Raport
Zintegrowany 2018
Menu
Raport Zintegrowany PGNiG 2018 / Strategia / Strategia Grupy PGNiG 2017-2022

Strategia Grupy PGNiG 2017-2022

Z uwagi na zmiany w otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym Grupa Kapitałowa PGNiG opracowała Strategię Grupy PGNiG na lata 2017-2022 z perspektywą do 2026 r., którą Rada Nadzorcza PGNiG przyjęła 13 marca 2017 r.

Wśród uwarunkowań zewnętrznych najistotniejszymi są zmiany w otoczeniu makroekonomicznym (m.in. spadek cen ropy i gazu ziemnego), istotne przyspieszenie rozwoju konkurencji na rynku gazu ziemnego w Polsce, potrzeba dywersyfikacji kierunków dostaw gazu z importu po 2022 r. oraz zmiana otoczenia regulacyjnego (stopniowe znoszenie taryf, brak przewidywalności wsparcia energetyki po 2018 r.). W wyniku przeprowadzonych analiz zaktualizowano kluczowe założenia makroekonomiczne, będące podstawą opracowania dalszych założeń strategicznych, w tym dotyczących cen gazu ziemnego, ropy naftowej i energii elektrycznej. Opracowano nowe cele strategiczne i wynikające z nich ambicje strategiczne Grupy do 2022 r.

Z punktu widzenia uwarunkowań wewnętrznych, istotną zmianą towarzyszącą przyjęciu Strategii jest wdrożenie w Grupie PGNiG metodyki zrównoważonego zarządzania strategicznego, tzw. Balanced Scorecard, pozwalające na zrównoważenie celów finansowych, operacyjnych i rozwojowych w oparciu o 4 kluczowe perspektywy: finanse, klienci, procesy oraz zasoby i rozwój. Efektem zastosowanego podejścia jest zmiana sposobu definiowania podstawowych założeń strategicznych, który polega na wyznaczeniu celów i aspiracji na poziomie całej Grupy PGNiG, a następnie ich kaskadowaniu na kluczowe obszary działalności Grupy.

Priorytetem Grupy jest zrównoważony rozwój organizacji poprzez inwestowanie w obszary działalności, cechujące się relatywnie wysoką stopą zwrotu w stosunku do ryzyka inwestycyjnego (np. upstream) przy jednoczesnym zaangażowaniu w obszary regulowane, cechujące się znacznym bezpieczeństwem inwestycyjnym (dystrybucja gazu oraz elektroenergetyka i ciepłownictwo).

Grupa PGNiG stoi w obliczu ambitnego programu inwestycyjnego, który stanowić ma fundamenty dla długoterminowego i stabilnego wzrostu wartości.

Cele i aspiracje na lata 2017-2022

Strategia Grupy PGNiG określa 7 strategicznych obszarów działalności Grupy oraz definiuje dla nich cele i aspiracje na lata 2017-2022, które obejmują:

ikony_0017_Inteligentny-obiekt-wektorowy
obszar poszukiwania i wydobycia

zwiększenie bazy udokumentowanych zasobów o ok. 35%, zwiększenie poziomu wydobycia węglowodorów o ok. 41%, istotne obniżenie jednostkowych kosztów poszukiwań i rozpoznania złóż, a także utrzymanie jednostkowych kosztów zagospodarowania złóż i wydobycia węglowodorów

ikony_0024_Inteligentny-obiekt-wektorowy
obszar obrotu hurtowego

budowa zdywersyfikowanego i konkurencyjnego portfela dostaw gazu ziemnego po 2022 r.

ikony_0020_Inteligentny-obiekt-wektorowy
obszar obrotu detalicznego

maksymalizacja marży w obrocie detalicznym przy utrzymaniu łącznego wolumenu sprzedaży gazu ziemnego na rynku detalicznym na poziomie ok. 67-69 TWh rocznie

ikony_0016_Inteligentny-obiekt-wektorowy
obszar magazynowania

zabezpieczenie docelowych dostępnych pojemności magazynowych dostosowanych do popytu oraz poprawa efektywności obszaru magazynowania

przylacza
obszar dystrybucji

budowa łącznie ponad 300 tys. nowych przyłączy gazowych oraz zwiększenie wolumenu dystrybucji gazu o ok. 16%

elektryczz
obszar energetyki i ciepłownictwa

zwiększenie wolumenu sprzedaży ciepła i energii elektrycznej o ok. 20%

ikony_0009_Inteligentny-obiekt-wektorowy
obszar centrum korporacyjnego

zwiększenie zaangażowania oraz efektywności w realizacji projektów badawczo-rozwojowych oraz innowacyjnych (łączne planowane wydatki na ten obszar przewidziano na poziomie ok. 680 mln zł), poprawę efektywności operacyjnej Grupy PGNiG oraz budowę wizerunku Grupy

Cele i aspiracje Grypy PGNiG na lata 2017-2022 w perspektywach strategii

Perspektywa strategii Cele strategiczne Grupy Kapitałowej PGNiG Aspiracje strategiczne 2017-2022
Finanse Wzrost wartości Grupy Kapitałowej PGNiG oraz zapewnienie stabilności finansowej 33,7 mld zł skumulowanego wyniku EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją.(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją.
Klient Rozwój działalności obrotu gazem i energią elektryczną Skumulowany wolumen sprzedaży gazu ziemnego na rynku hurtowym w kraju i za granicą 1000 TWh

Skumulowany wolumen sprzedaży detalicznej gazu ziemnego i energii elektrycznej 410 TWh

Procesy Poprawa efektywności procesów przyłączania nowych odbiorców Łącznie ponad 300 tys. nowych klientów przyłączonych do sieci dystrybucyjnej PSG
Zasoby i rozwój Wzrost bazy zasobów węglowodorów

Wzrost potencjału wydobywczego węglowodorów

Zdywersyfikowany portfel dostaw gazu ziemnego

 

Wzrost bazy udokumentowanych zasobów węglowodorów o 35%

Wzrost łącznego poziomu wydobycia węglowodorów o 41%

Dywersyfikacja kierunków dostaw gazu

 

Inwestycje w latach 2017-2022

Założono, że na inwestycje w realizację celów strategicznych Grupy PGNiG zostanie przeznaczonych łącznie ponad 34 mld zł w latach 2017-2022. Średnioroczne nakłady inwestycyjne w latach 2017-2022 kształtować się będą na poziomie ok. 5,7 mld zł:

Planowane nakłady inwestycyjne w latach 2017-2022 w podziale na segmenty działalności Grupy PGNiG

Program inwestycyjny umożliwi wygenerowanie skumulowanego wyniku EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją.(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją. Grupy na poziomie ok. 33,7 mld zł w latach 2017-2022 i perspektywiczny wzrost wyniku EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją.(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją. Grupy do średniorocznego poziomu ok. 9,2 mld zł w latach 2023-2026. Jednocześnie poziom zadłużenia netto w relacji do wyniku EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją.(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją. powinien pozostać w całym okresie objętym Strategią na poziomie poniżej 2,0 przy utrzymaniu dotychczasowej polityki dywidendowej, zakładającej wypłatę do 50% skonsolidowanego zysku netto Grupy.

Wyniki wyszukiwania: