Raport
Zintegrowany 2018
Menu

QHSE

Polityka QHSE w Grupie PGNiG, która określa cele i kierunki działania oraz stanowi zapewnienie dotrzymania najwyższych standardów jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska w odniesieniu do spełnienia wymagań i oczekiwań interesariuszy.

Polityka podlega okresowej ocenie pod kątem jej użyteczności i aktualności. Polityka QHSE realizowana jest w PGNiG poprzez System Zarządzania QHSE zgodny z wymaganiami norm: ISO 9001:2015, 14001:2015 i OHSAS 18001:2007 oraz dobrych praktyk HSE.

Cele Polityki QHSE to:

 • identyfikacja, nadzorowanie oraz zapewnienie skuteczności procesów QHSE;
 • budowanie trwałych relacji z Klientami PGNiG;
 • identyfikacja i przestrzeganie aktów prawnych i innych wymagań;
 • wdrażanie norm i standardów wynikających z dobrych praktyk, promowanie bezpiecznych rozwiązań;
 • identyfikowanie zagrożeń, w tym zdarzeń potencjalnie wypadkowych, w celu zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym, incydentom oraz awariom;
 • identyfikowanie i ograniczanie wpływu na środowisko;
 • budowanie kompetentnego, świadomego i zaangażowanego zespołu pracowniczego.

Większość Spółek z Grupy PGNiG realizuje działania związane z jakością, ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy, w oparciu o tę Politykę QHSE.

Jednostki organizacyjne Nazwa systemu (ZSZ,SZŚ, SZJ, SZBHP, EMAS etc.) Certyfikowany (Tak/Nie) Data Nazwa jednostki certyfikującej
certyfikacji recertyfikacji
PGNiG SZJ – ISO: 9001:2015
SZŚ – ISO:14001:2015
SZBHP – BS
OHSAS:18001:2007
TAK 20.07.2018 19.07.2021

11.03.2021

BSI
PGNiG – Centralne Laboratorium Pomiarowo – Badawcze* SZ zgodny z PN-EN ISO/ IEC 17025:2005+Ap 1:2007, PN -EN ISO/IEC 17065:2013 TAK PCA
Exalo Drilling SZJ – ISO: 9001:2015
SZŚ – ISO:14001:2015
SZBHP – BS
OHSAS:18001:2007
TAK 20.06.2018

13.03.2017

26.01.2020 TÜV SÜD
GEOFIZYKA Toruń ZSZ QHSE TAK 18.03.2011
18.03.2017
17.03.2020 LRQA
PGNiG OD NIE
PGNiG Technologie ZSZ TAK 2013 2018 UDT
PGNiG TERMIKA SZ BHP
SZŚ
TAK
TAK
22.10.2007
05.12.2007
23.09.2016
23.09.2016
PCBC
PSG ZSZ – ISO: 14001:2015 TAK 02.01.2017 01.01.2020 TÜV NORD
GSP SZJ – ISO: 9001:2015
SZŚ – ISO:14001:2015
SZBHP – BS
OHSAS:18001:2007
TAK 03.09.2018 02.09.2021 DQS
* Z uwagi na to, że planowany termin certyfikacji Systemu Zarządzania QHSE przypada na czerwiec 2018 r., niektóre Oddziały, które utrzymywały swoje odrębne systemy zarządzania wcześniej, chcąc zachować ciągłość certyfikatu, przystąpiły do audytu nadzoru/ recertyfikacyjnego indywidualnie.
CLPB posiada wdrożony i udokumentowany system zarządzania jakością, potwierdzony przez Polskie Centrum Akredytacji na zgodność z normą międzynarodową i europejską PN-EN ISO/IEC 17025: 2005.

Sposób dostosowania prowadzonych działań do Polityki QHSE w Grupie PGNiG.

Polityka QHSE w Grupie PGNiG w zakresie jakości była realizowana w spółkach poprzez następujące działania:

 • zapewnienie jakości, ciągłości i terminowości dostaw gazu ziemnego, ropy naftowej i innych produktów oraz usługi magazynowania gazu kontrahentom PGNiG;
 • identyfikację, nadzorowanie i monitorowanie procesów;
 • uwzględnianie opinii pracowników, klientów i innych interesariuszy w doskonaleniu procesów;
 • podnoszenie kwalifikacji i świadomości pracowników;
 • identyfikację i wypełnianie wymagań prawnych i innych;
 • wyznaczanie i realizację celów doskonalących związanych min. ze stosowaniem nowoczesnych technologii;
 • realizację audytów i podejmowanie działań naprawczych;
 • zarządzanie ryzykami i szansami występującymi w procesach biznesowych;
 • wdrażanie programów wspierających pracowników (mentoring nowo zatrudnionych, szkolenia wewnętrzne w ramach Akademii trenerów).

Polityka QHSE w Grupie PGNiG w zakresie ochrony środowiska była realizowana poprzez następujące działania:

 • identyfikację, nadzorowanie i monitorowanie aspektów środowiskowych;
 • identyfikację i wypełnianie wymagań prawnych i innych;
 • wyznaczanie i realizację celów doskonalących, minimalizujących oddziaływanie na otoczenie i sąsiedztwo, tak aby zachowana była równowaga między rozwojem biznesu a ochroną środowiska naturalnego;
 • stosowanie przyjaznych dla środowiska technologii;
 • monitorowanie wpływu działalności Spółek na środowisko;
 • efektywne wykorzystanie paliw i zasobów naturalnych;
 • podejmowanie działań remediacyjnych i rekultywacyjnych;
 • nadzorowanie działań wykonawców;
 • stałe podnoszenie kwalifikacji i budowanie świadomości pracowników w obszarze ochrony środowiska.

Polityka QHSE w Grupie PGNiG w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy była realizowana poprzez następujące działania:

 • identyfikację zagrożeń oraz ocenę ryzyka zawodowego i miejscowego;
 • identyfikację i wypełnianie wymagań prawnych i innych;
 • wyznaczanie celów doskonalących;
 • podejmowanie działań naprawczych;
 • stosowanie nowoczesnych zabezpieczeń i rozwiązań w procesach technologicznych zapobiegających wypadkom, awariom i chorobom zawodowym;
 • budowanie wspólnych relacji z wykonawcami świadczącymi usługi na rzecz Spółek;
 • identyfikację i zgłaszanie zdarzeń potencjalnie wypadkowych;
 • promowanie i wdrażanie programów poprawiających bezpieczeństwo i kształtujących świadomość bezpiecznych zachowań.

Dobre praktyki w zakresie popularyzacji i doskonalenia systemu zarządzania:

 • organizacja konkursów wiedzy z zakresu BHP, ppoż i pierwszej pomocy dla pracowników;
 • organizacja narady służb ochrony środowiska i BHP dla Grupy Kapitałowej PGNiG;
 • organizacja i udział w konferencjach technicznych i seminariach poświęconych ochronie środowiska i bezpieczeństwu pracy;
 • publikacje materiałów informacyjnych w zakresie systemów zarządzania, w tym m.in. ulotki dla gości wizytujących obiekty, informacje w prasie branżowej i newsletterach.

Wyniki wyszukiwania: