Raport
Zintegrowany 2018
Menu
Raport Zintegrowany PGNiG 2018 / Zasady zarządzania / Ład korporacyjny / Polityka wynagradzania osób zarządzających i nadzorujących PGNiG

Polityka wynagradzania osób zarządzających i nadzorujących PGNiG

W dniu 9 września 2016 r. Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 9/VIII/2016 w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki. Zgodnie z w/w uchwałą, miesięczne wynagrodzenie członków.

Rady Nadzorczej ustalone zostało jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika:

  • dla przewodniczącego rady nadzorczej – 1,7;
  • dla wiceprzewodniczącego rady nadzorczej i sekretarza rady nadzorczej – 1,6;
  • dla pozostałych członków rady nadzorczej – 1,5.

W dniu 24 listopada 2016 r. Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 9/XI/2016 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu PGNiG. Zgodnie z podjętą uchwałą wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).

Do określenia wysokości kwoty miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu Walne Zgromadzenie upoważniło Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem że:

1. Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 7 do 15 – krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;

2. Wynagrodzenie Stałe Członków Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 7 do 15 – krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Wynagrodzenie Zmienne zostało przez Walne Zgromadzenie uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych, z zastrzeżeniem, że nie może przekroczyć 100% Wynagrodzenia Stałego. Ogólny katalog Celów Zarządczych przedstawia się następująco:

  • wypracowanie skonsolidowanego wyniku EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją.(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją. w Grupie Kapitałowej;
  • liczba pozyskanych nowych klientów;
  • realizacja strategii Grupy Kapitałowej;
  • terminowa realizacja projektów inwestycyjnych;
  • coroczne odtworzenie krajowych zasobów gazu ziemnego i ropy naftowej.

Uszczegółowienia Celów Zarządczych dokonuje Rada Nadzorcza. Rada określa przy tym wagę poszczególnych celów oraz obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji i rozliczania. Dodatkowo, Członek Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy, z zastrzeżeniem, że przyczyną wypowiedzenia nie będzie istotne naruszenie postanowień umowy, Członkowi Zarządu może być przyznana odprawa:

1. w wysokości nie wyższej niż 1 (jeden) – krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres od 6 (sześciu) miesięcy do 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy;

2. w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) – krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji powyżej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.

Odprawa nie przysługuje Członkowi Zarządu w przypadku wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej przez Zarządzającego w składzie Zarządu, wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany umowy wskutek powołania Zarządzającego na kolejną kadencję Zarządu, objęcia funkcji członka zarządu w spółce w ramach Grupy Kapitałowej lub rezygnacji z pełnienia funkcji.

Okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 r.
Imię i nazwisko Łączna kwota wynagrodzeń, świadczeń dodatkowych oraz nagród w 2018 r. wypłaconych i należnych z tytułu pełnienia funkcji w PGNiG Łączna kwota wynagrodzeń z tytułu pełnienia funkcji w jednostkach podporządkowanych w 2018 r. Razem wynagrodzenie w 2018 r.
(w tysiącach złotych)
Razem Zarząd w tym: 6 072 428 6 500
Piotr Woźniak – Prezes Zarządu 955 1541) 1 109
Radosław Bartosik – Wiceprezes Zarządu 894 1371) 1 031
Łukasz Kroplewski – Wiceprezes Zarządu 896 896
Michał Pietrzyk – Wiceprezes Zarządu 891 1371) 1 028
Maciej Woźniak – Wiceprezes Zarządu 887 887
Magdalena Zegarska – Wiceprezes Zarządu 887 887
Violetta Jasińska-Jaśkowiak – Prokurent 576 576
Osoby nie pełniące już swoich funkcji na 31 grudnia 2018 r.:
Waldemar Wójcik 2) 86 86
Razem Rada Nadzorcza w tym: 662 662
Sławomir Borowiec 86 86
Piotr Broda 79 79
Andrzej Gonet 81 81
Mieczysław Kawecki 80 80
Bartłomiej Nowak 91 91
Stanisław Sieradzki 80 80
Piotr Sprzączak 85 85
Grzegorz Tchorek 81 81
Razem 6 734 428 7 162
1) Wynagrodzenie otrzymane z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej „EUROPOL GAZ” S.A. będą w całości przekazywane na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego, wpisanej na listę zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą PGNiG.
2) Pełnił funkcję Członka Zarządu do dnia 6 marca 2017 r.
Okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.
Imię i nazwisko Łączna kwota wynagrodzeń, świadczeń dodatkowych oraz nagród w 2017 r. wypłaconych i należnych z tytułu pełnienia funkcji w PGNiG* Łączna kwota wynagrodzeń z tytułu pełnienia funkcji w jednostkach podporządkowanych w 2017 r. Razem wynagrodzenie w 2017 r.
(w tysiącach złotych)
Razem Zarząd w tym: 8 649 1 591 10 240
Piotr Woźniak – Prezes Zarządu 1 422 375 1 797
Radosław Bartosik – Wiceprezes Zarządu 895 224 1 119
Łukasz Kroplewski – Wiceprezes Zarządu 1 242 241 1 483
Michał Pietrzyk – Wiceprezes Zarządu 909 238 1 147
Maciej Woźniak – Wiceprezes Zarządu 1 243 276 1 519
Magdalena Zegarska – Wiceprezes Zarządu 1) 729 113 842
Violetta Jasińska-Jaśkowiak – Prokurent 554 77 631
Osoby zarządzające w 2017 r., ale nie pełniące swoich funkcji na 31 grudnia 2017 r.:
Waldemar Wójcik – Wiceprezes Zarządu 2) 1 141 47 1 188
Osoby zarządzające i prokurenci w 2016 r., ale nie pełniące już swoich funkcji na 31 grudnia 2016 r.:
Janusz Kowalski 512 512
Bogusław Marzec 2 2
Razem Rada Nadzorcza w tym: 676 676
Wojciech Bieńkowski 3) 42 42
Sławomir Borowiec 86 86
Mateusz Boznański 3) 39 39
Piotr Broda 4) 41 41
Andrzej Gonet 81 81
Mieczysław Kawecki 4) 41 41
Bartłomiej Nowak 92 92
Stanisław Sieradzki 4) 41 41
Piotr Sprzączak 83 83
Grzegorz Tchorek 4) 41 41
Ryszard Wąsowicz 5) 34 34
Anna Wellisz 3) 39 39
Magdalena Zegarska 1) 16 16
Razem 9 325 1 591 10 916
* W przypadku członków zarządu, świadczących usługi zarządzania w oparciu o kontrakt menadżerski, łączna kwota wynagrodzeń, świadczeń dodatkowych oraz nagród w 2017 r. wypłaconych i należnych z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie PGNiG S.A. obejmuje podatek VAT; nie dotyczy to osób pełniących funkcje Prokurenta.
1) Magdalena Zegarska pełni funkcję Członka Zarządu od dnia 6 marca 2017 r. W okresie od 1 stycznia do 5 marca 2017 r. pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej.
2) Waldemar Wójcik pełnił funkcję Członka Zarządu do dnia 6 marca 2017 r.
3) Osoby pełniące funkcję Członków Rady Nadzorczej do dnia 28 czerwca 2017 r.
4) Osoby pełniące funkcję Członków Rady Nadzorczej od dnia 28 czerwca 2017 r.
5) Ryszard Wąsowicz pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej do dnia 30 maja 2017 r

Polityka wynagradzania członków organów spółek zależnych

W spółkach zależnych Grupy Kapitałowej PGNiG zasady ustalania i poziom wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej dostosowano w 2017 r. do przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. W większości spółek zależnych wynagrodzenia dostosowano do ogólnej zasady określonej powyższą ustawą. W niektórych spółkach zależnych, przy akceptacji Rady Nadzorczej PGNiG, wynagrodzenia zostały określone w inny sposób, niż ogólna zasada wskazana w ww. ustawie, co jest dopuszczalne zgodnie z zapisami tejże ustawy.

Wyniki wyszukiwania: