Raport
Zintegrowany 2018
Menu
Raport Zintegrowany PGNiG 2018 / Strategia / Strategia Zrównoważonego Rozwoju Grupy na lata 2017-2022

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Grupy na lata 2017-2022

Działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zrównoważonego rozwoju podejmowane są w oparciu o Strategię zrównoważonego rozwoju Grupy PGNiG na lata 2017-2022 (Strategia CSR), która wspiera i uzupełnia cele biznesowe zdefiniowane w Strategii Grupy na lata 2017-2022.

Świadomość oddziaływania na otoczenie oraz odpowiedzialności za bezpieczeństwo energetyczne są fundamentami Strategii CSR, która korzysta na tym, ze kwestie odpowiedzialności społecznej w Grupie są zakorzenione w jej systemie wartości. Poniżej prezentowane są priorytety Strategii CSR.

Bezpieczeństwo energetyczne kraju

Działalność biznesowa Grupy PGNiG wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo energetyczne kraju, co z perspektywy zrównoważonego rozwoju znajduje odzwierciedlenie w celu, jakim jest zapewnienie klientom dostępu do gazu ziemnego, energii elektrycznej i ciepła, w oparciu o zdywersyfikowane źródła i kierunki dostaw gazu ziemnego. Cel ten jest rozumiany jako ciągłe dążenie Grupy PGNiG do rozwoju wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej, a także magazynowania gazu i zapewnienia zdywersyfikowanych źródeł dostaw dla klientów. W tym kontekście, znaczenia nabierają kluczowe projekty biznesowe związane z poszukiwaniem i wydobyciem oraz pozyskiwaniem gazu, dywersyfikacja źródeł i kierunków dostaw gazu ziemnego jak również bieżąca produkcja ciepła i energii elektrycznej realizowana przez spółki z Grupy.

Środowisko i jego ochrona

Działalność gospodarcza wykonywana przez spółki Grupy PGNiG wiąże się z oddziaływaniem na środowisko. Mając na uwadze współczesne wyzwania ochrony środowiska, związane z wyczerpywaniem się zasobów naturalnych oraz możliwym zanieczyszczeniem poszczególnych elementów środowiska, PGNiG podejmuje wysiłek w kierunku minimalizacji negatywnego wpływu. Wsparciem w realizacji tych zamierzeń jest opracowywanie standardów technicznych dla realizacji prac w oparciu o obowiązujące wymagania prawne, jak i dobre praktyki przemysłu, prewencja w ramach poszukiwań i wydobycia złóż, analiza ryzyk środowiskowych, monitoring wpływu działalności na środowisko. PGNiG stosuje także technologie redukujące wpływ negatywnego oddziaływania na środowisko oraz utrzymuje systemy zarządzania, w ramach których realizuje cele i zadania środowiskowe, dążąc do zwiększenia efektywności środowiskowej.

Wyzwaniem w tym obszarze jest również ścisła współpraca i kontrola przestrzegania stawianych wymagań środowiskowych wykonawcom prac, współpraca z organami administracji państwowej, samorządami i lokalną społecznością. Dodatkowo trwają działania mające na celu podniesienie efektywności energetycznej, takie jak wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania energią.

Społeczność lokalna

Charakter, skala działalności i obecność infrastruktury służącej poszukiwaniu, wydobyciu, magazynowaniu oraz dystrybucji węglowodorów w życiu społeczności lokalnych powoduje, że Grupa PGNiG z dużym zaangażowaniem podchodzi do kwestii budowania partnerskich relacji z przedstawicielami społeczności lokalnej, administracją oraz dostawcami i wykonawcami na rzecz realizacji wspólnych celów. Grupa PGNiG kreuje możliwości współpracy oraz buduje zrozumienie dla wzajemnych relacji i współzależności z poszczególnymi grupami interesariuszy.

Satysfakcja klienta i rozwój oferty

Troska o klienta i jego satysfakcję jest jednym z głównych kierunków działań podejmowanych przez spółki z Grupy PGNiG. Utrzymanie dotychczasowych klientów oraz ich satysfakcja ze współpracy oraz pozyskanie nowych klientów jest możliwie poprzez realizację szeregu przedsięwzięć wiążących się z profesjonalną i przyjazną obsługą klienta oraz z dostosowaniem oferty do zróżnicowanych potrzeb. Planowane inicjatywy w ramach niniejszego kierunku strategicznego są związane również z budowaniem transparentnej i wiarygodnej marki.

Troska o bezpieczeństwo, stabilność i rozwój pracowników

Strategia CSR Grupy PGNiG wspiera wszystkie inicjatywy nastawione na pracowników, którzy są kluczowym fundamentem, stanowiącym o wartości firmy i skuteczności jej rozwoju. Przyczyniają się one do budowania kultury zaangażowania pracowników w pracę i rozwój organizacji. Jednym z kluczowych działań w zakresie troski o pracowników są kwestie związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, relacjami pracowniczymi, poprawą komunikacji wewnątrz Grupy czy wzmacnianiem kompetencji specjalistów i kadry menedżerskiej.

Innowacje dla rozwoju

Grupa PGNiG poszukuje nowych technologicznych rozwiązań oraz wspiera pracę i rozwój innowatorów. Inwestycje w innowacje i nowoczesne rozwiązania zwiększają efektywność działań, przyczyniają się do wzrostu potencjału biznesowego Grupy PGNiG oraz pomagają zminimalizować negatywny wpływ działalności Grupy na otoczenie. Impulsem wzrostu organizacji mogą stać się innowacje oparte na fundamencie tworzonym na bazie wiedzy, edukacji oraz działalności badawczo-rozwojowej. Wśród priorytetów Grupy PGNiG jest rozwój współpracy ze światem nauki, a także wsparcie i inicjowanie rozwoju start-upów oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

System wartości jako podstawa działania

Jako odpowiedzialna organizacja PGNiG stawia sobie za cel utrzymywanie standardów etycznych oraz świadome posługiwanie się nimi w swojej działalności biznesowej. W 2018 r. System zarządzania programem etycznym został przeorganizowany, obecnie reguluje ten obszar Polityka Zgodności w Grupie PGNiG.

Osoby odpowiedzialne za etykę i compliance w spółkach z Grupy PGNiG są pierwszym punktem kontaktu dla pracowników w przypadkach wystąpienia: naruszenia norm etycznych, naruszenia przepisów prawa, zwyczajów przyjętych na rynku, norm branżowych oraz zasad dobrych praktyk rynkowych. W razie jakichkolwiek wątpliwości z zakresu etyki pracownicy mogą kierować do tych osób zapytania, a one udzielają stosownych wyjaśnień.

Na poziomie PGNiG za obszar etyki odpowiada Koordynator ds. etyki i compliance w PGNiG, który rozpatruje przekazane mu przez pracowników zgłoszenia o naruszeniu zasad etyki i podejmuje decyzję o samodzielnym rozpoznaniu zgłoszenia lub o jego przekazaniu według właściwości do Komitetu ds. etyki w Grupie PGNiG. Na poziomie Grupy działa Komitet ds. etyki w Grupie PGNiG oraz Pełnomocnik ds. etyki w Grupie PGNiG.

W spółce funkcjonuje Kodeks Etyki, który jest uzupełniany przez inne regulacje wewnętrzne, takie jak Polityka Zgodności w Grupie PGNiG, czy też ostatnio przyjęta Polityka Transparentności Menadżerów, które określają wartości oraz pożądane zachowania pracowników i menadżerów.

Na Kodeks Etyki PGNiG składa się „Deklaracja wartości” oraz „Kodeks standardów etycznych”. „Deklaracja wartości” to ogólne przedstawienie zasad moralnych, ideałów etycznych, które powinny wzmacniać proces kształtowania etycznego środowiska i wzajemnego zaufania w spółce PGNiG. „Kodeks standardów etycznych” przedstawia konkretne zasady postępowania pracowników PGNiG, wynikające z deklarowanych wartości i zgodne z najlepszą praktyką światową w branży.

Zgodnie z założeniami programu etycznego każdy pracownik PGNiG zobowiązany jest w pełni respektować przedstawione wartości i standardy etyczne w trakcie wykonywania swoich obowiązków służbowych. Kodeks Etyki PGNiG pozostawia poszczególnym spółkom należącym do Grupy PGNiG swobodę dalszego doskonalenia najlepszych praktyk i standardów etycznych w zgodzie ze specyfiką poszczególnych sektorów rynku, warunkami funkcjonowania w różnych krajach, a także z ich dotychczasowym doświadczeniem.

W Grupie PGNiG powołanych jest 11 osób do pełnienia funkcji koordynatora ds. etyki i compliance, których wspiera wspomniany Komitet ds. etyki oraz Pełnomocnik ds. etyki dla całej Grupy PGNiG.

Pełnomocnik ds. etyki w Grupie PGNiG wraz z Koordynatorem ds. etyki i compliance w PGNiG oraz Działem Compliance w PGNiG propagowali wiedzę na temat wewnętrznych regulacji z zakresu etyki w newsletterach i pismach oficjalnych, jak również poprzez artykuły w wewnętrznym periodyku kierowanym do pracowników.

W ramach Grupy PGNiG przeprowadzono szkolenia z regulacji etycznych dla koordynatorów z poszczególnych spółek. Ponadto koordynatorzy w poszczególnych podmiotach organizowali szkolenia dla pracowników, kierowników i dyrektorów z zagadnień etycznych, m.in. odbyło się szkolenie o poniższej tematyce:

  • motywowanie pracowników, udzielanie konkstruktywnej informacji zwrotnej pracownikom, budowanie wzajemnego zaufania;
  • zagadnienia dot. poliytki antykorupcyjnej i prezentowej;
  • przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy;
  • prezentacja kodeksu etyki dla nowych pracowników.

W całej Grupie PGNiG przeszkolono ponad tysiąc pracowników z zakresu etycznego z czego większość to kierownicy lub nowi pracownicy.

W PGNiG nie odnotowano oficjalnych zgłoszeń nadużyć etyki. Podobnie było w większości spółek Grupy posiadających swoich etyków. W Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o., posiadającej najwięcej pracowników w Grupie PGNiG, zarejestrowano w 2018 r. 18 zgłoszeń. Sprawy zgodnie z obowiązującym w spółce Politykami i Kodeksem etyki były rozpatrywane przez etyków bezpośrednio lub przez powoływane Komisje ds. etyki w zależności od tematu i zakresu zgłoszonych kwestii.

Kwestie praw człowieka a etyka

Do praw człowieka odnoszą się zapisy Kodeksów etyki oraz obowiązujących w Grupie procedur przeciwdziałania dyskryminacji w zatrudnieniu czy mobbingowi, które bazują miedzy innymi na zasadach Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:

  • równości wobec prawa oraz zakaz dyskryminacji (art. 32 Konstytucji RP);
  • równość wobec prawa ze względu na płeć (art. 33);
  • wolność wyznania i poglądów (art. 53-54);
  • prawo do prywatności (art. 47);
  • prawo do ochrony danych osobowych (art. 51).
Obszar Temat Cel strategiczny
Rynek Bezpieczeństwo energetyczne kraju Zapewnienie klientom dostępu do gazu ziemnego, energii elektrycznej i ciepła, w oparciu o zdywersyfikowane źródła i kierunki dostaw gazu ziemnego.
Otoczenie Ochrona środowiska Efektywna dbałość o kwestie środowiskowe we wszystkich obszarach prowadzonej działalności.

Poprawa efektywności energetycznej w całym łańcuchu wartości Grupy PGNiG

Kapitał społeczny Zaangażowanie w rozwój kapitału społecznego oraz intelektualnego w Polsce poprzez otwarcie się na nowe inicjatywy oraz wspieranie projektów pro bono.
Komunikacja społeczna i dialog przy inwestycjach Prowadzenie dialogu ze społecznością lokalną zgodnie z najlepszymi standardami wypracowanymi w Grupie PGNiG.
Klient Satysfakcja klienta Zwiększenie satysfakcji klientów poprzez poprawę jakości obsługi oraz inwestycje w zaawansowane, cyfrowe rozwiązania i narzędzia komunikacyjne odpowiadające na potrzeby różnych grup klientów.
Rozwój oferty Dążenie do zwiększania dostępności produktów i usług m.in. poprzez rozwój infrastruktury na terenach niezgazyfikowanych oraz dostosowanie oferty do najwyższych standardów i potrzeb klientów.
Pracownicy Solidny pracodawca Promowanie i wdrażanie wysokich standardów zatrudnienia pracowników poprzez prowadzenie wzorcowej polityki personalnej oraz budowanie przyjaznego miejsca pracy.
Rozwój pracowników Rozwój mentoringu oraz prowadzenie proaktywnego działania w celu zapewnienia dostępności wykwalifikowanej kadry.
Bezpieczeństwo i higiena pracy Wdrożenie jednolitych standardów zarządzania w obszarze BHP w celu stałego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa pracowników, osób przebywających na terenie PGNiG i społeczności lokalnej.
Innowacje Innowacje dla rozwoju Aktywne wspieranie rozwoju współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi oraz start-upami czy MŚP w celu stałej poprawy efektywności funkcjonowania firmy.
Etyka System wartości Pogłębienie wiedzy naszych pracowników w zakresie wartości i zasad etycznych w środowisku pracy.

Odpowiedzialne zarządzanie całym łańcuchem wartości w oparciu o transparentne zasady współpracy uwzględniające kryteria społeczne, środowiskowe i prawa człowieka.

Wyniki wyszukiwania: