Raport
Zintegrowany 2018
Menu

Polityka Antykorupcyjna

Jedną z nadrzędnych zasad polityki całej Grupy PGNiG jest działanie w sposób uczciwy i etyczny. PGNiG i spółki z Grupy PGNiG mają reputację podmiotów uczciwych zarówno w zakresie swoich praktyk zarządczych, jak i w stosunkach z kontrahentami i klientami.

Spółki z Grupy PGNiG wymagają od swoich pracowników przestrzegania zasad etyki, uczciwości i prawości we wszystkich podejmowanych działaniach, w tym w transakcjach gospodarczych oraz w ramach stosunków z każdą osobą lub organizacją.

Polityka antykorupcyjna Grupy PGNiG przewiduje bezwzględny obowiązek przestrzegania w prowadzonej działalności obowiązujących przepisów antykorupcyjnych, z uwzględnieniem regulacji ponadnarodowych oraz regulacji antykorupcyjnych wprowadzonych we wszystkich krajach, w których Grupa PGNiG prowadzi działalność, z uwzględnieniem (tam gdzie ma to zastosowanie) Amerykańskiej Ustawy o Zagranicznych Praktykach Korupcyjnych (FCPA).

Każdy pracownik, niezależnie od zajmowanego stanowiska, ma obowiązek działania zgodnie z prawem lokalnym, krajowym i międzynarodowym, z uwzględnieniem regulacji antykorupcyjnych, zawartych również w obowiązującym w Grupie Kodeksie Etyki.

Celem Polityki antykorupcyjnej i prezentowej Grupy PGNiG jest w szczególności określenie obowiązków PGNiG oraz pozostałych spółek Grupy PGNiG, a także ich pracowników i współpracowników w zakresie przestrzegania zasad zapobiegania zjawiskom korupcyjnym oraz przedstawienie informacji i wytycznych dla pracowników i współpracowników w zakresie identyfikacji przejawów korupcji oraz postępowania w takich wypadkach.

Wyniki wyszukiwania: