Raport
Zintegrowany 2018
Menu

Polityka zgodności

Działając w interesie akcjonariuszy, klientów, pracowników i współpracowników, PGNiG dokłada wszelkich starań, by być wiarygodnym i przejrzystym partnerem, realizującym rozwój i wzrost wartości firmy w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Etyka jest podstawą skutecznego systemu zarządzania ryzykiem compliance i systemu zapobiegania oraz wykrywania nadużyć w tym obszarze, dlatego w celu ujednolicenia i skonsolidowania standardów etycznych obowiązujących w Grupie PGNiG, zostały połączone i usystematyzowane funkcje etyki i compliance w ramach wszystkich Spółek z Grupy, które będą sprawowane przez osoby odpowiedzialne w tych spółkach za obszar compliance lub inne wyznaczone do tego osoby. W spółkach z Grupy, w których dotychczas tematyka etyki i compliance nie była zaadresowana, dokonano zmian strukturalnych – powołano osoby odpowiedzialne za zapewnienie zgodności i przestrzeganie etyki, dbające o przestrzeganie standardów oraz ich bieżące monitorowanie.

W 2018 r. wdrożono w całej Grupie Politykę zgodności. Regulacja ta określa:

  • zasady i standardy postępowania obowiązujące w Grupie PGNiG oraz zachowania i wartości etyczne oczekiwane od pracowników;
  • kompetencje właściwych organów odpowiedzialnych za zarządzanie etyką i compliance w Grupie PGNiG;
  • sposób koordynacji i wymiany informacji w zakresie naruszenia przepisów prawa, zwyczajów przyjętych na rynku, norm branżowych, zasad dobrych praktyk rynkowych i norm etycznych w Grupie PGNiG;
  • obowiązki spółek z Grupie PGNiG w zakresie zabezpieczenia ryzyk z obszarów etyki i compliance.

Polityka zgodności przewiduje wyłączenia podmiotowo-przedmiotowe dla PSG sp. z o.o. oraz GSP sp. z o.o. w ramach poszanowania nakazów i zakazów dotyczących niezależności Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz niezależności Operatora Systemu Magazynowego wynikających z przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne („Prawo energetyczne”) oraz programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników infrastruktury. Wyłączenie podmiotowo-przedmiotowe ze względu na rozmiary prowadzonej działalności gospodarczej zostaje rozciągnięte również na PGNiG OD i PGNiG TERMIKA, które to spółki wraz ze spółkami operatorskimi uznawane są w Porozumieniu holdingowym za spółki kluczowe. Ma to na celu stworzenie odpowiednich ram dla etyki i compliance w kontekście obowiązku zapewnienia integralności i przejrzystości hurtowych rynków energii.

Postawa organizacji w zakresie zarządzania ryzykiem braku zgodności ukierunkowana jest jednocześnie na budowanie relacji wewnątrz organizacji jak również z jej otoczeniem w sposób, który wyraża przywiązanie do poszanowania szeroko rozumianych praw człowieka.

System Zarządzania Ryzykiem Braku Zgodności określony w Programie Zgodności w PGNiG został wdrożony w 2015 r. Jego wdrożenie ograniczyło ryzyka działalności, wzmocniło konkurencyjność i pozycję Spółki na rynku poprzez stosowanie zasad przejrzystej współpracy, jak również ułatwienie kontaktów z innymi podmiotami. Zapewnienie zgodności działań całej organizacji ze standardami prawnymi, zarówno krajowymi jak i międzynarodowymi jest nieodzownym elementem nowoczesnego biznesu.

Przyjęte w PGNiG podejście do zarządzania ryzykiem braku zgodności zakłada funkcjonowanie rozwiązań organizacyjnych i procesowych, które ukierunkowane są zarówno na bieżące identyfikowanie przepisów prawa i innych regulacji, dokonywanie oceny poziomu ryzyka braku zgodności, definiowanie i stosowanie rozwiązań służących zapewnianiu zgodności z ww. wymogami, podejmowanie działań, których celem jest identyfikowanie przypadków niezgodności, jak również skierowane na okresowe raportowanie wewnątrz organizacji.

Spółka definiuje ryzyko braku zgodności jako potencjalne sankcje prawne, powstanie strat finansowych bądź utraty reputacji lub wiarygodności wskutek niezastosowania się PGNiG, pracowników PGNiG lub podmiotów działających w jej imieniu do przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz przyjętych przez PGNiG standardów postępowania, w tym norm etycznych.

Z Programu Zgodności wynikają obowiązki cykliczne, przede wszystkim okresowe raportowanie standardów zgodności, ryzyk braku zgodności (oraz ich oceny pod względem istotności/skutku i prawdopodobieństwa wystąpienia), a także reakcji na ryzyko (sposobu zarządzania danym ryzykiem i kosztu reakcji na ryzyko), oraz obowiązki stałe, polegające w szczególności na monitorowaniu zmian standardów zgodności i raportowaniu istotnych ryzyk.

Każdy pracownik, współpracownik, a także interesariusz zewnętrzny ma możliwość dokonania zgłoszenia podejrzenia nieprawidłowości/nadużycia w ramach ustanowionej w Programie Zgodności tzw. linii zgodności.

Wyniki wyszukiwania: