów Grupy PGNiG zmniejszała się średniorocznie o ok. 2%.

Polsce, w latach 2017-2022, zakładana jest intensyfikacja poszukiwań złóż węglowodorów, co umożliwi utrzymanie wysokiego poziomu nowych odkryć. W 2016 r. nastąpił przełom w efektywności prac poszukiwawczych, co zaowocowało istotnym przyrostem nowych odkryć zasobów węglowodorów (przyrost zasobów w 2016 r. o ok. 35 mln boe(ang. barrel of oil equivalent) – ekwiwalent baryłki ropy naftowej (1 baryłka to ok. 0,136 tony).(ang. barrel of oil equivalent) – ekwiwalent baryłki ropy naftowej (1 baryłka to ok. 0,136 tony). vs. przyrost zasobów w 2015 r. o ok. 16 mln boe(ang. barrel of oil equivalent) – ekwiwalent baryłki ropy naftowej (1 baryłka to ok. 0,136 tony).(ang. barrel of oil equivalent) – ekwiwalent baryłki ropy naftowej (1 baryłka to ok. 0,136 tony).). W latach 2017-2022 planowane jest utrzymanie rocznego przyrostu brutto odkrytych krajowych zasobów węglowodorów (bez pomniejszenia o wydobycie) na poziomie zbliżonym do 2016 r. – w przedziale od ok. 27 mln do ok. 34 mln boe(ang. barrel of oil equivalent) – ekwiwalent baryłki ropy naftowej (1 baryłka to ok. 0,136 tony).(ang. barrel of oil equivalent) – ekwiwalent baryłki ropy naftowej (1 baryłka to ok. 0,136 tony). rocznie.

Dla osiągnięcia zamierzonego celu realizowane są działania polegające w szczególności na:

 • weryfikacji posiadanych koncesji pod kątem oceny efektywności kontynuacji prac i zbycie koncesji nieperspektywicznych;
 • weryfikacji planów poszukiwań krajowych pod kątem maksymalizacji prawdopodobieństwa odkrycia i udokumentowania nowych złóż węglowodorów;
 • weryfikacji planów inwestycyjnych w zakresie zagospodarowania złóż węglowodorów m.in. pod kątem skrócenia terminów realizacji projektów inwestycyjnych;
 • zmianie podejścia do przygotowywania koncepcji zagospodarowania złóż oraz prowadzenia prac przygotowawczych (np. pozyskanie wstępnych/warunkowych zgód właścicieli działek) na okres przed rozpoczęciem wierceń poszukiwawczych;
 • standaryzacji i dostosowaniu wymagań technicznych dotyczących budowy infrastruktury naziemnej do rzeczywistych potrzeb technologicznych i eksploatacyjnych.

Z uwagi na ograniczoną dynamikę nowych odkryć krajowych złóż węglowodorów, a także niewielkie perspektywy udokumentowania złóż niekonwencjonalnych w Polsce, poszukiwane są możliwości dalszego wzrostu bazy zasobów węglowodorów oraz rozwoju działalności produkcyjnej poza granicami kraju. Jednocześnie ważnym celem dla Grupy pozostaje realizacja projektów wydobywczych gwarantujących tzw. equity gas na szelfie norweskim, w celu bezpośredniego sprowadzania go do Polski.

Celem strategicznym obszaru jest zwiększenie wolumenu rocznego wydobycia węglowodorów z poziomu ok. 39 mln boe(ang. barrel of oil equivalent) – ekwiwalent baryłki ropy naftowej (1 baryłka to ok. 0,136 tony).(ang. barrel of oil equivalent) – ekwiwalent baryłki ropy naftowej (1 baryłka to ok. 0,136 tony). w 2017 r. do poziomu blisko 55 mln boe(ang. barrel of oil equivalent) – ekwiwalent baryłki ropy naftowej (1 baryłka to ok. 0,136 tony).(ang. barrel of oil equivalent) – ekwiwalent baryłki ropy naftowej (1 baryłka to ok. 0,136 tony). w 2022 r. (15,9 mln boe(ang. barrel of oil equivalent) – ekwiwalent baryłki ropy naftowej (1 baryłka to ok. 0,136 tony).(ang. barrel of oil equivalent) – ekwiwalent baryłki ropy naftowej (1 baryłka to ok. 0,136 tony)., CAGR 6%) poprzez utrzymanie wolumenu wydobycia węglowodorów w kraju na poziomie 30-33 mln boe(ang. barrel of oil equivalent) – ekwiwalent baryłki ropy naftowej (1 baryłka to ok. 0,136 tony).(ang. barrel of oil equivalent) – ekwiwalent baryłki ropy naftowej (1 baryłka to ok. 0,136 tony). rocznie i istotny wzrost produkcji węglowodorów za granicą – w Pakistanie i Norwegii – do poziomu ok. 22 mln boe(ang. barrel of oil equivalent) – ekwiwalent baryłki ropy naftowej (1 baryłka to ok. 0,136 tony).(ang. barrel of oil equivalent) – ekwiwalent baryłki ropy naftowej (1 baryłka to ok. 0,136 tony). rocznie.

W tym celu prowadzone są następujące działania:

 • w Polsce: intensyfikacja wydobycia z obecnie eksploatowanych złóż węglowodorów w oddziałach wydobywczych;
 • za granicą:
  • udział w postępowaniach koncesyjnych w priorytetowych regionach/krajach;
  • realizacja projektów M&A w priorytetowych regionach/krajach;
  • realizacja programu przyspieszonego zagospodarowania złóż na posiadanych koncesjach.

Aspiracją strategiczną obszaru jest istotne obniżenie jednostkowych wydatków na poszukiwanie i rozpoznanie złóż węglowodorów w Polsce. Zakłada się koncentrację prac poszukiwawczych na projektach posiadających największy potencjał pozytywnego wyniku ekonomicznego. Dodatkowo, zakłada się skrócenie średniego czasu rozpoznania i zagospodarowania złóż.

Realizacja Strategii Grupy PGNiG w obszarze poszukiwań i wydobycia przyniesie wzrost wyniku EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją.(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją. w perspektywie 2022 r., a także optymalizację kosztów operacyjnych spółek serwisowych i rozwój działalności serwisowej na rzecz podmiotów spoza Grupy PGNiG, optymalizację zagranicznego portfela aktywów upstream oraz intensyfikację zagranicznych projektów poszukiwawczych (Norwegia i Pakistan) i wykorzystywanie innowacyjnych technologii w procesach biznesowych (m.in. w zarządzaniu eksploatacją kopalń).

Obrót i Magazynowanie

Na pozycję Grupy PGNiG negatywnie wpływa historyczny kontrakt długoterminowy na dostawy gazu ziemnego do Polski – tzw. kontrakt jamalski. Mając na uwadze jego zbliżające się wygaśnięcie w 2022 r., Grupa dąży do osiągnięcia realnej dywersyfikacji portfela dostaw gazu. W tym zakresie kluczowymi działaniami Grupy są:

 • wsparcie budowy Korytarza Norweskiego – celem strategicznym Grupy PGNiG jest budowa portfela pozyskania gazu z wykorzystaniem infrastruktury Korytarza Norweskiego, co pozwoli na jego sprowadzanie z nowych kierunków i kontraktację po cenie rynkowej, zapewniając większą elastyczność portfela importu gazu po 2022 r.;
 • rozwój kompetencji w zakresie handlu i logistyki LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji. na rynku globalnym – w ten sposób Grupa PGNiG wesprze elastyczność w zakresie struktury pozyskania gazu po 2022 r. dzięki możliwości bilansowania portfela importowego. W związku z powyższym, PGNiG zawarł długoterminowe umowy na dostawy gazu skroplonego do Polski, których realizacja rozpocznie się po 2022 r. W dalszej perspektywie kontynuowane będą działania związane z rozwojem kompetencji oraz wzmocnieniem obecności na światowym rynku LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.;
 • zwiększenie bazy zasobów w kraju i za granicą – poprzez rozwój i utrzymanie wysokiego wydobycia gazu w Polsce oraz badanie nowych kierunków dostaw gazu w celu wzmocnienia pozycji konkurencyjnej spółki po 2022 r.

Łączna sprzedaż gazu ziemnego PGNiG w 2018 r. wyniosła blisko 190 TWh. Aspiracją PGNiG jest dalszy wzrost wolumenu obrotu gazem ziemnym w Polsce oraz na rynkach zagranicznych. Mając na uwadze doświadczenie i kompetencje PSTPGNiG Supply & TradingPGNiG Supply & Trading, celem strategicznym Grupy PGNiG pozostaje dalsza ekspansja na innych rynkach obrotu gazem i energią elektryczną w Europie Środkowo-Wschodniej. Grupa zamierza kontynuować działania zmierzające do wzmocnienia swojej obecności na rynku ukraińskim, należącym do najbardziej perspektywicznych rynków w regionie.

Nadrzędnymi celami strategicznymi spółki PGNiG OD w perspektywie Strategii Grupy PGNiG będzie poprawa efektywności sprzedaży gazu klientom detalicznym, przy jednoczesnym utrzymaniu łącznego wolumenu sprzedaży gazu ziemnego na rynku detalicznym na poziomie ok. 67-70 TWh/rok.

W 2018 r. PGNiG OD kontynuowało realizację wyznaczonych celów w zakresie utrzymania pozycji rynkowej i podnoszenia efektywności operacyjnej. Kluczowe pozostawało utrzymanie atrakcyjnego portfela produktów i usług, zarówno dla rynku dużych klientów biznesowych (B2B), jak i rynku masowego (B2C) oraz efektywna sprzedaż i obsługa klienta.

W 2018 r. kontynuowano przedsięwzięcia modernizacyjne w sieci biur obsługi klienta, mające na celu podniesienie jakości obsługi klienta oraz transformację dotychczasowych punktów w nowoczesną sieć sprzedaży. Uruchomiono projekt wdrożenia systemu do zarządzania procesami i stworzono architekturę procesów oraz standard zarządzania procesami w PGNiG OD. W marcu 2018 r. uruchomiona została pierwsza aplikacja mobilna (mBOK) dla klientów, umożliwiająca dostęp do danych rozliczeniowych, płatności oraz kontakt z zespołami obsługi. Na koniec 2018 r. z aplikacji mobilnej skorzystało ponad 200 tys. użytkowników. Rozwijane były także narzędzia zwiększające efektywność procesów ofertowania i kontraktacji klientów biznesowych (w zakresie paliwa gazowego i energii elektrycznej).

W zakresie systemów informatycznych w 2018 r. w PGNiG OD opracowano założenia, przygotowano dokumentację przetargową i uruchomiono postępowanie na centralny system bilingowy.

Działalność Grupy PGNiG w obszarze magazynowania koncentruje się na zabezpieczeniu pojemności magazynowych dostosowanych do popytu oraz wzroście efektywności funkcjonowania obszaru magazynowania. W związku z przyspieszeniem tempa liberalizacji rynku gazowego w Polsce zakłada się, że regulacje prawne dotyczące utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu zostaną zmienione począwszy od 2021 r. Jednocześnie z przeprowadzonych analiz wynika, że utrzyma się dynamiczny wzrost popytu na gaz, co w konsekwencji przełoży się na wzrost zainteresowania usługami magazynowymi wynikającymi z potrzeb handlowych oraz związanych z obowiązkowymi zapasami surowca. Kluczowym celem pozostaje skuteczne sfinalizowanie obecnie realizowanych projektów inwestycyjnych (PMG Kosakowo). Po rozbudowie całkowita pojemność magazynów gazu wysokometanowego w Polsce będzie wynosić ok. 3,1 mld m3.

Dystrybucja

Strategia zakłada znaczne przyspieszenie rozwoju systemu dystrybucyjnego i przyłączeń nowych odbiorców. Jednym z kluczowych celów strategicznych obszaru dystrybucji jest zwiększenie tempa przyłączania nowych odbiorców do sieci dystrybucyjnej z poziomu ok. 47 tys. w 2017 r. do poziomu ok. 55 tys. nowych przyłączy rocznie w 2022 r. (+8 tys., ok. 17%).

Pełne wykorzystanie potencjału rynku nie będzie możliwe bez optymalizacji procesów przyłączeniowych (skrócenie czasu wydawania decyzji w sprawie warunków przyłączenia, skrócenie czasu realizacji przyłączeń), a także bez poprawy jakości obsługi klienta i wdrożenia zdalnych kanałów kontaktu.

Efektem przyspieszenia procesów przyłączeniowych będzie zwiększenie przez PSG wolumenu dystrybuowanego gazu ziemnego z zakładanego na 2017 r. poziomu ok. 10,6 mld m3 do poziomu ok. 12,3 mld m3 w 2022 r. (wzrost o ok. 1,7 mld m3, tj. o 16%).

Zwiększenie wolumenu dystrybucji gazu ziemnego będzie realizowane poprzez podłączanie nowych odbiorców do istniejącej sieci dystrybucyjnej, rozbudowywanie sieci dystrybucyjnej na terenach niezgazyfikowanych oraz dostarczenie gazu odbiorcom pozostającym bez dostępu do sieci przesyłowej i dystrybucyjnej gazu ziemnego z wykorzystaniem tzw. procesu pregazyfikacji.

W związku ze zwiększoną dostępnością LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji. na polskim rynku, PSG planuje również budowę lokalnych sieci dystrybucyjnych niepodłączonych do krajowego systemu gazowego, lecz zasilanych gazem w postaci LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji. (tzw. wyspowe sieci dystrybucyjne). Ponadto narastające zjawisko tzw. smogu w wielu miastach w Polsce oraz aktywizacja samorządów lokalnych w zakresie poprawy jakości powietrza, m.in. poprzez wspieranie konwersji na źródła niskoemisyjne (w tym gazowe), również wpłynie na wzrost wolumenu dystrybucji gazu ziemnego.

Strategia Spółki PSG zakłada dostarczenie łącznie 79 mld mgazu w latach 2016-2022. W styczniu 2018 r. Prezes UREUrząd Regulacji Energetyki.Urząd Regulacji Energetyki. uzgodnił projekt Planu Rozwoju PSG na lata 2018-2022. Aktualizacja przewiduje, że w najbliższych dwóch latach 2,86 mld zł zostanie przeznaczone na nakłady inwestycyjne. Uzgodniony plan jest częścią strategii PSG, zgodnie z którą spółka chce w latach 2016-2022 przeznaczyć na inwestycje 11,3 mld złotych. Zgodnie z zapisami Ustawy Prawo energetyczne operator systemu dystrybucyjnego gazu zobowiązany jest sporządzać plan rozwoju w zakresie zapotrzebowania na paliwa gazowe na okres nie krótszy niż 5 lat i aktualizować go co dwa lata.

W 2018 r. PSG planowała budowę ponad 51 tys. nowych przyłączy, co zostało zrealizowane już w listopadzie. Strategia PSG zakłada gazyfikację 74 nowych gmin i budowę 350,6 tys. nowych przyłączy do 2022 r. W ciągu ostatnich 3 lat zostało wybudowanych ponad 171 tys. nowych przyłączy, co oznacza, że strategia w tym zakresie została zrealizowana w ok. 50%.

PSG dokonuje tzw. gazyfikacji wyspowej, w ramach której LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji. jest wykorzystywane do „pregazyfikacji” nowych obszarów, pozwalając na uruchomienie dostaw gazu przed wybudowaniem gazociągu doprowadzającego. W 2018 r. zostało przyjętych do eksploatacji 18 stacji LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.. Z końcem 2018 r. PSG świadczyło usługę dystrybucyjną z wykorzystaniem 10 stacji regazyfikacji LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji., a liczba odbiorców na obszarach wyspowych na koniec 2018 r. wzrosła o 757 odbiorców i wynosiła ponad 20 tys.

Dzięki gazyfikacji 31 nowych gmin w 2018 r., cel dotyczący gazyfikacji 74 gmin na terenie Polski, został osiągnięty w 104% aspiracji planu strategicznego. Liczba zgazyfikowanych gmin wyniosła 1510 na koniec 2018 r., co oznacza stopień pokrycia geograficznego na poziomie 60,94% (tj. 1510 z 2478 gmin). Mimo pełnej realizacji założeń strategii w tym obszarze, intensywne działania na rzecz gazyfikacji będą prowadzone również w kolejnych latach. W październiku 2018 r. został ogłoszony „Program przyspieszenia inwestycji w sieć gazową Polski”, który zakłada, że do 2022 r. na terenie zgazyfikowanych gmin zamieszkiwać będzie ok. 90% Polaków. Dzięki programowi w latach 2018-2022 liczba gmin z dostępem do sieci gazowej wzrośnie o dodatkowe 300: powstanie 4 817 km sieci gazowych i 77 stacji LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.. Dodatkowe środki finansowe w wysokości 867 mln zł – zatwierdzone przez ZWZ PGNiG w 2018 r. – zostaną przeznaczone m.in. na budowę nowych sieci na terenie niezgazyfikowanych gmin, przyłączenia nowych odbiorców oraz zwiększanie przepustowości infrastruktury.

W ramach likwidacji ograniczeń systemowych planowana jest także realizacja dziewięciu dużych inwestycji w sieć gazową wysokiego ciśnienia, które wraz z realizowanymi przez GAZ-SYSTEMOperator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. – Spółka Skarbu Państwa, której kluczowym zadaniem jest transport paliw gazowych siecią przesyłową na terenie Polski.Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. – Spółka Skarbu Państwa, której kluczowym zadaniem jest transport paliw gazowych siecią przesyłową na terenie Polski. inwestycjami strategicznymi umożliwią zwiększenie dostaw gazu m.in. w rejonie północno-wschodniej części Polski, w okolicy Łodzi, Radomia czy Warszawy.

W ramach wsparcia działań inwestycyjnych PSG od 1 kwietnia 2018 r. rozpoczął działalność Oddział Inwestycyjno-Remontowy w Krośnie, powołany do realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w strukturach PSG. W latach 2018-2020 planowana jest realizacja programu inwestycyjnego w zakresie rozbudowy i modernizacji sieci o średniej rocznej wartości ok. 1,5 mld zł.

Wytwarzanie

W segmencie Wytwarzanie Grupa PGNiG realizuje strategię ukierunkowaną na zwiększenie udziałów w rynku produkcji i dystrybucji ciepła. Aspiracją strategiczną obszaru energetyki i ciepłownictwa jest zwiększenie rocznego wolumenu sprzedaży energii elektrycznej i ciepła z poziomu ok. 15 TWh w 2017 r. do poziomu ok. 18 TWh w 2022 r.

Obecne uwarunkowania rynkowe i taryfowo-regulacyjne sprzyjają rozwojowi rynku ciepła w Polsce. Regulowany charakter działalności zapewnia stabilne stopy zwrotu. Wejście w życie w latach 2018-2019 nowych regulacji dotyczących rynku mocy oraz promowania wysokosprawnej kogeneracji, wspierają także rozwój nowych mocy elektrycznych ze szczególnym uwzględnieniem gazowych jednostek wysokosprawnej kogeneracji.

Realizacja strategicznych celów segmentu Wytwarzanie będzie możliwa przede wszystkim dzięki finalizacji strategicznych inwestycji modernizacyjnych i rozwojowych w istniejących zakładach wytwórczych PGNiG TERMIKA, w tym m.in. nowego bloku gazowo-parowego w EC Żerań. PGNiG TERMIKA zamierza także zintensyfikować działania w zakresie pozyskiwania podmiotów do akwizycji w obszarze dystrybucji ciepła oraz wytwarzania ciepła i energii elektrycznej oraz poprawić swoją efektywność operacyjną poprzez optymalizację procesów.

W ramach okresu funkcjonowania strategii PGNiG TERMIKA sfinalizuje również budowę bloku gazowo-parowego EC Stalowa Wola – projekt ten realizowany jest wspólnie z TAURON Wytwarzanie SA (oba podmioty obejmują 50 proc. akcji w ramach inwestycji).

Aspiracje PGNiG TERMIKA do 2022 r.:

 • osiągnięcie 1 mld zł EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją.(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją. w 2022 r.;
 • realizacja planu inwestycyjnego, zapewniającego dostosowanie majątku wytwórczego do obecnych i przyszłych wymagań środowiskowych;
 • wiodące miejsce w Polsce wśród przedsiębiorstw ciepłowniczych pod względem posiadanej infrastruktury sieciowej;
 • bycie moderatorem zmian regulacyjnych i rynkowych w sektorze;
 • być: osiągnięcie benchmarków rynkowych efektywności organizacji w Polsce;
 • doskonalenie efektywnych mechanizmów zarządzania Grupy PGNiG TERMIKA.

Grupa PGNiG dąży także do zwiększania produkcji energii elektrycznej i ciepła w PGNiG TERMIKA EP – m.in na skutek uruchomienia nowego bloku w EC Zofiówka w listopadzie 2018 r. Aspiracją Grupy PGNiG jest dalszy rozwój PGNiG TERMIKA EP poprzez dalsze akwizycje lokalnych systemów ciepłowniczych, przede wszystkim na Górnym Śląsku.

Pozostałe segmenty

Efektywny model operacyjny, rozwój B+R+I oraz CSR

Obszar ten będzie dążyć do budowania sprawnego modelu organizacji i zarządzania Grupy PGNiG, która jest grupą bardzo złożoną i kompleksową. Trzy podstawowe aspiracje tego obszaru to zwiększenie potencjału rozwojowego Grupy PGNiG w obszarze badań, rozwoju i innowacji, poprawa efektywności operacyjnej Grupy PGNiG oraz poprawa wizerunku Grupy PGNiG.

Wyniki wyszukiwania: